Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τ.4006/68 /Β0019/21.8.2008 Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση βυτιοφόρων και χορήγηση αριθμού μητρώου «Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Τ.4006/68 /Β0019/21.8.2008
Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση βυτιοφόρων και χορήγηση αριθμού μητρώου «Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων


Τ.4006/68 /Β0019/21.8.2008 Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση βυτιοφόρων και χορήγησ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα,    21  Αυγούστου  2008
Αριθμ. Πρωτ. Τ. 4006/68 /Β0019
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑTA Β'& Γ'  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 33Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Γ'  
Ταχ.Δ/νση     : Καραγεώργη Σερβίας 10  
Ταχ.Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ        
Πληροφορίες: Ε. Μεταξά - Μαριάτου  
Τηλέφωνο     : 210- 3253721, 210 7259320  
FAX                : 210- 3225731  
e-mail             : [email protected]
 
                       : [email protected]  

ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση βυτιοφόρων και χορήγηση αριθμού μητρώου «Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων»

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νόμου 1020/80 (ΦΕΚ 32/Α/5-2-1980) «Περί κυρώσεως της Τελωνειακής Συμβάσεως «Περί διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια δελτίων TIR (Σύμβαση TIR)»» και ειδικότερα των Παραρτημάτων 2, 3 και 4 που θεσπίζουν τους τεχνικούς όρους που πρέπει να εφαρμόζονται στα οδικά οχήματα που γίνονται δεκτά για τις διεθνείς μεταφορές με τελωνειακή σφράγιση, την διαδικασία έγκρισης και το υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης των οχημάτων αυτών.
2. Την αριθμ. Ε.1058/3-2-1961 ΑΥΟ «περί εισαγωγής, διαμετακομίσεως, αποστολής και εξαγωγής εμπορευμάτων δια φορτηγών οχημάτων», η οποία θεσπίζει ότι τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και την διαμετακόμιση των εμπορευμάτων διενεργούν οχήματα που διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση και καθορίζει την ειδικότερη διαδικασία για την έκδοση και ανανέωση του εν λόγω πιστοποιητικού.
3. Την αριθμ.Τ.2541/63/4-9-1979 ΑΥΟ με την οποία συμπληρώνεται η Ε.1058/3-2-1961 ΑΥΟ και η οποία ορίζει τις αρμόδιες για την έκδοση των πιστοποιητικών καταλληλότητας τελωνειακές αρχές, όπως τροποποιήθηκε με τις Κ.1081/84 και Τ.2894/86 ΑΥΟ .
4. Την αριθμ. Τ.3200/25/30-5-68 ΑΥΟ « περί τρόπου συστάσεως Επιτροπών για την ογκομέτρηση δεξαμενών αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών καυσίμων, υγραερίων κ.λ.π. και εξουσιοδοτήσεως των τελωνειακών αρχών για την ογκομέτρηση αυτών», όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί με την αριθμ. Τ. 1259/32/18-4-1979 ΑΥΟ.
5. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής των τεχνικών όρων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2 της Σύμβασης TIR και της διαδικασίας εκδόσεως των πιστοποιητικών  καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
6. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΟΚ)2454/1993 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Καν.(ΕΟΚ)2913/1992 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα όπως έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει.
7. Τις διατάξεις του νόμου 2960/2001 (ΦΕΚ265/Α/22.11.2001) «Περί  Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» όπως έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει.
8. Τον εντοπισμό μη ύπαρξης ειδικότερων διατάξεων για την έγκριση καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση βυτιοφόρων οχημάτων για την περαιτέρω διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων και των ιδίων πόρων της Ε.Ε.
9. Την αριθμ. 42362/Υ252/28-9-2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/Β/3-10-2007).
10.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1
1. Όλα τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν υποκείμενα υγρά καύσιμα με οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς που επιβάλλει την σφράγισή τους, θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση, το οποίο εκδίδεται και ανανεώνεται ανά διετία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων 2, 3 και 4 της Σύμβασης TIR 1975.
2. Στο πιστοποιητικό καταλληλότητας απαραίτητα προσαρτάται φωτογραφία του οχήματος, στην οποία θα εμφανίζονται όλα τα σημεία στα οποία τίθεται τελωνειακή σφραγίδα. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν σε μια φωτογραφία να εμφανίζονται όλα τα σημεία σφράγισης, θα προσαρτάται και δεύτερη φωτογραφία.

Αρθρο 2
Έκδοση εκ νέου πιστοποιητικών καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση των βυτιοφόρων οχημάτων
 
1. Μέχρι 30-9-2008 όλα τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς υποκειμένων υγρών καυσίμων, που είναι ταξινομημένα στην Ελλάδα και μεταφέρουν υγρά καύσιμα υπό καθεστώς που προϋποθέτει τελωνειακή σφράγιση, θα ελεγχθούν εκ νέου προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση, στο οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.» με τον αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ., που σημαίνει Διακινητής Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων.
2. Από 1-10-2008 τα βυτιοφόρα υγρών καυσίμων που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας με την ένδειξη «ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.» δεν μπορούν να μεταφέρουν υγρά καύσιμα υπό καθεστώς που προϋποθέτει τελωνειακή σφράγιση.
3. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο βυτιοφόρο όχημα.
4. Ακριβή αντίγραφα της αίτησης χορήγησης μητρώου ΔΙΠΕΝΑΚ βυτιοφόρων κατάλληλα  θεωρημένης και εγκεκριμένης από την στην αριθμ. Τ.3200/25/68 ΑΥΟ προβλεπόμενη Επιτροπή, με αναγραφόμενο τον αύξοντα αριθμό μητρώου ΔΙΠΕΝΑΚ, καθώς και του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Καταλληλότητας για Τελωνειακή Σφράγιση θα υποβάλλονται άμεσα από τις Τελωνειακές Αρχές που τα χορήγησαν στην 33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων, για τη δημιουργία σχετικού μηχανογραφικού αρχείου βάσης δεδομένων για αξιοποίηση κάθε πληροφορίας.

Αρθρο 3
Περιορισμός τελωνειακών αρχών αρμοδίων για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση των βυτιοφόρων οχημάτων που μεταφέρουν υποκείμενα υγρά καύσιμα

1. Οι τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση των πιστοποιητικών καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υποκειμένων υγρών καυσίμων περιορίζονται στις ακόλουθες:
Γ' Τελωνείο Εξαγωγής Πειραιά, Δ' Τελωνείο Εξαγωγής Θεσσαλονίκης, Τελωνείο Πατρών, Τελωνείο Καλαμάτας, Τελωνείο Βόλου, Τελωνείο Ηγουμενίτσας, Τελωνείο Καστοριάς, Τελωνείο Καβάλας, Τελωνείο Ρόδου, Τελωνείο Ηρακλείου και Τελωνείο Χίου.
2. Οι ανωτέρω τελωνειακές αρχές θα τηρούν βιβλίο μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ., γραμμογραφημένο όπως στο συνημμένο Παράρτημα 1. Οι αιτήσεις χορήγησης αριθμού μητρώου ΔΙΠΕΝΑΚ καταχωρούνται αρχικά στο γενικό βιβλίο πρωτοκόλλου του Τελωνείου και αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή ογκομέτρησης, σύμφωνα με την αριθμ. Τ.3200/25/30-5-68 ΑΥΟ καταχωρούνται στο βιβλίο μητρώου ΔΙΠΕΝΑΚ και αναγράφεται σ' αυτές ο αντίστοιχος αύξων αριθμός του βιβλίου ΔΙΠΕΝΑΚ.
 Υπόδειγμα αίτησης χορήγησης μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. προσαρτάται ως Παράρτημα 2 της παρούσας.

Αρθρο 4
Τρόπος έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υποκειμένων υγρών καυσίμων

1. Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υποκειμένων υγρών καυσίμων θα εκδίδονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με την σύμφωνη γνώμη της από το άρθρο 2 της αριθμ. Τ.2541/63/4.9.79 ΑΥΟ (ΦΕΚ 850/Β/25.9.79) προβλεπόμενης Επιτροπής. Επιπλέον οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα διατηρούν στο αρχείο της υπηρεσίας τους, φακέλους για όλα τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς υποκειμένων υγρών καυσίμων, που προσήλθαν σε αυτές και ζήτησαν την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση.
2. Στους φακέλους θα τηρείται συμπληρωμένο και κατάλληλα θεωρημένο από την επιτροπή ελέγχου το φύλλο ελέγχου, που προσαρτάται ως Παράρτημα 3 της παρούσας.
3. Το ως άνω φύλλο ελέγχου θα φυλάσσεται και στους τηρούμενους φακέλους των βυτιοφόρων οχημάτων υγρών καυσίμων για τα οποία εκδόθηκε πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση.
4. Το βιβλίο καταχώρησης των πιστοποιητικών καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υποκειμένων υγρών καυσίμων, καθώς και τα φύλλα ελέγχου είναι δυνατόν να τηρούνται ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
5.  Tα ως άνω τελωνεία παράλληλα με το πιστοποιητικό καταλληλότητας θα πραγματοποιούν έλεγχο της αξιοπιστίας των ράβδων καταμέτρησης και την εκ νέου σφράγισή τους με νέα τελωνειακή σφραγίδα, σύμφωνα με την Τ.3200/25/68 ΑΥΟ.

Αρθρο 5
Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκύπτουν δαπάνες εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                      
Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Τμηματάρχης


Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.

 

Αριθμός μητρώου

ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.

 

Αρ. πρ. αίτησης χορήγησης μητρώου / Ημερομηνία

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ/

ΑΡ. ΙΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ-ΣΛΕΠΙΟΥ

Κωδικός Τελωνείου

Αύξων αριθμός

 

0001

 

 

 

 

 

 

0002

 

 

 

 

 

 

0003

 

 

 

 

 

 

0004

 

 

 

 

 

 

0005

 

 

 

 

 

 

0006

 

 

 

 

 

 

0007

 

 

 

 

 

 

0008

 

 

 

 

 

 

0009

 

 

 

 

 

 

0010

 

 

 

 

 

 

0011

 

 

 

 

 

 

0012

 

 

 

 

 

 

0013

 

 

 

 

 

 

0014

 

 

 

 

 

 

0015

 

 

 

 

 

 

0016

 

 

 

 

 

 

0017

 

 

 

 

 

 

0018

 

 

 

 

 

 

0019

 

 

 

 

 

 

0020

 

 

 

 

 

 

0021

 

 

 

 

 

 

0022

 

 

 

 

 

 

0023

 

 

 

 

 

 

0024

 

 

 

 

 

 

0025

 

 

 

 

 

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.

ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ

 

Ημ/νία:

 

[1]Αρ.Πρωτ.:

 

[2]Αρ. ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.

                        

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ:

 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

 

ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ:

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

 

ΑΔΤ:

 

ΑΦΜ:

 

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ:

 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:

 

FAX:

 

E-mail:

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΗ / ΝΑΥΛΩΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΑΔΤ:

 

ΑΦΜ:

 

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ:

 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:

 

FAX:

 

E-mail:

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΑΔΤ:

 

ΑΦΜ:

 

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ:

 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:

 

FAX:

 

E-mail:

 

 


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Αρ.μητρώου ΔΙΠΕΝΑΚ……….

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Αρ. κυκλοφορίας βυτιοφόρου:

Άρθρο 2 Παραρτήματος 2 Σύμβασης TIR

και επεξηγηματικές σημειώσεις

 

 

 

Α) Θύρες και λοιπά συστήματα κλεισίματος (στα οποία περιλαμβάνονται οι στρόφιγγες και τα καλύμματα των διαμερισμάτων πλήρωσης) περιλαμβάνουν διάταξη που να επιτρέπει την επίθεση τελωνειακής σφραγίδας, αποκλείοντας την αφαίρεση ή την επανατοποθέτησή της χωρίς να καταλείπονται εμφανή ίχνη

 

Β) Σύστημα κλεισίματος διαμερισμάτων φόρτωσης, στρόφιγγες, ήλοι, πριτσίνια δεσίματος ενώσεων στερεωμένα στο  όχημα, ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν μέρη χωρίς ρήξη τελωνειακής σφραγίδας

 

 

 

Γ) Οι διατάξεις που επιτρέπουν την επίθεση της τελωνειακής σφραγίδας είναι στερεωμένες με συγκόλληση ή είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην δύνανται μετά το κλείσιμο και το σφράγισμα του/των διαμερίσματος/ διαμερισμάτων φόρτωσης να αφαιρεθούν χωρίς να καταλείπονται εμφανή ίχνη

 

Δ) Οι διατάξεις που επιτρέπουν την επίθεση της τελωνειακής σφραγίδας παρέχουν την ίδια ασφάλεια ανεξαρτήτως του τύπου της χρησιμοποιούμενης σφραγίδας

 

Ε) Η μεγαλύτερη διάσταση των ανοιγμάτων αερισμού δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιοστά

 

 

ΣΤ) Η μέγιστη διάσταση των ανοιγμάτων εκροής δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστά

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

 

Το όχημα πληροί τους τεχνικούς όρους του παραρτήματος 2 της Σύμβασης και των αντίστοιχων επεξηγηματικών σημειώσεων και της αριθμ. ……..   ΑΥΟΟ

 

 

 

 

 

 

 

Το όχημα δεν πληροί τους τεχνικούς όρους του Παραρτήματος 2 της Σύμβασης TIR για τους κάτωθι λόγους:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόπος και ημερομηνία

Υπογραφή των υπαλλήλων της επιτροπής  1.

 

                                                                       2.

 

 

                                                                       3.

 [1] Συμπληρώνεται από το Τελωνείο

[2] Συμπληρώνεται από το Τελωνείο

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης