1025535/484/Α0012/23.5.2007

Εκχώρηση μισθωμάτων απαλλοτριωτέου ακινήτου.

23 Μάι 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 23 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1025535/484/Α0012

ΘΕΜΑ: Εκχώρηση μισθωμάτων απαλλοτριωτέου ακινήτου.

ΣΧΕΤ: Το 4680/2.3.2007 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1.- Με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει από εκμίσθωση μιας ή περισσότερων οικοδομών κάθε οικον. έτος. Το εισόδημα από ακίνητα αποκτά κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας.

2.- Με την 1010043/211/Α0012/ΠΟΛ.1030/31.1.2000 διαταγή μας διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου με κατακυρωτική έκθεση πλειστηριασμού και με προσκύρωση από δημόσια αρχή (αναγκαστική απαλλοτρίωση, ρυμοτομία και αναδασμό) ως προς το εισόδημα των ακινήτων αυτών
και τα πρόσωπα που το αποκτούν και φορολογούνται έχουν ανάλογη εφαρμογή όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων με δικαστική απόφαση.

3. Με τις διατάξεις της περιπτ. α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι εισόδημα από οικοδομές λογίζεται και το εισόδημα από γήπεδα, ιδιαίτερα όταν αυτά χρησιμοποιούνται εκτός των άλλων και ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

4. Με τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι το εισόδημα από την εκμίσθωση ακινήτων που έχουν αποκτηθεί και αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα μέσα στο οικον. έτος που υπόκεινται σε φόρο.

5. Ειδικά, με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2882/2001 ορίζεται ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται με την καταβολή στον δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή στον αληθινό δικαιούχο της αποζημίωσης ή με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γνωστοποίησης ότι η αποζημίωση κατατέθηκε στο ΤΠΔ.
Από τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση αποκτά την κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

6. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι μετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ο υπέρ ου αυτής υποχρεούται να ενεργήσει για τη μεταγραφή της απόφασης κήρυξης αυτής, προσκομίζοντας τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, καθώς και αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης δικαιούχων, εφόσον η αναγνώριση έχει γίνει με την ίδια απόφαση που καθορίστηκε η αποζημίωση.

7. Στην περίπτωση που περιγράφεται στο πιο πάνω σχετικό έγγραφό σας, ο ιδιοκτήτης γηπέδου που εκμισθώνεται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, υπέβαλε δήλωση εκχώρησης των μη εισπραχθέντων μισθωμάτων του έτους 2006. Δεδομένου ότι ο χώρος αυτός έχει χαρακτηρισθεί απαλλοτριωτέος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με προθεσμία καταβολής της αποζημίωσης από το ΤΠΔ μέχρι 15.11.2005, δεν έχει γίνει όμως ακόμη η παρακατάθεση των χρημάτων στο όνομα των δικαιούχων, ερωτάται αν θα πρέπει να γίνει δεκτή η εκχώρηση των μη εισπραχθέντων μισθωμάτων του υπόψη ακινήτου.

8. Από το συνδυασμό όσων αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον δεν έχει συντελεστεί ακόμη η απαλλοτρίωση του ήδη μισθωμένου χώρου στάθμευσης, κατά τη χρήση 2006 την κυριότητα του ακινήτου αυτού εξακολουθεί να έχει ο φορολογούμενος, ο οποίος επίσης, απέκτησε κατά τη χρήση αυτή και το δικαίωμα είσπραξης των μισθωμάτων.
Αν με αυτά τα δεδομένα, ο εκμισθωτής δεν εισέπραξε τα μισθώματα του απαλλοτριωτέου ακινήτου κατά τη χρήση 2006, έχει δικαίωμα αν τα εκχωρήσει στο Δημόσιο μέσα στο έτος 2007 και συνεπώς η υποβληθείσα από αυτόν δήλωση εκχώρησης πρέπει να γίνει δεκτή, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγρ.7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994.

Taxheaven.gr