Αποτελέσματα live αναζήτησης

1074992/4344/ΔΕ-Β/10.7.2008 Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου.

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

1074992/4344/ΔΕ-Β/10.7.2008
Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου.


1074992/4344/ΔΕ-Β/10.7.2008 Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008
Αρ. Πρωτ.:1074992/4344/ΔΕ-Β'
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Ε'
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375203ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου.


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.1914/1990, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του με το άρθρο 6 του ν.2526/1997 και την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του ν.2579/17.2.1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 31).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών”, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.186/92 (Κ.Β.Σ.), του ν.1642/1986 και νυν 2859/2000 (Φ.Π.Α.) και του ν.2238/1994 (Κ.Φ. Εισοδήματος).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν.2343/1995, '' Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις '' (Φ.Ε.Κ. Α 211), καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 20 του ν.2753/1999 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ 249).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.280/1997 (Φ.Ε.Κ. Α 203), με τις οποίες καθορίστηκε το οργανωτικό πλαίσιο των Ελεγκτικών Κέντρων.
6. Την 1085068/4794/ΔΕ-Β'/5.9.2007 (Φ.Ε.Κ. Β' 1843/12.9.2007) Α.Υ.Ο.Ο. περί του ανακαθορισμού της καθΆ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου.
7. Την αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ.Β΄1948/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την αριθμ. 1116586/1128/Α-Β0006/4.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2356/11.12.2007) Α.Υ.Ο.Ο. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής Με εντολή Υφυπουργού ».
9. Την ανάγκη ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων της επιχείρησης ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και επανελέγχου των ελεγμένων χρήσεων.Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


1. Συγκροτούμε Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου, με Προϊστάμενο Oικονομικό Επιθεωρητή της Οικονομικής Επιθεώρησης Αθηνών, για τη διενέργεια τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων της επιχείρησης ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

2. Συγκροτούμε Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου, με Προϊστάμενο Οικονομικό Επιθεωρητή της Οικονομικής Επιθεώρησης Αθηνών, για τη διενέργεια επανελέγχου των ελεγμένων χρήσεων της ίδιας πιο πάνω επιχείρησης από τη χρήση 1/10/1996-30/9/1997 και μετά

3. Έργο των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου είναι η σύνταξη όλων των σχετικών εκθέσεων του τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου και επανελέγχου και αποστολή αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την περαιτέρω διαδικασία έκδοσης των οικείων φύλλων ελέγχου, τυχόν συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου, πράξεων προσδιορισμού του φόρου, των λοιπών καταλογιστικών πράξεων, διοικητικής επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζομένων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, εισφορών και προστίμων, καθώς και κάθε άλλη σχετική ενέργεια, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση διατάξεις.

4. Το έργο των Ειδικών Συνεργείων να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και μέχρι την 30.11.2008.Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Ειδικών Συνεργείων οι Προϊστάμενοι αυτών και τα μέλη τους ασκούν παράλληλα και τα καθήκοντα της θέσης τους στις υπηρεσίες που υπηρετούν.


5. Η συμμετοχή των υπαλλήλων στα Ειδικά Συνεργεία είναι υποχρεωτική. Όλα τα μέλη των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου θα ασχοληθούν με το έργο που καθορίζεται στην παρούσα Α.Υ.Ο.Ο., μέχρι την ολοκλήρωση και περάτωση του ελέγχου και του επανελέγχου των υποθέσεων που αναφέρονται στην απόφαση αυτή.

Οι Προϊστάμενοι των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου παρακαλούνται για τον συντονισμό των ενεργειών τους, ώστε ο τακτικός έλεγχος και ο επανέλεγχος της υπό κρίση επιχείρησης να αρχίσει και να περαιωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

6. Για τις ημέρες που οι Προϊστάμενοι και τα μέλη απασχοληθούν εκτός έδρας δικαιούνται εξόδων μετακίνησης και παραμονής εκτός έδρας, σύμφωνα με τον ν.2685/99 και σε συνδυασμό με την 1080441/1262/001Α/30.8.1999 Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε με την 2/51671/0022/7.11.2002 Α.Υ.Ο.Ο.
Η έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης των Προϊσταμένων Επιθεωρητών των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου εκδίδεται από την Δ/νση Προσωπικού Επιθεώρησης, Τμήμα Β , κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος εκ μέρους του Προϊσταμένου Επιθεωρητή προς τη Δ/νση Προσωπικού Επιθεώρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού φορέα 23-610.

Η έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης των μελών των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου εκδίδεται από τη Δ/νση Προσωπικού Δ.Ο.Υ. (Δ2), Τμήμα Α' , εφόσον τα μέλη ανήκουν στον κλάδο των Εφοριακών και υπηρετούν σε Δ.Ο.Υ., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος εκ μέρους του Προϊσταμένου του Ειδικού Συνεργείου προς τη Δ/νση Προσωπικού. Τα εν λόγω έξοδα στη συνέχεια θα υποβάλλονται προς τη Δ/νση Προσωπικού Δ.Ο.Υ., Τμήμα ΕΆ και θα βαρύνουν τις πιστώσεις του ειδικού φορέα 23-120.

Η έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης των μελών των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου εκδίδεται από τους αντίστοιχους Προϊσταμένους Δ.Ε.Κ. ή Π.Ε.Κ., εφόσον τα μέλη ανήκουν στον κλάδο των Εφοριακών και υπηρετούν σε Δ.Ε.Κ. ή Π.Ε.Κ., κατόπιν αιτήματος προς αυτούς των Προϊσταμένων των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου και η αντίστοιχη πίστωση θα αιτηθεί για μεταφορά στις αντίστοιχες υπηρεσίες (Δ.Ε.Κ. ή Π.Ε.Κ.) από τη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Α΄ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού φορέα 23-710.

Οι ημέρες εκτός έδρας των Προϊσταμένων και των μελών των Συνεργείων ορίζονται σε 10 ημέρες κατά μήνα, κατΆ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα αιτήματα των Προϊσταμένων των Ειδικών Συνεργείων.

7. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., της υπό κρίση επιχείρησης, καθώς και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, να θέσουν στη διάθεση των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου όλα τα απαιτούμενα και υφιστάμενα στις Υπηρεσίες τους στοιχεία που σχετίζονται με τον έλεγχο και επανέλεγχο της παρούσας.

8. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών, στις οποίες υπηρετούν οι υπάλληλοι που μετέχουν στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμέσως με αποδεικτικό την απόφαση αυτή στους μετέχοντες υπαλλήλους και να μεριμνήσουν, ώστε τα καθήκοντα που αναθέτουν σΆ αυτούς να μπορούν να ασκούνται παράλληλα με το έργο που τους ανατίθεται με την παρούσα.

9. Η απόφαση αυτή, ισχύει μέχρι ανακλήσεως, τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως.

10. Έναρξη του έργου των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου ορίζεται από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης