1017781/266/0015/6.3.2008

Αντιμετώπιση θεμάτων «αντικατάστασης» Βιβλιαρίων Συντήρησης και Επισκευών Φ.Η.Μ.Σχόλια:


6 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
Αρ. Πρωτ. 1017781/266/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ : Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές & Συστήματα
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ.Κώδικας : 10684 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Μπιλιούρη
Τηλέφωνο : 210 3640870,210 3617681
FAX : 210 3390882ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση θεμάτων «αντικατάστασης» Βιβλιαρίων Συντήρησης και Επισκευών Φ.Η.Μ.


Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στη Υπηρεσία μας από τις Δ.Ο.Υ. σχετικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία θεώρησης του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών το οποίο εκδίδεται «σε αντικατάσταση» (λόγω πλήρωσης του παλαιού ή απώλειάς του), παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινήσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή και αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α/5.10.1988), όπως ισχύουν, ο χρήστης ή ο κάτοχος φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος οφείλει να τηρεί και να διαφυλάσσει το βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών, το οποίο του παραδίδεται από τον κάτοχο της άδειας καταλληλότητας ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν τεχνικό αντιπρόσωπο, κατά την απόκτησή του, καθώς και το φορολογικό μηχανισμό ή μέρος του συστήματος με τα ενταμιευμένα σε αυτά δεδομένα, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που κάθε φορά ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του ΚΒΣ, για τη διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων )άρθρο 21 του Κ.Β.Σ. π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84)

Το βιβλίο συντήρησης και επισκευών το οποίο συνοδεύει πάντοτε τον φορολογικό μηχανισμό επιδεικνύεται άμεσα σε κάθε απαίτηση φορολογικών ελέγχων.

2. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 1809/1988, καθιερώθηκε η προθεσμία για τη δήλωση της πώλησης και της αγοράς κάθε ΦΗΜ ή συστήματος (σημειώνεται ότι το 10μερο επεκτάθηκε σε 15νθήμερο με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 34 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ276Α/22.12.2006), καθώς επίσης και η προθεσμία για οποιαδήποτε μεταβολή όπως μεταφορά σε άλλη εγκατάσταση, παύση δραστηριότητας, πλήρωση μνήμης, αλλαγή κατόχου κλπ. Με τις ίδιες διατάξεις καθιερώθηκε επίσης η υποχρέωση του αγοραστή ή χρήστη, στην ίδια προθεσμία, να προσκομίζουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το βιβλιάριο συντήρησης κάθε καινούργιας φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος, ή νέας φορολογικής μνήμης, προς θεώρηση.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν.1809/1988 όπως ισχύουν, καθιερώθηκε η υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών, να εκδίδεται νέο βιβλιάριο, το οποίο θεωρείται στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «Σε αντικατάσταση».

3. Περαιτέρω, η διαδικασία έκδοσης νέου βιβλιαρίου συντήρησης λόγω απώλειας του παλαιού, γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την περίπτωση 4 της 1090582/805/0015/ΠΟΛ.1240/3.9.1997 εγκυκλίου

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, η προθεσμία θεώρησης νέου βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών, λόγω απώλειας ή συμπλήρωσης του παλαιού, είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου στην περίπτωση της απώλειας, ή την ημερομηνία της διαπίστωσης της αναγκαιότητας συμπλήρωσης νέων σελίδων ή αλλαγής βιβλιαρίου, στην περίπτωση πλήρωσης του παλαιού.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι σε όσες περιπτώσεις ΒΣΕ, διαπιστωθεί ότι, λόγω παλαιότητας του μοντέλου ΦΗΜ ου αφορά, δεν υφίσταται πλέον εταιρεία τεχνικής υποστήριξης για την επανέκδοση ΒΣΕ, μετά από συνεννόηση της αρμόδιας ΔΥΟ με την υπηρεσία μας ( Δ/νση 15η, Τμήμα Γ Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών & Συστημάτων), η αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκδίδει τετράπτυχο, ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ, σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα και το οποίο συμπληρώνεται από τον κάτοχο-χρήστη, θεωρείται και σφραγίζεται από την αρμόδια ΔΥΟ. Το τετράπτυχο αυτό επέχει θέση βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών, διαφυλάσσεται από τον επιτηδευματία για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που κάθε φορά ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ για τη διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων και επιδεικνύεται άμεσα σε οποιαδήποτε τυχόν επαληθευτικά έλεγχο των φορολογικών αρχών.

4. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.1809/1988, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησής τους με την παράγραφο 19 του άρθρου 34 του ν.3522/2006, δε περίπτωση μη διαφύλαξης ή μη επίδειξης κάθε Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ. 1) και ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται σε δύο (2).


Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
"ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ"
(για τις περιπτώσεις παλαιών μοντέλων ΦΗΜ, για τα οποία δεν υφίσταται εταιρία τεχνικής υποστήριξης)


ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φ.Η.Μ.

ΤΥΠΟΣ Φ.Η.Μ. :

ΜΟΝΤΕΛΟ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ


:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΟΥ :


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΕΠΑΓΓΕΛΜΑ /ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX


Α.Φ.Μ.


Δ.Ο.Υ.
Ο Ιδιοκτήτης-κάτοχος


ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.:Τμήμα Κ.Β.Σ.Αρμόδιος Υπάλληλος(ημερομηνία)


(ημερομηνία)


Σφαγίδα-Υπογραφή


Σφαγίδα-ΥπογραφήTaxheaven.gr