ΠΟΛ.1216/21.9.1994

Ποσοστό τόκου υπερημερίας

21 Σεπ 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ. : 1106470/8298-13/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η Εισπρ. Δημ. Εσόδων
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1216

ΘΕΜΑ : Ποσοστό τόκου υπερημερίας

ΣΧΕΤ : Η αριθ. 1148441/10646-13/0016ΠΟΛ 1371/8.12.93 διαταγή μας

Σας πληροφορούμε ότι με την αριθ. 2304/16.5.94 (ΦΕΚ 80Α' 94) πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αυξήθηκε το επιτόκιο των χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος από ποσοστό 30% σε ποσοστό 33% ετησίως.

Τούτο σε συνδυασμό με την αριθ. 120/23.10.90 (ΦΕΚ 143Α' 90) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση και του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου από ποσοστό 34% σε ποσοστό 37% ετησίως από την ίδιαημερομηνία (16 Μαϊου 1994).

Κατά συνέπεια από 16 Μαϊου 1994 πρέπει να υπολογίζετε ποσοστό τόκου υπερημερίας 37% ετησίως για τους καταλογισμούς από απαιτήσεις του Δημοσίου, λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, για ποσά φόρων ή τελών που εισπράθηκαν από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, και
δεν αποδόθηκαν εμπρόθεσμα, καθώς επίσης και για τις λοιπές οφειλές που επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις μεταβολές που έχουν επέλθει στο ποσοστό του τόκου υπερημερίας από 21.8.1946 μέχρι σήμερα:

1. Από 21. 8.1946 μέχρι 3.8.1979 ποσοστό 12% (Β.Δ. 21/21.8.46)
2. Από 1.9.1979 μέχρι 10.10.1979 ποσοστό 21% (ΦΕΚ 203 Α' 79)
3. Από 11.10.1979 μέχρι 29.10.1990 ποσοστό 25% (ΦΕΚ 233 & 287 Α' 79)
4. Από 30.10.1990 μέχρι 17.9.1992 ποσοστό 34% (ΦΕΚ 89 Α' 90)
5. Από 18.9.1992 μέχρι 20.10.1992 ποσοστό 44% (ΦΕΚ 162 Α' 92)
6. Από 21.10.1992 μέχρι 15.6.1993 ποσοστό 39% (ΦΕΚ 174 Α' 92)
7. Από 16.6.1993 μέχρι 30.9.1993 ποσοστό 33% (ΦΕΚ 111 Α' 93)
8. Από 1.10.1993 μέχρι 25.10.1993 ποσοστό 36% (ΦΕΚ 170 Α' 93)
9. Από 26.10.1993 μέχρι 15.5.1994 ποσοστό 34% (ΦΕΚ 191 Α' 93)
10. Από 16. 5.1994 μέχρι - ποσοστό 37% (ΦΕΚ 80 Α' 94)

(ΦΕΚ 143 Α'/90)
ΠΡΑΞΗ 120 της 23 Οκτωβρίου 1990
Καθορισμός του ύψους των εξωτραπεζικών επιτοκίων
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν.876/1979 ΥΠερί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξιν της Κεφαλαιαγοράς.
β) Του άρθρου 1 του Ν.1266/1982 "Οργανα ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις".
2. Την αριθ. 1821/10.10.1990 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.
3. Την προφορική εισήγηση, του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:
τον καθορισμό του ύψους των εξωτραπεζικών επιτοκίων ως ακολούθως:
α) Το ποσοστό του εκ δικαιοπραξίας τόκου, ως ανώτατο όριο, κατά 2% το έτος υψηλότερο από το επιτόκιο που κάθε φορά εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος στο ανώτατο κλιμάκιο των χρεωστικών υπολοίπων των τρεχούμενων λογαριασμών που τηρούν οι Τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

β) Το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου κατά 2% το έτος υψηλότερο του ως άνω καθοριζόμενου ανωτάτου ορίου του εκ δικαιοπραξίας τόκου. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα γνωστοποιεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το επιτόκιο που ισχύει στο ανώτατο κλιμάκιο των χρεωστικών υπολοίπων των τρεχούμενων λογαριασμών των Τραπεζών, καθώς και τις τυχόν μεταβολές του επιτοκίου αυτού.

(ΦΕΚ 80 Α' 94)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2304/16.5.94
(Αρθρο 1 του Ν. 1266/82)

Επιτόκια χρηματοδότησης από την Τράπεζα της Ελλάδος των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και των χρεωστικών υπολοίπων των τρεχουμένων λογαριασμών τους
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 1 του Ν.1266/1982 "όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις",
β) την ΠΔ/ΤΕ 2185/24.3.93 και ειδικότερα το Κεφ. Ι παρ. 3, Κεφ. ΙΙ παρ. Δ και Κεφ. ΙΙΙ παρ. 1,
γ) την ΠΔ/ΤΕ 2214/15.6.93, όπως ισχύει (τελ. ΠΔ/ΤΕ 2255/25.10.93)

δ) τις τρέχουσες νομισματοπιστωτικές συνθήκες,

Αποφάσισε να τροποποιήσει την ΠΔ/ΤΕ 2214/15.6.93, όπως ισχύει και να καθορίσει από 16 Μαϊου 1994 τα επιτόκια των λογαριασμών που προβλέπονται στην ΠΔ/ΤΕ 2185/24.3.93 ως εξής:

  1. Αναπροεξόφλησης γραμματίων και συναλλαγματικών σε 22,5% το χρόνο.
  2. Χρηματοδότησης έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σε 26,5% το χρόνο.

3. Χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος σε 33% το χρόνο. Από την ως άνω ημερομηνία και εφεξής η δημιουργία χρεωστικών υπολοίπων ή η αύξηση τυχόν υφισταμένων υπολοίπων στους εν λόγω λογαριασμούς θα βαρύνονται,
για κάθε ημέρα διατήρησής τους, πέραν του προαναφερομένου επιτοκίου (33% το χρόνο) με πρόσθετους τόκους που αντιστοιχούν σε επιτόκιο 0,4% ημερησίως. Από τις διατάξεις της Πράξης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α').Taxheaven.gr