Αποτελέσματα live αναζήτησης

1036906/10454/Β0012/19.6.2007 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3522/2006.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1036906/10454/Β0012/19.6.2007
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3522/2006.

1036906/10454/Β0012/19.6.2007 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3522/2006.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1036906/10454/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3522/2006.


ΣΧΕΤ: Το από 12/4/2007 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 που εφαρμόζεται με βάση της παρ.11 του άρθρου 105 του ίδιου νόμου και στις ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την τταρ.1 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, ορίζεται, ότι η παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα να τη συμψηφίσει.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, ορίζεται ότι οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, έχουν εφαρμογή και για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων.

4. Όπως διευκρινίσθηκε με την αριθ. 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/15.3.2007 ερμηνευτική εγκύκλιό μας, οι επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας που προέκυψε από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. στα επόμενα έτη, εφόσον η ζημία έχει δηλωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους που προέκυψε, χωρίς να απαιτείται η δήλωση της ζημίας αυτής και με τις δηλώσεις των επόμενων οικονομικών ετών, όταν τα αποτελέσματα είναι ζημιογόνα.

5. Από το έγγραφό σας προκύπτει, ότι η εταιρεία «....» για το οικονομικό έτος 2001 (χρήση 21/6/1999-31/12/2000) υπέβαλε δήλωση φορολογίας με την οποία δήλωσε ζημία και στη συνέχεια με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 2002 και 2003 δήλωσε επίσης ζημία χρήσεως, χωρίς όμως να μεταφέρει για συμψηφισμό τη ζημία που προέκυψε κατά τα προηγούμενα έτη. Επίσης, για το οικονομικό έτος 2004 υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη με κέρδη χρήσης τα οποία μείωσε κατά το ποσό της ζημίας της χρήσης 2002 (οικονομικό έτος 2003) και το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών φορολογήθηκε με τις γενικές διατάξεις σύμφωνα με την πάγια θέση της Διοίκησης. Στις 10/5/2004, η εταιρεία υπέβαλε για τα οικονομικά έτη 2002 και 2003 τροποποιητικές δηλώσεις με τις οποίες μετέφερε για συμψηφισμό μη μεταφερθείσες στις αρχικές δηλώσεις ζημίες των προηγούμενων χρήσεων. Για το συμψηφισμό αυτό απαντήσατε αρνητικά και ακολούθως η εταιρεία στις 14/5/2004 άσκησε προσφυγές, η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί μέχρι σήμερα.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η εταιρεία «...» υπέβαλε για το οικονομικό έτος 2004 δήλωση με επιφύλαξη μεταφέροντας τη ζημία της προηγούμενης χρήσης 2002 σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε διατάξεις και παράλληλα η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ορθώς απάντησε αρνητικά για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ.2002 και 2003.Μετά την εφαρμογή όμως, της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, η περίπτωση της εταιρείας «...»για τα οικονομικά έτη 2002 και 2003 εμπίπτει στις αναφερόμενες νέες διατάξεις καθόσον πρόκειται για υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων.
Ενόψει των ανωτέρω η υπηρεσία σας οφείλει πλέον να παράσχει τις οδηγίες της προς την εταιρεία για την υποβολή δήλωσης παραίτησης ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου για την κατάργηση της δίκης και να προχωρήσει στην αποδοχή των υποβληθεισών τροποποιητικών δηλώσεων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης