ΠΟΛ.1221/28.9.1994

Συμπληρωματικές Οδηγίες για την αντιμετώπιση αιτημάτων για υπαγωγή στο καθεστώς παθητικής τελειοποίησης εμπορευμάτων που έχουν παραληφθεί χωρίς Φ.Π.Α. με βάση το Ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής από Φ.Π.Α.

28 Σεπ 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα 28 Σεπτεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.: 1110080/9245/1853/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ
ΤΜΗΜΑ Α/Ι
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ 1221

ΘΕΜΑ: "Συμπληρωματικές Οδηγίες για την αντιμετώπιση αιτημάτων για υπαγωγή στο καθεστώς παθητικής τελειοποίησης εμπορευμάτων που έχουν παραληφθεί χωρίς Φ.Π.Α. με βάση το Ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής από Φ.Π.Α."

Ε.Δ.Υ.Ο. 1110080/9245/1853/0014/

Σε συνέχεια Οδηγιών που έχουν δοθεί με την αριθ. Κ.1954/75/19.7.1994 Ε.Δ.Υ.Ο. σας γνωρίζουμε ότι, σε περίπτωση κατά την οποία αγαθά έχουν αγορασθεί από το εσωτερικό της χώρας ή έχουν εισαχθεί χωρίς την καταβολή του Φ.Π.Α. με το ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής που ορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ Α.Υ.Ο. δεδομένου ότι προορίζοντο για οριστική εξαγωγή ή για παράδοση σε υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, χωρίς όμως την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών αλλά την αποστολή τους σε τρίτη χώρα για τελειοποίηση και επανεισαγωγή, βάσει των διατάξεων του καθεστώτος παθητικής τελειοποίησης, θα πρέπει, εφόσον τα προοριζόμενα για παθητική τελειοποίηση εμπορεύματα έχουν αποτελέσει αντικείμενο εισαγωγής από τρίτες χώρες ή αγοράς στο εσωτερικό της χώρας και έχουν τύχει απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατά παράβαση των διατάξεων της προαναφερθείσας Α.Υ.Ο., να αναζητηθεί κατά το χρόνο τελωνισμού των παράγωγων προϊόντων, και ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. της εισαγωγής ή της αγοράς.

Για την καταβολή του Φ.Π.Α. θα προσκομίζεται στο Τελωνείο, από τον υποκείμενο στο φόρο, το τελωνειακό παραστατικό της εισαγωγής ή το τιμολόγιο αγοράς κατά περίπτωση μαζί με το σχετικό ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής από Φ.Π.Α. Εξυπακούεται ότι, στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται ανάλογη προσαύξηση του υπολοίπου του ορίου απαλλαγής, σαν επρόκειτο περί επιστροφής ή έκπτωσης αγορών που είχαν πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της εν λόγω απόφασης. Τέλος οι αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες παρακαλούνται να ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προκειμένου αυτές στη συνέχεια να προβαίνουν στην εφαρμογή των οριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. 1103551/8478/Α.0014/ Α.Υ.Ο., δηλαδή στην επιβολή του προστίμου
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 1642/1986, όπως ισχύει.


Taxheaven.gr