ΠΟΛ .1114/30.7.2008 Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ .1114/30.7.2008

Σχόλια: Η απόφαση συνεχίζει να ισχύει κατά το μέρος που δεν τροποποιείται με την απόφαση ΠΟΛ.1010/9.1.2015


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2008 ]
ΠΟΛ .1114/30.7.2008
Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 30.7.2008
Αρ. Πρωτ.: 1082341/5668/657/Β0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β' «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»
Α' «Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ»
2. 15η Δ/ΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΤΜΗΜΑ Α', Β'
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 - 4
Tαχ. Kώδικας:106 72 Αθήνα
Πληροφορίες: Βασ. Πουρνάρας
Τηλέφωνο : 2103647202-5
FAX : 2103645413

ΠΟΛ 1114

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000 – ΦΕΚ 248/Α), όπως ισχύουν:
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 38
β) του άρθρου 40
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γΆ (υποπεριπτώσεις γη' και γι' ) και ζ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ. (ΦΕΚ 84 Α).

3. Τις απόψεις των επαγγελματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων.

4. Τις τεχνικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εφαρμογής του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.

5. Την με αριθ. πρωτ. 1013654/971/169/Β0014/ΠΟΛ.1019/5.2.2007 απόφασή μας, με την οποία έχουν καθοριστεί κατΆ αποκοπή ετήσια ποσά για τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), καθώς και το γεγονός ότι οι εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων πραγματοποιούν παρόμοια δραστηριότητα, η οποία όμως πραγματοποιείται εποχικά, λόγω του τρόπου πραγματοποίησής της.

6. Την υποβολή σχετικού αιτήματος διαβούλευσης στη Συμβουλευτική Επιτροπή ΦΠΑ, που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 398 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

7. Την αριθ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αρθρο 1
Προσδιορισμός καταβαλλόμενου κατ  αποκοπή ποσού Φ.Π.Α.

1. Οι εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων, οι οποίοι διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας των εν λόγω οχημάτων από τους ΟΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (άρθρο 88 του ν. 2696/1999), υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου κατΆ αποκοπή ποσού ΦΠΑ, το οποίο ορίζεται σε 250 ευρώ, ανά ιππήλατο όχημα.

2. Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω ετήσιου ποσού λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι οι εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων πραγματοποιούν παρόμοια δραστηριότητα με αυτή των εκμεταλλευτών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), λόγω όμως της ιδιομορφίας της εν λόγω δραστηριότητας η εκμετάλλευση ιππήλατων οχημάτων δεν είναι δυνατή καθόλη τη διάρκεια του έτους, αλλά πραγματοποιείται περίπου κατά το ήμισυ του έτους.

Αρθρο 2
Υπόχρεοι και τρόπος καταβολής του φόρου

1. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου στο Δημόσιο είναι ο εκμεταλλευτής του ιππήλατου οχήματος.

2. Το κατ' αποκοπή ποσό Φ.Π.Α. του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλεται με την υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για κάθε ιππήλατο όχημα ξεχωριστά, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, εκάστου έτους.
Σε περίπτωση έναρξης ή διακοπής της εκμετάλλευσης ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται για τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες εκμετάλλευσης του ιππήλατου οχήματος, εντός συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους. Μήνας λογίζεται εφόσον η εκμετάλλευση πραγματοποιείται για πάνω από 15 ημέρες εντός συγκεκριμένου μηνός.

Σε περίπτωση μεταβίβασης ιππήλατου οχήματος, ο πωλητής υποχρεούται στην καταβολή του αναλογούντος φόρου μέχρι τη μεταβίβαση, με την υποβολή έκτακτης δήλωσης πριν από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του οχήματος. Η μεταβίβαση του ιππήλατου οχήματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν αποδειχθεί η καταβολή των οφειλόμενων ποσών για όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσής του από τον πωλητή.

3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη του ποσού Φ.Π.Α. που οφείλεται είναι η αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του εκμεταλλευτή του ιππήλατου οχήματος.

4. Αν ο φόρος δεν καταβληθεί στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 προθεσμία, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997.

Αρθρο 3
Υποχρεώσεις των εκμεταλλευτών ιππήλατων οχημάτων

Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας:
1. Υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών, στην οποία δηλώνεται η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς της παρούσας. Η δήλωση αυτή, προκειμένου για πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ήδη ιππήλατα οχήματα, υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την υποβολή της πρώτης έκτακτης δήλωσης, σύμφωνα με την παρούσα. Στην περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί δήλωση έναρξης για άλλη δραστηριότητα, υποβάλλεται δήλωση μεταβολής.

2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων - εξόδων και την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

3. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους, δεδομένου ότι ο φόρος αυτός έχει ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του προς απόδοση προσδιοριζόμενου ποσού Φ.Π.Α., ετησίως.

4. Eφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς άλλους επιτηδευματίες ή πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, στα τιμολόγια αυτά αναγράφεται διακεκριμένα η καθαρή αξία και ο αναλογών ΦΠΑ που υπολογίζεται με συντελεστή (9%). Ο φόρος αυτός δεν αποδίδεται στο δημόσιο, καθώς καλύπτεται από το ετήσιο κατΆ αποκοπή ποσό του φόρου που προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Όσον αφορά το δικαίωμα έκπτωσης των προσώπων που λαμβάνουν τα ανωτέρω στοιχεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ.

5. Μπορούν να εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου. Η ένταξή τους γίνεται με δήλωση μεταβολών, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύουν (τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων, έκδοση θεωρημένων στοιχείων, κλπ.) για τη δραστηριότητά τους.

Αρθρο 4
Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 1.1.2008, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Φ.Π.Α.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab