ΠΟΛ.1229/11.10.1994

Υποβολή Λογιστικών στοιχείων στο Ελ. Συνέδριο - Συμφωνία εσόδων

11 Οκτ 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.1113479/8716/Δ0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ 1229

ΘΕΜΑ: Υποβολή Λογιστικών στοιχείων στο Ελ. Συνέδριο - Συμφωνία εσόδων.

ΣΧΕΤ: α) Π.Δ. 5/19.1.93.
β)1120132/10949/0016/ΠΟΛ.1269/30.11.1992.

1. Με το άρθρο 2 του Π.Δ. 5/19.1.93, που τροποποίησε το άρθρο 118 του Π.Δ. 16/1989 ορίζεται ως προς τα έσοδα:

α) Ο τρόπος σύνταξης της προσωρινής κατάστασης εσόδων προϋπολογισμού (Εντ. 64α).
β) Η συμφωνία εσόδων προϋπολογισμού μεταξύ Λογιστικών στοιχείων της ΔΟΥ και της μηχανογραφημένης κατάστασης του ΚΕΠΥΟ.
γ) Η προθεσμία σύνταξης της κατάστασης των Μηνιαίων Λογ/σμών καθώς και της κατάστασης "Εσοδα Προϋπολογισμού - Κατάσταση Κινήσεως Αντιτίμων" (Εντ. 23) και
δ) Η Προθεσμία υποβολής των Μηνιαίων Λογ/σμών και της κατάστασης "Εσοδα Προϋπολογισμού" (Εντ. 23) καθώς και του Extrait της Τράπεζας της Ελλάδος στην Δ24 του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και η προθεσμία υποβολής των Λογιστικών στοιχείων στο Ελ. Συνέδριο.

2. Με το β' σχετικό, κατά παρέκλιση των διατάξεων του Π.Δ. 5/19.1.93, μετά από προφορική σύμφωνη γνώμη της 1ης Δ/νσης του Ελ. Συνεδρίου και με σκοπό τη συντόμευση του χρόνου υποβολής των λογιστικών στοιχείων εκ μέρους των Δ.Ο.Υ. στο Ελ. Συνέδριο, δόθηκαν σχετικές οδηγίες στις Δ.Ο.Υ.:
α) για την υποβολή των λογιστικών στοιχείων χωρίς τη μηχανογραφημένη κατάσταση εσόδων προϋπολογισμού και
β) για τη συμφωνία των εσόδων μεταξύ Δ.Ο.Υ. - 16ης Δ/νσης και λογιστικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί στο Ελ. Συνέδριο.

3. Κατά τη συμφωνία των εσόδων προϋπολογισμού, που γίνεται κάθε χρόνο μεταξύ 16ης Δ/νσης και Ελ. Συνεδρίου για τη σύνταξη του Απολογισμού του Κράτους παρατηρήθηκαν πολλές αδικαιολόγητες διαφορές και ακόμη, ορισμένες Δ.Ο.Υ. είχαν στείλει άλλα σύνολα με την απάντηση για τη συμφωνία εσόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 1993 στην Δ16 και άλλα με την ανακεφαλαιωτική κατάσταση ΥΕσοδα ΠροϋπολογισμούΦ (Εντ. 23) στο Ελ. Συνέδριο.

4. Με σκοπό τη σωστή τήρηση των βιβλίων της Δ.Ο.Υ. τη σωστή σύνταξη της προσωρινής ληψοδοσίας και των ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων, κατά το οριστικό κλείσιμο του μήνα και την υποβολή των λογιστικών στοιχείων στο Ελ. Συνέδριο, σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες:
α) πριν την έναρξη του κάθε οικονομικού έτους θα ζητάτε (εάν δεν έχετε παραλάβει) από την 20η Δ/νση Προϋπολογισμού του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, την κωδική κατάταξη, που θα ισχύει για το τρέχον οικ. έτος και με βάση αυτή και μόνον θα κάνετε τις εγγραφές στα εισπρακτέα βιβλία και όχι από τα εισπρακτέα βιβλία του προηγούμενου οικ. έτους.
Οι δεκάδες, οι εκατοντάδες κ.λπ. των κωδικών αριθμών δεν καταχωρούνται στα εισπρακτέα βιβλία ούτε καταλογίζονται σ' αυτές ποσά, αλλά στους αναλυτικούς Κ.Α.Ε.
Π.χ. στις ομάδες 1310, 1450 κ.λπ. δεν πρέπει να εμφανίζετε ποσά αλλά στους Κ.Α.Ε. 1314, 1459.

β) Ολοι οι μηχανογραφημένοι κατάλογοι για βεβαίωση, που φέρουν προεκτυπωμένα τον αριθμό χρηματικού καταλόγου και την ημερομηνία βεβαίωσης, δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην προσωρινή ληψοδοσία (Εντ. 64α).
Για τον λόγο αυτό, όλοι ο προαναφερόμενοι κατάλογοι θα καταχωρούνται στο βιβλίο βεβαίωσης και στα εισπρακτέα βιβλία, μετά τη σύνταξη της προσωρινής ληψοδοσίας και δεν θα συνεχίζεται την καταχώρηση χρηματικών καταλόγων στον επόμενο μήνα, εάν δεν κρατήσετε αριθμούς στο βιβλίο βεβαίωσης για όσους καταλόγους έχετε για τον κάθε μήνα (πληροφορίες στο Κλιμάκιο της Δ16 στο ΚΕΠΥΟ τηλ. 95.91.062) και ακόμη όσους αριθμούς χρειάζεστε για το οριστικό κλείσιμο του μήνα.

γ) Η προσωρινή ληψοδοσία (Εντ. 64α) συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το πρωτότυπο συνοδευόμενο απαραίτητα από το έντυπο Νο 101 στέλνεται μέχρι της 3ης του επόμενου μήνα στην Δ16 και το αντίγραφο για το αρχείο της Δ.Ο.Υ. Τα σύνολα της προσωρινής ληψοδοσίας πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα: α') του βιβλίου βεβαίωσης πριν την καταχώρηση των μηχανογραφημένων καταλόγων και για το μήνα Φεβρουάριο πλην της επαναβεβαίωσης και συν τα τυχόν παραληφθέντα πρωτόκολλα.
β') της κατάστασης των διαγραφών συν τα τυχόν παραδοθέντα πρωτόκολλα και για το μήνα Δεκέμβριο πλην την έκπτωση του 10% των μηχ. εισπράξεων και γ') με τη στήλη έσοδα προϋπολογισμού του Ημερολογίου Εισπράξεων πριν την εισαγωγή των μηχ. εισπράξεων.

δ) Μόλις παραλάβετε τις λογιστικές καταστάσεις των μηχ. εισπράξεων θα κάνετε την τακτική εισαγωγή αυτών, καθώς και την βεβαίωση των οίκοθεν μηχανογραφικών εισπράξεων (προσαυξήσεις - υπερεισπράξεις).
Στο σημείο αυτό έχει κλείσει λογιστικά ο μήνας και ακολουθεί ο διαχωρισμός των τίτλων είσπραξης και πληρωμής και η σύνταξη των καταστάσεων (Χρέωση - Πίστωση) κατά λογαριασμό, των οποίων καταστάσεων τα σύνολα πρέπει να είναι ίδια με τα αντίστοιχα του Ημερολογίου Εισπράξεων και Πληρωμών.

ε) Στη συνέχεια, συντάσσεται σε τρία αντίτυπα η κατ/ση των Μηνιαίων λογ/σμών από το Ημερολόγιο Εισπράξεων και Πληρωμών, καθώς και σε τέσσερα αντίτυπα η κατ/ση ΥΕσοδα Προϋπολογισμού - Κατ/ση Κινήσεως ΑντιτίμωνΦ (Εντ. 23) της οποίας τα σύνολα Βεβαιωθέντα - Διαγραφέντα - Εισπραχθέντα είναι ίδια με:
α') το σύνολο της στήλης έσοδα προϋπολογισμού του βιβλίου βεβαίωσης συν τα τυχόν παραληφθέντα πρωτόκολλα β') το σύνολο της κατάστασης διαγραφών συν τα τυχόν παραδοθέντα πρωτόκολλα και γ') το σύνολο της στήλης έσοδα προϋπολογισμού του Ημερολογίου Εισπράξεων ή με το σύνολο της κατ/σης (Χρέωσης) των γραμματίων συμψηφιστικής διαχείρισης με λογαριασμό έσοδα προϋπολογισμού.
Μετά τη σύνταξη των παραπάνω καταστάσεων και τη συμφωνία της ανακεφαλαιωτικής κατάστασης ΥΕσοδα ΠροϋπολογισμούΦ (Εντ. 23) όπως προαναφέραμε, στέλνονται: ένα αντίγραφο αυτών μαζί με το Extrait της Τράπεζας της Ελλάδος στην 24η Διεύθυνση του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους και ένα αντίγραφο των μηνιαίων λογ/σμών, δύο αντίγραφα της κατάστασης ΥΕσοδα ΠροϋπολογισμούΦ Εντ. 23 και τα υπόλοιπα λογιστικά στοιχεία στο Ελ. Συνέδριο.

5. Το ΚΕΠΥΟ όταν κλείσει τον μήνα, ως προς τη βεβαίωση και την είσπραξη, ενσωματώνει τα ποσά αυτά με τα αντίστοιχα της προσωρινής ληψοδοσίας. Η Δ16 μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για τις περισσότερες Δ.Ο.Υ., στέλνει για όλες τις Δ.Ο.Υ. στο Ελ. Συνέδριο μηχανογραφημένες ανακεφαλαιωτικές κατ/σεις με τα σύνολα Βεβαίωσης - Διαγραφής - Είσπραξης εσόδων προϋπολογισμού, επειδή οι Δ.Ο.Υ. έχουν στείλει τα λογιστικά στοιχεία χωρίς την μηχανογραφημένη κατ/ση που προβλέπει το Π.Δ. 5/16.1.93, για τον λόγο που αναφέραμε στην παράγραφο 2 του παρόντος.

Αρκετές απ' αυτές τις καταστάσεις είναι λανθασμένες γιατί:
α) ορισμένες Δ.Ο.Υ. δεν έχουν ακολουθήσει για τη σύνταξη της προσωρινής ληψοδοσίας τη διαδικασία που περιγράφουμε πιο πάνω.
β) άλλες Δ.Ο.Υ. λόγω αντικειμενικής αδυναμίας δεν είχαν στείλει την προσωρινή ληψοδοσία, όταν ζητήθηκαν οι προαναφερόμενες κατ/σεις από το Ελ. Συνέδριο και
γ) γιατί έχει μεσολαβήσει εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. κάποια μεταβολή που δεν έπρεπε να στείλει ή την έστειλε λάθος ή έχει καταχωρηθεί λάθος από το ΚΕΠΥΟ.

6. Οταν ολοκληρωθεί η αποστολή των προσωρινών ληψοδοσιών από όλες τις Δ.Ο.Υ. και η ενσωμάτωση των μηχανογραφικών βεβαιώσεων και εισπράξεων (και στο μήνα Δεκέμβριο της έκπτωσης του 10% των μηχ. εισπράξεων), η Δ16 στέλνει σ' όλες τις ΔΟΥ αναλυτικές κατά κωδικό αριθμό μηχανογραφημένες κατ/σεις για κάθε μήνα χωριστά.
Εάν οι Δ.Ο.Υ. έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφουμε στην παράγραφο 4 του παρόντος και δεν έχει καταχωρηθεί λάθος μεταβολή, τα σύνολα της μηχανογραφημένης κατάστασης είναι ίδια με τα αντίστοιχα της ανακεφαλαιωτικής κατάστασης ΥΕσοδα ΠροϋπολογισμούΦ (Εντ. 23) και κατά συνέπεια συμφωνεί και με τα αντίστοιχα παραστατικά λογιστικά στοιχεία, που έχουν υποβληθεί στο Ελ. Συνέδριο.
Σε περίπτωση που η μηχανογραφημένη κατάσταση δε συμφωνεί με την προαναφερόμενη ανακεφαλαιωτική κατάσταση, τότε αυτή (η μηχανογραφημένη) είναι λανθασμένη και πρέπει να διορθωθεί.
Η διόρθωση γίνεται με έντυπο ανακαταλογισμού, το οποίο συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το πρωτότυπο στέλνεται στην Δ16 και το αντίγραφο στο αρχείο, για την παρακολούθηση και συμφωνία μεταξύ καταστάσεων του ΚΕΠΥΟ και λογιστικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι το έντυπο ανακαταλογισμού χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη διόρθωση των μηχανογραφημένων καταστάσεων του ΚΕΠΥΟ, που έχουν εκδοθεί ή που θα εκδοθούν και όχι για τη διόρθωση λογιστικών στοιχείων του υπολόγου, που έχουν υποβληθεί στο Ελ. Συνέδριο.
Οι Δ.Ο.Υ. που για οποιονδήποτε λόγο έχουν στείλει λογιστικά στοιχεία στο Ελ. Συνέδριο, των οποίων τα σύνολα των εσόδων προϋπολογισμού θα έπρεπε να είναι όσα και τα αντίστοιχα της μηχανογραφημένης κατάστασης, θα επικοινωνούν με το Δ' τμήμα της Δ16 για να τους δοθούν σχετ. οδηγίες και δεν θα προσπαθούν με έντυπα
ανακαταλογισμού να αυξομοιώσουν τα λογιστικά στοιχεία που έχουν στείλει στο Ελ. Συνέδριο σύμφωνα με τα σύνολα της μηχανογραφημένης κατάστασης εσόδων προϋπολογισμού.

Σε όσες Δ.Ο.Υ. δεν συμφωνεί η μηχανογραφημένη κατάσταση με τα λογιστικά στοιχεία, αφού τη διορθώσουν και για τη διόρθωση αυτή στείλουν μεταβολή στην Δ16, θα κρατούν ένα φωτοαντίγραφο της διορθωμένης κατ/σης και την πρωτότυπη υπογεγραμμένη θα την στέλνουν στο Ελ. Συνέδριο.
Ειδικά για το μήνα Δεκέμβριο, που το ΚΕΠΥΟ ενσωματώνει στις διαγραφές την έκπτωση του 10% των μηχ. εισπράξεων δεν αρκεί μόνον οι Δ.Ο.Υ. να συμπεριλάβουν στην ανακεφαλαιωτική κατάσταση ΥΕσοδα ΠροϋπολογισμούΦ (Εντ. 23) στις διαγραφές το ποσό αυτό, αλλά πρέπει να συνταχθεί το ΑΦΕΚ και να καταχωρηθεί στην κατάσταση των διαγραφών του μήνα και κάτω από τα σύνολα που είχαν εξαχθεί κατά τη σύνταξη της προσωρινής ληψοδοσίας.
Επομένως, δεν θα κλείνετε τα λογιστικά στοιχεία του Δεκεμβρίου εάν δεν έχετε παραλάβει τις εκπτώσεις των μηχ. εισπράξεων από το ΚΕΠΥΟ.

7. Αφού γίνει η συμφωνία των εσόδων όπως προαναφέραμε, που είναι και η βασική, προχωρούμε στη συμφωνία κατά κωδικό αριθμό, μεταξύ μηχανογραφημένης κατάστασης και εισπρακτέων βιβλίων.

Σε περίπτωση διαφορών, συντάσσεται έντυπο ανακαταλογισμού προκειμένου:

α) να μειώσουμε τα ποσά της μηχανογραφημένης κατ/σης, στήλη ΥΑΠΟΦ
β) να μεταφέρουμε από ΚΑΕ σε ΚΑΕ και γ) να αυξήσουμε τα ποσά της μηχανογραφημένης κατάστασης καταχωρώντας τα ποσά στην στήλη ΥΣΕΦ.
Ανακαταλογισμοί, που αναφέρονται στην τακτοποίηση υπερείσπραξης και δεν τακτοποιεί όλη την υπερείσπραξη, δεν εκτελούνται.
Π.χ. Ο ΚΑΕ 0521 πρωτοεμφανίζει υπερείσπραξη στα σύνολα της μηχανογραφημένης κατάστασης ΜΑΡΤΙΟΥ και ΙΑΝ.-ΜΑΡΤΙΟΥ ποσό - 10.000 και στον ΑΠΡΙΛΙΟ και ΙΑΝ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ ποσό - 6.000.
Εάν στείλετε μεταβολή γράφοντας στο μήνα Μάρτη στην είσπραξη από τον 0521 ποσό 6.000 στον ΚΑΕ 0631 6.000, δεν εκτελείται γιατί η υπερείσπραξη στον Μάρτη είναι 10.000. Η σωστή μεταβολή είναι: μήνας Μάρτης στην είσπραξη από 0521 10.000 στον ΚΑΕ 0631 10.000.
Ακόμη εάν στείλετε μεταβολή, με την οποία δημιουργείται υπερείσπραξη, δεν εκτελείται π.χ. ο ΚΑΕ 0113 στον ΙΑΝ. έχει 15.000 βεβαίωση και είσπραξη.
Εάν στείλετε μεταβολή στην βεβαίωση από 0113 3.500 στον ΚΑΕ 0111 3.500 δεν εκτελείται γιατί δημιουργείται υπερείσπραξη στον ΚΑΕ 0113.
Επίσης εάν για ένα μήνα ζητάτε να πάρετε ποσό και δεν υπάρχει τουλάχιστον το ποσό αυτό, δεν εκτελείται π.χ. Ο ΚΑΕ 0211 έχει στις διαγραφές 3.000, 5.000, 7.000, 9.000 στους μήνες ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ και ΑΠΡ αντίστοιχα. Εάν στείλετε μεταβολή, μήνας Απρίλης στις διαγραφές από τον ΚΑΕ 0211 ποσό 24.000 σε ΚΑΕ 0212 24.000, δεν εκτελείται, γιατί το ποσό αυτό είναι στο τετράμηνο και όχι στον Απρίλιο.
Στην περίπτωση αυτή και στο ίδιο έντυπο μεταβολών, πρέπει να στείλετε μία μία τις εγγραφές κατά μήνα, όπως ακριβώς εμφανίζονται στα εισπρακτέα ή στη μηχανογραφημένη κατάσταση.
Παρακαλούνται οι κ.κ. Επιθεωρητές και οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ να ελέγξουν τη σωστή εφαρμογή των όσων αναφέρουμε και να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όσοι εμπλέκονται στις διαδικασίες που αναφέρουμε πιο πάνω.


Taxheaven.gr