1113673/11278/Β0012/19.12.2007

Ζημία ανώνυμης εταιρείας που αποσβέστηκε με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια.

19 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1113673/11278/Β0012

ΘΕΜΑ: Ζημία ανώνυμης εταιρείας που αποσβέστηκε με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια.

ΣΧΕΤ. :Η από 26.11.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα και στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με βάση την παρ.11 του άρθρου 105, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.

2. Το Β΄ τμήμα του Σ.τ.Ε. με την αριθ. 3371/1998 απόφαση του έκρινε, ότι η μεταφορά ζημίας προς συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη ενεργείται με βάση τον κατά το χρόνο της μεταφοράς υπάρχοντα νόμιμο τίτλο περί της ζημίας αυτής, δηλαδή αυτού που αφορά το έτος κατά το οποίο προέκυψε η ζημία. Τέτοιοι μπορεί να είναι, ανάλογα με το στάδιο, στο οποίο βρίσκεται η φορολογική υπόθεση, είτε η υποβληθείσα και μη ελεγχθείσα ακόμη φορολογική δήλωση, είτε το φύλλο ελέγχου, είτε δικαστική απόφαση.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.11 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε, το οποίο προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, ορίζεται, ότι ειδικά για το ποσό της ζημίας νομικού προσώπου της παρ.1 του άρθρου 101, που αποσβέσθηκε με ειδική προς τούτο μείωση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

4. Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας, προτίθεται να προχωρήσει, κατά την τρέχουσα χρήση 2007, σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με σκοπό την κάλυψη ζημιών προηγούμενων οικονομικών ετών. Επισημαίνεται, ότι η εταιρεία σας, δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002 (οικονομικό έτος 2003) και μετά.

5. Από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι η ζημία παρελθουσών ετών που εμφανίζεται στην δήλωση οικονομικού έτους 2007, έχει μεταφερθεί με βάση τον κατά το χρόνο της μεταφοράς υπάρχοντα νόμιμο τίτλο περί της ζημίας, που είναι στην περίπτωσής σας οι υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προκύπτει, ότι το ποσό της εν λόγω ζημίας που θα αποσβεσθεί με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να μεταφερθεί για συμψηφισμό με τα κέρδη των επόμενων πέντε (5) οικονομικών ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε..
Επίσης, σας γνωρίζουμε, ότι οι λογιστικές διαφορές που ενδεχόμενα θα προκύψουν από τον έλεγχο (μετά τη μείωση του κεφαλαίου), θα υπαχθούν κανονικά σε φορολογία.

Taxheaven.gr