Αρ. πρωτ.: 5044/14.4.2008

Ακρόαση επιτηδευματιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν 2690/1999

14 Απρ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα,   14/04/08
Αρ. πρωτ.: 5044

ΠΡΟΣ: 'Ολες τις Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Διευθύνσεις της Υπ.Ε.Ε.
Θέμα: «Ακρόαση επιτηδευματιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν 2690/1999»
--------------------------------------------------------------------------------

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 2619/27-2-08 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Δ΄ και κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 1042042/1398/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1074/9.4.2008 εγκυκλίου, φωτοαντίγραφο της οποίας και σας αποστέλλουμε, παρέχουμε τις κατωτέρω διευκρινήσεις:

1. Στην εντολή ελέγχου και μέχρι την αναμόρφωσή της, θα συμπληρώνεται (είτε μηχανογραφικά – είτε με σφραγίδα  - είτε χειρόγραφα) στην συνέχεια της φράσης   «Έχουν την εντολή ……….. του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α' 253/14-12-2003)» και εξουσιοδοτούνται όπως συντάσσουν και επιδίδουν στον ελεγχόμενο, εφόσον συντρέχει περίπτωση, την κλήση προς ακρόαση του άρθρου 6 ν. 2690/1999  (συνημμένο υπόδειγμα εντολής ελέγχου).

2. Η Κλήση προς Ακρόαση

θα συντάσσεται, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων – έκδοση Υ.Σ.Ε., εις τριπλούν ( ένα αντίτυπο επιδίδεται, ένα επισυνάπτεται στην έκθεση ελέγχου και το τρίτο παραμένει στο αρχείο της Υπηρεσίας), θα φέρει τη θεώρηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της ομάδας ελέγχου, ο οποίος και θα είναι αυτός που θα επιμελείται της επίδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2717/1999. Δεν θα συντάσσεται σχετική κλήση μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 (ρυθμίσεις για νέους επιτηδευματίες) του ν. 3610/2007.

3. Στις περιπτώσεις επίδοσης της κλήσης προς ακρόαση δεν απαιτείται και ξεχωριστή επίδοση του Υ.Σ.Ε., καθόσον αυτό είναι συνημμένο στη σχετική κλήση.

4. Σε όσες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί Υ.Σ.Ε. για τα οποία δεν έχουν συνταχθεί σχετικές εκθέσεις ή αυτές δεν έχουν διαβιβασθεί, μέχρι τη λήψη της παρούσας, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. πρέπει να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία (σύνταξη κλήσης προς ακρόαση, επίδοσή της κ.λπ.). Σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις τρεχουσών υποθέσεων που λόγω ειδικών περιπτώσεων (εκτός χωρικής αρμοδιότητας, νησιά κ.λπ.) θα δημιουργηθούν προβλήματα με τη διαδικασία επίδοσης, σκόπιμο είναι να έλθετε σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ελεγχομένου ούτως ώστε να ολοκληρώσει, μετά την αποστολή της έκθεσης από την υπηρεσία, η Δ.Ο.Υ. τη σχετική διαδικασία  (επίδοση κλήσης προς ακρόαση κ.λπ.).

Τέλος σημειώνεται ότι στην καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου (τόσο στο σύστημα ARTEMIS όσο και στο Ο.Π.Σ. ΥΠ.Ε.Ε.) και στο πεδίο των παρατηρήσεων, θα καταχωρείται το λεκτικό ΕΠΕΔΟΘΗ ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ.  

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευθύμιος Αλεξόπουλος                                                           


Taxheaven.gr