Αρθρα

Κανόνες τιμολόγησης σύμφωνα με την οδηγία 2001/115/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.E.

18 Αύγ 2008

Taxheaven.gr

Κανόνες τιμολόγησης σύμφωνα με την οδηγία 2001/115/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Έ.

Της Μακαρίου Παναγιώτας, Tax Consultant της Grant Thornton

Αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και διαφύλαξης των εκδιδόμενων στοιχείων όλα τα κράτη μέλη αποδέχονται ως τιμολόγια όλα τα έγγραφα, σε οποιαδήποτε μορφή, που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 18α του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Αναλυτικότερα, εξασφαλίζεται από τον επιτηδευματία η έκδοση τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου εξ ονόματός του και για λογαριασμό του, από τον πελάτη του ή από τρίτο για παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιεί προς άλλους επιτηδευματίες.

Οι προαναφερθείσες συναλλαγές είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται:

•Εντός του εσωτερικού της χώρας

•Μεταξύ κρατών μελών της κοινότητας

•Προς τρίτες χώρες (εκτός κοινότητας)

Ο πελάτης ή ο τρίτος που εκδίδουν τα τιμολόγια για λογαριασμό του επιτηδευματία μπορούν να έχουν την εγκατάστασή τους:

•Εντός του εσωτερικού της χώρας

•Εντός κράτους μέλους της κοινότητας

•Σε τρίτες χώρες (εκτός κοινότητας)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της έκδοσης των τιμολογίων σε τρίτο ή στον πελάτη είναι:

•Η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας

•Ο καθορισμός των όρων τιμολόγησης

•Ο εκδότης των τιμολογίων να είναι επιτηδευματίας

•Οι Δ.Ο.Υ. να έχουν ανά πάσα στιγμή δυνατότητα πρόσβασης

Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα διαβίβασης των τιμολογίων που εκδίδονται, σε χαρτί ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τον όρο βέβαια της αποδοχής τους από τον παραλήπτη. Τα συγκεκριμένα τιμολόγια, γίνονται δεκτά υπό την προϋπόθεση ότι η γνησιότητά τους εξασφαλίζεται είτε μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής είτε μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Ειδικά στην περίπτωση συναλλαγών με το εξωτερικό ο επιτηδευματίας υποχρεούται να φυλάσσει είτε τα αντίτυπα των τιμολογίων, είτε ένα συνοπτικό έγγραφο σε χαρτί για κάθε τιμολόγιο που διαβιβάστηκε με ηλεκτρονικά μέσα.

Μια ακόμη υποχρέωση του επιτηδευματία είναι να αποθηκεύει τα αντίγραφα των τιμολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή από τρίτο για λογαριασμό του, καθώς και των τιμολογίων που λαμβάνει. Ο επιτηδευματίας μπορεί να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης και ειδικότερα εάν ο τόπος αποθήκευσης είναι εκτός της χώρας υποχρεούται πριν κάνει οποιαδήποτε ενέργεια να γνωστοποιεί τον τόπο αυτό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποχρέωση του επιτηδευματία, έπειτα από αίτηση των αρμόδιων αρχών, να θέτει στην διάθεσή τους όλα τα τιμολόγια καθώς και τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί.

Από 22/12/2006 καταργήθηκε η υποχρέωση του επιτηδευματία να αποθηκεύει αποκλειστικά σε χαρτί στο εσωτερικό της χώρας όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ίδιο ή από τρίτο για λογαριασμό του, καθώς και όλα τα τιμολόγια που λαμβάνει στις περιπτώσεις που η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα που να εξασφαλίζουν την πλήρη (on line) πρόσβαση στα δεδομένα.

Επίσης, ο επιτηδευματίας είναι υποχρεωμένος στις περιπτώσεις διαβίβασης και αποθήκευσης των τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα να διαφυλάσσει και να αποθηκεύει και τα δεδομένα που διασφαλίζουν την γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου του κάθε τιμολογίου.

Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται και η γλώσσα τήρησης των τιμολογίων που εκδίδονται. Από 22/12/2006 καταργήθηκε η υποχρέωση διατύπωσης και στην ελληνική γλώσσα του περιεχομένου των τιμολογίων που αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας, τα οποία μπορούν να διατυπώνονται σε οποιαδήποτε γλώσσα. Βέβαια, η φορολογική αρχή δικαιούται να ζητά για λόγους ελέγχου την μετάφραση στην ελληνική γλώσσα τόσο των τιμολογίων που αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας όσο και των τιμολογίων που λαμβάνει ο επιτηδευματίας ανεξάρτητα εάν αυτά αφορούν συναλλαγές εντός ή εκτός του εσωτερικού της χώρας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αναγραφής των ποσών επί των τιμολογίων σε οποιοδήποτε νόμισμα, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόμενου φόρου, δηλαδή ο Φ.Π.Α., θα εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του κράτους-μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.

Ολοκληρώνοντας, με τις διατάξεις του άρθρου 18α του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθορίζονται και οι ενδείξεις που υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται επί των τιμολογίων για τους σκοπούς του Φ.Π.Α.

Αναλυτικότερα, οι επιτηδευματίες θα πρέπει κατά την έκδοση του τιμολογίου να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

α) Όταν ο υποκείμενος στο φόρο ενεργεί πράξεις που απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. θα πρέπει να αναγράφει στο τιμολόγιο την αντίστοιχη διάταξη σύμφωνα με την οποία η παράδοση ή η παροχή απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α.

β) Στην περίπτωση που υπόχρεος για απόδοση του Φ.Π.Α. είναι ο πελάτης τότε ο Έλληνας-εκδότης του τιμολογίου θα πρέπει να αναγράφει την σχετική διάταξη με την οποία ορίζεται ότι η πράξη δεν φορολογείται στην Ελλάδα.

γ) Όταν πραγματοποιείται ενδοκοινοτική παράδοση καινούριου μεταφορικού μέσου, ο πωλητής πρέπει στο τιμολόγιο που θα εκδώσει να αναγράφει τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον μη χαρακτηρισμό του μεταφορικού μέσου ως μεταχειρισμένου, μέχρι τη στιγμή της παράδοσής του.

δ) Στην περίπτωση που πραγματοποιούνται πράξεις στην Ελλάδα από εγκατεστημένο σε Τρίτη χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις οποίες τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα στο τιμολόγιο που εκδίδεται θα πρέπει να αναγράφονται όχι μόνο τα στοιχεία του εντολέα αλλά και τα πλήρη στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου.

Κανόνες τιμολόγησης σύμφωνα με την οδηγία 2001/115/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Έ.

Της Μακαρίου Παναγιώτας, Tax Consultant της Grant Thornton

Αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και διαφύλαξης των εκδιδόμενων στοιχείων όλα τα κράτη μέλη αποδέχονται ως τιμολόγια όλα τα έγγραφα, σε οποιαδήποτε μορφή, που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 18α του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Αναλυτικότερα, εξασφαλίζεται από τον επιτηδευματία η έκδοση τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου εξ ονόματός του και για λογαριασμό του, από τον πελάτη του ή από τρίτο για παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιεί προς άλλους επιτηδευματίες.

Οι προαναφερθείσες συναλλαγές είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται:

•Εντός του εσωτερικού της χώρας

•Μεταξύ κρατών μελών της κοινότητας

•Προς τρίτες χώρες (εκτός κοινότητας)

Ο πελάτης ή ο τρίτος που εκδίδουν τα τιμολόγια για λογαριασμό του επιτηδευματία μπορούν να έχουν την εγκατάστασή τους:

•Εντός του εσωτερικού της χώρας

•Εντός κράτους μέλους της κοινότητας

•Σε τρίτες χώρες (εκτός κοινότητας)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της έκδοσης των τιμολογίων σε τρίτο ή στον πελάτη είναι:

•Η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας

•Ο καθορισμός των όρων τιμολόγησης

•Ο εκδότης των τιμολογίων να είναι επιτηδευματίας

•Οι Δ.Ο.Υ. να έχουν ανά πάσα στιγμή δυνατότητα πρόσβασης

Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα διαβίβασης των τιμολογίων που εκδίδονται, σε χαρτί ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τον όρο βέβαια της αποδοχής τους από τον παραλήπτη. Τα συγκεκριμένα τιμολόγια, γίνονται δεκτά υπό την προϋπόθεση ότι η γνησιότητά τους εξασφαλίζεται είτε μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής είτε μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Ειδικά στην περίπτωση συναλλαγών με το εξωτερικό ο επιτηδευματίας υποχρεούται να φυλάσσει είτε τα αντίτυπα των τιμολογίων, είτε ένα συνοπτικό έγγραφο σε χαρτί για κάθε τιμολόγιο που διαβιβάστηκε με ηλεκτρονικά μέσα.

Μια ακόμη υποχρέωση του επιτηδευματία είναι να αποθηκεύει τα αντίγραφα των τιμολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή από τρίτο για λογαριασμό του, καθώς και των τιμολογίων που λαμβάνει. Ο επιτηδευματίας μπορεί να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης και ειδικότερα εάν ο τόπος αποθήκευσης είναι εκτός της χώρας υποχρεούται πριν κάνει οποιαδήποτε ενέργεια να γνωστοποιεί τον τόπο αυτό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποχρέωση του επιτηδευματία, έπειτα από αίτηση των αρμόδιων αρχών, να θέτει στην διάθεσή τους όλα τα τιμολόγια καθώς και τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί.

Από 22/12/2006 καταργήθηκε η υποχρέωση του επιτηδευματία να αποθηκεύει αποκλειστικά σε χαρτί στο εσωτερικό της χώρας όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ίδιο ή από τρίτο για λογαριασμό του, καθώς και όλα τα τιμολόγια που λαμβάνει στις περιπτώσεις που η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα που να εξασφαλίζουν την πλήρη (on line) πρόσβαση στα δεδομένα.

Επίσης, ο επιτηδευματίας είναι υποχρεωμένος στις περιπτώσεις διαβίβασης και αποθήκευσης των τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα να διαφυλάσσει και να αποθηκεύει και τα δεδομένα που διασφαλίζουν την γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου του κάθε τιμολογίου.

Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται και η γλώσσα τήρησης των τιμολογίων που εκδίδονται. Από 22/12/2006 καταργήθηκε η υποχρέωση διατύπωσης και στην ελληνική γλώσσα του περιεχομένου των τιμολογίων που αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας, τα οποία μπορούν να διατυπώνονται σε οποιαδήποτε γλώσσα. Βέβαια, η φορολογική αρχή δικαιούται να ζητά για λόγους ελέγχου την μετάφραση στην ελληνική γλώσσα τόσο των τιμολογίων που αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας όσο και των τιμολογίων που λαμβάνει ο επιτηδευματίας ανεξάρτητα εάν αυτά αφορούν συναλλαγές εντός ή εκτός του εσωτερικού της χώρας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αναγραφής των ποσών επί των τιμολογίων σε οποιοδήποτε νόμισμα, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόμενου φόρου, δηλαδή ο Φ.Π.Α., θα εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του κράτους-μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.

Ολοκληρώνοντας, με τις διατάξεις του άρθρου 18α του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθορίζονται και οι ενδείξεις που υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται επί των τιμολογίων για τους σκοπούς του Φ.Π.Α.

Αναλυτικότερα, οι επιτηδευματίες θα πρέπει κατά την έκδοση του τιμολογίου να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

α) Όταν ο υποκείμενος στο φόρο ενεργεί πράξεις που απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. θα πρέπει να αναγράφει στο τιμολόγιο την αντίστοιχη διάταξη σύμφωνα με την οποία η παράδοση ή η παροχή απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α.

β) Στην περίπτωση που υπόχρεος για απόδοση του Φ.Π.Α. είναι ο πελάτης τότε ο Έλληνας-εκδότης του τιμολογίου θα πρέπει να αναγράφει την σχετική διάταξη με την οποία ορίζεται ότι η πράξη δεν φορολογείται στην Ελλάδα.

γ) Όταν πραγματοποιείται ενδοκοινοτική παράδοση καινούριου μεταφορικού μέσου, ο πωλητής πρέπει στο τιμολόγιο που θα εκδώσει να αναγράφει τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον μη χαρακτηρισμό του μεταφορικού μέσου ως μεταχειρισμένου, μέχρι τη στιγμή της παράδοσής του.

δ) Στην περίπτωση που πραγματοποιούνται πράξεις στην Ελλάδα από εγκατεστημένο σε Τρίτη χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις οποίες τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα στο τιμολόγιο που εκδίδεται θα πρέπει να αναγράφονται όχι μόνο τα στοιχεία του εντολέα αλλά και τα πλήρη στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου.


Taxheaven.gr