ΠΟΛ.1237/31.10.1994

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δ.Ο.Υ. των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του μηνός Οκτωβρίου 94

31 Οκτ 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.: 1121866/9116-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 1.11.94Τ.Μ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΕΙΣ: 12η, 13η, 14η, 15η, 16η

ΠΟΛ 1237

ΘΕΜΑ: "Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δ.Ο.Υ. των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του μηνός Οκτωβρίου 1994.

1121866/9116-20/0016/ΠΟΛ. 1237/31.10.1994

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α' 92), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες, που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις, για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τη διάταξη του άρθρου 8 του ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α' 82) με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του, τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.

3. Το γεγονός ότι οι συνεχείς και καταστρεπτικές πλημμύρες, που έγιναν το μήνα Οκτώβριο σε διάφορες περιοχές της χώρας, είχαν αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών αυτών και να υποστούν σημαντικές ζημιές οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι αυτών.

4. Την αριθ. 1026431/268/0006 Α'/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β' 94) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε μέχρι 20 Απριλίου 1995 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων Φ.Π.Α., και καταβολής βεβαιωμένων χρεών, στις Δ.Ο.Υ. των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του μηνός Οκτωβρίου 1994 οι οποίες έληξαν ή θα λήξουν, αρχικά ή κατόπιν παράτασης που έχει ήδη δοθεί από 20 Οκτωβρίου 1994 μέχρι 31 Ιανουαρίου 1995, με την προϋπόθεση ότι οι πληγέντες ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαίωση της Νομαρχίας από την οποία να προκύπτει ότι υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες,
καθώς και το ύψος των ζημιών αυτών.

Η παράταση αυτή ισχύει μόνο για όσους προσκομίσουν την παραπάνω βεβαίωση. Η παρούσα απόφαση που δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr