Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 5/2008 Περί κατατάξεως στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους και καθορισμού ανωτάτων τιμών για ορισμένα είδη, πού δια-τίθενται και προσφέρονται σε ορισμένους χώρους-σημεία, όπου εξ αντικειμένου δεν μπορεί να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 5/2008
Περί κατατάξεως στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους και καθορισμού ανωτάτων τιμών για ορισμένα είδη, πού δια-τίθενται και προσφέρονται σε ορισμένους χώρους-σημεία, όπου εξ αντικειμένου δεν μπορεί να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός


ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 5/2008 Περί κατατάξεως στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα15 Απριλίου 2008
Αρ.Πρωτ. A4-509
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση Πλ.Κάνιγγος
Τ.Κ. 101.81
Πληροφ.: κα Καραβασίλη
Τηλέφ: 210-3808610
210-3842345

----------------------------------------------------
Α.Δ. 14/89

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 5

ΘΕΜΑ: «Περί κατατάξεως στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους και καθορισμού ανωτάτων τιμών για ορισμένα είδη, πού δια-τίθενται και προσφέρονται σε ορισμένους χώρους-σημεία, όπου εξ αντικειμένου δεν μπορεί να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός ».

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.1558/85 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα », όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/05 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ».
2.Το Π.Δ. 397/88 « Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. Δ. 136/46 « Περί Αγορανομικού Κώδικος », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Το Π.Δ. 27/ 96 « Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας-
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης ».
5. Το Π.Δ. 122/04 « Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού ».
6. Την κοινή απόφαση Δ15 / Α / Φ19 /19955/8-10-07 των Πρωθυπουργού και Υπουργού
Ανάπτυξης « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο ».
7.Την Α.Δ.14/1989 « Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι 16-2-89»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 88/4-4-96, σχετικά με την κατάργηση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής από τον
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
9. Την Κ. Υ. Α. Β3-340/92 των Υπουργών Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης - Από-κέντρωσης και Ανάπτυξης, με την οποία καταργήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Τιμών.
10. Την απόφαση 28795/293/29-7-05 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
« Περί καθορισμού προϋποθέσεων, κριτηρίων και όρων για την κατάταξη αντικειμένων
και παροχών σε αγορανομικές κατηγορίες και για την μετάταξη αυτών από μία κατηγο-ρία σε άλλη ».
11.Την Υγειονομική Διάταξη ΔΥ1γ/Γ.Π/οικ.93828/1-7-06 « Κανόνες υγιεινής και καθο-ρισμός προϊόντων πού διατίθενται από τά κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ».
12.Την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 366/2008 και την υποχρεωτική συμμόρφωση προς το σκεπτικό της .
Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2941/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3377/2005 απαγορεύεται η πώληση εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους αγοράς , όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, οπότε σε κάθε περίπτωση έχει ληφθεί πρόνοια ώστε οι τιμές προϊόντων που καθορίζονται από την παρούσα Αγορανομική Διάταξη να μην είναι κατώτερες του αντίστοιχου κόστους παραγωγής και διάθεσης των εν λόγω προϊόντων, καθώς δεν δύναται μια διοικητική πράξη όπως η παρούσα Αγορανομική Διάταξη να αντιβαίνει σε νομοθετική ρύθμιση.
Το γεγονός ότι κατόπιν κοστολογικής έρευνας εκτιμήθηκε το κόστος παραγωγής και διάθεσης και το εύλογο περιθώριο κέρδους.
Το γεγονός ότι θα διενεργείται τακτική κλαδική κοστολογική έρευνα και μελέτη ώστε να επικαιροποιούνται τα στοιχεία για τους συντελεστές κόστους των προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα , τα περιθώρια κέρδους , την κατανομή των μεριδίων αγοράς μεταξύ των επιχειρήσεων κ.λ.π.
13.Την ανάγκη λήψεως μέτρων για την διασφάλιση του καταναλωτικού κοινού, που εξυ-
πηρετείται σε χώρους - σημεία διάθεσης αγαθών, όπου εξ αντικειμένου δεν λειτουργεί ο
υγιής ανταγωνισμός, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτι-κών σχολείων.
14. Το γεγονός ότι επέρχεται η εαρινή και θερινή περίοδος, όπου θα παρατηρηθεί αισθη-
τή διακίνηση καταναλωτών -Ελλήνων, αλλοδαπών- για τουριστικούς και παραθεριστι-κούς λόγους και ως εκ τούτου επιβάλλεται η διασφάλιση των οικονομικών τους συμφε-ρόντων από πρακτικές επιχειρήσεων, που εκμεταλλευόμενες τις θέσεις όπου ο υγιής
ανταγωνισμός είναι ανέφικτος, στοχεύουν στην επίτευξη αλόγιστα υψηλών τιμών.
15.Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
------------------------
ΑΡΘΡΟ 1

Το άρθρο 1 Α του Κεφαλαίου 1 της Αγορανομικής Διάταξης Α.Δ.14/1989,όπως αντικαταστάθη-κε με την Αγορανομική Διάταξη 4/05,αντικαθίσταται ως ακολούθως :

Aρθρο 1 Α

Κατάταξη στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή
ελεγχομένου κέρδους και άλλων ειδών, πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

1. Κατατάσσονται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών, τα διαλαμβανόμενα στον παρατιθέμενο ΠΙΝΑΚΑ 1 είδη, που διατίθενται ή παρέχονται από επιχειρήσεις ( κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα ) και λοιπούς πωλητές, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων -σημείων, όπως διαλαμβάνονται στον παρατιθέμενο ΠΙΝΑΚΑ 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
-----------------
Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1

α) Εμφιαλωμένα νερά -εγχώρια και μη- σε συσκευασία των 500 ML και των 750 ML
β) Καφέδες σε ρόφημα μονοί, ήτοι ελληνικός, γαλλικός φίλτρου, στιγμιαίος (νεσκαφέ, φραπέ κ.λ.π ) και εσπρέσσο.
γ) Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί ή τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί.
δ) Τσάι σε ρόφημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
----------------
Χώροι-σημεία, πού αναφέρεται η παράγραφος 1

α) Ζώνη δικαιοδοσίας των Αεροδρομίων της Χώρας
β) Ζώνη δικαιοδοσίας αθλητικών χώρων ( στάδια, γήπεδα κ.λ.π ), έστω και αν οι χώροι αυτοί παραχωρούνται και για άλλες εκδηλώσεις, πέραν των διεξαγομένων αθλητικών οργανώσεων.
γ) Ζώνη δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, ανεξαρτήτως αν στους χώρους αυτούς λειτουργεί ή όχι μουσείο αρχαιοτήτων. Χώροι περιφραγμένοι, εντός των οποίων λειτουργεί μουσείο αρχαιοτήτων, κείμενοι εκτός ζώνης δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, θεωρούνται ως τέτοιοι χώροι.
δ) Εντός των επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως ( οχηματαγωγών ή μη ), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών ( όχι των κρουαζιερόπλοιων ).
ε) Εντός των επιβατικών αμαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε. και εντός των σιδηροδρομικών σταθμών του Ο.Σ.Ε.
στ) Χώρος δικαιοδοσίας κινηματογράφων και θεάτρων.
ζ) Χώρος δικαιοδοσίας Δικαστηρίων, Νοσοκομείων, Κλινικών και Ευαγών Ιδρυμάτων.
η) Χώρος δικαιοδοσίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων.
θ) Χώρος δικαιοδοσίας Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τεχνικών Σχολών και λοιπών Σχολών, μη κατονομαζομένων.

2. Κατατάσσονται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους ειδών, τα διαλαμβανόμενα στον παρατιθέμενο ΠΙΝΑΚΑ 3 είδη, που διατίθενται από τους πωλητές ( κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λ.π ), που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων ( δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυκτερινών ) :

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
-----------------
Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4

α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί ( με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων ).
β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί και γαλοπούλα ( με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων ).
γ) Απλό αρτοσκεύασμα ( σησαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία μέχρι 50 γραμμάρια.
δ) Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους μέχρι 200 γραμμάρια/τεμάχιο.
ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ML.
στ) Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100 % χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συ-σκευασία μέχρι 330 ML.

ΑΡΘΡΟ 2

Το άρθρο 67 Β του Κεφαλαίου 3 της Αγορανομικής Διάταξης 14/89, όπως αντικατα-στάθηκε με την Αγορανομική Διάταξη 4/05, αντικαθίσταται ως ακολούθως :

Aρθρο 67 Β

Καθορισμός ανωτάτων τιμών διάθεσης ορισμένων ειδών
που διαλαμβάνονται στις παραγρ.1 και 2 του άρθρου 1 Α
της παρούσας.

1. Προκειμένου για τα είδη, που κατονομάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Α της παρούσας, καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές πώλησης  αυτών, όταν προσφέρονται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα) και λοιπούς πωλητές, που δραστηριοποιού-νται εντός των χώρων-σημείων, που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Α της παρούσας, ήτοι :


ΕΙΔΗ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
α) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ML,εγχώριο ή μη -μέχρι 0.50 ευρώ
β) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ML,εγχώριο ή μη -μέχρι 0.70 ευρώ
γ) Τοστ με ζαμπόν και τυρί -μέχρι 1,80 ευρώ
δ) Τοστ με τυρί -μέχρι 1,60 ευρώ
ε) Σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί -μέχρι 1,70 ευρώ
στ) Σάντουιτς με τυρί -μέχρι 1,50 ευρώ
ζ) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός -μέχρι 1,60 ευρώ
η) Καφές ρόφημα γαλλικός φίλτρου μονός -μέχρι 1,60 ευρώ
θ) Καφές ρόφημα εσπρέσσο μονός -μέχρι 1,70 ευρώ
ι) Καφές ρόφημα στιγμιαίος (νεσκαφέ, φραπέ κ.λ.π ) μονός -μέχρι 1,60 ευρώ
ια) Τσάι ρόφημα -μέχρι 1,60 ευρώ


Για τον καθορισμό των πιο πάνω ανωτάτων τιμών πώλησης ελήφθησαν υπ' όψιν από την Υπηρεσία, μετά από έρευνα, τα κόστη κτήσης των εν λόγω ειδών, τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, καθώς και η επίτευξη ενός ικανοποιητικού καθαρού κέρδους από τις επιχειρήσεις αυτές.

2. Προκειμένου για τα είδη, που κατονομάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3 της παραγράφου 2  του άρθρου 1 Α της παρούσας, καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές πώλησης  αυτών, όταν διατίθενται από τους πωλητές (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λ.π ), που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων ( δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυκτερινών ) :

ΕΙΔΗ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων). μέχρι 1,30 ευρώ

β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας,μαργαρίνης και άλλων). μέχρι 1,70 ευρώ

γ) Απλό αρτοσκεύασμα (σησαμένιο κουλούρι) σε ατομική  συσκευασία μέχρι 50 γραμμάρια -μέχρι 0,50 ευρώ

δ) Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα  ή κασέρι βάρους μέχρι 200 γραμμάρια/  τεμάχιο. μέχρι 1,30 ευρώ

ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ML. μέχρι 0,50 ευρώ

ζ) Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100%  χυμό ( χωρίς πρόσθετη ζάχαρη ) σε ατομική συσκευασία μέχρι 330 ML -μέχρι 1,00 ευρώ

Για τον καθορισμό των πιο πάνω ανωτάτων τιμών πώλησης ελήφθησαν υπ' όψιν από την Υπηρεσία, μετά από έρευνα, τα κόστη κτήσης των εν λόγω ειδών, τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, καθώς και η επίτευξη ενός ικανοποιητικού καθαρού κέρδους από τις επιχειρήσεις αυτές.

3. Επί των ρυθμίσεων της ως άνω παραγράφου 1, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα :
α) Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους, προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες ( παραγγελίες για σερβίρισμα από σερβιτόρους ).

β) Προκειμένου για τα επιβατικά πλοία πάσης φύσεως ( οχηματαγωγών ή μη ), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών, στα οποία, κατά τις διατάξεις των Π.Δ. 101/95 και 381/96 διαθέτονται μέχρι δύο ( 2 ) θέσεις επιβατών, ήτοι « η Διακεκριμένη » και « η Οικονομική », οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1, εφαρμόζονται και για τις δύο αυτές θέσεις.

γ) Καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων της ως άνω παραγράφου 1 και ειδικότερα καθ' όλη την διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και Αεροδρόμια, είναι υποχρεωτική:

Η κατοχή και διάθεση στον καταναλωτή εμφιαλωμένων νερών σε συσκευασία των 500 ML και 750 ML.

Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των τοστ με ζαμπόν και τυρί, τοστ με τυρί, σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί και σάντουιτς με τυρί. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται ευθέως με την επιλογή των υπόχρεων για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί ) ή και των δύο αυτών ειδών, καθώς για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί) ή και των δύο αυτών ειδών.

Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των ροφημάτων καφέ «ελληνικός - γαλλικός φίλτρου - στιγμιαίος ( νεσκαφέ, φραπέ κ.λ.π ) » και του ροφήματος τσάι.

Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή του ροφήματος καφέ «εσπρέσσο». Η υποχρέωση αυτή ισχύει, εφόσον οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό με την παρα-σκευή του εν λόγω καφέ μηχάνημα.

δ) Η τοποθέτηση, σε όλους τους χώρους διάθεσης των ειδών της ως άνω παραγράφου 1, τιμοκαταλόγου, ορατού από τους πελάτες, στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τα εξής

Η ένδειξη « ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ-FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED BOTTLED WATER,SANDWICHES, TOASTS, COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES ».

Τα είδη της ως άνω παραγράφου 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.4. Επί των ρυθμίσεων της ως άνω παραγράφου 2,θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:

α) Απαγορεύεται η διάθεση στους μαθητές των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ροφημάτων καφέδων. Τα είδη αυτά προορίζονται μόνο για το διδακτικό προσωπικό  των σχολείων.

β) Στους χώρους όπου διατίθενται τα είδη της ως άνω παραγράφου 2 τοποθετείται υπο-χρεωτικά τιμοκατάλογος, ορατός από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα τα εξής :

Η ένδειξη « ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΑΠΛΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑ-ΣΜΑ(ΣΗΣΑΜΕΝΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ),ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΣΠΑΝΟΚΟΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ, ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ».

Τα είδη της ως άνω παραγράφου 2,με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.

γ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ειδών της ως άνω παραγράφου 2 είναι υποχρεωτική όλες τις ώρες λειτουργίας των πωλητών που δραστηριοποιούνται εντός των  χώρων των παραπάνω δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

Η εν λόγω υποχρέωση δεν αναιρεί το δικαίωμα στον υπόχρεο να επιλέξει ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί - σάντουιτς με τυρί » την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο και ανάμεσα στα είδη « τοστ με τυρί και γαλοπούλα-σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα » της διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο.

δ) Για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών μόνο σε πλαστικές φιάλες και φυσικών χυμών σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία.

δ) Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η Υγειονομική Διάταξη ΔΥ1γ/ΓΠ/οικ.93828/31-7-06 ( ΦΕΚ 1183/β/31-8-06 ).

ΑΡΘΡΟ 3

1. Προκειμένου για χώρους που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Α της Αγορανομικής Διάταξης 14/89 και σε χώρους, όπου στεγάζονται και λειτουργούν Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία, εφόσον, κατά τις επιταγές τού άρθρου 16 του Ν.3377/05,την κυριότητα ή την εκμετάλλευση των χώρων αυτών έχουν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού και οι Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις, θεσπίζονται τα ακόλουθα:

Οι επιχειρήσεις και οι λοιποί πωλητές, που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 1 Α και 67 Β της Αγορανομικής Διάταξης 14/89, έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των διατά-ξεων των άρθρων αυτών και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της Απόφασης Α2-96/9-1-07 ( ΦΕΚ 55/Β/24-1-07 ) του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Αγορανομική Διάταξη Α.Δ.4/2005.


ΑΡΘΡΟ 4

1. Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη την Χώρα από την επομένη της
ανακοίνωσής της στον ημερήσιο τύπο, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον
ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερή-σιο τύπο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΒΛΑΧΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης