ΠΟΛ.1233/20.10.1994

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρων εισοδήματος,τελών κ.τ.λ.

20 Οκτ 1994

Taxheaven.gr
Παράταση προθεσμίας υποβολής προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρων εισοδήματος, τελών κ.τ.λ.

1118522/2200/Α0012/

ΠΟΛ 1233

Εχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του ν. 2238/1994 Υκύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος περί αποδόσεως φόρων
εισοδήματος με προσωρινές δηλώσεις, καθώς και τις διατάξεις του ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α.

2.- Την 1026431/268/0006Α/2.3.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3.- Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

4.- Τα προβλήματα που δημιουργούνται στις Δ.Ο.Υ. και τους φορολογούμενους λόγω των απουσιών προσωπικού για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, κατά τις εκλογές της 16ης, 19ης και 23ης Οκτωβρίου 1994.


Αποφασίζουμε

1.- Παρατείνονται μέχρι 26 Οκτωβρίου 1994 οι προθεσμίες απόδοσης φόρων εισοδήματος και Φ.Π.Α. με προσωρινές δηλώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2238/1994 και του ν. 1642/1986, που έληξαν στις 15 Οκτωβρίου 1994.

2.- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Taxheaven.gr