Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Υποβολή νέων και διόρθωση παλαιών δηλώσεων ακινήτων στο Κτηματολόγιο - Τα δικαιολογητικά για το κτηματολόγιο

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Αρθρα
Υποβολή νέων και διόρθωση παλαιών δηλώσεων ακινήτων στο Κτηματολόγιο - Τα δικαιολογητικά για το κτηματολόγιο


Αρθρα Υποβολή νέων και διόρθωση παλαιών δηλώσεων ακινήτων στο Κτηματολόγιο - Τα δικαιολογητικά για το κτηματολ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Grant Thornton: Υποβολή νέων και διόρθωση παλαιών δηλώσεων ακινήτων στο Κτηματολόγιο

Της Παναγιώτας Μακαρίου - Tax Consultant της Grant Thornton

Από τις 17 Ιουνίου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 θα δηλώσουν νομικά και φυσικά πρόσωπα την ακίνητη περιουσία τους στο κτηματολόγιο εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στις περιοχές που κτηματογραφούνται. Η δήλωση που θα υποβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός, είτε είναι εκτός σχεδίου. Επίσης, αφορά όλα τα δικαιώματα πάνω στα ακίνητα. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να δηλωθεί όχι μόνο το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας αλλά και το δικαίωμα ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, αποκλειστικής χρήσης, οίκησης κ.λ.π.

Επίσης, στη περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν. Για την υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική η προηγούμενη καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Όσον αφορά τις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35¤ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες το τέλος είναι 20¤.

Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν. Η πληρωμή του πάγιου τέλους θα γίνεται μέσω τραπεζών και το αποδεικτικό καταβολής θα πρέπει να επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης. Τα δικαιολογητικά που πρέπει απαραιτήτως να προσκομισθούν μαζί με την δήλωση είναι τα ακόλουθα:

Συμβολαιογραφικό έγγραφο κτήσης του δικαιώματος ή δικαστική απόφαση που αποδεικνύει την κυριότητα του δικαιώματος. Εάν η σύσταση του δικαιώματος προκύπτει από περισσότερες πράξεις πρέπει να υποβληθούν αντίγραφα όλων των σχετικών πράξεων.

Εάν το δικαίωμα έχει αποκτηθεί μέσω κληρονομικής διαδοχής υποβάλλεται, η συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ή το κληρονομητήριο μαζί με την έκθεση περιγραφής των ακινήτων. Εφόσον δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα υποβάλλεται κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιώματος κυριότητας ή δουλείας.

Στην περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποδοχή κληρονομιάς πρέπει να υποβληθούν αθροιστικά τα ακόλουθα:

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, το πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και το πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση διαδοχής εκ διαθήκης και εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει προβεί στην αποδοχή της κληρονομιάς θα πρέπει να συνυποβληθούν:

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, το πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και το πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς.

Υπάρχουν περιπτώσεις που κατά την διαδικασία κατάρτισης του Κτηματολογίου στις πρώτες 340 περιοχές της χώρας δεν υπέβαλλαν δήλωση για το ακίνητό τους. Εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο δυστυχώς οι πολίτες δεν μπορούν πλέον να υποβάλλουν δήλωση εφόσον η κτηματογράφηση έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Επομένως, στο Κτηματολόγιο έχει γίνει εσφαλμένη εγγραφή της ιδιοκτησίας τους και πρέπει να σπεύσουν για την διόρθωσή της.

Ειδικότερα, εάν δεν έχετε υποβάλει τη δήλωση του Ν.2308/1995 για το ακίνητό σας στο Κτηματολόγιο, είναι δυνατό να έχει συμβεί ένα από τα ακόλουθα ενδεχόμενα:

- Το ακίνητό σας μπορεί να έχει καταχωρηθεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Στην περίπτωση αυτή για να προβείτε σε διόρθωση της αρχικής εγγραφής θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία του «Πρόδηλου Σφάλματος», με την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνδικαιούχος στο ακίνητο ο οποίος έχει υποβάλει τη σχετική δήλωση και επομένως έχει καταχωρηθεί το δικαίωμά του στις αρχικές εγγραφές και υπάρχει κοινός τίτλος κτήσης δικαιώματος. Τότε μόνο μπορείτε να επικαλεσθείτε τον κοινό τίτλο ιδιοκτησίας, και να υποβάλετε αίτηση στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Ο Προϊστάμενός του, είναι αρμόδιος για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματός σας και εκδίδει την σχετική απόφαση. Αν δεν αποφανθεί μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες μέρες από την υποβολή της αίτησης ή αν απορρίψει την αίτηση, μπορείτε να προσφύγετε μέσα σε προθεσμία 15 εργάσιμων, από την λήξη της προθεσμίας αυτής ή αφότου λάβατε γνώση της απόρριψης της αίτησής σας, στον Κτηματολογικό Δικαστή.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία της «Εκούσιας Δικαιοδοσίας». Πρόκειται για διαδικασία δικαστικής διόρθωσης στην οποία, αφού υποβάλλετε αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου σας, το δικαστήριο κρίνει την υπόθεσή σας.

- Το ακίνητό σας έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο υπέρ τρίτου ή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην περίπτωση αυτή μπορείτε είτε να ασκήσετε αγωγή, εάν το ακίνητό σας έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο από τρίτο πρόσωπο ή το Ελληνικό Δημόσιο είτε να ακολουθήσετε την διαδικασία του «πρόδηλου σφάλματος» εάν δεν υπάρχει ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση και ο τρίτος υπέρ του οποίου έχει γίνει η εγγραφή του ακινήτου, συναινεί για την διόρθωση της αρχικής εγγραφής του ακινήτου.

Για να κινήσετε τις διαδικασίες διόρθωσης αρχικών εγγραφών έχετε προθεσμία οκτώ ετών εάν είστε κάτοικος Ελλάδος ή δέκα ετών εάν είστε μόνιμα εργαζόμενος ή κάτοικος εξωτερικού από την ημέρα έναρξης της ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή.

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης των ακινήτων και ηλεκτρονικά. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.


Grant Thornton: Τα δικαιολογητικά για το κτηματολόγιο

Του Μιχάλη Ζελενίτσα - Tax Consultant της Grant Thornton

Υποχρεωτικά έγγραφα για όλους, χωρίς τα οποία η δήλωση δεν γίνεται δεκτή:

Έντυπο Δ1 του Ν. 2308/1995 για φυσικό πρόσωπο που δηλώνει τα εξής δικαιώματα: 1) πλήρη κυριότητα 2) ψιλή κυριότητα 3) επικαρπία 4) άλλη δουλεία (προσωπική ή πραγματική). Το έντυπο Δ2 για νομικό πρόσωπο για το σύνολο των δικαιωμάτων του, αλλά και για φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει δικαίωμα διαφορετικό από τα προαναφερθέντα (π.χ. μεταλλειοκτησία).

Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια).

Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και επίδειξη εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός Δ.Ε.Η. κλπ.).

Προαιρετικά έγγραφα για όλους για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης:

Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του οικείου Υποθηκοφυλακείου.

Τοπογραφικό διάγραμμα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αγροτεμάχιο ή γενικά το δηλωθέν ακίνητο δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση και Τ.Κ.

Απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών).

Υποχρεωτικά έγγραφα για ειδικές περιπτώσεις:

Διαφορετικοί τίτλοι: σε περίπτωση που το δικαίωμα επί ενός ακινήτου έχει περιέλθει στο δηλούντα δυνάμει διαφορετικών τίτλων απαιτείται η κατάθεση όλων των τίτλων και η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στην ενότητα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΟΣ».

Γειτονικά ακίνητα: στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται το έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» της δήλωσης του Ν. 2308/1995 τόσες φορές όσο και τα ακίνητα.

Δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας που προέρχεται από κληρονομική διαδοχή: στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται διαζευκτικά: α) συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, β) κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων, γ) κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας ή δουλείας.

Εξ αδιαθέτου διαδοχή: εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποδοχή κληρονομιάς πρέπει να υποβληθούν αθροιστικά τα ακόλουθα: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, γ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και δ) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Διαδοχή εκ διαθήκης: εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει προβεί στην αποδοχή της κληρονομιάς θα πρέπει να συνυποβληθούν: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή απόφαση με την οποία αυτή κηρύχθηκε κύρια, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη, γ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και δ) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς.

Δήλωση έκτακτης χρησικτησίας: για την επίκληση έκτακτης χρησικτησίας υποβάλλονται τα παρακάτω ενδεικτικά αποδεικτικά, ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, τα οποία αποτελούν ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής και παρέχουν έρεισμα, αν καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών: α) υποθήκες και εν γένει βάρη στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως χρησικτησία, β) συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο, γ) συμβόλαιο όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου, δ) πράξη αναγνώρισης ορίων, ε) μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία, στ) δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως, λ.χ. δηλώσεις στο Ε9 της φορολογικής δήλωσης, ζ) έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο στο οποίο αφορά η δήλωση, η) αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν το δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος, θ) αποδείξεις Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα, ι) αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους, κ) παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο, λ) ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο.

Δήλωση δικαιωμάτων εμπράγματων ασφαλειών: υποβολή σχετικής πράξης (δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη, διοικητική πράξη Ι.Κ.Α. ή Διευθυντή Δ.Ο.Υ.).

Δήλωση κατασχέσεων: υποβάλλεται διαζευκτικά: α) κατασχετήρια έκθεση, β) δήλωση αναγγελίας απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης, γ) συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, δ) δικαστική απόφαση που διατάσει την επιβολή είτε αναγκαστικής διαχείρισης του ακινήτου είτε συντηρητικής κατάσχεσης του ακινήτου είτε δικαστικής μεσεγγύησης αυτού, ε) επιταγή ν. 17/7/1923 «περί ειδικών διατάξεων περί ανωνύμων εταιρειών», στ) κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη δέσμευσης εξουσίας διάθεσης.

Δήλωση εγγραπτέων αγωγών: υποβάλλεται το δικόγραφο της εγγραπτέας αγωγής, ανακοπής κλπ.

Δήλωση εγγραπτέων μισθώσεων: υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης μίσθωσης.

Δήλωση δικαιώματος μεταλλειοκτησίας: υποβάλλεται σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, β) το συμβολαιογραφικό έγγραφο δυνάμει του οποίου κτάται το δικαίωμα.

Δήλωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης: υποβάλλεται από τον κύριο του βαρυνόμενου ακινήτου το Προεδρικό Διάταγμα ή η απόφαση υοθ Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής τους.

Δήλωση δικαιώματος νομής από αναδασμό: υποβάλλεται αντίγραφο αποσπάσματος του πρόχειρου κτηματολογικού πίνακα αναδασμού.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης