Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1228/5.10.1994 Εκδοση Πιστοποιητικών από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1228/5.10.1994
Εκδοση Πιστοποιητικών από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)


ΠΟΛ.1228/5.10.1994 Εκδοση Πιστοποιητικών από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.: 1112480/1007/0006 Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1228

ΘΕΜΑ: 'Εκδοση Πιστοποιητικών από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

ΣΧΕΤ.:
α.'Εγγραφό μας 1077088/1835/Β0006/2.11.1990 ΠΟΛ.1221
β.'Εγγραφό μας 1000582/2239/Β0006/31.12.90 (ΦΕΚ 49/Β/6.2.91)
γ.'Εγγραφό μας 1032660/476/0006Β/9.4.1991 ΠΟΛ.1087
δ.'Εγγραφό μας 1068622/826/0006/14.7.1992 ΠΟΛ.1127

1. Με τα παραπάνω σχετικά έγγραφά μας (α', β', γ' και δ'), σας έχουμε ενημερώσει ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 33 (παρ. 4 και 5) του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/23.3.90) καταργήθηκε από 1.1.1991 (και σύμφωνα με τροποποίηση αυτού από 1.7.1991) η έκδοση από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) όλων των πιστοποιητικών, που δεν αφορούν σε θέματα του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά προβλέποντο μέχρι τότε από σχετικές διατάξεις άλλων Υπουργείων, εκτός εκείνων, για τα οποία, η έκδοση ήθελε κριθεί αναγκαία με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού (επειδή προφανώς είναι ο
μόνος ενδεδειγμένος τρόπος πιστοποίησης του συγκεκριμένου θέματος, που αφορά το πιστοποιητικό και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο έγγραφο).

2. Με τις ίδιες ως άνω διατάξεις (άρθρο 33 Ν. 1882/90) αντικαταστάθηκαν με τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΚΕΠΥΟ επί της φορολογίας εισοδήματος, τα πιστοποιητικά, που εκδίδοντο από τις ΔΟΥ, σχετικά με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή το ύψος του εισοδήματος των φορολογουμένων.


3. Τα ανωτέρω κρίθηκαν αναγκαία για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας και την προώθηση του κύριου και πρωταρχικής σημασίας ελεγκτικού, βεβαιωτικού και εισπρακτικού έργου τους.

4. Η Υπηρεσία μας εξέδωσε στη συνέχεια την με αριθ. 1068622/826/0006/ εγκύκλιο, που κοινοποιήθηκε και σε σας, με την οποία:

α) πρότεινε όπως, στις περιπτώσεις, που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα του ΚΕΠΥΟ για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή τα προς επιβεβαίωση στοιχεία δεν προκύπτουν από αυτό, ακολουθείται η διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου, με τα αιτούμενα στοιχεία, στη ΔΟΥ, για
εξακρίβωση αυτών και όμοιας δήλωσης (με επισημειωματική πράξη της ΔΟΥ περί παραλαβής όμοιας για έλεγχο) στην αρμόδια Υπηρεσία, που ζητεί το πιστοποιητικό. β) σας καλούμε να προσαρμόσετε τις διατάξεις σας, που προβλέπουν την έκδοση από τις Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικών, προς την επελθούσα μεταβολή.


5. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν εκδόθηκαν, παρά μόνο ελάχιστες, σχετικές κοινές Υπουργικές Αποφάσεις της παραγρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 1882/1990 και κατά συνέπεια τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που προβλέποντο από διατάξεις άλλων Υπουργείων και εκδίδοντο από τις ΔΟΥ πριν από την 1.7.1991, δεν θα εκδίδονται πλέον, καθόσον οι σχετικές διατάξεις, που ορίζουν την έκδοση τούτων, έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τη ρητή διάταξη Υκάθε αντίθετη διάταξη καταργείταιΦ της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 1882/1990.

6. Παρ' όλα αυτά, όμως, ορισμένες Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων:
α) εξακολουθούν να ζητούν από τους πολίτες να υποβάλλουν σε αυτές πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις των ΔΟΥ, με βάση σχετικές διατάξεις, που όπως προαναφέραμε, έχουν καταργηθεί,

β) δεν εξέδωσαν σχετικές ενημερωτικές εγκυκλίους τους, περί μη ισχύος των αντίστοιχων διατάξεών τους, ούτε θέσπισαν την έκδοση άλλων δικαιολογητικών σε αντικατάσταση των καταργηθέντων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που εξέδιδαν οι ΔΟΥ, με άλλη διάταξη νόμου ή ίδιας τυπικής ισχύος πράξη, με εκείνη που
καθιέρωσε την έκδοση τούτων. Εναλλακτικά θα μπορούσαν ακόμη να αντικατασταθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά με άλλα επιδεικνυόμενα ή κατατιθέμενα από τον αιτούντα στοιχεία ή με απλή υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/1969 (τώρα Ν.1599/1986), σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ' της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 1199/81 (ΦΕΚ 237/Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65/Α) και του εδαφίου Β' της παρ. 5 του άρθρου μόνον του Π.Δ. 492/10.11.1984 (ΦΕΚ 175/Α').

7. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι να ταλαιπωρούνται ασκόπως οι πολίτες (αφού δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν) και να δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των ΔΟΥ, με τις γνωστές συνέπειες (κατηγορίες, προστριβές και δημιουργία δυσμενών εντυπώσεων σε βάρος των δημοσίων Υπηρεσιών, αγανάκτηση
πολιτών και όξυνση των κακών σχέσεων αυτών προς τις Κρατικές Υπηρεσίες, διακοπή και καθυστέρηση των ΔΟΥ στη διεκπεραίωση του έργου και της αποστολής τους κ.λπ.).

8. Πέραν των ανωτέρω και επειδή, παρά το πνεύμα του Ν. 1882/1990, για περιορισμό της απασχόλησης των ΔΟΥ σε θέματα άλλων Υπουργείων, είναι δυνατόν να έχουν θεσπισθεί, μετά την έκδοση του Ν.1882/1990, άλλες διατάξεις, που καθιερώνουν την έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών από τις ΔΟΥ, χωρίς να έχει ενημερωθεί και συμφωνήσει προηγουμένως η Υπηρεσία μας και χωρίς ο σχετικός Νόμος, Πρ.Δ/γμα ή άλλη πράξη να έχει προσυπογραφεί από τον Υπουργό Οικονομικών, παρακαλούμε:

α) να μας γνωρίσετε όλες τις διατάξεις σας, που έχουν εκδοθεί μετά τη δημοσίευση του Ν. 1882/1990 και καθιερώνουν μονομερώς την έκδοση από τις ΔΟΥ, διαφόρων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών, καθώς και να μας στείλετε αντίγραφα των τυχόν εκδοθεισών σχετικών εγκυκλίων σας.

β) να μας γνωρίσετε, επίσης, την αναγκαιότητα περιοδικότητα, εποχικότητα, καθώς και τον συνολικό (κατά την εκτίμησή σας) αριθμό των εκδιδομένων από τις ΔΟΥ (κατ' έτος σε όλη τη χώρα) πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και

γ) να θέτετε απαραίτητα υπόψη της Υπηρεσίας μας πριν από την προώθηση για έκδοση ή ψήφιση, ανάλογα, κάθε νέα σχετική διάταξη, με πλήρη αιτιολόγηση, περί του ότι, είναι ο μοναδικός ενδεδειγμένος τρόπος πιστοποίησης ή βεβαίωσης από τις ΔΟΥ των στοιχείων του συγκεκριμένου θέματος, καθώς επίσης να στέλνετε οπωσδήποτε για προσυπογραφή από τον Υπουργό Οικονομικών το σχέδιο της τυχόν προωθούμενης από εσάς σχετικής διάταξης νόμου ή Πρ.Δ/τος ή Απόφασης.

9. Οι Διευθύνσεις Οργάνωσης ή οι αντίστοιχες Υπηρεσιακές μονάδες των Υπουργείων, προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται να φροντίσουν για την υλοποίηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης