Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1215/20.9.1994 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από υποχρέους (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.) κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα γενικά που δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1215/20.9.1994
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από υποχρέους (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.) κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα γενικά που δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος


ΠΟΛ.1215/20.9.1994 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από υποχρέους (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.) κατά την προμήθεια α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ. : 1105760/2037/Α.0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1215

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από υποχρέους (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ κτλ.) κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα γενικά που δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος.

1105760/2037/Α.0012/

Με αφορμή ερωτήματα, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύει, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

α) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για υγρά καύσιμα,

β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και

γ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

2. Με την 1060204/982/Α0012/διαταγή Υπ. Οικονομικών έγινε δεκτό ότι δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου από τους παραπάνω υποχρέους όταν αυτοί προμηθεύονται αγαθά ή δέχονται υπηρεσίες από επιχειρήσεις ή από νομικά πρόσωπα γενικά, που για τα έσοδά τους αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία.

3. Η διαπίστωση του γεγονότος ότι, οι επιχειρήσεις ή τα νομικά πρόσωπα γενικά που προμηθεύουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στους ανωτέρω υπόχρεους παρακράτησης (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.), δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος ως Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, Ν.Π. κοινωφελούς χαρακτήρα κ.τ.λ., θα διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με βάση τα πραγματικά δεδομένα που υφίστανται για κάθε επιχείρηση ή Ν.Π. γενικά και ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων με την υποβολή και των απαραίτητων στοιχείων.
Εφόσον διαπιστώνεται ότι, οι επιχειρήσεις αυτές ή Ν.Π. γενικά, δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος, θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπόχρεοι παρακράτησης (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από επιχειρήσεις ή Ν.Π. γενικά, δεν υποχρεούνται να διενεργούν παρακράτηση εφόσον οι προμηθευτές τους αυτοί τους προσκομίζουν τη βεβαίωση απαλλαγής από τη φορολογία εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η ίδια βεβαίωση θα ισχύει, με ευθύνη των επιχειρήσεων ή Ν.Π. γενικά, για ένα έτος, εκτός εάν μεταβληθεί ενωρίτερα το φορολογικό καθεστώς.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης