Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1104/16.7.2008 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3670/20.6.2008 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1104/16.7.2008
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3670/20.6.2008 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους


ΠΟΛ.1104/16.7.2008 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3670/20.6.2008 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Αύξηση συντάξεω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΟΛ: 1104
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη
Τηλέφωνο : 210-3638389
210- 3610030

    
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3670/20.6.2008 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους».

Στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 117 (τεύχος Α΄) με ημερομηνία 20 Ιουνίου 2008 δημοσιεύτηκε ο ν. 3670/2008 «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κοινοποιούμενου νόμου επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις (άρθρο 10 παρ. 1 , άρθρο 11 παρ. 5 περίπτ. στ΄ και άρθρο 18 παρ. 2) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α΄ 84΄), με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου των εικονικών συναλλαγών για τα οπωρολαχανικά και τα κρέατα, την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού, τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και κυρίως την προστασία του καταναλωτή.


Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις ανά παράγραφο.

    

Παράγραφος 1. Αναγραφή της αξίας των οπωρολαχανικών και κρεάτων στο βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής (Ισχύς από 20.6.2008).

    Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και θεσπίζεται υποχρέωση αναγραφής στο βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής, εκτός των δεδομένων που αναφέρονταν στην αντικατασταθείσα διάταξη και επαναλαμβάνονται και στην κοινοποιούμενη, επιπλέον της τιμής μονάδας και της συνολικής αξίας των οπωρολαχανικών και των κρεάτων που παραλαμβάνονται με σκοπό την αγορά ή την πώληση για λογαριασμό τρίτου.

    Έτσι με τις διατάξεις αυτές ο επιτηδευματίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αγρότης ή αγροτική εκμετάλλευση του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., συνεταιρισμοί, κ.λπ.) ο οποίος παραλαμβάνει στην επαγγελματική του εγκατάσταση οπωρολαχανικά ή κρέατα που αποστέλλονται από οποιονδήποτε τρίτο [ επιτηδευματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αγρότη ή αγροτική εκμετάλλευση του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., συνεταιρισμό) ή αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., κ.λπ.] χωρίς να συνοδεύονται με δελτίο αποστολής και υποχρεώνεται εκ του λόγου αυτού να τηρεί για τις παραλαβές αυτές βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., εκτός των δεδομένων που ορίζονταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις και εξακολουθούν να ορίζονται και με τις κοινοποιούμενες (χρονολογία της παραλαβής, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποστολέα, το είδος και την ποσότητα των αγαθών που παραλαμβάνονται καθώς και ο σκοπός της παραλαβής), καταχωρεί σ΄ αυτό:

    α) Όταν τα αγαθά αυτά αγοράζονται από επιτηδευματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αγρότη ή αγροτική εκμετάλλευση του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., συνεταιρισμό, κ.λπ.) ή αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., κ.λ.π. την τιμή αγοράς τους ανά μονάδα πριν το Φ.Π.Α. και τη συνολική τους αξία (ποσότητα επί τιμή αγοράς).

    β) Όταν τα αγαθά αυτά δεν αγοράζονται αλλά παραλαμβάνονται για να πωληθούν για λογαριασμό του αποστολέα - εντολέα [ επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού προσώπου, αγρότη ή αγροτικής εκμετάλλευσης του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., συνεταιρισμού, κ.λπ.) ή αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. κ.λπ., ] την τιμή ανά μονάδα αγαθού (προ Φ.Π.Α.) που θα επιτυγχανόταν αν τα αγόραζε από τον αποστολέα των αγαθών κατά την ημέρα της παραλαβής τους δηλαδή αν ο σκοπός της παραλαβής ήταν η απευθείας αγορά και τη συνολική αξία των αγαθών αυτών (ποσότητα επί την αναγραφόμενη κατά τα ανωτέρω τιμή).

  

Παράγραφος 2. Αναγραφή της αξίας των οπωρολαχανικών και κρεάτων στο δελτίο αποστολής (Ισχύς από 20.6.2008).

    Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. και θεσπίζεται υποχρέωση αναγραφής στο δελτίο αποστολής, εκτός των δεδομένων που αναφέρονται ήδη στις περιπτώσεις α΄ έως η΄ της παραγράφου 5 (και προκειμένου για την περίπτωση στ΄ εκτός των δεδομένων που αναφέρονται στο πρώτο και τελευταίο εδάφιο αυτής), της τιμής μονάδας και της συνολικής αξίας των οπωρολαχανικών και των κρεάτων που αποστέλλονται ή παραδίδονται με σκοπό την αγορά ή την πώληση ή τέλος την πώληση για λογαριασμό τρίτου.

    Έτσι με τις διατάξεις αυτές, επί παράδοσης ή αποστολής οπωρολαχανικών ή κρεάτων από οποιονδήποτε [ επιτηδευματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αγρότη ή αγροτική εκμετάλλευση του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., συνεταιρισμό, κ.λπ.) ή αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., κ.λπ. ], στο δελτίο αποστολής που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., εκτός των δεδομένων που ορίζονται ήδη με τις διατάξεις αυτές, (πλήρη στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής, το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους κ.λπ.) αναγράφεται:

    α) όταν τα αγαθά αυτά αποστέλλονται ή παραδίδονται από επιτηδευματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αγρότη ή αγροτική εκμετάλλευση του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., συνεταιρισμό, κ.λπ.), ή αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. κ.λπ. με σκοπό την αγορά ή την πώληση, η τιμή τους ανά μονάδα πριν το Φ.Π.Α. και η συνολική τους αξία (ποσότητα επί τιμή αγοράς ή πώλησης) και

    β) όταν τα αγαθά αυτά αποστέλλονται ή παραδίδονται για να πωληθούν για λογαριασμό του αποστολέα - εντολέα [ επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού προσώπου, αγρότη ή αγροτικής εκμετάλλευσης του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., συνεταιρισμού, κ.λπ.) ή αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., κ.λπ. ], η τιμή ανά μονάδα αγαθού (προ Φ.Π.Α.) που θα επιτυγχανόταν αν τα αγόραζε ο παραλαμβάνων κατά την ημέρα της παραλαβής τους δηλαδή αν ο σκοπός της αποστολής ή παράδοσης ήταν η απευθείας αγορά και η συνολική αξία των αγαθών αυτών (ποσότητα επί την αναγραφόμενη κατά τα ανωτέρω τιμή).

    Την υποχρέωση αναγραφής στο δελτίο αποστολής της τιμής μονάδος και της συνολικής αξίας των αγαθών κατά τα προαναφερόμενα, έχει και οποιοσδήποτε (προμηθευτής, αποθηκευτής, κ.λπ.) αποστέλλει ή παραδίδει οπωρολαχανικά ή κρέατα σε τρίτο κατΆ εντολή και για λογαριασμό του αγοραστή, του αποθέτη/πελάτη του κ.λπ. λόγω αγοράς ή πώλησης ή πώλησης για λογαριασμό του αγοραστή, του αποθέτη/πελάτη (εντολέα - τριγωνική συναλλαγή - εγκύκλιος Σ.384/17 ΠΟΛ.31/30.1.1987) κ.λπ.

   
    Επισημάνσεις

    Με τις νέες ρυθμίσεις δεν επέρχεται μεταβολή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 11, που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στις περιπτώσεις υποχρέωσης έκδοσης ή μη δελτίων αποστολής από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. και κατά συνέπεια τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να εκδίδουν δελτία αποστολής στις περιπτώσεις που ήδη προβλέπονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις (άρθρο 11 παρ.2.), αναγράφοντας επιπλέον τα δεδομένα που ορίζονται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

    Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων οι ειδικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει με την εγκύκλιο 3/1992 αναφορικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (παράδοση προϊόντων στις εγκαταστάσεις τους η μεταφορά των οποίων πραγματοποιείται με ευθύνη του αγοραστή, διακίνηση ίδιων προϊόντων για συγκέντρωση σε προκαθορισμένα σημεία για να παραληφθούν στη συνέχεια από τον αγοραστή κ.λπ.) ανεξάρτητα από το είδος του αγροτικού προϊόντος που μεταφέρεται και του μέσου μεταφοράς.

    Σε όποιες περιπτώσεις ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δεν έχει υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής εξυπακούεται ότι η υποχρέωση έκδοσης του δελτίου αποστολής και αναγραφής στο περιεχόμενο αυτού και των νέων δεδομένων, βαρύνει τον παραλαμβάνοντα τα αγαθά αυτά.

    

Παράγραφος 3. Υποχρέωση του λήπτη φορολογικών στοιχείων εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών αξίας 1.000 ευρώ και άνω ανά στοιχείο, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής(Ισχύς από 20.6.2008).

    

    Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. νέο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο για την απόδειξη των συναλλαγών που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων καθώς επίσης και την λαμβανόμενη προμήθεια που εμφανίζεται στην εκκαθάριση της παρ. 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση πώλησης των ως άνω αγαθών για λογαριασμό τρίτου, αξίας 1.000 ευρώ και άνω ανά στοιχείο, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται από το λήπτη του φορολογικού στοιχείου, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή και ανεξάρτητα από την ιδιότητα του πωλητή των αγαθών αυτών [ επιτηδευματίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αγρότης ή αγροτική εκμετάλλευση του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., συνεταιρισμοί, κ.λπ.), αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., κ.λπ.].

    Σε σχέση με τον εντολέα - λήπτη της εκκαθάρισης της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., διευκρινίζεται ότι στην υποχρέωση εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή εμπίπτει μόνον το ποσό της προμηθείας με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και λοιπές επιβαρύνσεις.

    Επισημαίνεται όμως ότι για τις πωλήσεις των αγαθών αυτών που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του εντολέα από τον αντιπρόσωπο (η συνολική αξία των οποίων εμφανίζεται στην εκκαθάριση) και για τις οποίες έχουν εκδοθεί επιμέρους στοιχεία από τον αντιπρόσωπο προς τους αγοραστές- πελάτες (λήπτες), απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή κάθε επιμέρους συναλλαγής που εμπίπτει στις προαναφερόμενες διατάξεις (αγορά οπωρολαχανικών και κρεάτων αξίας 1.000 ευρώ και άνω ανά στοιχείο).

    Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται μόνον οι λήπτες φορολογικών στοιχείων - πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.), που δεν έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία.

    Διευκρινίζεται ότι λήπτης του στοιχείου που αφορά αγορές αγαθών από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. είναι ουσιαστικά ο εκδότης του τιμολογίου - επιτηδευματίας/αγοραστής.

    Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για συναλλαγές που διενεργούνται από 20/6/2008 και μετά.

    

    Επισημάνσεις

    1. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων της παραγράφου αυτής (20/6/2008) οποιαδήποτε αντίθετη ρύθμιση της Διοίκησης για το θέμα αυτό παύει να ισχύει.

    2. Για την εφαρμογή της ως άνω υποχρέωσης ισχύουν οι επισημάνσεις της παραγράφου 2β της εγκυκλίου 1029423/202/ΠΟΛ.1127/16.4.2002, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι θεσπισθείσες για πρώτη φορά διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., όπως προστέθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 16 του κοινοποιούμενου νόμου 2992/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄54/20.3.2002), περί της υποχρέωσης εξόφλησης των συναλλαγών με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού από τον λήπτη φορολογικών στοιχείων και ειδικότερα:

    Στην περίπτωση εξόφλησης, τμηματικής ή ολικής, από τον λήπτη των φορολογικών στοιχείων με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης, θα πρέπει ο υπόχρεος, να αποδεικνύει την συναλλαγή με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέσο, διαφυλάσσοντας τα κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. ( π.χ. προκειμένου για εξόφληση με δίγραμμη επιταγή η απόδειξη της συναλλαγής προκύπτει από το φωτοαντίγραφο της επιταγής και άλλα ή προκειμένου για εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού από τα εκδιδόμενα τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα που αποδεικνύουν την κίνηση του λογαριασμού και άλλα).

    3. Η δίγραμμη επιταγή ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ν. 5960/1933 (Φ.Ε.Κ. Α΄401) περί επιταγών (είδος και τύπος της δίγραμμης επιταγής, πρόσωπα από τα οποία μπορεί να γίνει η διγράμμιση επιταγής, κυκλοφορία - μεταβίβαση αυτής, έννομα αποτελέσματα που συνεπάγεται η χρήση αυτής, κ.λπ.).

    4. Ως αξία που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της διάταξης, νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής (τελικό πληρωτέο ποσό) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. καθώς και των συναλλακτικών και λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων.

    5. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 περί συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ μητρικής και θυγατρικών εταιρειών δεν έχουν εφαρμογή στα οριζόμενα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

    

    Πεδίο Εφαρμογής

    

    Για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του άρθρου αυτού διευκρινίζονται όσον αφορά την έννοια των οπωρολαχανικών και των κρεάτων τα εξής:

    - Οπωρολαχανικά: Περιλαμβάνονται όλα τα λαχανικά και τα φρούτα σε χύμα - συσκευασμένη - τυποποιημένη μορφή, πλην των κατεψυγμένων.

    - Κρέατα: Περιλαμβάνονται όλα τα νωπά και κατεψυγμένα κρέατα συμπεριλαμβανομένων και των πουλερικών.

    

    Αντιμετώπιση του χρονικού διαστήματος 20/6/2008 μέχρι 31/7/2008.

    

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του κοινοποιούμενου νόμου, η έναρξη ισχύος των προαναφερόμενων διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( 20 /6/2008).

    Ενόψει της άμεσης εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων (παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 11 του ν.3670/2008), γίνεται δεκτό, να μην επιβάλλονται σε βάρος των υπόχρεων οι κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 179/11.9.1997) σε περίπτωση διαπίστωσης παραλείψεων αναφορικά με τις νέες υποχρεώσεις και μόνο για το χρονικό διάστημα από 20/6/2008 μέχρι 31/7/2008, χρόνος που θεωρείται επαρκής για την ενημέρωση και συμμόρφωσή τους με τα οριζόμενα στις νέες διατάξεις.

    
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης