Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1120/13.8.2008 Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1120/13.8.2008
Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων


ΠΟΛ.1120/13.8.2008 Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων για τον υπολογισμ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα,13 Αυγούστου 2008
Αρ. Πρωτ: 1086066/893/0013

Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)  

ΠΟΛ   1120

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Τηλέφωνο:2103375890
Emai [email protected]


ΘΕΜΑ: «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 19 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α΄/29-1-2008).
2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008.
3. Την 42362/Υ252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948Β'/3-10-2007) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η διόρθωση των στοιχείων που εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα της δήλωσης στοιχείων ακινήτων πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία του μητρώου και της δήλωσης φόρου εισοδήματος του υποχρέου του ιδίου έτους.


2. Η διόρθωση και βελτίωση της ποιότητας των γεωγραφικών δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση επιστημονικών ευριστικών αλγορίθμων. Με τη διαδικασία αυτή διορθώνονται ορθογραφικά λάθη, αναγράφονται ολογράφως οι συντμήσεις και εντάσσονται τα αναγραφόμενα γεωγραφικά στοιχεία στην επίσημη ονομασία των Καποδιστριακών δήμων.


3. Σε συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας πραγματοποιείται ο ακριβής γεωγραφικός προσδιορισμός της θέσης του ακινήτου με τη χρήση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων οδών, αριθμών και χαρτών. Όπου τα υπάρχοντα δεδομένα δεν επαρκούν για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης ενός ακινήτου, αυτός δύναται να πραγματοποιείται μετά από έγγραφη πρόσκληση του πολίτη, με τη χρήση τηλεφωνικού κέντρου (call center) και εφαρμογών διαδικτύου (internet).


4. Σε περίπτωση που ακίνητο βρίσκεται εντός συστήματος πλήρους αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας και σύμφωνα με την καταγραφή του στη δήλωση στοιχείων ακινήτων εντοπίζεται σε περισσότερα του ενός οικοδομικά τετράγωνα με πολλαπλά προσδιοριστικά στοιχεία υπολογισμού αξίας (Τ.Ζ., Σ.Ε., Σ.Α.Ο., Σ.Ο.), για τον προσδιορισμό του Ε.Τ.ΑΚ. λαμβάνεται εκείνος ο συνδυασμός συντελεστών που προσδιορίζει την ευνοϊκότερη για το φορολογούμενο αξία ακινήτου, εφόσον δεν υπολείπεται του 50% της υψηλότερης αξίας ακινήτου που θα μπορούσε να προκύψει από τους πιθανούς συνδυασμούς συντελεστών. Στην αντίθετη περίπτωση, ο πολίτης ειδοποιείται προκειμένου να προσδιορίσει επακριβώς χωροταξικά (ακριβές οικοδομικό τετράγωνο) το ακίνητο του είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου (call center) είτε μέσω διαδικτύου (internet).


5. Μετά τον προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου εντός οικοδομικού τετραγώνου όπου ισχύουν πολλαπλά προσδιοριστικά στοιχεία υπολογισμού αξίας (Τ.Ζ., Σ.Ε., Σ.Α.Ο., Σ.Ο.), για τον προσδιορισμό του Ε.Τ.ΑΚ. λαμβάνεται το σύνολο στοιχείων (συντελεστών) που προσδιορίζει την ευνοϊκότερη για το φορολογούμενο αξία ακινήτου.


6.  Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται εκτός συστήματος πλήρους αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας και προκύπτουν διαφορετικές τιμές εκκίνησης του ακινήτου, λαμβάνεται η ευνοϊκότερη για το φορολογούμενο τιμή.


7. Σε περιπτώσεις που εντάχθηκαν εκ των υστέρων σε σχέδιο πόλης τμήματα γης, για τα οποία δεν έχει εφαρμοστεί ούτε το σύστημα Α.Π.Α.Α. αλλά ούτε και υπάρχει συγκριτικό στοιχείο αξίας οικοπέδου, όπως προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α. ν. 1521/1950, ως τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο λαμβάνεται υπόψη η τιμή οικοπέδου που προκύπτει με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης και τους μικρότερους Σ.Α.Ο. και Σ.Ο. της ίδιας ζώνης του οικείου δήμου ή κοινότητας.


8. Η αποκατάσταση ενδεχομένων τυπικών λαθών και ελλείψεων στα λοιπά στοιχεία ακινήτων των δηλώσεων Ε9 πραγματοποιείται βάσει παραδοχών, προς αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, όπως:

8.1.  Στην περίπτωση κενού ή λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος το πεδίο αυτό θα παίρνει την τιμή 1 (πλήρης κυριότητα) εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.

8.2.  Στην περίπτωση κενού έτους κατασκευής, στον υπολογισμό αξίας ακινήτου λαμβάνεται ο μικρότερος (ευνοϊκότερος) συντελεστής παλαιότητας.

8.2.1.  Σε περίπτωση που υπάρχει διψήφιος αριθμός στο έτος γέννησης του επικαρπωτή τότε αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση κενού ή λανθασμένου πεδίου έτους γέννησης η διόρθωση θα πραγματοποιείται με τη χρήση τηλεφωνικού κέντρου (call center) και εφαρμογών διαδικτύου (internet).

8.3.  Στην περίπτωση συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως «δώμα», στον υπολογισμό αξίας ακινήτου λαμβάνονται οι συντελεστές που αφορούν τον τέταρτο όροφο.

8.4.  Στην περίπτωση κενού ποσοστού συνιδιοκτησίας, στον υπολογισμό αξίας ακινήτου λαμβάνεται το μέγιστο δυνατό ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

8.5.  Στην περίπτωση κενού αριθμού ιδιοκτήτη, για τον υπολογισμό του Ε.Τ.ΑΚ., το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει στον υπόχρεο.

9. Για τις ανάγκες της τελικής σύνθεσης της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων την 1η Ιανουαρίου 2008, πραγματοποιούνται διαδικασίες σύζευξης των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ετών 2005 – 2008, όλων των κατηγοριών (αρχικών τροποποιητικών). Η διαδικασία της σύζευξης πραγματοποιείται σταδιακά, με απόλυτη χρονολογική σειρά υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9). Αν κατά τη διαδικασία αυτή, βρεθεί ακίνητο με κενό κωδικό μεταβολής και το ακίνητο αυτό δεν αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από τα δηλωθέντα ακίνητα της μέχρι τότε εικόνας του φορολογούμενου, τότε το ακίνητο αυτό θεωρείται ως νέο ακίνητο.

10. Λοιπές διορθώσεις σε στοιχεία εγγραφών, που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν με προαναφερθείσες διαδικασίες, πραγματοποιούνται από τον πολίτη μετά από έγγραφη πρόσκλησή του, με τη χρήση τηλεφωνικού κέντρου (call center) και εφαρμογών διαδικτύου (internet).

11.  Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

          Ακριβές Αντίγραφο                           Ο Υφυπουργός
Οικονομίας  & Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                  Αντώνιος Μπέζας


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης