Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ.33017/25.7.2007 Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.


Σχόλια: Βλέπε και Αριθμ.20875/12.5.2008 η οποία τροποποιεί την παρούσα.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-2007 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ.33017/25.7.2007
Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.


Αριθμ. 33017/25.07.2007

(ΦΕΚ Β' 1292/25.07.2007)
Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 "Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση" (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/Α/22.12.2006), και ειδικότερα το άρθρο 7, παρ. 3 και 4α αυτού.

2. Τον Κανονισμό 70/2001 Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου και ειδικότερα το Παράρτημα Ι αυτού "Ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων" (L 10/13.1.2001), όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του "Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικό Όργανα" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004) "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών".

5. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/14-7-2000) "Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας".

6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/20-3-2002. (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών".

7. Την υπ` αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 1432/Β/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".

8. Την υπ` αριθμ. 8352/3.3.2005 (Φ.Ε.Κ. 360/Β/21.3.2005) υπουργική απόφαση "Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004", αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία του άρθρου αυτού αφορούν όλα τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για την ενίσχυση τους με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

1. Αίτηση υπαγωγής.

Περιλαμβάνεται και η δήλωση χορήγησης ή μη "επιβεβαίωσης επιλεξιμότητας" της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε, και υπογράφεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή όσων θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα της επένδυσης.

2. Ειδικό Ερωτηματολόγιο.

Υπογράφεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή όσων θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα της επένδυσης.

3. Οικονομοτεχνική μελέτη.

Περιλαμβάνει α. γενικά πληροφοριακά στοιχεία του φορέα του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα και με το καταστατικό αυτού, β. στοιχεία δραστηριότητας της υφιστάμενης επιχείρησης και ανάλυση της οικονομικής της κατάστασης για την περίοδο των τριών (3) τελευταίων ετών (ανάλυση λογαριασμού εκμεταλλεύσεων και αποτελέσματα χρήσεως, ποσοτική εξέλιξη παραγωγής και πωλήσεων, ανάλυση κύκλου εργασιών, αναλύσεις βασικών πρώτων υλών, αποθέματα ετοίμων προϊόντων, ανάλυση συνολικού κόστους πωληθέντων), γ. αναλυτική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου και της παραγωγικής διαδικασίας, δ. τεχνικά στοιχεία και σχέδια κτιριακών
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού γραμμών παραγωγής καθώς και ειδικών εγκαταστάσεων, ε. στοιχεία αγοράς, και στ. ανάλυση σχετικά με τις δημιουργούμενες κατά ειδικότητα νέες θέσεις απασχόλησης και ετήσιες μονάδες
εργασίας (Ε.Μ.Ε.) στην επιχείρηση.

Η μελέτη συνοδεύεται με τα παρακάτω διακριτά τμήματα

i. Πίνακες απολογιστικών στοιχείων του φορέα

ii. Πίνακες των προβλέψεων της βιωσιμότητας της επένδυσης.

iii. Κατά περίπτωση αναλυτική περιγραφή και πρόσθετα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη γνωμάτευση επιτροπών και υπηρεσιών σε επενδυτικά σχέδια ειδικών προδιαγραφών (παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, ανάπτυξης λογισμικού, περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ενεργειακού χαρακτήρα, ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων, εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής, ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας κλπ.).

Στην περίπτωση που η οικονομοτεχνική μελέτη αφορά αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, υπογράφεται από:

i. Οικονομολόγο, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή αντίστοιχου Οργανισμού Κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ii. Μηχανικό, εξειδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και

iii. Γεωτεχνικό, στην περίπτωση που απαιτείται από το αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Στοιχεία των ανωτέρω με τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό μητρώου των αντίστοιχων Επιμελητηρίων θα πρέπει να αναγράφονται στην υποβαλλόμενη μελέτη.

4. Τεκμηρίωση του κόστους.

Πίνακες ανάλυσης του κόστους σε συσχετισμό με πρωτότυπες προσφορές, για το σύνολο των ενισχυό-μενων δαπανών καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση καταγραφής των ως άνω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης του κόστους.

Οι προσφορές - προτιμολόγια θα πρέπει να είναι αναλυτικές, να αναφέρουν τα τεχνικά στοιχεία των εργασιών, να αναλύουν το κόστος ανά εργασία και να συνοδεύονται κατά περίπτωση από τεχνικά στοιχεία ή και "prospectus".

5. Ειδικό Παράρτημα βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου.

Συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας και τεκμηρίωση αυτής με παραπομπή σε σχετικά στοιχεία που παρατίθενται στο Παράρτημα Δικαιολογητικών.

6. Δήλωση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Συμπλήρωση σχετικού υποδείγματος σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003/C 118/03).

7. Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού (παράβολο).

Το ύψος του καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 3β του άρθρου 7 του ν. 3299/2004.

8. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης, από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση καθώς και του κεφαλαίου κίνησης αυτής.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

- Σε περίπτωση που οι μέτοχοι ή εταίροι υπό σύσταση ή υφιστάμενων εταιρειών - φορέων των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων είναι Φυσικά Πρόσωπα - αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και εντύπων Ε9, βεβαιώσεων εξάμηνης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, βεβαιώσεις κατοχής ομολόγων, μετοχών κλπ.

- Σε περίπτωση που οι μέτοχοι ή εταίροι υπό σύσταση ή υφιστάμενων εταιρειών - φορέων των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων είναι Νομικά Πρόσωπα - Ισολογισμοί ή Λογιστικές καταστάσεις της τελευταίας πενταετίας καθώς και ισοζύγια τελευταίου μηνός.

- Ισολογισμοί ή Λογιστικές καταστάσεις τελευταίας πενταετίας καθώς και ισοζύγιο τελευταίου μηνός των υφιστάμενων εταιρειών οι οποίες είναι φορείς των προτεινόμενων επενδύσεων.

9. Στοιχεία τεκμηρίωσης των θέσεων απασχόλησης (υφιστάμενων και νέων).

α. Ο αριθμός του μόνιμα απασχολουμένου προσωπικού κατά τα 2 τελευταία έτη συνολικά και κατά βάρδια ή εποχιακά, συνοδευόμενη από τις τριμηνιαίες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) που αποστέλλει ο εργοδότης στο αρμόδιο ΙΚΑ ηλεκτρονικά και αφορούν την καταστάσεις ασφάλισης προσωπικού, το έντυπο Ε7 του τελευταίου οικονομικού έτους και επικουρικά τις θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η υποβολή της δήλωσης αυτής αφορά μόνο τις περιπτώσεις υφισταμένων επιχειρήσεων.

β. Ο αριθμός της προβλεπομένης απασχόλησης σε νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης και σε Ε.Μ.Ε., συνολικά και κατά βάρδια η εποχιακά.

10α. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει.

Υπογράφεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή όσων θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα, και δηλώνεται:

α. Η μη πραγματοποίηση της έναρξης του επενδυτικού σχεδίου πριν την απόφαση υπαγωγής ή τη βεβαίωση επιλεξιμότητας.

β. Η μη υποβολή αίτησης υπαγωγής και σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς εφαρμογής επενδυτικών προγραμμάτων για το ίδιο ή κατά βάση ίδιο επενδυτικό σχέδιο που εμφανίζει όμως διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος είτε στα επί μέρους προτεινόμενα επενδυτικά έργα ή για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδια παραγωγική μονάδα.

γ. Η μη υπαγωγή του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ή μέρος αυτού στο ν. 3299/2004 ή στο ν. 2601/1998 ή σε άλλη πηγή και η μη σύνδεση του με την παραγωγή προϊόντων ομοίων με αυτά υπαχθέντος επιχειρηματικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 1892/1990 ή του ν. 2601/1998 ή του ν. 3299/2004 και του οποίου η υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

δ. Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί για λογαριασμό του ιδίου φορέα στις παρεχόμενες ενισχύσεις του ν. 1892/1990 ή του 2601/1998 ή του ν. 3299/2004. Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχυόμενων δαπανών που υλοποίησε η επιχείρηση σε μία εγκατάσταση.

ε. Ο τρόπος που θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή στην επένδυση και θα χρηματοδοτηθεί το κεφάλαιο κίνησης.

στ. Η νομική μορφή και σύνθεση του κεφαλαίου σε περίπτωση υπό σύσταση
εταιρείας.

ζ. Η βιομηχανική μονάδα θα εγκατασταθεί σε Β.Ε.Π.Ε. με κατάθεση του συμβολαίου αγορά του αναγκαίου για την επένδυση οικοπέδου ή την αίτηση της στο αρμόδιο φορέα διοίκησης ή διαχείρισης της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ και λοιπές ΒΕΠΕ για απόκτηση οικοπέδου και βεβαίωση αυτού για τη δυνατότητα διάθεσης του αναγκαίου οικοπέδου.

η. Η μη ύπαρξη εκρεμμότητας από εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.

[Η περίπτωση η Προστέθηκε με την
Αριθμ.20875/12.5.2008]

β. Σε περίπτωση αιτήματος ενίσχυσης αγοράς γηπέδου ή πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.

i. Αγορά οικοπέδου. Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση αναγραφή της κατά το δυνατόν ακριβούς αξίας του οικοπέδου με προσκόμιση στοιχείων για τον προσδιορισμό της τιμής του οικοπέδου (περιοχή, αγοραία ή αντικειμενικό αξία κλπ.).

ii. Αγορά ακινήτου (κτιρίου). Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή ή από επίσημο φορέα ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία και η υπόσταση του είναι σύμφωνη με την πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία.

iii. Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Προσκόμιση δήλωσης του πωλητή με την οποία πιστοποιείται η προέλευση του εξοπλισμού. Πραγματογνωμοσύνη από αναγνωρισμένο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος κλπ.) για την κατάσταση του εξοπλισμού και την ικανότητα επαναλειτουργίας σε σχέση με το
αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου καθώς και τη συμφωνία με τις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα. Επίσης αποτίμηση από ορκωτό εκτιμητή, ο οποίος θα αποφαίνεται για την αγοραία αξία του μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

11. Νομιμοποιητικά στοιχεία Φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

α. Σε περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης

i. στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασης του (καταστατικό ή ιδιωτικό καταστατικό σύστασης, αποσπάσματα του βιβλίου μετόχων κλπ.).

ii. Οικονομικά στοιχεία του φορέα (ισολογισμοί, ισοζύγιο κλπ.).

β. Στοιχεία δραστηριότητας και οικονομικά στοιχεία των μετόχων του φορέα με ποσοστό συμμετοχής άνω του 25% (βιογραφικά, ισολογισμοί κλπ.).

12. Έγκριση επενδυτικού δανείου.

Σε περίπτωση χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και με τραπεζικό δάνειο, το έγγραφο της τράπεζας, που θα περιλαμβάνει τους βασικούς όρους χορήγησης του δανείου και ειδικότερα:

α. Το ύψος του καθώς και το συνολικό κόστος της επένδυσης.

β. Τη διάρκεια του.

γ. Το επιτόκιο.

δ. Την περίοδο χάριτος.

ε. Τις εξασφαλίσεις για την παροχή του.

13. Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Υποβάλλεται σχέδιο για την περίπτωση ενίσχυσης τμήματος ή ολοκλήρου του επενδυτικού σχεδίου με το συγκεκριμένο είδος κινήτρου.
14. Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, KNOW HOW όπου θα αναφέρεται η παραχώρηση αδείας, το είδος της τεχνολογίας, οι πληρωμές, η διάρκεια της σύμβασης κλπ.


Αρθρο 2

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία του άρθρου αυτού αφορούν την υποβολή πρόσθετων, πέραν των γενικών δικαιολογητικών, και συνδέονται με το είδος του επενδυτικού σχεδίου.

1. Επενδυτικά σχέδια στο πρωτογενή τομέα.

α. εξόρυξης και θραύσης βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών.

i. Δημόσια λατομεία αδρανών υλικών εντός λατομικών περιοχών.

- Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1428/1984.

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την υπ` αριθμ. Η.Π.15393/2332/5.8.2002 (Φ.Ε.Κ. 1022/Β/5.8.2002) κοινή απόφαση ων Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

- Μισθωτήριο παραχώρησης από την οικεία Νομαρχία για την εκμετάλλευση του λατομείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2115/1993, όπως ισχύει και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 1428/1984.

ii. Λοιπά λατομεία (Δημοτικά - Κοινοτικά - Ιδιωτικά).

- Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1428/1984.

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την υπ` αριθμ. Η.Π.15393/2332/5.8.2002 (Φ.Ε.Κ. 1022/Β/5.8.2002) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

- Μισθωτήριο παραχώρησης για την εκμετάλλευση του λατομείου εαν ο χώρος δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης.

- ¶δεια εκμετάλλευσης από την οικεία Νομαρχία σύμφωνα με το ν. 2115/1993,
όπως ισχύει.

β. επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας.

¶δεια ίδρυσης από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

γ. Τα ειδικά δικαιολογητικά για τα λοιπά είδη επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενή τομέα ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

2. Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τομέα.

α. εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών καθώς και λατόμευσης μαρμάρων.

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

- ¶δεια εκμετάλλευσης.

β. μεταλλευτικών επιχειρήσεων.

- Απόφαση έγκρισης Τεχνικής μελέτης.

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

- ¶δεια παραχώρησης και εκμετάλλευσης.

- ¶δεια εγκατάστασης ή επέκτασης σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού εμπλουτισμού μεταλλεύματος.

- ¶δεια λειτουργίας για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας του μεταλλεύματος όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

γ. μονάδων μεταποίησης (βιομηχανικές ή βιοτεχνικές).
Για επενδύσεις ίδρυσης μεταποιητικών μονάδων των οποίων οι παραγωγικές δραστηριότητες κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/τ.Β΄/5.8.2002) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εκτός των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται εντός Β.Ε.Π.Ε.
- Αδεια εγκατάστασης εκτός των εξαιρέσεων και των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται εντός Β.Ε.Π.Ε.
- Έγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων (όπου απαιτείται).
- Έγκριση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την υπ' αριθμ.11396/1546/8.7.1997 κοινή υπουργική απόφαση.

Για επενδύσεις επέκτασης υφισταμένων μεταποιητικών μονάδων.
- Αδεια λειτουργίας.
- Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (μόνο για μονάδες εντός Περιφέρειας Αττικής), όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3325/2005.
- Για τις επενδύσεις που κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία, έγκριση της επέκτασης με τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης, εκτός των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες εντός Β.Ε.Π. Ε. και των εξαιρέσεων όταν αφορά μόνο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Για επενδύσεις μετεγκατάστασης υφισταμένων μεταποιητικών μονάδων.
- Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι δεν επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 6 του όρθρου 8 του ν.3325/2005.

Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μεταποιητικών μονάδων (βιομηχανίες - βιοτεχνίες).
- Αδεια εγκατάστασης εκσυγχρονισμού

[Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ αντικαταστάθηκε με την
Αριθμ.20875/12.5.2008. Το παλαιό κείμενο είχε ώς εξής]

[Για επενδύσεις ίδρυσης μεταποιητικών μονάδων των οποίων οι παραγωγικές δραστηριότητες κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία σύμφωνα με την υπ` αριθμ. Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/Τευχ.Β`/5.8.2002) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
- Aδεια εγκατάστασης εκτός των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες εντός
Β.Ε.Π.Ε.
- Έγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων (όπου απαιτείται).
- Έγκριση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 11396/1546/8.7.1997 κοινή υπουργική απόφαση.
Για επενδύσεις επέκτασης υφισταμένων μεταποιητικών μονάδων.
- Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (μόνο για μονάδες εντός Περιφέρειας Αττικής), όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005.
- Έγκριση της επέκτασης με τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης.
- ¶δεια λειτουργίας.
Για επενδύσεις μετεγκατάστασης υφισταμένων μεταποιητικών μονάδων.
- Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι δεν επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 3325/2005.]

Τα ειδικά δικαιολογητικά για τα επενδυτικά σχέδια της μεταποίησης του πρωτογενή τομέα ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.i. εμφιάλωσης νερού.

- Βεβαίωση καταλληλότητας νερού (μικροβιολογική ανάλυση) και πιστοποίηση της ποιότητας νερού (χημική ανάλυση) από τη Δ/νση Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας η από επίσημα αναγνωρισμένους εργαστηριακούς φορείς.

- Aδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα την υπ` αριθμ. 43504/5.12.2005 (Φ.Ε.Κ. 1784/τ.Β`/20.12.2005) κοινή υπουργική απόφαση, από την αρμόδια υπηρεσία Υδάτων της Περιφέρειας.

- Aδεια χρήσης νερού σύμφωνα με το π.δ. 255/1989 και το ν. 3199/2003.

ii. φαρμακευτικών προϊόντων.

- Aδεια εγκατάστασης.

- Aδεια κυκλοφορίας προϊόντος.

- Aδεια παραγωγής μόνο σε περίπτωση εκσυγχρονισμού υφιστάμενης μονάδας.

δ. παραγωγής βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων από βιομάζα.

- Aδεια εγκατάστασης για την έκδοση της οποίας απαιτείται και έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

ε. παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερμική και τη βιομάζα, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

i. Αιολικών Σταθμών.
- Αδεια Παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύμφωνα με το ν.3468/2006.
- Προσφορά σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο

[Η περίπτωση i αντικαταστάθηκε με την Αριθμ.20875/12.5.2008. Το παλαιό κείμενο είχε ώς εξής]

[i. Αιολικών σταθμών.
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
- ¶δεια παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύμφωνα με το ν. 3468/2006.
- Προσφορά σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
- ¶δεια εγκατάστασης πλην των εξαιρέσεων,]


ii. Υδροηλεκτρικών σταθμών

- ¶δεια χρήσης νερού και άδεια εγκατάστασης (ενιαία άδεια).

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

iii. σταθμών συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - θερμότητας υψηλής θερμότητας

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

- ¶δεια παραγωγής.

- ¶δεια εγκατάστασης ή επέκτασης,

iv. Γεωθερμικών σταθμών

- Μίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου (ν. 3175/2003).

- ¶δεια παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύμφωνα με το ν. 3468/2006.

- ¶δεια εγκατάστασης ή και επέκτασης πλην των εξαιρουμένων.

v. μονάδων - σταθμών τηλεθέρμανσης - τηλεψύξης

- ¶δεια διανομής θερμικής ενέργειας.

vi. σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ή βιοκαύσιμα. -Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

- ¶δεια παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύμφωνα με το ν. 3468/2006.

- ¶δεια εγκατάστασης ή επέκτασης πλην των εξαιρουμένων.

vii. Υβριδικοί σταθμοί Α.Π.Ε.

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (όπου απαιτείται).

- ¶δεια παραγωγής.

- ¶δεια εγκατάστασης ή επέκτασης, viii. Φωτοβολταϊκά

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (όπου απαιτείται).

- ¶δεια παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύμφωνα με το ν. 3468/2006.

- Προσφορά σύνδεσης του φωτοβολταικού με τα Δίκτυο ή το Σύστημα.

- Πιστοποιητικό ISO για τον εξοπλισμό κατασκευής.

- ¶δεια εγκατάστασης (όπου απαιτείται).

στ. αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για την παραγωγή πόσιμου ύδατος.

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την υπ` αριθμ. ΗΠ.15393/2332/5.8.2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ.

- ¶δεια εκτέλεσης έργου για την αξιοποίηση υδάτινων πόρων από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με το ν. 3199/2003 και την υπ` αριθμ. Φ.16/5813/17.5.1989 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Τουρισμού, ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, που εκδόθηκε με το π.δ. 255/1989, όπως
ισχύει.

ζ. μετεγκατάστασης βυρσοδεψιών

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για μετεγκατάσταση των βυρσοδεψιών εντός Β.Ε.ΠΕ.

- Έγκριση μελέτης προεργασίας υγρών αποβλήτων.

- ¶δεια του φορέα διαχείρισης της Β.Ε.ΠΕ για την εγκατάσταση της μονάδος.

η. επιχειρήσεων που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήματα βιομηχανικού χαρακτήρα που παράγουν ή και τυποποιούν Π.Γ.Ε ή και προϊόντα ΠΟΠ.

- Εγκριτική πράξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών για το χαρακτηρισμό του κτίσματος σαν παραδοσιακού ή διατηρητέου.

- Βεβαίωση αναγνώρισης για το προϊόν ΠΟΠ ή Π.Γ.Ε. σύμφωνα με τον κανονισμό 2081/1992 της Ε.Ε. από τη Δ/νση Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας της περιοχής που προέρχεται το προϊόν.

- Καταχώρηση του προϊόντος στο μητρώο ΠΟΠ ή ΠΓΕ σύμφωνα με τον αναλογούντα κανονισμό της Ε.Κ.

3. Επενδυτικά σχέδια στο τομέα του τουρισμού,

α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων.

- Ειδική Γνωμάτευση Ε.Ο.Τ. για την καταλληλότητα της περιοχής ίδρυσης ή επέκτασης της μονάδας σύμφωνα με την περίπτωση απ της παραγράφου 16 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004.

- Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων Ε.Ο.Τ.

β1. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και
τουριστικών κατασκηνώσεων (campings).

- Πλήρη σειρά εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων της μονάδος από τον EOT ("έγκριση και αρχιτεκτονικά σχέδια ίδρυσης της μονάδας) καθώς και εγκεκριμένα από τον EOT τροποποιητικά σχέδια εάν αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία (οικοδομικός κανονισμός).

- Δήλωση σε περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου ή προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορά εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων ή κατασκηνώσεων ότι αυτό δεν έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1892/1990 ή του ν. 2601/1998 ή και του ν. 3299/2004 και σε περίπτωση ύπαρξης υπαγωγής ότι έχει παρέλθει 5ετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης.

- Δήλωση ότι έχει παρέλθει 5ετία από την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του camping και υποβολή του ειδικού σήματος, των αδειών λειτουργίας αυτών.

β2. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων για δημιουργία συμπληρωματικών
εγκαταστάσεων.

- Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων EOT.

γ. Μετατροπή διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες Γ τάξης και άνω.

i. Διατηρητέα κτίρια.

- Εγκριτική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ για το χαρακτηρισμό του κτίσματος ως "διατηρητέου" (ν. 2831/2002).

- Εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Αιγαίου στην περιοχή ευθύνης του (π.δ. 110/2001).

- Εγκριτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για το χαρακτηρισμό του κτίσματος ως "μνημείου" λόγω της αρχιτεκτονικής πολεοδομικής εθνολογικής λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας του (ν. 3028/2002, αρ.6).

- Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων Ε.Ο.Τ. ν. Παραδοσιακά κτίρια

- Πιστοποίηση από την αρμόδια ΕΠΑΕ (Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) της οικείας Νομαρχίας ότι το κτίσμα έχει αξιόλογα στοιχεία παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής.

- Χαρακτηρισμός από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου του κτίσματος ως παραδοσιακού, στην περιοχή ευθύνης του.
- Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων Ε.Ο.Τ.

δ. Ειδικές μορφές τουρισμού.

i. Συνεδριακά Κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γήπεδα Golf, εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών, χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα τουρισμού Υγείας και Κέντρα προπονητικού - αθλητικού τουρισμού.

- Έγκριση σκοπιμότητας του Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές μόνο για ίδρυση ή επέκταση.

- Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων Ε.Ο.Τ.

II. Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες, ζώνες αγκυροβολίων, καταφύγια, κλπ.)

- Χωροθέτηση του λιμένα με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.

- Σύμβαση παραχώρησης της χρήσης της ζώνης που θα διαμορφωθεί ο τουριστικός λιμένας, μεταξύ του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και του φορέα του λιμένος.

III. Αυτοκινητοδρόμια.

- Έγκριση σκοπιμότητας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης.
- Έγκριση καταλληλότητας γηπέδου.
- Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης.


iv. Κέντρα Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού.
- Έγκριση Σκοπιμότητας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του EOT.
- Έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου.
- Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης

[Η περίπτωση iv προστέθηκε με την Αριθμ.20875/12.5.2008.]

4. Επενδυτικά σχέδια στο τριτογενή τομέα.

Τα ειδικά δικαιολογητικά για τα είδη επενδυτικών σχεδίων δημιουργίας ευρυζωνικών υποδομών και παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών των υποπερ. iv και v της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και
Επικοινωνιών που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

α. εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ενεργειακής μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και Βιομηχανικών σχεδίων.

- Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών των εργαστηρίων και του αντικειμένου έρευνας αυτών.

β. επιχειρήσεων ΟΤΑ η Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και Συν/σμών για ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών Κέντρων και κτιρίων σε Β.Ε.Π.Ε. καθώς και μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων.

- Κατάθεση του συμβολαίου κτήσης, της κυριότητας ή της αγοράς του αναγκαίου για την επένδυση οικοπέδου ή της αίτησης προς τον αρμόδιο φορέα διοίκησης η διαχείρισης της Β.Ε.ΠΕ για την απόκτηση του οικοπέδου αυτού επί του οποίου θα ανεγερθεί το βιοτεχνικό κέντρο ή κτίριο.

γ. επιχειρήσεων υγρών καυσίμων και υγραερίων που πραγματοποιούνται σε νησιά και αφορούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης η προμήθειας εξοπλισμού μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων.

- Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

- ¶δεια εγκατάστασης ή επέκτασης.

i. από τη Δ/νση Ανάπυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για εγκατάσταση υγρών καυσίμων μέχρι 50.000 Μ3 η μικρότερο των 500 ίππων και υγραερίων μέχρι 50.000 m3 ή μικρότερο των 500 ίππων.

Για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης ισχύει μέχρι και 2.000 ίππους, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80/Α/13/13.4.2006).

ii. από τη Διεύθυνση εγκατάστασης πετρελαιοειδών του ΥΠΑΝ για υγρά καύσιμα >50.000 Μ3 ή μεγαλύτερο των 500 ίππων και για υγραέρια >50.000 Μ3 ή μεγαλύτερο των 500 ίππων.

δ. κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και για κέντρα αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

- ¶δεια ίδρυσης από τη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας.

ε. επιχειρήσεων ίδρυσης και εκμετάλλευσης δημόσιας χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων (υπέργειων, υπόγειων, πλωτών) και δημόσιας χρήσης εστεγασμένων ή και ημιστεγασμένων σταθμών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχημάτων.


i. από ιδιωτικούς φορείς.
- Έγκριση χωροθέτησης από τον Οργανισμό Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τις κατά τόπους ΠΕΧΩ.
- Συμβόλαιο κυριότητας του οικοπέδου εγκατάστασης εφόσον ο Σταθμός ιδρύεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο και με την προϋπόθεση ότι ήδη έχει αποκτηθεί από το φορέα της επένδυσης. Στην περίπτωση που ο Σταθμός ιδρύεται στον υπόγειο χώρο της ιδιοκτησίας, το Συμβόλαιο κυριότητας θα πρέπει να συνοδεύεται και από την σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας που θα πρέπει να έχει συνταχθεί και η οποία θα περιγράφει τους χώρους και τα διαμερίσματα τα οποία θα περιλαμβάνει ο σταθμός
(Αρθρο 9 παραγρ. 2 του ν.2052/1994).
- Σχέδιο σύμβασης παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου που θα ιδρυθεί ο σταθμός πολυετούς διάρκειας (μίσθωση για τουλάχιστον 15 έτη) στην περίπτωση που ο σταθμός ιδρύεται σε μη ιδιόκτητο ακίνητο.
- Αδεια ίδρυσης του σταθμού αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία, Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
- Αδεια ίδρυσης σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων ή σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων, όπως θα προσδιορισθεί στο θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.


[Η περίπτωση i αντικαταστάθηκε με την Αριθμ.20875/12.5.2008. το προηγούμενο κείμενο είχε ώς εξής]

[i. από ιδιωτικούς φορείς.
- Έγκριση σκοπιμότητας από τον Οργανισμό Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τις κατά τόπους ΠΕΧΩ.
- Συμβόλαιο κυριότητας του οικοπέδου εγκατάστασης εφόσον ο Σταθμός ιδρύεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Στην περίπτωση που ο Σταθμός ιδρύεται στον υπόγειο χώρο της ιδιοκτησίας, το Συμβόλαιο κυριότητας θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας που θα πρέπει να έχει συνταχθεί και η οποία θα περιγράφει τους χώρους και τα διαμερίσματα τα οποία θα περιλαμβάνει ο σταθμός (¶ρθρο 9 παραγρ. 2 του ν. 2052/1994).
- Σύμβαση παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου που θα ιδρυθεί ο σταθμός πολυετούς διάρκειας (μίσθωση για τουλάχιστον 15 έτη) στην περίπτωση που ο σταθμός ιδρύεται σε μη ιδιόκτητο ακίνητο.
- ¶δεια ίδρυσης του σταθμού αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία, Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
- ¶δεια ίδρυσης σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων, σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων ή εμπορευματικού σταθμού που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία, Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 79/2004.]

ii. από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.

- Έκδοση π.δ. με πρόταση ΥΠΕΧΩΔΕ για τον καθορισμό θέσεων υπογείων σταθμών αυτοκινήτων Δ.Χ. που πραγματοποιούνται από ΟΤΑ σε χώρους κοινής ωφελείας ή κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (άρθρο 8 παραγρ.1 του ν. 2052/1994) και παραχωρούνται κατά χρήση.

- ¶δεια ίδρυσης του σταθμού αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης που χορηγείται από την ΕΥΔΕΚ της Γ.Γ.Δημοσίων έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

στ. επενδυτικά σχέδια Ιερών Μονών.

- Αρχιτεκτονικά σχέδια για την ανέγερση, αποκατάσταση μετατροπή και εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και τις αντίστοιχες εγκρίσεις όπου απαιτούνται.


Αρθρο 3

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του φορέα της επένδυσης που να αναφέρεται: Στον αριθμό της προβλεπόμενης απασχόλησης σε νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης ανά κατηγορία μισθολογικού κόστους συνολικά και κατά βάρδια ή εποχιακά μετά την ολοκλήρωση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου
και για μία τριετία.

2. Ανάλυση του μισθολογικού κόστους απασχόλησης των νέων θέσεων εργασίας (μονίμων, εποχιακών και μερικής απασχόλησης).

3. Έγκριση χορήγησης μεσομακροπρόθεσμου δανείου για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου του 75% του κόστους της επένδυσης.

4. Έγκριση χορήγησης μη επιδοτούμενου μεσομακροπρόθεσμου δανείου για την κάλυψη του 25% του κόστους της επένδυσης.Αρθρο 4

Διαδικασίες και όροι υποβολής

1. Για τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που δεν ορίζονται ειδικά δικαιολογητικά ή δεν προβλέπονται στις κανονιστικές αποφάσεις, ειδικού περιεχομένου, π.χ. του πρωτογενή τομέα, εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ.,
υποβάλλονται τα Γενικά δικαιολογητικά.

2. Το σύνολο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων, όπως ορίζονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας απόφασης (Γενικά, ειδικά, πρόσθετα ειδικά για την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης) συνιστούν το φάκελο της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

3. Οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται και ηλεκτρονικά σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 21 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Στοιχεία του φακέλου της επένδυσης συμπληρώνονται βάσει του υποδείγματος ανάπτυξης του Πληροφοριακού συστήματος.

4. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή δημιουργείται, και με τα παραγόμενα του πληροφοριακού συστήματος, ο φάκελος του επενδυτικού σχεδίου και κατατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες υπό τη μορφή δύο (2) τευχών.

Το 1ο τεύχος εμπεριέχει τα Γενικά δικαιολογητικά των παραγράφων 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής που υποβάλλονται ως εκτυπώσεις του Πληροφοριακού συστήματος.

Το 2ο τεύχος συναποτελούν τα λοιπά Γενικά και τα Ειδικά δικαιολογητικά.

Περιλαμβάνεται Παράρτημα Τεκμηρίωσης του κόστους. Η κατάσταση προσφορών - προτιμολογίων και λοιπών δικαιολογητικών του κόστους και ο πίνακας ανάλυσης του κόστους βάσει των ως άνω δικαιολογητικών υποβάλλονται ως εκτυπώσεις του Πληροφοριακού συστήματος. Οι πρωτότυπες προσφορές - προτιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του κόστους επισυνάπτονται αριθμημένα κατ΄ αντιστοιχία με την αρίθμηση αυτών στην προαναφερόμενη κατάσταση.

- Περιλαμβάνεται κατάσταση η οποία υποβάλλεται ως εκτύπωση του Πληροφοριακού συστήματος στην οποία καταγράφονται τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται αριθμημένα κατ` αντιστοιχία με την αρίθμηση αυτών στην προαναφερόμενη κατάσταση.

5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά και στοιχεία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, εκτός των οριζομένων στην παρούσα απόφαση.

6. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση ή όταν η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις μετά από γνώμη της γνωμοδοτικής επιτροπής οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της επένδυσης, δεν εξετάζονται και
τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας.Αρθρο 5

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.


Αρθρο 6

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οπότε παύει η ισχύς της υπ` αριθμ. 8352/3.3.2005 (Φ.Ε.Κ. 360/Β/21.3.2005) της υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης