44757/26.11.2007

Παροχή διευκρινίσεων για την ένταξη των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών του νομού Αττικής σε ζώνη κινήτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299-2004 ( πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 37 του Ν.3522/2006).

26 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Π. Λαμπρινός
Τηλέφωνο : 210-3332267


Αθήνα 26-11-2007

Αριθμ. Πρωτ. 44757

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων για την ένταξη των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών του νομού Αττικής σε ζώνη κινήτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004 ( πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 37 του Ν.3522/2006).

Για την αποσαφήνιση εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.3299/2004 ( όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 37 του Ν.3522/2006 ), βάσει του οποίου προσδιορίζονται τα τμήματα της Επικράτειας που περιλήφθηκαν στην Περιοχή ΒΆ κινήτρων του επενδυτικού νόμου, και ειδικότερα όσον αφορά τις εντάσεις που έχουν προβληθεί από επιχειρηματικούς φορείς, οι οποίοι αξιοποιώντας κυρίως το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής για την υλοποίηση επενδύσεών τους, υποστηρίζουν την ένταξη σε αυτήν και των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών του νομού Αττικής, επισημαίνονται τα εξής :

1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 ( Διαίρεση της Επικράτειας – Περιοχές εφαρμογής των ενισχύσεων ) του αρχικού κειμένου του νόμου 3299/2004 η « Περιοχή ΑΆ : Περιλαμβάνει του Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των τμημάτων τους που εντάσσονται στις λοιπές περιοχές ».

Στα υπόλοιπα εδάφια της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι τα τμήματα του Νομού Αττικής « που εντάσσονται στις λοιπές περιοχές » είναι α. τα νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους ( Δ1 περιοχή κινήτρων ), β. η ζώνη Λαυρεωτικής ( ΓΆ περιοχή κινήτρων ) και γ. η Επαρχία Τροιζηνίας ( ΒΆ περιοχή κινήτρων ).

Επομένως πέραν των ανωτέρω ρητά αναφερόμενων περιοχών, όλα τα τμήματα του νομού Αττικής, περιλαμβανομένου και των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών της ( Β.Ε.Π.Ε. ), εντάσσονταν στη ΑΆ ζώνη κινήτρων, και για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνταν εντός των ορίων τους παρέχονταν τα προβλεπόμενα του άρθρου 4 του ν.3299/2004, ποσοστά ενίσχυσης.

Σημειώνεται ωστόσο ότι για τα επενδυτικά σχέδια της « Κατηγορίας 1 και 2 » π.χ. μεταποίηση, πρωτογενής τομέας κλπ, δεν χορηγούνταν οιασδήποτε μορφής ενισχύσεων ( επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, φορολογική απαλλαγή ).

2. Ο προσδιορισμός των γεωγραφικών τμημάτων της Β' περιοχής κινήτρων απέρεε από διακριτό εδάφιο, επίσης της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3299/2004, το οποίο βάσει της διατύπωσής του « Περιοχή Β' : Περιλαμβάνει τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές ( Β.Ε.Π.Ε. ), την Επαρχία Λαγκαδά και το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού του Νομού Θεσσαλονίκης και την Επαρχία Τροιζηνίας του Νομού Αττικής ».

Στη συγκεκριμένη ενότητα, του ορισμού δηλαδή της Β' ζώνης, γίνεται αναφορά για περιοχές της Επικράτειας που περιλαμβάνονται ουσιαστικά σε δύο νομούς, της Θεσσαλονίκης και της Αττικής.

Ειδικότερα στο νομό αττικής ανήκε η « Επαρχία Τροιζηνίας » ενώ στο νομό Θεσσαλονίκης το « τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού », η « Επαρχία Λαγκαδά » και οι « Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές ( Β.Ε.Π.Ε. )».

Το γεγονός ότι από το νομό Θεσσαλονίκης είχαν επιλεγεί τρεις παριοχές για την ένταξή τους στη Β' ζώνη, και επομένως θα έπρεπε να αποτυπωθεί και στο κείμενο του νόμου η συγκεκριμένη ρύθμιση, ακολουθήθηκε ο ως ανωτέρω τρόπος γραφής, σύμφωνα με τον οποίο, όπως και γενικότερα σε κάθε σύνθετη πρόταση ( συντακτικός όρος ) , παρόμοιου περιεχομένου ( περισσότεροι του ενός όμοιοι όροι ), συνδέθηκαν τα δυο πρώτα τμήματα με το σημείο στίξης ( κόμμα ) « ασύνδετο σχήμα » και ενώθηκαν με το τρίτο χρησιμοποιώντας το συμπλεκτικό σύνδεσμο « και », ώστε να εντάσσονται όλα στην ευρύτερη έννοια « του νομού Θεσσαλονίκης ».

Διαφορετικά και εφόσον με τη φράση « Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές ( Β.Ε.Π.Ε. )» θα νοούνταν, πέραν του νομού Θεσσαλονίκης, και η Περιφέρεια της Αττικής, θα μπορούσε να αποδοθεί η σχετική βούληση οριζόμενη στο ίδιο εδάφιο ( π.χ. Περιοχή ΒΆ : Περιλαμβάνει ………… την Επαρχία Τροιζηνίας και τις Β.Ε.Π.Ε. του Νομού Αττικής ), κατΆ αντίστοιχο τρόπο με τις υπόλοιπες περιπτώσεις της παραγράφου 1 π.χ. « Δ2 : Περιλαμβάνει …….. τις Β.Ε.Π.Ε. της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου..».

3. Περαιτέρω και όσον αφορά την υποστηριζόμενη άποψη ότι ο όρος « Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές » αναφέρεται στο σύνολο της Επικράτειας και όχι μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης σημειώνεται καταρχήν ότι με βάση τη διατύπωση του υπόλοιπου νομικού κειμένου θα έπρεπε, για την ενδυνάμωση της ερμηνείας αυτής, να είχε προστεθεί στη συγκεκριμένη πρόταση η φράση « πλην όσων εντάσσονται στις λοιπές περιοχές », όπως εξάλλου υιοθετείται κατά την περιγραφή της ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α « Περιοχή Α' : Περιλαμβάνει τους Νομούς Θεσσαλονίκης, πλην των τμημάτων τους που εντάσσονται στις λοιπές περιοχές », δεδομένου ότι υπήρχε η ρητή αναφορά « ….. Β.Ε.Π.Ε. της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου – Δ2 ζώνη κινήτρων ».

Επιπλέον όμως η θέση αυτή θα οδηγούσε στη δυσμενέστερη αντιμετώπιση πολλών Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών σε σχέση με τα λοιπά τμήματα των νομών, εντός των οποίων είναι χωροθετημένες π.χ. ο νομός Ξάνθης εντασσόταν στη Δ' ζώνη κινήτρων και με την προϋπόθεση της αποδοχής της ανωτέρω εκτεθείσας άποψης οι Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές της θα έπρεπε να περιληφθούν στη Β'.

4. Η διαίρεση της Επικράτειας σε ζώνες κινήτρων και η ένταξη ενός γεωγραφικού τμήματος σε συγκεκριμένη περιοχή π.χ. Α' Β' κλπ, προκειμένου να προσδιοριστούν οι παρεχόμενες ενισχύσεις, συναρτάται άμεσα με τον εκάστοτε Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καθορίζει ανώτατα όρια κινήτρων, τα οποία δεν δύναται να υπερβεί καθεστώς ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, όπως π.χ. είναι και ο ν.3299/2004.

ΚατΆ αντιστοιχία με τον χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2000-2006 ( Ν 469/99 Ελλάδα – SG 2000 D/100661/21.01.2000 ), σύμφωνα με τον οποίο στην Περιοχή ΒΆ είχε περιληφθεί μόνο η « Β.Ι.Π.Ε. Ε.Τ.Β.Α.» του νομού Θεσσαλονίκης από το σύνολο των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών της Επικράτειας, πραγματοποιήθηκε η κατανομή και των υπολοίπων γεωγραφικών περιοχών σε ζώνες κινήτρων και μάλιστα στις παρεχόμενες ενισχύσεις εξαντλήθηκαν τα ανώτατα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με αυτόν, όρια.

Επισημαίνεται ότι η διαμόρφωση του συγκεκριμένου Χάρτη πραγματοποιήθηκε στη βάση της διοικητικής διαίρεσης της Επικράτειας που είχε ακολουθηθεί με τον προγενέστερο νόμο 2601/1998 και γι' αυτό άλλωστε το περιεχόμενο αλλά και η μορφή του κειμένου του άρθρου 4 παρ. 1 του νόμου αυτού (2601/1998) είναι όμοια με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.3299/2004.

Η μόνη διαφορά των δύο νομοθετημάτων, στο εδάφιο που προσδιορίζει τα τμήματα της Περιοχής ΒΆ, ήταν η χρησιμοποίηση πληθυντικού ( Β.Ε.Π.Ε. αντί για την Β.Ι.ΠΕ. ΕΤΒΑ) προκειμένου να συμπεριλάβει τον καθορισμό τυχόν νέων Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών, πάντα όμως εντός των ορίων του νομού Θεσσαλονίκης.

5. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μετά την έναρξη εφαρμογής του ν.3299/2004 δημιούργησε στην ιστοσελίδα του (www.mnec.gr) διακριτή ενότητα για τον επενδυτικό νόμο 3299/2004, στην οποία πέραν του όλου θεσμικού πλαισίου, καταχωρήθηκαν βοηθήματα και αναλυτικές οδηγίες για τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, μεταξύ των οποίων και τμήμα απαντήσεων σε ερωτήματα ερμηνείας διατάξεων του νόμου αυτού, όπως π.χ. του προσδιορισμού των περιοχών που εντάσσονται στη ΒΆ περιοχή.( επισυνάπτεται).

Παράλληλα έχει αναπτύξει εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης για τη φορολογική απαλλαγή με σκοπό την καταγραφή και την παρακολούθηση των επενδύσεων που υπάγονται στο συγκεκριμένο καθεστώς κινήτρων και εντός του πλαισίου αυτού μπορεί να εισάγονται πεδία που εξυπηρετούν το στατικό χαρακτήρα της συμπλήρωσης της δήλωσης χωρίς βέβαια το περιεχόμενό τους να διαφοροποιείται από την αρμόδια θεσμικά παρεχόμενη διοικητική ερμηνεία.

Σημειώνεται δε ότι και στη ΒΙΟ.ΠΑ Λιοσίων, ως Α' ζώνη κινήτρων, προβλέπονταν η παροχή ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004, για ορισμένα είδη επενδυτικών σχεδίων π.χ. μεταποίηση νέων προϊόντων ή προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας κλπ, έτσι ώστε η καταχώρησή τους στο πεδίο « τόπος εγκατάστασης », να αποτελεί αξιοποιήσιμη στατική πληροφορία.

6. Οι επιχειρήσεις οι οποίες για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων επιλέγουν, από τα είδη των παρεχόμενων ενισχύσεων του ν.3299/2004, το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, αποκτούν το πλεονέκτημα τη μη υποβολής, στις αρμόδιες υπηρεσίες, αίτησης με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά και στοιχεία, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Επισημαίνεται ωστόσο, και ως εκ του λόγου τούτου, ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές για την τήρηση των προϋποθέσεων εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου δεδομένου ότι οι όροι και οι προδιαγραφές που τίθενται για την παροχή των προβλεπόμενων ενισχύσεων, όπως π.χ. της επιχορήγησης κλπ, καταλαμβάνουν,

Επομένως οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων πέραν της αναζήτησης του νομικών κειμένων, των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων, των εγκυκλίων, των οδηγιών κλπ, για την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος ενισχύσεων του επενδυτικού νόμου 3299/2004 οφείλουν σε περίπτωση αμφιβολιών, επιφυλάξεων αλλά και αντιρρήσεων ή ενστάσεων τους να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής του ν.3299/2004 για την παροχή διασαφηνίσεων και περαιτέρω διευκρινίσεων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μ. ΜιχαλοπούλουTaxheaven.gr