Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2008 έως 31/12/2008 των παλαιών ασφαλισμένων

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρθρα
Αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2008 έως 31/12/2008 των παλαιών ασφαλισμένων


Αρθρα Αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2008 έως 31/12/2008 των παλαιών ασφαλισμένων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 79
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 27-5-2008
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11797
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ν.ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ: Ακτή Μιαούλη 17-19
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚ: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 2104170271 - 4
FAX: 2104171095
Ηλ.Διεύθυνση : www.tanpy.gr

ΠΡΟΣ:
1.'Ολους τους ασφαλισμένουςτου Τ.Α.Ν.Π.Υ.
2.'Ολες τις Ατμοπλοϊκές Ναυτ. Επιχειρ. Ναυτικά
Γραφεία, Ναυλομεσιτικά και Γραφεία Ταξειδίων Τουρισμού & Μετανάστευσης

KOIN: Επαγγελματικές Οργανώσεις εργοδοτών, ασφαλισμένων και Ν.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2008 έως 31/12/2008 των παλαιών ασφαλισμένων

1. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Τ.Α.Ν.Π.Υ. οι εισφορές Κύριας Ασφάλισης ανακαθορίζονται ίσες με εκείνες που εκάστοτε ισχύουν για τον Κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α.
Σύμφωνα με τον Ν. 2084/1992 γίνεται αύξηση του ποσοστού εισφοράς Κλάδου Σύνταξης σταδιακά με απόφαση Δ.Σ. του Ταμείου από 1-1-93 κατά 1,25% και κατά 1,50% από 1-1-94 συνολικά 2,75% ώστε να φτάσει στο ποσοστό 20% που προβλέπεται από τον Νόμο.

Οπότε από 1.1.93 ποσοστό εισφοράς 18,50% (17,25% + 1,25%)
από 1.1.94 ποσοστό εισφοράς 20,00% (18,50% + 1,50%)

Τα όρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του Ι.Κ.Α. και από την ίδια ημερομηνία (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 1976/1991).

Με βάση τα προαναφερόμενα και το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ι.Κ.Α.
- ΕΤΑΜ κατά 3% από 1/1/2008 και 2% από 1-10-2008 (Υ.Α. αρ.Φ11321/9825/799/5-5-2008 - ΦΕΚ 827/τ.Β/9-5-2008 τα όρια μισθών και οι τεκμαρτές αποδοχές των ασφαλιστικών κλάσεων που ίσχυαν την 31-12-07 αναμορφώνονται και από αυτών των χρονολογιών διαμορφώνονται και οι εισφορές του Τ.Α.Ν.Π.Υ. σύμφωνα με τον πίνακα που παραθέτουμε.

Σημειώνεται ότι από 1-6-86 σαν κατώτερη ασφαλιστική κλάση για τους ασφαλισμένους έχει καθοριστεί η 10η κι εφόσον ο χρόνος ασφάλισης υπερβαίνει τα (5) πέντε χρόνια, η 12η ασφαλιστική κλάση (Απόφ. Υ.Κ.Α. Φ. 29/3/2962/2.4.86 -ΦΕΚ 141 τ.Β').

Ανά διετία, με αίτηση, δίδεται το δικαίωμα κατάταξης στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κλάση.

Εισφορές Κύριας Ασφάλισης από 1-1-2008 έως 30-9-2008

Μηνιαίο Εισόδημα ή
αποδοχές
Τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα ή αποδοχές Ασφ/κή κλάση Μηνιαία εισφορά υπέρ ΤΑΝΠΥ 20% Κύριας Ασφάλισης


0,00 _ 288,00 271,00 54,20
288,25 _ 342,50 326,00 65,20
342,75 _ 407,50 392,00 78,40
408,00 _ 479,00 450,25 90,05
479,25 _ 547,75 520,50 104,10
548,00 _ 618,50 591,00 118,20
618,75 _ 684,50 656,00 131,20
684,75 _ 744,50 720,25 144,05
744,75 _ 814,00 787,25 157,45
814,25 _ 873,25 850,25 10η 170,05
873,50 _ 959,75 910,00 11η 182,00
960,00 _ 1.040,25 991,50 12η 198,30
1.040,50 _ 1.131,75 1.080,00 13η 216,00
1.132,00 _ 1.219,75 1.172,00 14η 234,40
1.220,00 _ 1.303,00 1.252,75 15η 250,55
1.303,25 _ 1.386,00 1.338,25 16η 267,65
1.386,50 _ 1.464,25 1.417,50 17η 283,50
1.464,50 _ 1.544,75 1.497,50 18η 299,50
1.545,00 _ 1.628,50 1.579,00 19η 315,80
1.628,75 _ 1.703,00 1.655,25 20η 331,05
1.703,25 _ 1.775,50 1.731,50 21η 346,30
1.775,75 _ 1.855,00 1.804,00 22η 360,80
1.855,25 _ 1.942,50 1.889,00 23η 377,80
1.942,75 _ 2.032,25 1.979,00 24η 395,80
2.032,50 _ 2.120,50 2.067,25 25η 413,45
2.120,75 _ 2.208,50 2.155,25 26η 431,05
2.208,75 _ 2.293,25 2.243,50 27η 448,70
2.293,50 _ 2.384,50 2.327,00 28η 465,40


Εισφορές Κύριας Ασφάλισης από 1-10-2008 έως 31-12-2008

Μηνιαίο Εισόδημα ή
αποδοχές
Τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα ή αποδοχές Ασφ/κή κλάση Μηνιαία εισφορά υπέρ ΤΑΝΠΥ 20% Κύριας Ασφάλισης


0,00 _ 293,75 276,50 55,30
294,00 _ 349,25 332,50 66,50
349,50 _ 415,75 399,75 79,95
416,25 _ 488,50 459,25 91,85
488,75 _ 558,75 531,00 106,20
559,00 _ 630,75 602,75 120,55
631,25 _ 698,25 669,00 133,80
698,50 _ 759,50 734,75 146,95
759,75 _ 830,25 803,00 160,60
830,50 _ 890,75 867,25 10η 173,45
891,00 _ 979,00 928,25 11η 185,65
979,25 _ 1.061,00 1.011,25 12η 202,25
1.061,25 _ 1.154,50 1.101,50 13η 220,30
1.154,75 _ 1.244,25 1.195,50 14η 239,10
1.244,50 _ 1.329,00 1.277,75 15η 255,55
1.329,25 _ 1.413,75 1.365,00 16η 273,00
1.414,25 _ 1.493,50 1.445,75 17η 289,15
1.493,75 _ 1.575,75 1.527,50 18η 305,50
1.576,00 _ 1.661,00 1.610,50 19η 322,10
1.661,25 _ 1.737,00 1.688,25 20η 337,65
1.737,25 _ 1.811,00 1.766,25 21η 353,25
1.811,25 _ 1.892,00 1.840,00 22η 368,00
1.892,25 _ 1.981,25 1.926,75 23η 385,35
1.981,50 _ 2.073,00 2.018,50 24η 403,70
2.073,25 _ 2.163,00 2.108,50 25η 421,70
2.163,25 _ 2.252,75 2.198,25 26η 439,65
2.253,00 _ 2.339,00 2.288,25 27η 457,65
2.339,25 _ 2.432,25 2.373,50 28η 474,70


II. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.

Με το αρ. 277/1982 (ΦΕΚ 49/23.4.82) Προεδρικό Διάταγμα όλοι οι Kύρια ασφαλισμένοι του Τ.Α.Ν.Π.Υ. έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στον Κλάδο Παροχών ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.

Μετά την αναπροσαρμογή των ημερησίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων κατά 3%, από 1-1-2008 και 2% από 1-10-2008 και με βάση τα προαναφερόμενα, η μηνιαία εισφορά για τον Κλάδο Ασθενείας ανέρχεται από 1-1-2008 έως 30-9-2008 σε ΕΥΡΩ 58,70 μηνιαίως (ήτοι
τεκμαρτό 11ης ασφαλιστικής κλάσης 36,40 Χ 25 = 910,00 Χ 6,45% = 58,70) και από 1-10-2008 έως 31-12-2008 σε ΕΥΡΩ 59,87 μηνιαίως (ήτοι τεκμαρτό 11ης ασφαλιστικής κλάσης 37,13 Χ 25 = 928,25 Χ 6,45% = 59,87).

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΟΨΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ 1-8-2008 ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

ΙΙΙ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με την αρ.29/2417/19.12.89 απόφαση Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 905/89 τ.Β') η εισφορά της Επικουρικής Ασφάλισης θα υπολογίζεται σε ποσοστό 8% από 1.1.90 (4% για τον ασφαλισμένο, 4% για τον εργοδότη).
Ο υπολογισμός θα γίνεται όχι επί των τεκμαρτών αποδοχών, αλλά επί των πραγματικά καταβαλλομένων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της εκάστοτε ισχύουσας ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης. Το ανώτατο όριο αποδοχών πάνω από το οποίο δεν υπολογίζονται εισφορές
διαμορφώνεται από 1-1-2008 μέχρι 30-9-2008 στο ποσό των ΕΥΡΩ 2384,50 (25 Χ 95,38) και από 1-10-2008 μέχρι 31-12-2008 στο ποσό των ΕΥΡΩ 2432,25 (25 Χ 97,29) .

Δηλαδή οι εισφορές θα καταβάλλονται για αποδοχές μέχρι του ανώτατου ορίου του μηνιαίου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και όχι στο τεκμαρτό μισθό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης που ίσχυε μέχρι 31.12.90.


IV. ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ


α. Καταβάλλονται δέκα τέσσερις (14) εισφορές το χρόνο για την Κύρια Ασφάλιση τόσο για τον Κλάδο Σύνταξης, όσο και για τον Κλάδο Ασθένειας (ήτοι 12 μήνες + 1/2 Δ.Π. + 1 Δ.Χ. + 1/2 Ε.Α.) σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για τους Επικουρικά Ασφαλισμένους.
β. Με την έναρξη ασφάλισης Κύρια και Επικουρικά καταβάλλεται εφ' άπαξ εισφορά εγγραφής (1μην. εισφορά) και αναγνωρίσεως γάμου (2 μην. εισφορές).
γ. Οι καθυστερούμενες εισφορές επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1 % για κάθε επόμενο μήνα, και μέχρι 120% συνολικά.
δ. Με τις διατάξεις των άρθρων 12 - 16 του Ν. 1654/24.11.86 νομοθετήθηκε ο διαχωρισμός των λογαριασμών Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης στο Τ.Α.Ν.Π.Υ.

Οι καταθέσεις εισφορών τρεχουσών και καθυστερούμενων θα γίνονται στα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στον λογαριασμό 190-545202-34 για την ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ και 190-545203-17 για την ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ με τα βιβλία καταβολής ατομικών και εργοδοτικών εισφορών και θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά που αφορούν Κλάδο Σύνταξης και Ασθένειας.

ε. Προθεσμία καταβολής εισφορών από διαφορές που θα προκύψουν -μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 2008.

Μετά τη διαμόρφωση των νέων ασφαλιστικών εισφορών και των τεκμαρτών ημερομισθίων που ισχύουν από 1-1-2008 και προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπόχρεους για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι διαφορές εισφορών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 2008 που θα προκύψουν, αφενός από το νέο ανώτατο όριο αποδοχών και αφετέρου από τα νέα τεκμαρτά ημερομίσθια, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εάν καταβληθούν μέχρι 30/9//2008. Εφόσον καταβληθούν μετά την 30/9/2008 θα επιβαρυνθούν με τα προβλεπόμενα από το νόμο πρόσθετα τέλη (από 1/10/2008).

στ. Εάν είστε συνταξιούχος άλλου φορέα παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την απόφαση συνταξιοδότησής σας διότι οι συνταξιούχοι Ταμείων Μισθωτών ή Ταμείων αυτοτελώς απασχολουμένων προβλέπεται να καταβάλουν τις εισφορές κλάδου σύνταξης αυξημένες κατά 40% υπέρ Λ.Α.Φ.Κ.Α.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΑΓΓ.ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡ.ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης