Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1212/19.9.1994 Ρύθμιση φορολογικών θεμάτων συναλλαγών ανθοπωλών μέσω του σωματείου "ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ"


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-09-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1212/19.9.1994
Ρύθμιση φορολογικών θεμάτων συναλλαγών ανθοπωλών μέσω του σωματείου "ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ"


Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ. :1104762/824/Α0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΕΙΣ 12η, 14η, 15η

ΠΟΛ 1212

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση φορολογικών θεμάτων συναλλαγών ανθοπωλών μέσω του του σωματέου "ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ"

1104762/824/Α0015/ (ΦΕΚ Β' 735)

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 παραγρ. 2, 17 και 58 παραγρ. 3, του Ν. 1642/1986.
2. Τις διευκρινίσεις που παρέχονται με την Π. 5872/2200/395/ Α.Υ.Ο.
3. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α' 86).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.2008/1992 (ΦΕΚ Α' 16).

5. Την υπ' αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β'/7.3.94), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Τα αναφερόμενα σε υπομνήματα και έγγραφα των ενδιαφερομένων, σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών (πωλήσεις ανθέων), από ανθοπώλες - μέλη του σωματείου "ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ", τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

7. Την ανάγκη ρύθμισης των ειδικών θεμάτων φορολογίας που ανακύπτουν λόγω της ιδιομορφίας των συγκεκριμένων συναλλαγών, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου λειτουργούν όμοια σωματεία - μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης "FLEUROP - INTERFLORA".

8. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε:

Ι. Ορίζουμε το είδος και τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για την παρακολούθηση των συναλλαγών (πωλήσεων ανθέων), από τα μέλη - ανθοπώλες του σωματείου "ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ" και από το ίδιο το σωματείο και για την εκπλήρωσητων συναρτώμενων με τις συναλλαγές αυτές φορολογιών, ως εξής:

1. Ο ανθοπώλης (μέλος του σωματείου - διαβιβαστής), που δέχεται την παραγγελία, εκδίδει:

α) Δελτίο λήψης παραγγελιών, κατά τη λήψη της παραγγελίας, που συμπληρώνεται και χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., όπως κάθε φορά ισχύουν, στο οποίο αναγράφονται οι ενδείξεις:

(1) τα πλήρη στοιχεία του ανθοπώλη - εκδότη του Δ.Π., που διαβιβάζει την παραγγελία,
(2) τα πλήρη στοιχεία του ανθοπώλη που εκτελεί την παραγγελία, και εφόσον αυτός είναι άγνωστος αναγράφονται τα στοιχεία της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ (3) η περιγραφή του είδους της παραγγελίας,

(4) τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση) του παραλήπτη - τελικού αποδέκτη των ανθέων και του πελάτη - εντολέα,

(5) το τίμημα της παραγγελίας χωρίς διάκριση της αξίας των λουλουδιών της προμήθειάς του και του Φ.Π.Α.

(6) τον αύξοντα αριθμό του φορολογικού στοιχείου αξίας που εκδίδεται για τη συναλλαγή.

β) Θεωρημένο τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης από ιδιαίτερη σειρά ή τμήμα (αθροιστή) φ.τ.μ., κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κ.Β.Σ. για το συνολικό τίμημα, που καταβάλλει ο πελάτης. Το αντίτυπο του στοιχείου αυτού που παραδίδεται ή αποστέλλεται στον πελάτη αποτελεί δικαιολογητικό δαπάνης για τον πελάτη.

Ο πιο πάνω ανθοπώλης (διαβιβαστής) εμφανίζει στα τηρούμενα βιβλία του σαν έσοδο ολόκληρη την αξία, που αναγράφεται στα εκδιδόμενα κατά τα προαναφερόμενα φορολογικά στοιχεία αξίας καθώς και το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην αξία αυτή.

2. Ο ανθοπώλης, που εκτελεί την παραγγελία, εκδίδει για την διακίνηση των λουλουδιών προς τον τελικό παραλήπτη, δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Το δελτίο αποστολής αυτό εκδίδεται σε δύο (2) επί πλέον αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα φέρει την ένδειξη "ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ" και φυλλάσσεται από τον εκδότη, αφού υπογραφεί από τον παραλήπτη, ενώ το άλλο φέρει την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ", στην οποία και αποστέλλεται αφού συμπληρωθεί κάθε στοιχείο που είναι αναγκαίο για την έκδοση της εκκαθάρισης.

3. Η ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ με βάση τα αντίτυπα των δελτίων αποστολής που έχουν περιέλθει σ' αυτήν από τον ανθοπώλη, που έχει εκτελέσει την παραγγελία εκδίδει, κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 7) του Κ.Β.Σ. θεωρημένη εκκαθάριση σε κάθε μέλος της ανθοπώλη.

Στην εκκαθάριση αυτή εκτός των άλλων αναγράφονται:
α. Η αξία των παραγγελιών που διαβίβασε και εκτέλεσε κάθε μέλος καθώς και το Φ.Π.Α. που αναλογεί σ' αυτές.
β. Το ποσό της προμήθειάς της, που βαρύνει τον εκτελεστή της παραγγελίας, και το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σ' αυτή.
Η εκδιδόμενη κατά τα ανωτέρω εκκαθάριση αποτελεί για τον διαβιβαστή ανθοπώλη μειωτικό στοιχείο των εσόδων του, ενώ για τον εκτελεστή ανθοπώλη αποτελεί στοιχείο εσόδου (αξία λουλουδιών και Φ.Π.Α.) και ταυτόχρονα στοιχείο εξόδου (προμήθεια ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ και Φ.Π.Α.), για δε την ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ αποτελεί στοιχείο εσόδου ως προς τη δικαιούμενη προμήθειάς της.

ΙΙ. Για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των νησιών όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές και της λοιπής Ελλάδος, εφαρμόζονται:

α) Οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α., προκειμένου για παραδόσεις λουλουδιών, για τις οποίες ο εκτελεστής της παραγγελίας είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά και ο διαβιβαστής είναι εγκαταστημένος στην ίδια περιοχή ή στην λοιπή Ελλάδα.

β) Οι ακέραιοι συντελεστές Φ.Π.Α., προκειμένου για παραδόσεις λουλουδιών, για τις οποίες ο εκτελεστής της παραγγελίας είναι εγκαταστημένος στη λοιπή Ελλάδα και ο διαβιβαστής είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά.

ΙΙΙ. Η προμήθεια του σωματείου της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτής, σε κάθε περίπτωση υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.

IV. Σε περίπτωση πραγματοποίησης διεθνών συναλλαγών το σύστημα λειτουργεί κατά ανάλογο τρόπο με τη μεσολάβηση της INTERFLORA INTERNATIONAL μεταξύ της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ και των διαβιβαστών αφενός και των εκτελεστών των παραγγελιών αφετέρου.

Ειδικότερα:
1. Στην περίπτωση που ο ανθοπώλης εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας λαμβάνει παραγγελία, η οποία διαβιβάζεται για εκτέλεση στο εξωτερικό, η αμοιβή του απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. διότι αφορά σε παράδοση αγαθών τα οποία δεν βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας (Σχετικό το άρθρο 11 του ν. 1642/1986, όπως ισχύει). Για τον ίδιο λόγο απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. και η προμήθεια της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ.

2. Στην περίπτωση που ανθοπώλης εγκατεστημένος στο εξωτερικό λαμβάνει παραγγελία, η οποία διαβιβάζεται για εκτέλεση στο εσωτερικό της χώρας, οφείλεται Φ.Π.Α. στην Ελλάδα για την αξία των λουλουδιών που παραδίδονται από ανθοπώλη εγκαταστημένο στο εσωτερικό της χώρας. Κατά συνέπεια η εκκαθάριση που εκδίδεται από την ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ προς τον εκτελεστή της παραγγελίας πρέπει να περιλαμβάνει την αξία των λουλουδιών και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

V. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης