Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ελάχιστο περιεχόμενο Έκθεσης για εταιρείες που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Π.

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αρθρα
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ελάχιστο περιεχόμενο Έκθεσης για εταιρείες που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Π.


Αρθρα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ελάχιστο περιεχόμενο Έκθεσης για εταιρείες που δεν εφαρμόζουν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ελάχιστο περιεχόμενο Έκθεσης για εταιρείες που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Π.)
Γρηγοριάδης Γρηγόρης – Λογιστής Φοροτεχνικός- email: [email protected]

Οι διατάξεις του Ν.2190/1920 για την έκθεση διαχείρισης, όπως ισχύουν σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του με τους νόμους 3460/2006 και 3487/2006, περιλαμβάνονται στα άρθρα 43α § 3 (για εταιρείες που δεν εφαρμόζουν Δ.Π.Χ.Π.) και 136  (για εταιρείες που εφαρμόζουν Δ.Π.Χ.Π.) καθώς και στο άρθρο 107 § 3 και 4 (ενοποιημένη έκθεση διαχειρίσεως για εταιρείες που δεν εφαρμόζουν Δ.Π.Χ.Π.), επέφεραν σημαντικές αλλαγές στις διατυπώσεις της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης.

Το ελάχιστο περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης των εταιρειών σύμφωνα με την  § 3 του άρθρου 43α είναι το εξής:


«3. α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει
Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παράγραφο 6 του Άρθρου 42α, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

β) Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται: αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.»(Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις αντικατέστησαν, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 1 του Ν. 3487/2006 ,  προηγούμενες διατάξεις που είχαν ως εξής:

α) H έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

β) Επιπλέον, στην έκθεση αυτή αναφέρονται: τα κατεχόμενα χρεόγραφα, κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και, γενικά, τα ακίνητα της εταιρείας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπράγματων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.)
γ) σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση  αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των  υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην  έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:
-οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του  χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε  σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική  αντιστάθμισης και
-η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον  κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών
[Όπως το στοιχείο γ  προστέθηκε με, το άρθρο 3 του Νόμου  3460/2006 και το πρώην στοιχείο γ απαρ. σε δ  Ισχύς από 30/5/2006]

Όπως φαίνεται από τη σύγκριση των παλαιών με τις νέες διατάξεις δεν απαιτείται, κατ’ αρχήν, να αναφέρονται στην έκθεση:
α)     τα κατεχόμενα χρεόγραφα, κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας
β)     το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του,
γ)     οι οικοδομές και, γενικά, τα ακίνητα της εταιρείας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπράγματων βαρών.

Τα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα:
1.    Στοιχεία για την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της.
2.    Στοιχεία για τους κυριότερου κινδύνους και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει.
3.    Στοιχεία για τους στόχους και τις πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του  χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης.
4.    Την έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.
5.    Κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης.
6.    Η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας.
7.    Οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, και
8.    η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

Οι εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές θα πρέπει, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης των επιδόσεών ή της θέσης τους, η Έκθεση Διαχείρισης να περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου είναι αναγκαίο, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στα πλαίσια της υποχρεώσεως αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

Είναι προφανές ότι η εκτίμηση, αν απαιτείται ή όχι η παράθεση χρηματο-οικονομικών δεικτών είναι θέμα που πρέπει να εξετάζεται κατά εταιρεία (π.χ. φύση, μέγεθος εταιρείας κλπ).


Τέλος με τον νόμο 3873/2010 προστέθηκε παράγραφος 3α σχετικά με τις κυρώσεις της πλημελούς κατάρτισης των καταστάσεων του άρθρου 43α του νόμου 2190/1920 (Προσάρτημα και έκθεση Δ.Σ.).

"3α. Αν το προσάρτημα και η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιλαμβάνουν τις παραπάνω πληροφορίες επιβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 58α.
"

Με βάση λοιπόν τις καινούργιες διατάξεις  ακολουθεί ένα υπόδειγμα μιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση:


ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΧΧΧΧ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ΧΧΧΧ - 31/12/ΧΧΧΧ

Κύριοι Μέτοχοι,

            Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/ΧΧΧΧ της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

 

  1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

(παρατίθεται η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας, όπως π.χ. κύκλος εργασιών, μικτά κέρδη χρήσεως, έξοδα κλπ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση).

 

  1. Οικονομική θέση της εταιρείας

 

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/ΧΧΧΧ κρίνεται ικανοποιητική (ή μη ικανοποιητική).

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/ΧΧΧΧ ανέρχονται σε ποσό Ευρώ ………… έναντι Ευρώ …………. της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις ΧΧΧΧ και ΧΧΧΧ-1 έχουν ως εξής:

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

 

31/12/ΧΧΧΧ

 

 

31/12/ΧΧΧΧ

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό

………………

…….%

 

……………

…….%

Σύνολο ενεργητικού

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάγιο ενεργητικό

………………

……..%

 

……………

…….%

Σύνολο ενεργητικού

………………

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

 

 

 

 

 

 

Ίδια κεφάλαια

………………

….…%

 

……………

…….%

Σύνολο υποχρεώσεων

………………

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

 

 

 

 

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων

………………

…….%

 

……………

…….%

Σύνολο παθητικού

………………

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

Ίδια κεφάλαια

………………

…….%

 

……………

……..%

Σύνολο παθητικού

………………

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

 

 

 

 

 

 

Ίδια κεφάλαια

………………

…….%

 

……………

…….%

Πάγιο ενεργητικό

………………

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

 

 

 

 

 

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό

………………

…….%

 

……………

…….%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

………………

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο κινήσεως

………………

…….%

 

……………

…….%

Κυκλοφορούν ενεργητικό

………………

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

 

31/12/ΧΧΧΧ

 

 

31/12/ΧΧΧΧ-1

 

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

……………

…….%

 

……………

…….%

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

……………

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

 

 

 

 

 

 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων

……………

…….%

 

……………

…….%

Σύνολο εσόδων

……………

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

 

 

 

 

 

 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων

……………

…….%

 

……………

…….%

Ίδια κεφάλαια

……………

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μικτά αποτελέσματα

……………

…….%

 

……………

…….%

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

……………

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.
 

  1. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

(παρατίθεται η σχεδιασθείσα στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη των εργασιών της με ειδικότερη αναφορά στους κινδύνους της αγοράς και γενικότερα στους επιχειρηματικούς κινδύνους της εταιρείας, καθώς και στα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων αυτών).

 

  1.  Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

(παρατίθενται οι τυχόν δραστηριότητες στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως π.χ. έρευνα και ανάπτυξη ενός λογισμικού, ενός εμπορικού σήματος κλπ).

 

  1. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

(παρατίθεται ανάλυση του διαθέσιμου συναλλάγματος με ειδικότερη αναφορά στους κινδύνους της κατοχής του, όπως π.χ. συναλλαγματικός κίνδυνος κλπ).

 

  1. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

(παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών μέσων, με ειδικότερη αναφορά στη σκοπιμότητα της κατοχής τους και στους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία).

           

  1. Ακίνητα της εταιρίας

(παρατίθεται ανάλυση των ακινήτων με την αξία κτήσεως, αποσβέσεις, αναπόσβεστη αξία, στοιχεία για εγγραφή βαρών και πυρασφάλιση κλπ).

 

  1. Υποκαταστήματα εταιρείας

 

Η εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήματα:

α)

β)

….

 

  1. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί (ή έχει συμβεί) κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

 

Κύριοι Μέτοχοι,

 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως ΧΧΧΧ.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης