Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1072/8.4.2008 Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων έκδοσης παραστατικών για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, υποβολή αναλυτικών καταστάσεων και των αντίστοιχων παραστατικών για τις συναλλαγές του είδους αυτού. Διευκρινίσεις σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στο Κ.Β.Σ. με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α/ 9)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1072/8.4.2008
Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων έκδοσης παραστατικών για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, υποβολή αναλυτικών καταστάσεων και των αντίστοιχων παραστατικών για τις συναλλαγές του είδους αυτού. Διευκρινίσεις σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στο Κ.Β.Σ. με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α/ 9)


ΠΟΛ.1072/8.4.2008 Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων έκδοσης παραστατικών για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 8 Απριλίου 2008
Αρ.Πρωτ.: 1041180/251/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η- ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β' - Γ' - Α'
ΠΟΛ 1072
Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Προς: Ως Π.Δ.
Τηλέφωνο : 2103610065

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων έκδοσης παραστατικών για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, υποβολή αναλυτικών καταστάσεων και των αντίστοιχων παραστατικών για τις συναλλαγές του είδους αυτού. Διευκρινίσεις σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στο Κ.Β.Σ. με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α/ 9)

ΓΕΝΙΚΑ

Στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 9 (τεύχος Α') με ημερομηνία 29.1.2008 δημοσιεύτηκε ο ν.3634/2008 «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις» και με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (άρθρα 24 και 25) επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.

Επίσης, με την 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 161, όπως αυτή συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ ΠΟΛ.1034/14.2.2008 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 307, θεσπίστηκαν ορισμένες υποχρεώσεις για τους επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης αναφορικά με την έκδοση των φορολογικών τους παραστατικών, την υποβολή αντιτύπων τους καθώς επίσης και την υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού καυσίμου.

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του ν. 3634/2008 και των ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., όσον αφορά στα θέματα δικής μας αρμοδιότητας, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις. Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της παρούσας εγκυκλίου τυχόν παραπομπές θα γίνονται στην Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 που συμπλήρωσε και κωδικοποίησε την Α.Υ.Ο.Ο. 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 (και όχι στην τελευταία).

Ι. Πεδίο εφαρμογής - Υπόχρεοι

Υπόχρεοι στην έκδοση φορολογικών παραστατικών σύμφωνα με το περιεχόμενο της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/14.2.2008, καθώς επίσης στην υποβολή αναλυτικών καταστάσεων με τις συναλλαγές του είδους αυτού και στην υποβολή αντιτύπων παραστατικών τους (σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3634/2008) είναι όλοι οι επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης σε οποιοδήποτε στάδιο, δηλαδή από τις επιχειρήσεις που καταθέτουν Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέχρι αυτές που πωλούν για τελική κατανάλωση εφόσον έχουν εγγραφεί στο μητρώο διακινητών πετρελαίου θέρμανσης κατόπιν αίτησής τους και έχουν λάβει αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Συνεπώς, στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν σχηματικά όλοι όσοι βρίσκονται εντός της αλυσίδας πώλησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και έχουν πιστοποιηθεί στο μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. πλην των μονάδων πρωτογενούς παραγωγής του (διυλιστήρια).

ΙΙ. Εκδιδόμενα παραστατικά

1. Αριθμός αντιτύπων

Τα ανωτέρω πρόσωπα, πλην των επιτηδευματιών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ., και μόνο για τις πωλήσεις που πραγματοποιούν προς άλλους επιτηδευματίες ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ, υποχρεούνται να εκδίδουν όλα τα παραστατικά για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης από τριπλότυπα στελέχη, στο δεύτερο αντίτυπο των οποίων θα αναγράφεται η ένδειξη <<Για το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών>>.

Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/14.2.2008 εμπίπτουν όλα τα φορολογικά στοιχεία πλην του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, καθώς δεν πραγματοποιούνται παραδόσεις πετρελαίου με το στοιχείο αυτό.

2. Επισημάνσεις ως προς το περιεχόμενο των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών

Το περιεχόμενο των παραστατικών, πέραν των οριζομένων στις κατΆ ιδίαν διατάξεις του Κ.Β.Σ., προβλέπεται αναλυτικά στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/14.2.2008. Όσον αφορά ειδικότερα ορισμένα πρόσθετα στοιχεία που απαιτείται να αναγράφονται στα φορολογικά παραστατικά επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α) Ως προς τα στοιχεία του προσώπου που βαρύνεται με τη δαπάνη. Στην περίπτωση που η δαπάνη βαρύνει από κοινού πολλά πρόσωπα (π.χ. πολυκατοικία, διπλοκατοικία κ.λ.π) αναγράφεται το όνομα του διαχειριστή του κτηρίου ή ενός προσώπου που διαμένει στο τροφοδοτούμενο κτήριο (εάν δεν υπάρχει τυπικά η έννοια της επαγγελματικής "διαχείρισης"). Στην περίπτωση δε που η διαχείριση έχει ανατεθεί επΆ αμοιβήν σε επιχείρηση ("επαγγελματική διαχείριση"), απαιτείται να αναγράφεται πέραν του ονόματος και πατρώνυμου του προσώπου που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος των συνιδιοκτητών ή ενοίκων του κτηρίου που έχει συναποφασισθεί και οριστεί ως συνδιαχειριστής, και ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης διαχείρισης, χωρίς να απαιτείται η αναγραφή της επωνυμίας της. Επισημαίνεται ότι αυτή είναι και η μόνη περίπτωση που απαιτείται η αναγραφή Α.Φ.Μ. σε στοιχείο λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης.

β) Ως προς τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτηρίου στη θέρμανση του οποίου αφορά η σχετική προμήθεια του πετρελαίου. Ο κωδικός αυτός αναγράφεται εντός πλαισίου στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. και δεν πρέπει να συγχέεται με τον αριθμό παροχής Δ.Ε.Η.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η παράδοση του πετρελαίου γίνει με δελτίο αποστολής και στη συνέχεια εκδοθεί το παραστατικό αξίας, ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής αναγράφεται και στα δύο φορολογικά στοιχεία.

Σε περίπτωση οικιών που εξυπηρετούνται από κοινή δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης (π.χ. διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, κ.λ.π.), θα αναγράφεται ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής κατανάλωσης του κοινόχρηστου ρεύματος, ενώ στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα, θα αναγράφεται ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής οποιουδήποτε λογαριασμού οποιασδήποτε εκ των τροφοδοτούμενων οικιών.

Στην περίπτωση που ο λογαριασμός Δ.Ε.Η. εκδίδεται στο όνομα προσώπου που δεν διαμένει στο τροφοδοτούμενο κτήριο θα αναγράφεται και πάλι ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. προς το πρόσωπο αυτό, π.χ. κτήριο που έχει μεταβιβαστεί ή εκμισθωθεί ο λογαριασμός του οποίου έρχεται στο όνομα του παλαιού ιδιοκτήτη ή του εκμισθωτή.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι το όνομα του προσώπου που αναγράφεται στο φορολογικό παραστατικό επειδή βαρύνεται με τη δαπάνη ή εκπροσωπεί τους βαρυνόμενους με τη δαπάνη δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το όνομα του προσώπου προς το οποίο εκδίδεται ο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. επί του οποίου αναγράφεται ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής, αρκεί ο λογαριασμός αυτός να αφορά το τροφοδοτούμενο με πετρέλαιο θέρμανσης κτήριο.

Διευκρινίζεται επίσης ότι ο κωδικός αυτός αναγράφεται μόνο στις πωλήσεις προς τελικούς καταναλωτές (επιτηδευματίες και ιδιώτες) και όχι στα ενδιάμεσα στάδια πώλησης.

Εξάλλου, δεδομένου ότι το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., οι Ο.Τ.Α. και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα λαμβάνουν ημερολόγιο έκδοσης λογαριασμών ρεύματος στο οποίο δεν αναγράφεται ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής αλλά μόνο ο αριθμός παροχής Δ.Ε.Η., ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής που αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής της Δ.Ε.Η. του τροφοδοτούμενου κτηρίου θα αναζητηθεί από τα παραπάνω πρόσωπα μέσω του δικτυακού τόπου www.ifestos.mnec.gr ("ενημερωτικό υλικό/ βοηθήματα και εργαλεία/ εργαλείο υπολογισμού και επιβεβαίωσης κωδικών πληρωμής Δ.Ε.Η." σύμφωνα με την ισχύουσα διαμόρφωση του δικτυακού τόπου), προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά τους προμηθευτές τους.

γ) Ως προς τα τυχόν υπάρχοντα παραστατικά: Οι επιτηδευματίες που έχουν αποθέματα φορολογικών στοιχείων μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, εφόσον το επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι θα τίθενται επΆ αυτών, σε όλα τα αντίτυπα τους, σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο του εντύπου όλες οι επιπλέον οριζόμενες ενδείξεις, χειρόγραφα, εντύπως ή με σφραγίδα και καθόσον αφορά τις ενδείξεις για το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου και το τελικό πληρωτέο ποσό από τον πελάτη καταναλωτή μπορεί να αναγραφούν στην πίσω σελίδα του πρωτοτύπου και του στελέχους για τις συναλλαγές μέχρι 15.5.2008.

Οι επιτηδευματίες ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. που θα θεωρήσουν νέα στοιχεία πρέπει να φυλάσσουν τα θεωρηθέντα και μη χρησιμοποιηθέντα φορολογικά στοιχεία μέχρι τη διακοπή των εργασιών τους. Εναλλακτικά, οι Δ.Ο.Υ. έχουν την δυνατότητα ακύρωσης των στοιχείων αυτών με το αιτιολογικό ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/2008, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον υπόχρεο.

Για την διευκόλυνση των συναλλασσομένων παρατίθενται στο παράρτημα ενδεικτικά υποδείγματα φορολογικών παραστατικών διακίνησης και πώλησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης σε τελικό καταναλωτή με την επισήμανση ότι το περιεχόμενο τους είναι σύμφωνο με τις επιταγές της φορολογικής αποκλειστικά νομοθεσίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναγράφονται άλλες ενδείξεις που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις (π.χ. Υπουργείου Ανάπτυξης).

δ) Ως προς την δυνατότητα παράδοσης και πώλησης άλλων ειδών καυσίμων με τα στοιχεία αυτά: Οι επιτηδευματίες ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. μπορούν να παραδίδουν και πωλούν και άλλα είδη καυσίμων με τα στοιχεία αυτά εφόσον όμως δεν πρόκειται για πωλήσεις σε τελικό καταναλωτή. Εφιστάται η προσοχή τους ωστόσο ως προς την ορθή καταχώρηση των συναλλαγών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1 (α) του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (βλ. κατωτέρω υπό IV), καθώς επίσης και στην ορθή καταχώρηση των σχετικών ποσοτήτων στις αναλυτικές καταστάσεις που υποβάλλονται για τις συναλλαγές που αφορούν το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.

ΙΙΙ. Μεταβολές στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992)
(έναρξη ισχύος από 29.1.2008)

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3634/2008 προστίθεται στο τέλος του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - Φ.Ε.Κ. Α΄84) νέα παράγραφος 7. Με τις νέες διατάξεις θεσπίζονται για τους επιτηδευματίες εμπορίας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης οι εξής υποχρεώσεις:α) Υποχρέωση υποβολής κατάστασης με τις αγορές και τις πωλήσεις του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και β) Υποχρέωση υποβολής των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών που εξέδωσαν για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης. Ειδικότερα:

1. Υποβολή καταστάσεων με τις συναλλαγές

Θεσπίζεται για τους επιτηδευματίες που εμπορεύονται πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης η υποχρέωση υποβολής καταστάσεων για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν από αγορές και πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή.

Η υποβολή γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου www.ifestos.mnec.gr με τους τρόπους, τις μεθόδους και τις τεχνικές απαιτήσεις τους είδους των ηλεκτρονικών αρχείων και των δεδομένων, που προβλέπονται στην Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/14.2.2008 και τον σχετικό δικτυακό τρόπο.

Α) Διευκρινίσεις ως προς το περιεχόμενο των καταστάσεων

- Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/14.2.2008, οι επιτηδευματίες ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. υποχρεούνται να υποβάλλουν από την 15 Φεβρουαρίου 2008 έως 15 Μαίου κάθε έτους αναλυτικές καταστάσεις με τις συναλλαγές (αγορές και πωλήσεις) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης κάθε ημέρας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στην κατάσταση αυτή να περιλαμβάνονται διακεκριμένα τόσο τα δεδομένα της ημέρας που αυτή αφορά όσο και τα δεδομένα (μερικά ή όλα) και άλλων ημερών που πάντως δεν μπορεί να είναι περισσότερες από επτά (7) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες (π.χ. Δευτέρα έως και Κυριακή), συνυπολογιζόμενων στην περίπτωση αυτή για το προσδιορισμό του διαστήματος και των ενδιάμεσων ημερών που τυχόν δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές.

- Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται οι συναλλαγές αγοράς και πώλησης πετρελαίου με αναφορά του είδους του σχετικού παραστατικού παράδοσης του αγαθού, της ημερομηνίας έκδοσης και του αύξοντος αριθμού του. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η παράδοση έχει πραγματοποιηθεί με δελτίο αποστολής και το παραστατικό αξίας εκδόθηκε ταυτόχρονα με το δελτίο αποστολής αλλά όχι συνενωμένο με αυτό, ή εκ των υστέρων, ή δεν έχει εκδοθεί μέχρι το χρόνο υποβολής της κατάστασης, θα πρέπει στα σχετικά πεδία της κατάστασης να καταχωρηθεί αφενός το δελτίο αποστολής (αφού αυτό είναι το παραστατικό παράδοσης) και αφετέρου, όταν πρόκειται για πωλήσεις σε τελικό καταναλωτή, το τελικό πληρωτέο ποσό για λογαριασμό του πελάτη (δηλαδή το επιστρεπτέο στον επιτηδευματία ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. ποσό) και ο συντελεστής του Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτό.

- Επίσης, καταχωρούνται οι ιδιοχρησιμοποιήσεις από την ίδια την επιχείρηση σε υπαγόμενη ή μη υπαγόμενη στο Φ.Π.Α. δραστηριότητα και οι αναλήψεις από τον υπόχρεο για την ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών, στις οποίες υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του Ε.Φ.Κ., αλλά και οι αυτοπαραδόσεις (δωρεά σε τρίτους) στις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του ως άνω φόρου.

- Οι επιτηδευματίες ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. που καταθέτουν Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή καταχωρούν την ποσότητα που εκτελώνισαν και ως αριθμός παραστατικού τίθεται ο αριθμός της Δ.Ε.Φ.Κ.

-Δεν καταχωρούνται στις καταστάσεις αυτές τυχόν διακινήσεις μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., καθώς επίσης συναλλαγές για τις οποίες εκδόθηκε αρχικά φορολογικό στοιχείο αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε και στη συνέχεια εκδόθηκε ακυρωτικό στοιχείο. Επίσης, δεν καταχωρούνται τυχόν πιστωτικά που εκδόθηκαν για λόγους άλλους πλην της επιστροφής ποσοτήτων (π.χ. καταχωρούνται τα πιστωτικά τιμολόγια λόγω επιστροφής και οι αποδείξεις επιστροφής αλλά δεν καταχωρούνται τα πιστωτικά λόγω τζίρου κ.λ.π.)., καθώς και οι ποσότητες που λαμβάνονται από αντλίες-μετρητές ή αντλίες ή μετρητές για λιτρομετρήσεις από τις υπηρεσίες μετρολογίας και τα συνεργεία επισκευής αντλιών καθώς και από τους πρατηριούχους κατά την έναρξη της ημέρας για τις υποχρεωτικές λιτρομετρήσεις των αντλιών και επαναφέρονται στις δεξαμενές.

- Oι πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που τυχόν πραγματοποιούνται σε άλλους επιτηδευματίες με το ίδιο αντικείμενο εμπορίας που δεν έχουν λάβει αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. καθώς επίσης και οι περιπτώσεις πωλήσεων σε τελικούς καταναλωτές χωρίς στοιχεία επιστροφής του ΕΦΚ (όταν δηλαδή στο ποσό που καταβάλλει ο τελικός καταναλωτής συμπεριλαμβάνεται ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ που αναλογεί) ή σε τελικούς καταναλωτές που δεν διαθέτουν κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (και επομένως επίσης χωρίς στοιχεία επιστροφής του ΕΦΚ), υποβάλλονται με τις εν λόγω καταστάσεις στον κωδικό 205.

- Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) και της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σύμφωνα με τις οποίες για τον υπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα που φορολογούνται με βάση το χιλιόλιτρο, λαμβάνεται υπόψη θερμοκρασία προϊόντος 15ο Κελσίου, οι ποσότητες του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που εκτελωνίζονται ή αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ επιτηδευματιών εγγεγραμμένων στο μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. θα καταχωρούνται στις αναλυτικές καταστάσεις με αναγωγή στη θερμοκρασία των 15ο Κελσίου, προκειμένου να γίνεται ο υπολογισμός του προς επιστροφή Ε.Φ.Κ., όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3634/2008.

- Οι καταχωρήσεις στις αναλυτικές καταστάσεις (ανά γραμμή) γίνονται ανά αριθμό Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
- Επισημαίνεται ότι μηδενικές καταστάσεις δεν υποβάλλονται.

Β) Χρόνος υποβολής της κατάστασης

Η κατάσταση υποβάλλεται το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα που αφορά και σε περίπτωση που περιλαμβάνει τα δεδομένα περισσότερων ημερών, όχι όμως πέραν των επτά (7), υποβάλλεται το αργότερο εντός επτά ημερών από την τελευταία ημέρα που αυτή αφορά/περιλαμβάνει.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η ως άνω προθεσμία μετακυλίεται ανάλογα.

Παραδείγματα

1. Κατάσταση που περιλαμβάνει τα δεδομένα των συναλλαγών της 5ης Μαρτίου 2008 (ημέρα Τετάρτη) υποβάλλεται μέχρι και τις 12 Μαρτίου 2008 (ημέρα Τετάρτη).

2. Κατάσταση που περιλαμβάνει τα δεδομένα των συναλλαγών της 7ης Μαρτίου 2008 (ημέρα Παρασκευή) υποβάλλεται μέχρι και τις 14 Μαρτίου 2008 (ημέρα Παρασκευή).

3. Κατάσταση περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα των ημερών, 26, 27, 28, 29 Φεβρουαρίου, 2, και 3 Μαρτίου 2008 (ημέρα Δευτέρα) και ορισμένα δεδομένα της 1ης Μαρτίου που από παραδρομή δεν είχαν περιληφθεί στην κατάσταση της αντίστοιχης ημερομηνίας (1.3.2008). Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται μέσα σε επτά ημέρες από την τελευταία ημερομηνία που περιλαμβάνει η κατάσταση (3.3.2008) και δεδομένου ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της δηλαδή η 10.3.2008 είναι αργία (Καθαρά Δευτέρα) υποβάλλεται μέχρι και τις 11 Μαρτίου 2008 (ημέρα Τρίτη).

4. Κατάσταση περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα των ημερών, 17, 19 21 και 23 Μαρτίου (18, 20 και 22 δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές). Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2008 (ημέρα Κυριακή) δηλαδή μέσα σε επτά ημέρες από την τελευταία ημερομηνία που περιλαμβάνει η κατάσταση (23.3.2008).

2. Υποβολή των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών που εκδόθηκαν για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3634/3008 και τις διατάξεις του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/2008, θεσπίζεται για τους ανωτέρω επιτηδευματίες η υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι τη 10η ημέρα κάθε μήνα τα δεύτερα αντίτυπα των φορολογικών παραστατικών που εξέδωσαν εντός κάθε προηγούμενου μήνα και με τα οποία έγινε παράδοση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.

Διευκρινίζεται ότι αποστέλλονται μόνο τα φορολογικά παραστατικά με τα οποία έγινε η παράδοση του είδους και τα οποία εξάλλου έχουν καταχωρηθεί και στις αναλυτικές καταστάσεις των συναλλαγών που έχουν υποβληθεί, δηλαδή στην περίπτωση που η παράδοση έγινε με δελτίο αποστολής και το στοιχείο αξίας εκδίδεται μεταγενέστερα αποστέλλεται μόνο το δελτίο αποστολής.

Σε περίπτωση ύπαρξης παλαιών αποθεμάτων των ως άνω παραστατικών διάθεσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης τα οποία εκδίδονται από διπλότυπα στελέχη θα υποβάλλεται το αντίτυπο του στελέχους φυλασσομένου φωτοαντιγράφου αυτού ως παραστατικού εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. Στην περίπτωση που οι ενδείξεις για το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου και το τελικό πληρωτέο ποσό από τον πελάτη καταναλωτή αναγράφονται στην πίσω σελίδα του πρωτοτύπου και του στελέχους για τις συναλλαγές μέχρι 15.5.2008 παρέχεται η δυνατότητα να κρατείται φωτοαντίγραφο της πρώτης μόνο σελίδας.

Οι επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν ήδη τριπλότυπα παραστατικά με τις ενδείξεις, πέραν του πρωτοτύπου που προορίζεται για τον πελάτη, «για το λογιστήριο» ή άλλες ενδείξεις και «στέλεχος» αντίστοιχα, αποστέλλουν προς διασταύρωση το αντίτυπο με την ένδειξη «για το λογιστήριο» ή άλλη ένδειξη.

Η αποστολή γίνεται με φακέλους ασφαλείας με προπληρωμένο τέλος που θα τους αποσταλούν από τις υπηρεσίες ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ένας φάκελος οι επιτηδευματίες ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. θα χρησιμοποιούν περισσότερους. Στο φάκελο θα πρέπει να συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία:

- Επωνυμία
- Αριθμός μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.:
- Μήνας Υποβολής:
- α.α. φακέλου/σύνολο φακέλων:


Στον αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. θα συμπληρώνεται ο σχετικός αριθμός ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. της εγκατάστασης από την οποία έχουν διενεργηθεί οι παραδόσεις, τα φορολογικά παραστατικά των οποίων περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο φάκελο, ο οποίος θα αποστέλλεται ανά αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Ως μήνας υποβολής θα αναγράφεται ο μήνας του οποίου οι πωλήσεις αποστέλλονται και στο τελευταίο πεδίο θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός φακέλου και ο συνολικός αριθμός των φακέλων του συγκεκριμένου μήνα, π.χ. για αποστολή ενός φακέλου 1/1, για αποστολή τριών φακέλων 1/3, 2/3, 3/3 κ.λ.π.

Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής, η οποία θα αναγράφεται επί των φακέλων είναι:

ΗΦΑΙΣΤΟΣ
(Υπηρεσίες Επεξεργασίας/Φύλαξης Παραστατικών)
Αγ. Μαρίνης 54α & Νέα Περιφ. Ασπροπύργου
19300, Ασπρόπυργος

Ο φάκελος κλείνεται και σφραγίζεται με ευθύνη του αποστολέα. Το σφράγισμα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην είναι δυνατό το άνοιγμα του φακέλου χωρίς να καταστραφεί ο φάκελος.

Εξαιρετικά, και σε συνέχεια της 1026979/166/0015/5.3.2008 διαταγής- τηλεγραφήματός μας, τα αντίτυπα των φορολογικών στοιχείων με τα οποία πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης κατά την περίοδο από 15.2.2008 έως 31.3.2008 παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθούν έως 24.4.2008.

Εναλλακτικός τρόπος υποβολής αντιτύπων μέσω αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων στην περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης με σήμανση.

Στην περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης παραστατικών με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ), εναλλακτικά είναι δυνατόν να υποβάλλονται τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία των σημανθέντων παραστατικών.

Συγκεκριμένα για κάθε παραστατικό υποβάλλονται τα αρχεία :

α) των δεδομένων του περιεχομένου του τιμολογίου (αρχείο «*_a.txt»), και

β) της ψηφιακής σήμανσης (αρχείο «*_b.txt»).

Επίσης για κάθε εκδιδόμενο δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - (ΔΗΦΑΣΣ) - Ζ, που αφορά εκδοθέντα και σημανθέντα παραστατικά παραδόσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) θέρμανσης, υποβάλλεται και αντίστοιχο αρχείο (αρχείο «*_c.txt»).

Η υποβολή των ανωτέρω γίνεται ανά αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και κωδικό μητρώου ΕΑΦΔΣΣ.

Η αποστολή των ανωτέρω ηλεκτρονικών αρχείων γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου του «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» από 1/5/2008 και εφεξής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση " www.ifestos.mnec.gr ", στον οποίο θα παρέχονται και οι σχετικές οδηγίες αποστολής.

Αυτονόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή παρέλκει (δεν επιβάλλεται) η έκδοση δεύτερου αντιτύπου των ως άνω παραστατικών και η αποστολή τους στη φυσική τους μορφή.

3. Αντιμετώπιση των περιπτώσεων επιστροφών ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης λόγω μη παραλαβής της συνολικής ποσότητας από τον τελικό καταναλωτή. Σχετικά παραδείγματα.

3.1. Εάν η παράδοση του πετρελαίου πραγματοποιηθεί με δελτίο αποστολής, τότε γίνεται ευκρινής διόρθωση της παραδοθείσας ποσότητας και ακολουθεί η έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης ή του τιμολογίου πώλησης βάσει του διορθωμένου δελτίου αποστολής. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και για την ποσότητα που είτε επιστρέφεται στις εγκαταστάσεις του πωλητή είτε παραδίδεται σε άλλον πελάτη.

Στην αναλυτική κατάσταση συναλλαγών καταχωρείται το διορθωμένο δελτίο αποστολής με ταυτόχρονη καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων της συναλλαγής που αφορούν την επιστροφή του φόρου.

Το δεύτερο δελτίο αποστολής καταχωρείται μόνο στην περίπτωση που αποτελεί το στοιχείο παράδοσης πετρελαίου θέρμανσης σε επόμενο πελάτη, οπότε καταχωρούνται και τα οικονομικά στοιχεία της επιστροφής του φόρου που αφορούν τον επόμενο αυτό πελάτη, άλλως δεν καταχωρείται.

3.2. Εάν η παράδοση πραγματοποιηθεί με συνενωμένο στοιχείο διακίνησης και αξίας, δηλαδή δελτίο αποστολής- τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο αποστολής- απόδειξη λιανικής, και στη συνέχεια η μη παραληφθείσα ποσότητα επιστρέφεται στις εγκαταστάσεις του πωλητή, τότε δεν γίνεται καμία διόρθωση στο αρχικό φορολογικό στοιχείο.

Σε περίπτωση λιανικής πώλησης, ο πωλητής εκδίδει δελτίο αποστολής για την επιστρεφόμενη ποσότητα και απόδειξη επιστροφής (άρθρο 13 Κ.Β.Σ.) με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/14.2.2008 για την κατάλληλη λογιστική απεικόνιση όσον αφορά την επιστροφή του φόρου.

Σε περίπτωση χονδρικής πώλησης, για τη μη παραληφθείσα- επιστρεφόμενη ποσότητα εκδίδεται υποχρεωτικά δελτίο αποστολής είτε από τον αγοραστή (που δεν παρέλαβε όλη την ποσότητα) είτε από τον πωλητή του πετρελαίου, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία και των δύο αντισυμβαλλομένων. Στη συνέχεια και εντός του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. χρόνου εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο.

Η επιστρεφόμενη ποσότητα με τα αντίστοιχα ποσά επιστρεφόμενου φόρου καταχωρείται στην κατάσταση στη μεν λιανική πώληση με την απόδειξη επιστροφής στη δε χονδρική πώληση με το δελτίο αποστολής της επιστροφής (ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου).

3.3. Εάν η παράδοση πραγματοποιηθεί με συνενωμένο στοιχείο διακίνησης και αξίας, δηλαδή δελτίο αποστολής - τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο αποστολής - απόδειξη λιανικής, και στη συνέχεια η μη παραληφθείσα ποσότητα διακινηθεί προς άλλον πελάτη, τότε δεν γίνεται καμία διόρθωση στο αρχικό φορολογικό στοιχείο.

Σε περίπτωση λιανικής πώλησης, ο πωλητής για τη μη παραληφθείσα από τον πρώτο πελάτη ποσότητα εκδίδει απόδειξη επιστροφής με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/14.2.2008 για την κατάλληλη λογιστική απεικόνιση. Επίσης εκδίδει δελτίο αποστολής και απόδειξη λιανικής προς τον δεύτερο πελάτη.

Σε περίπτωση χονδρικής πώλησης, για την μη παραληφθείσα- επιστρεφόμενη ποσότητα εκδίδεται υποχρεωτικά δελτίο αποστολής είτε από τον αγοραστή (που δεν παρέλαβε όλη την ποσότητα) είτε από τον πωλητή του πετρελαίου, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία και των δύο αντισυμβαλλομένων και η ένδειξη ?επιστροφή?. Στη συνέχεια εκδίδεται δεύτερο δελτίο αποστολής από τον πωλητή πετρελαίου για τη διακίνηση και πώληση προς το δεύτερο πελάτη.

Εντός του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. χρόνου εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο για την μη παραληφθείσα ποσότητα και χρεωστικό τιμολόγιο για τον δεύτερο πελάτη αντίστοιχα.

Όσον αφορά την καταχώρηση στην κατάσταση δεδομένων συναλλαγών, η επιστρεφόμενη ποσότητα με τον αντίστοιχο επιστρεφόμενο φόρο καταχωρείται στην κατάσταση στη μεν λιανική πώληση με την απόδειξη επιστροφής στη δε χονδρική πώληση με το δελτίο αποστολής έκδοσης είτε του πρώτου πελάτη είτε του πωλητή που φέρει την ένδειξη "επιστροφή" (ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου). Η δεύτερη πώληση καταχωρείται με το δελτίο αποστολής έκδοσης του πωλητή προς τον δεύτερο πελάτη.

Παράδειγμα 1

Λιανική πώληση

Δελτίο αποστολής 1000 λίτρα προς πελάτη Α.

Παραλαβή 800 λίτρα

Τα υπόλοιπα 200 επιστρέφουν στις εγκαταστάσεις του πωλητή.


Εκδιδόμενα στοιχεία

ΔΑ "1000" - Χειρόγραφη Διόρθωση "800"

Ακολουθεί κανονική Α.Λ.Π. με το μειωμένο ποσό (800).

Δ.Α. για την επιστροφή των 200 λίτρων στις εγκαταστάσεις του πωλητή.Παράδειγμα 2

Λιανική πώληση

ΔΑ για 1000 λίτρα προς πελάτη Α

Παραλαβή από πελάτη Α 800 λίτρων

Η αποστολή συνεχίζει σε πελάτη Β που παραλαμβάνει 200 λίτρα


Εκδιδόμενα στοιχεία

ΔΑ για 1000. Χειρόγραφη διόρθωση «800»

¶λλο ΔΑ για πελάτη Β με 200 λ.

Αντίστοιχες αποδείξεις λιανικής


Παράδειγμα 3

Χονδρική πώληση

Δ.Α. - Τιμολ. για 1000 λ.

Παραλαβή 800 λ.

Επιστροφή 200 λ. στις εγκαταστάσεις του πωλητή


Εκδιδόμενα στοιχεία

ΔΑ - Τιμ. για 1000 λ.

Δ.Α. έκδοσης είτε του αγοραστή που τελικά δεν παρέλαβε είτε του πωλητή για την επιστροφή των 200 λ. προς τις εγκαταστάσεις του πωλητή. Ανεξάρτητα από τον εκδότη του στοιχείου θα αναγράφονται σε αυτό τα στοιχεία και των δύο συναλλασσομένων.

Πιστωτικό τιμολόγιο για τα 200 λ.


Παράδειγμα 4

Λιανική πώληση

Δ.Α. - Α.Λ.Π. προς πελάτη Α για 1000 λ.

Παραλαβή 800 λ.

Η αποστολή συνεχίζει σε πελάτη Β που παραλαμβάνει 200 λ.Εκδιδόμενα στοιχεία

ΔΑ - Α.Λ.Π. για πελάτη Α 1000 λ.

Δ.Α. για πελάτη Β 200 λ

Απόδ. επιστροφής για 200 λίτρα προς Α

Α.Λ.Π. 200 για Β


Παράδειγμα 5

Χονδρική πώληση

Δ.Α. - Τιμολ. προς πελάτη Α για 1000 λ

Παραλαβή 800 λ

Η αποστολή συνεχίζει σε πελάτη Β που παραλαμβάνει 200 λ.Εκδιδόμενα στοιχεία

ΔΑ - Τιμολ. για πελάτη Α 1000 λ.

Δ.Α. έκδοσης είτε του αγοραστή που δεν παρέλαβε είτε του πωλητή για την μη παραληφθείσα ποσότητα των 200 λ. με την ένδειξη ?επιστροφή?. Ανεξάρτητα από τον εκδότη του Δ.Α. θα αναγράφονται σε αυτό τα στοιχεία και των δύο συναλλασσομένων.

Δ.Α. για διακίνηση και παράδοση σε πελάτη Β 200 λ.

Πιστωτικό τιμολόγιο προς πελάτη Α 200 λ.

Τιμολ. για την πώληση στον Β 200 λ.

ΙV. Μεταβολές στο άρθρο 5 του ν.2523/1997 (έναρξη ισχύος από 15.2.2008)

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (Φ.Ε.Κ. Α'179). Με τις νέες διατάξεις επέρχονται κατά παράγραφο οι εξής τροποποιήσεις:

1. Παράγραφος 25.1. Κατάργηση των διατάξεων του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργούνται από 15.2.2008, οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5, με τις οποίες καθορίζεται το είδος της παράβασης, το επιβαλλόμενο πρόστιμο καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας στις περιπτώσεις, μη υποβολής, εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή ελλιπούς υποβολής καταστάσεων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, η υποχρέωση υποβολής των οποίων θεσπίστηκε με τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. 1086978/609/ΠΟΛ.1121/15.9.2005 (Φ.Ε.Κ. Β'1310) και 1003080/22/ΠΟΛ.1002/12.1.2006 (Φ.Ε.Κ. Β'94).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επισημαίνεται ότι κάθε παράβαση που διαπιστώνεται αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής των καταστάσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης με βάση τις διατάξεις των προαναφερόμενων αποφάσεων, δηλαδή μέχρι και το ημερολογιακό έτος 2007 (έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την παράγραφο VΙI της παρούσας παραλείπεται η υποβολή των εξαμηνιαίων καταστάσεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 14.2.2008), κρίνεται με βάση τις καταργούμενες διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6.
2. Παράγραφος 25.2. Θέσπιση αυτοτελών παραβάσεων που αφορούν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης)

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθενται στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 5 τρεις (3) νέες κατηγορίες - περιπτώσεις αυτοτελών παραβάσεων ιγ', ιδ' και ιε', για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν τις νέες υποχρεώσεις των επιτηδευματιών εμπορίας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., όπως αυτές καθορίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου αυτού και της Α.Υ.Ο.Ο. 1011787/65/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 (όπως κωδικοποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτοτελούς παράβασης, το πρόστιμο ισούται με το γινόμενο του πλήθους των παραβάσεων επί το ποσό της κατηγορίας των βιβλίων που τηρεί ο υπόχρεος για το είδος αυτό σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο.Ο. 1013365/71/0015/ΠΟΛ.1022/1.2.2008 και 1013370/72/0015 ΠΟΛ.1023/1.2.2008 όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1037/2008.

3. Περίπτωση ιγ'. Μη υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης της παρ. 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής θεωρείται αυτοτελής παράβαση με συντελεστή βαρύτητας δέκα (10), η κάθε μη υποβολή στοιχείων/κατάστασης για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.

4. Περίπτωση ιδ΄. Εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης της παρ. 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. ή ανακριβής υποβολή αυτών ως προς την ποσότητα

Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής θεωρείται αυτοτελής παράβαση με συντελεστή βαρύτητας ένα (1):

α) Η κάθε εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων/κατάστασης για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.

β) Η κάθε ανακριβής υποβολή στοιχείων/κατάστασης ως προς την ποσότητα για τις ίδιες ως άνω συναλλαγές.

5. Περίπτωση ιε΄. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης της παρ. 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής θεωρείται αυτοτελής παράβαση με συντελεστή βαρύτητας ένα (1):

α) Η κάθε μη υποβολή των αντιτύπων των παραστατικών που έχουν εκδοθεί από τους επιτηδευματίες εμπορίας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης για τις συναλλαγές του είδους αυτού, ανεξάρτητα αν η παράλειψη αυτή αφορά ένα ή περισσότερα αντίτυπα.

β) Η κάθε εκπρόθεσμη υποβολή των αντιτύπων των παραστατικών που έχουν εκδοθεί από τους ως άνω επιτηδευματίες για τις συναλλαγές του είδους αυτού, ανεξάρτητα αν η παράλειψη αυτή αφορά ένα ή περισσότερα αντίτυπα.

6. Παράγραφος 25.3. Εφαρμογή της παραγράφου 9 «οροφές» του άρθρου 5 για τις αυτοτελείς παραβάσεις των νέων περιπτώσεων ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 5. Με τις νέες διατάξεις:

α) Ορίζεται ότι ειδικά για τις παραβάσεις της νέας περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 8 δηλαδή παραβάσεις που αφορούν τη μη υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης της παρ. 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. δεν υφίσταται ανώτατο όριο προστίμου (μη εφαρμογή οροφών).

β) καθορίζεται το ανώτατο όριο προστίμου (οροφές) που ισχύει για τις νέες περιπτώσεις ιδ' και ιε' της παραγράφου 8.

Έτσι, για καταλογισθείσες παραβάσεις της ίδιας κατηγορίας και χρήσης των περιπτώσεων αυτών, το ανώτατο όριο προστίμου, ανά κατηγορία, δεν μπορεί να υπερβεί το 30/πλάσιο της κατηγορίας βιβλίων που υποχρεούται να τηρεί ο φορολογούμενος.

Παραδείγματα
Περίπτωση ιγ'


1. Στις 10.6.2008 διαπιστώνεται ότι επιτηδευματίας, ο οποίος τηρεί βιβλίο αγορών για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και βιβλία Β΄ κατηγορίας για τις πωλήσεις των λοιπών αγαθών, δεν έχει υποβάλλει τις καταστάσεις πετρελαίου 12 συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών του μηνός Μαρτίου (1 έως 12 Μαρτίου).

α. ΚατΆ αρχήν, για τον προσδιορισμό του πλήθους των αυτοτελών παραβάσεων (μη υποβολή), θα ληφθεί υπόψη το ανώτερο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής των επτά (7) ημερών (εφαρμογή του επιεικέστερου καθεστώτος) και όχι η υποβολή ανά ημέρα, δεδομένου ότι από τις διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα η κατάσταση να περιλαμβάνει τα δεδομένα επτά συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών.

Επομένως στη συγκεκριμένη περίπτωση θα καταλογισθούν δύο (2) αυτοτελείς παραβάσεις, μία για τις ημέρες από 1 - 7 Μαρτίου και μία για τις ημέρες από 8 - 12 Μαρτίου.

β. Περαιτέρω, για την επιμέτρηση του προστίμου θα ληφθεί υπόψη στη συγκεκριμένη περίπτωση η κατηγορία των βιβλίων που τηρεί για τις πωλήσεις του είδους αυτού (βιβλίο αγορών) και θα εφαρμοσθεί η ανάλογη ΒΑΣ.ΥΠ.1. (293 ευρώ).

Κατά συνέπεια το πρόστιμο που θα του επιβληθεί θα είναι:

Βιβλία Α' Κατηγορίας: 2 Χ293Χ10=5.860 ευρώ

2. Σε επόμενο έλεγχο διαπιστώνεται ότι ο ίδιος επιτηδευματίας δεν έχει υποβάλλει τις καταστάσεις πετρελαίου ορισμένων ημερών των μηνών Απριλίου (3, 8, 12, 21 και 29) και Μαΐου 2008 (1,2 και 3).

Επομένως λαμβανομένων υπόψη των όσων διευκρινίστηκαν στο προηγούμενο παράδειγμα (α, β), θα καταλογισθούν 4 παραβάσεις μη υποβολής για τα εξής ειδικότερα χρονικά διαστήματα:

α. Για τις 3 και 8.4.2008 (δεδομένου ότι αυτές οι δύο ημερομηνίες αρχής γενομένης από την 3.4.2008 βρίσκονται εντός χρονικού διαστήματος 7 συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών).
β. Για την 12.4.2008
γ. Για την 21.4.2008
δ. Για τις 29.4., 1, 2 και 3.5.2008 (δεδομένου ότι αυτές οι ημερομηνίες αρχής γενομένης από την 29.4.2008 βρίσκονται εντός χρονικού διαστήματος 7 συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών).

Κατά συνέπεια το πρόστιμο που θα του επιβληθεί, εφόσον τηρεί βιβλία Α΄ κατηγορίας είναι:

Βιβλία Α' Κατηγορίας: 4Χ293Χ10=11.720 ευρώ

Εάν στη συνέχεια διαπιστωθούν για τη χρήση αυτή (2008) και άλλες παραβάσεις της ίδιας κατηγορίας ιγ΄ σε βάρος του εν λόγω επιτηδευματία, τότε κάθε φορά το πρόστιμο ισούται με το γινόμενο του πλήθους των παραβάσεων επί το ποσό της κατηγορίας των τηρουμένων βιβλίων, δηλαδή πρόστιμο = πλήθος παραβάσεωνΧΒΑΣ.ΥΠ.1., δεδομένου ότι δεν υφίσταται οροφή για τις παραβάσεις αυτής της κατηγορίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις με το συμβιβασμό θα καταβληθεί το 1/3 του προστίμου.

Περίπτωση ιδ'

Επιτηδευματίας υποβάλλει στις 20.3.2008 εκπρόθεσμα 3 καταστάσεις διαφορετικών χρονικών διαστημάτων και στο χρόνο της υποβολής τους τηρούσε Β΄ κατηγορίας βιβλία για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης. Στον χρόνο που εκδίδεται η Α.Ε.Π. (π.χ. 23.4.2008) τηρεί βιβλία Α΄ κατηγορίας για το είδος αυτό σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1022/1.2.2008 και ΠΟΛ.1023/1.2.2008 και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1037/21.2.2008.

Το πρόστιμο που θα του επιβληθεί θα είναι:

Βιβλία Α' Κατηγορίας: 3Χ293Χ1=879 ευρώ

Εάν όμως κατά την έκδοση της Α.Ε.Π. ο εν λόγω επιτηδευματίας συνέχιζε να τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας (προαιρετική τήρηση) τότε θα του επιβληθεί πρόστιμο:

Βιβλία Β' κατηγορίας: 3Χ586Χ1=1758 ευρώ

Σε επόμενο έλεγχο διαπιστώνεται ότι ο επιτηδευματίας αυτός έχει υποβάλει ανακριβώς ως προς την ποσότητα 3 καταστάσεις.

Το πρόστιμο που θα του επιβληθεί θα είναι κατά περίπτωση:

Βιβλία Α' κατηγορίας: 3Χ293Χ1=879 ευρώ

Βιβλία Β' Κατηγορίας: 3Χ586Χ1=1.758 ευρώ

Εάν στη συνέχεια διαπιστωθούν στην ίδια χρήση και άλλες παραβάσεις της ίδιας ως άνω περίπτωσης (ιδ΄) σε βάρος του εν λόγω επιτηδευματία, τότε επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι να επιβληθεί το ανώτατο προβλεπόμενο πρόστιμο (30πλάσιο της ΒΑΣ. ΥΠ. 1) για τη χρήση αυτή.

Σε όλες τις περιπτώσεις με το συμβιβασμό θα καταβληθεί το 1/3 του προστίμου.

Περίπτωση ιε'

Επιτηδευματίας υποβάλλει εκπρόθεσμα αντίτυπα παραστατικών 3 διαφορετικών μηνών έτους 2008 ( 5 αντίτυπα μηνός Φεβρουαρίου, 10 αντίτυπα μηνός Μαρτίου, 5 αντίτυπα μηνός Απριλίου).

Το πρόστιμο που θα του επιβληθεί θα είναι:

Βιβλία Α' Κατηγορίας: 3Χ293Χ1=879 ευρώ

Βιβλία Β' Κατηγορίας: 3Χ586Χ1=1.758 ευρώ

Βιβλία Γ' Κατηγορίας: 3Χ880Χ1=2.640 ευρώ

Στις 15 Δεκεμβρίου 2008 ο ίδιος φορολογούμενος υποβάλλει αντίτυπα παραστατικών που αντιστοιχούν σε όλους τους προηγούμενους μήνες του έτους (δηλαδή από Φεβρουάριο έως και Νοέμβριο - συνολικά 10 μήνες).

Το πρόστιμο που θα του επιβληθεί θα είναι:

Βιβλία Α' Κατηγορίας:10Χ293Χ1 =2.930 ευρώ

Βιβλία Β' Κατηγορίας:10Χ586Χ1 =5.860 ευρώ

Βιβλία Γ' Κατηγορίας: 10Χ880Χ1=10.880 ευρώ


Εάν στη συνέχεια διαπιστωθούν στην ίδια χρήση και άλλες παραβάσεις της ίδιας ως άνω περίπτωσης (ιε΄) σε βάρος του εν λόγω επιτηδευματία, τότε επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι να επιβληθεί το ανώτατο προβλεπόμενο πρόστιμο (30πλάσιο της ΒΑΣ. ΥΠ. 1) για τη χρήση αυτή.

Σε όλες τις περιπτώσεις με το συμβιβασμό θα καταβληθεί το 1/3 του προστίμου.

V. Εμφάνιση εσόδου και εξόδου στα βιβλία του πωλητή και εξόδου στα βιβλία του τελικού αγοραστή επιτηδευματία - καταναλωτή

Ο επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. που πωλεί πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης καταχωρεί α) ως έξοδο (αγορά) στα τηρούμενα βιβλία Α', Β', Γ' κατηγορίας τη συνολική καθαρή αξία της αγοράς πετρελαίου θέρμανσης συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού φόρου κατανάλωσης Ε.Φ.Κ. και ως Φ.Π.Α. εισροών το ποσό που αναλογεί σ΄ αυτήν, β) ως έσοδο στα τηρούμενα βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας τη συνολική καθαρή αξία της πώλησης συμπεριλαμβανομένου του Ε.Φ.Κ. και ως Φ.Π.Α. εκροών το ποσό που αναλογεί σε αυτήν. Αυτονόητο είναι ότι ο επιτηδευματίας που τηρεί Α΄ κατηγορίας βιβλία δεν διενεργεί καμία καταχώρηση για τις πωλήσεις του.

Συνεπώς επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ που πωλεί πετρέλαιο θέρμανσης και τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας κατά την πώληση χρεώνει το ταμείο (λογαριασμός 38.00) ή τον πελάτη (λογαριασμός 30) αντίστοιχα με το ποσό που εισπράττει ή θα εισπράξει από αυτόν και το Δημόσιο (λογαριασμός 33) με το ποσό του Ε.Φ.Κ. (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτό) για το οποίο υπάρχει δικαίωμα είσπραξης από το Δημόσιο και πιστώνει τα έσοδα (λογαριασμός 70) με τη συνολική καθαρή αξία της πώλησης συμπεριλαμβανομένου του Ε.Φ.Κ. και το ΦΠΑ (λογαριασμός 54) με το ποσό που αναλογεί σ΄ αυτήν.

Ο τελικός αγοραστής επιτηδευματίας καταχωρεί ως δαπάνη την καθαρή αξία του πετρελαίου που υποχρεούται να καταβάλει στον πωλητή και ως Φ.Π.Α. εισροών το ποσό που αναλογεί σε αυτήν. Επισημαίνεται ότι δεν καταχωρεί το ποσό του Ε.Φ.Κ. και του ΦΠΑ που αναλογεί (ποσό που δεν επιβαρύνει τον αγοραστή) παρόλο που οι αξίες αυτές εμφανίζονται στο στοιχείο της πώλησης.

Διευκρινίζεται ότι για την είσπραξη του ποσού του Ε.Φ.Κ. και του Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτό (ποσών που δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή) από το Δημόσιο δεν εκδίδεται τιμολόγιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. επειδή η αξία αυτών έχει ήδη τιμολογηθεί με το στοιχείο που εκδίδεται κατά την πώληση και έχει καταχωρηθεί ως έσοδο στα τηρούμενα βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας και με την είσπραξη τακτοποιείται η κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενη απαίτηση από το Δημόσιο.

VI. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/14.2.2008, δεν υποβάλλονται με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών της παρ. 1 (α) του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. οι αγορές και οι πωλήσεις του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που πραγματοποιούνται από τις 15.2.2008 και εφεξής. Οι μόνοι που καταχωρούν αγορές του είδους αυτού είναι επιτηδευματίες τελικοί καταναλωτές οι οποίοι θέτουν στις σχετικές καταχωρήσεις της κατάστασης «προμηθευτών» τον κωδικό «1» (αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος) και «αξία» την καθαρή αξία που έχουν καταβάλει (δηλαδή χωρίς το ποσό του Ε.Φ.Κ. και το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτό, το οποίο δεν τους επιβαρύνει).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που με το ίδιο τιμολόγιο διενεργούνται πωλήσεις και άλλων ειδών καυσίμων πέραν του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης στις συγκεντρωτικές καταστάσεις καταχωρούνται οι αγορές και πωλήσεις των άλλων αυτών ειδών καυσίμων και μόνο.

VII. Κατάργηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1003080/22/0015/ ΠΟΛ.1002/12.1.2006

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/14.2.2008 καταργούνται οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1003080/22/0015/ ΠΟΛ.1002/12.1.2006 καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση αντίθετη με το περιεχόμενο της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/2008.

Συνεπώς, καταργείται η υποχρέωση υποβολής των εξαμηνιαίων καταστάσεων πώλησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης. Επισημαίνεται ότι η κατάργηση αφορά και τις καταστάσεις για τις συναλλαγές του χρονικού διαστήματος από 1.1.2008 - 14.2.2008.

VIΙΙ. Πώληση προς αγρότες

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (Εθνικός και Τελωνειακός Κώδικας), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3634/2008, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία αντιμετωπίζεται φορολογικά διαφορετικά από πετρέλαιο καύσης (diesel) θέρμανσης. Συνεπώς οι προαναφερθείσες μεταβολές στο π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και στο άρθρο 5 του ν. 2523/1997 και οι Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/14.2.2008 δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης προς αγρότες (κανονικού και ειδικού καθεστώτος του Φ.Π.Α.), αλλά εφαρμογή έχουν οι γενικές διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ.. Επομένως, για τις πωλήσεις αυτές εκδίδεται δελτίο αποστολής - τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής και τιμολόγιο. Σημειώνεται ότι για πωλήσεις αξίας έως 50 ευρώ ανά συναλλαγή μπορεί να εκδίδεται και απόδειξη λιανικής πώλησης με τον τρόπο που ορίζεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1037/2008 (από απλή φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. καθώς και από θεωρημένα χειρόγραφα στελέχη.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΞΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
2. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
3. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
5. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
7. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
8. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
9. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.
10. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.
11. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣυνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης