Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1058/13.3.2008 Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2007.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1058/13.3.2008
Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2007.


ΠΟΛ.1058/13.3.2008 Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2007.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1030689/40/0001
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1)

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
   

ΘΕΜΑ:

1.- Σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωση σας πίνακα των εκδοθεισών, κατά το έτος 2007 πολυγραφημένων εγκυκλίων διαταγών της Κ.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

2- Στον πίνακα αυτό αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία εγκυκλίων: α. Ο αριθμός ΠΟΛ της πολυγραφημένης εγκυκλίου β. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης αυτής γ. Η Υπηρεσία (αρμόδια Διεύθυνση) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που εξέδωσε την εγκύκλιο και δ. Η περίληψη του θέματος της εγκυκλίου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1)
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Εκδούσα Αρχή Περίληψη
1001 1001134 3.1.12007 Τ. & Ειδ.Φορ/γιών Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων
1002 1001741 4.1.2007 Δ/νση Επιθ/σης Δ.Δ. & ΔΕΚΟ Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2006
1003 1000137 8.1.2007 Δ12η Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άϋλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π. που μεταβιβάζονται στο έτος 2007
1004 1110713 5.1.2007 Τ.&Ειδ.Φορ/γιών Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6 και 10 παρ. 8 του Ν. 3481/2006 - Τέλη Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.)
1005 1003662 11.1.2007 Δ13η Χορήγηση απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980, όπως ισχύουν, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας σε πολίτες των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1006 1003149 10.1.2007 Δ14η Κοινοποίηση διατάξεων του νέου Φορολογικού Νόμου, που αφορούν θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
1007 1035698 16.1.2007 Ελέγχου Παραλαβή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων που κατατίθεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, που αποκτά σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προσώπου σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του 2523/97
1008 1005820 18.1.2007 Τ.&Ειδ.Φορ/γιών Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 και του άρθρου 26 του Ν. 3522/06 (ΦΕΚ Α 276/22.12.06). Σταδιακή κατάργηση τελών χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων κατοικιών και τέλη χαρτοσήμου εργολαβικών συμβάσεων
1009 1006800 18.1.2007 Δ13η Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2007 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή
1010 1006802 18.1.2007 Δ13η Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2007 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν
1011 1112029 2.312.007 Δ12η Σχετικά με τον καθορισμό νομικών προσώπων που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς
1012 1007618 22.1.2007 Δ14η Στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2007
1013 1009267 26.1.2007 Δ15η Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης ΦΗΜ μοντέλων που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας με βάση την ΠΟΛ.1314/1998
1014 1010454 31.1.2007 Δ12η Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2007 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή
1015 1010627 31.1.2007 Δ14η Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.1.2007 για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου
1016 1010957 30.1.2007 Τ.&Ειδ.Φορ/γιών Κοινοποίηση της 329513/2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Απόδοση στη Δ.Ο.Υ. της εισφοράς υπέρ ΕΛ.ΓΑ. των κτηνοτροφικών προϊόντων
1017 1008600 15.1.2007 Δ13η, Δ16η Ρύθμιση θεμάτων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 47 του Ν. 3028/2002
1018 1013621 7.2.2007 Δ12η Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των πινάκων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, που εφαρμόζονται κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων
1019 1013654 5.2.2007 Δ14η, Δ15η Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2007 και 2008
1020 1013879 8.2.2007 Δ12η Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2007 α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λ.π. (Ε5)
1021 1013954 5.2.2007 Δ14η, Δ30η Επέκταση εφαρμογής του άρθρου 6α της απόφασης μας Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.87 (ΦΕΚ 3Β/8.1.88), όπως ισχύει, και στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του Ν. 2743/1999, όπως ισχύει {πρώην Ν. 438/1976)
1022 1015112 8.2.2007 Δ14η Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALIS 2003/2007-Ανταλλαγές 2007
1023 1006275 13.2.2007 Δ12η Παράταση υποβολής δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαγάγει τα επενδυτικά τους σχέδια στο Ν. 3299/2004
1024 1016853 15.2.2007 Δ15η, Μητρώου Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/ 22.12.2006) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», που αφορούν θέματα του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), των προστίμων του Κ.Β.Σ. (άρθρο 5 του Ν. 2523/1997) και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Ν. 1809/1988) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους
1025 1019098 22.2.2007 Δ12η, Δ30η Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7 - Φ -01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση
1026 1019094 22.2.2007 Δ12η, Δ30η Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του
1027 1019090 22.2.2007 Δ12η, Δ30η Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12 - Φ -01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου
1028 1019349 23.2.2007 Δ13η Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2007
1029 1020017 22.2.2007 Δ13η Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 Τ.Α722.12.06) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις»
1030 1020057 21.2.2007 Δ14η, Μητρώου Χρόνος υποβολής της δήλωσης μεταβολών - μετάταξης, για την ένταξη στο καθεστώς του άρθρου 39α και παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων
1031 1020069 23.2.2007 Δ14η, Δ16η, Δ30η, Δ32η Παράταση προθεσμίας υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2006 που λήγει την 25η Φεβρουαρίου 2007. Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ. Π. Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSNET) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος έληξε την 31.12.2006
1032 1020448 23.2.2007 Τ.& Ειδ.Φορ/γιών Κοινοποίηση της 53437/22.9.2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την απόδοση στη Δ.Ο.Υ. της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α για το βαμβάκι
1033 1020562 27.2.2007 Τεχν. Υπηρεσιών & Στέγασης Αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια
1034 1020564 27.2.2007 Τεχν. Υπηρεσιών & Στέγασης Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται με περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας
1035 1020567 27.2.2007 Τεχν. Υπηρεσιών & Στέγασης Τροποποίηση της αρ.πρωτ. 1144814/ 26361/30.12.98, ΠΟΛ.1310 (ΦΕΚ.1328/ Β/31.12.98) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού
1036 1020571 27.2.2007 Τεχν. Υπηρεσιών & Στέγασης Αναπροσαρμογή τιμών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, με αντικειμενικό σύστημα
1037 1020572 27.2.2007 Τεχν. Υπηρεσιών & Στέγασης Καθορισμός τιμής βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει το σύστημα αυτό, σύμφωνα με τις με αριθ.πρωτ.1020562/486/00ΤΥ/Δ΄ ΠΟΛ.1033/27.02.2007, 1020572/490/00ΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ.1034/27.02.2007, 1020571/489/00ΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ. 1036/27.02.2007, αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
1038 1020869 26.2.2007 Δ14η Αποστολή καταστάσεων στις Δ.Ο.Υ. με ανύπαρκτους κοινοτικούς Α.Φ.Μ., κοινοτικούς Α.Φ.Μ. με διακοπή ισχύος και κοινοτικούς Α.Φ.Μ. με μεταγενέστερη έναρξη, που δήλωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
1039 1021183 28.2.2007 Δ12η, Δ13η, Μητρώου, Δ6η, Δ30η, Δ32η Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.ΓΠ.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2007
1040 1021495 27.2.2007 Δ13η Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης τέλους συναλλαγής ακινήτων
1041 1021492 27.2.2007 Δ13η Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος
1042 1021651 1.3.2007 Δ13η Υπολογισμός των φόρων κεφαλαίου από 1.3.2007
1043 1022254 2.3.2007 Δ12η Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2007 (χρήση 2006)
1044 1022251 2.3.2007 Δ12η, Δ13η, Δ16η, Δ6η, Δ30η Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2007, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής
1045 1022330 28.2.2007 Δ14η, Δ16η, Δ30η, Δ32η Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π. Α. έτους 2006 και αποστολή τους στη Γ.ΓΠ.Σ.
1046 1024838 8.3.2007 Δ14η Μετάθεση χρόνου υποβολής δικαιολογητικών επιστροφής Φ.Π.Α. από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος
1047 1025613 12.3.2007 Ελέγχου, Δ5η, ΔΕΥ Οδηγίες για την εφαρμογή της ΑΥΟΟ 1011263/3175/ΔΕ-Β/1.2.2007 (ΦΕΚ 174 Β 709.02.07) «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων»
1048 1019420 12.3.2007 Δ12η Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας από την εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στιςΔ.Υ.ΠΕ.
1049 1025828 8.3.2007 Δ14η, Ελέγχου, Μητρώου Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 25 του Ν. 3522/06 και λοιπές οδηγίες για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές
1050 1026310 14.3.2007 Δ15η Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων -Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 2084/1992
1051 1026429 14.3.2007 Δ14η Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 530/2006 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα
1052 1027178 15.3.2007 Δ12η, Ελέγχου Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3522/2006 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
1053 1029118 20.3.2007 Δ14π Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος
1054 1029525 21.3.2007 Τ.&Ειδ.Φορ/γιών, Δ16η, ΔΕΥ Καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2006
1055 1028305 19.3.2007 Δ1η Πολυγραφημενες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2006
1056 1030440 23.3.2007 Δ12η Συμπλήρωση της αριθμ.1003821/10037/ Β0012/ΠΟΛ.1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
1057 1030442 23.3.2007 Δ12η Συμπλήρωση της αριθ.1017621/10262/ Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
1058 1030534 22.3.2007 Δ14η, Δ30η Αύξηση κατ΄ αποκοπή συντελεστή επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για τη φυτική και ζωική παραγωγή
1059 1031926 22.3.2007 Δ15η, Δ14η Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τις φαρμακοβιομηχανίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία, βάσει των διατάξεων του Ν. 3408/2005 και Ν. 3457/2006
1060 1032499 28.3.2007 Δ13η Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. έτους 2007
1061 1032694 26.3.2007 Δ14η Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 52/2007 Γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
1062 1034151 30.3.2007 Δ12η, Δ30η Παράταση προθεσμίας υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υπόχρεους σε υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)
1063 1034147 30.3.2007 Δ12η, Δ30η Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015)
1064 1034439 3.4.2007 Ελέγχου Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν. 3296/2004 περί περαίωσης φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο
1065 1035360 4.4.2007 Δ14η, Δ15η Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων
1066 1036358 11.4.2007 Δ15η, Μητρώου Έλεγχος υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος κατά τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992)
1067 1036919 11.4.2007 Δ12η Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον.έτους 2007 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ΄ αυτές
1068 1037040 12.4.2007 Δ14η, Δ15η Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2007
1069 1012923 11.4.2007 Δ12η Οι επιχειρήσεις, που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις του Ν. 2601/1998 μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 3299/2004, διατηρούν το δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού για την ακάλυπτη αξία των επενδύσεων αυτών
1070 1038619 18.4.2007 Τ.&Είδ.Φορ/γιών Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων
1071 1038786 18.4.2007 Δ13η Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 τ.Α΄) «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου
1072 1039568 16.4.2007 Δ14η, Δ15η, Δ16η, Ελέγχου Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. 537/2006 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την αρμοδιότητα ελέγχου πολιτικού κόμματος από τη φορολογική αρχή
1073 1010984 3.5.2007 Δ12η Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων από ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.
1074 1084913 27.4.2007 Δ16η Αναγγελίες ΟΑΕΔ ως πτωχευτικού δανειστή ή δανειστή ειδικώς εκκαθαριζόμενης επιχείρησης
1075 1032160 27.4.2007 Δ10η Κοινοποίηση της 92/2007 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
1076 1024457 7.5.2007 Δ14η Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. 62/2007 Γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με το χρονικό σημείο επελεύσεως του «επιγενόμενου λόγου αχρεώστητης καταβολής Φ.ΠΑ.» για την έναρξη της τριετούς παραγραφής αξίωσης κατά του Δημοσίου από επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.
1077 1047645 15.5.2007 Δ12η Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών
1078 1048675 10.5.2007 ΔΟΣ Τροποποίηση της με αριθ.1109637/2412/ 05/ΔΟΣ/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/τ.ΒΥ 30.11.2005) Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ.1141/2005) σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄)
1079 1048787 16.5.2007 Τ.&Ειδ.Φορ/γιών Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων
1080 1048564 16.5.2007 Δ12η Κοινοποίηση μέσων τιμών ζωνών για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής των οικοδομών
1081 1042622 22.5.2007 Δ12η Διευκρίνιση του όρου «παραπληγία» και της σχέσης του όρου αυτού με τον όρο «κινητική αναπηρία»
1082 1051646 25.5.2007 Δ14η, Δ15η Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006), σχετικά με την επέκταση εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε παροχή υπηρεσιών
1083 1026692 11.6.2007 Δ12η Κοινοποίηση της 49/2007 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, αναφορικά με τη φορολόγηση εισοδήματος που αποκτά Ι.Μ.Ε.Ε.Π.Ε. από την εκμετάλλευση φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης τρίτων
1084 1097093 14.6.2007 Ελέγχου Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 καθώς και του άρθρου 44 του Ν. 1892/1990
1085 1080383 15.6.2007 Δ14η, Δ15η Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ.1065/4.4.07 σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων
1086 1015381 13.6.2007 Δ16η- Κοινοποίηση της 43/2007 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, σχετικά με ερωτήματα που τίθενται, για επιστροφή χρηματικών ποινών και προστίμων, τα οποία επιβάλλονται με αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων
1087 1063978 28.6.2007 Δ14η Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet
1088 1105505 29.6.2007 Μητρώου Κοινοποίηση της 515/2006 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με το εάν, βάσει μόνο Πρακτικού Ασφαλιστικών Μέτρων Πρωτοδικείου, μπορεί να υποβληθεί δήλωση διακοπής εργασιών από υιό ή σύζυγο φορολογουμένου για λογαριασμό του πατέρα ή συζύγου και ταυτόχρονα να υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών με το ίδιο αντικείμενο και στον ίδιο χώρο στο όνομα του υιού
1089 1068891 11.7.2007 Τ.&Είδ.Φορ/γιών Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων
1090 1069732 12.7.2007 Τ.&Ειδ.Φορ/γιών Κοινοποίηση διατάξεων των παραγράφων 9 και 14 του άρθρου 2 και του άρθρου 8 του Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142 Α΄) που αφορούν απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας αναπήρων πολιτών
1091 1069909 11.7.2007 Τεχν. Ύπηρεσιών & Στέγασης Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών των με αριθ. πρωτ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ. 1034/27.02.2007, 1020571/489/00ΤΥ/Δ ΠΟΛ.1036/ 27.02.2007 και 1020562/486/00ΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ.1033/ 27.02.2007, αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
1092 1074965 27.7.2007 Δ12η Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που προέρχονται από τη μεταβίβαση ομολόγων ημεδαπής προέλευσης, καθώς και των τόκων από εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν στην αλλοδαπή ελληνικές επιχειρήσεις
1093 1076003 30.7.2007 Δ6η, Ελέγχου, Δ12η Τροποποίηση της αριθ. 1028199/10456/ Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 απόφασης του Υπουργού Οικ.& Οικ/κών, όπως αυτή ισχύει, «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις»
1094 1076545 9.7.2007 Δ14η, Δ17η Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από Φ.Π.Α. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 27 (περ. α, παρ.1) του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)
1095 1076853 02.8.2007 Δ12η, Δ15η Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα του φορολογούμενου
1096 1078114 7.8.2007 Τ.&Ειδ.Φορ/γιών Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2007 - 2008, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
1097 1078412 8.8.2007 Δ14η -Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο: α) των ρυθμίσεων των διπλωματικών και Προξενικών σχέσεων και β) για τις ανάγκες των εγκατεστημέων στην Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή των γραφείων αυτών και του προσωπικού τους. - Τύπος και περιεχόμενο της ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Φ.Π.Α. καθώς και των λοιπών σχετικών εντύπων
1098 1078988 9.8.2007 Δ14η Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αντίγραφα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση απώλειας των πρωτοτύπων
1099 ΑΚΥΡΗ      
1100 1081904 29.8.2007 Δ12η, Δ14η, Δ16η, Δ19η Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών όλων των Φυσικών ή Νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και ρύθμιση αυτών
1101 1028338 29.8.2007 Δ14η, Δ15η Αντιμετώπιση θεμάτων που προέκυψαν από τις πυρκαγιές στην χώρα μας τον Αύγουστο του 2007
1102 1081900 29.8.2007 Δ16η, Δ14η, Δ12η, Δ19η Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων χρεών και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών όλων των επιχειρήσεων {Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν τη έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας
1103 1084518 5.9.2007 Δ15η Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2006 και του ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
1104 1084517 5.9.2007 Δ15η Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που αντιμετωπίζουν οι επιτηδευματίες λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας
1105 1084527 4.9.2007 Τ.&Είδ.Φορ/γιών Κοινοποίηση απόφασης που αφορά στην είσπραξη και απόδοση στο Ε.Τ. Ε.Χ. και στο Τ.Α.Υ.Α.Π. ποσοστού 10% από τηλεοπτικά δικαιώματα αθλητικών σωματείων και συναφείς διαφημίσεις, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 3554/2007 (Α΄-80)
1106 1084529 5.9.2007 Τ.&Ειδ.Φορ/γιών Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων
1107 1084558 5.9.2007 Δ12η Έκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων των χρηματικών ποσών που καταβάλλουν ως δωρεές υπέρ των πυρόπληκτων
1108 1086659 11.9.2007 Δ16η Χρόνος παραγραφής χρηματικής απαιτήσεως του Δημοσίου από την εξαγορά του υπολοίπου στρατιωτικής υποχρέωσης
1109 1089178 20.9.2007 Τ.&Ειδ.Φορ/γιών Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων
1110 1089359 22.8.2007 Δ12π Η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή μετά από δικαστική απόφαση ή συμβιβαστικά στα πλαίσια δικαστικού συμβιβασμού κατά τη λήξη της εμπορικής μίσθωσης για την αποκατάσταση των ζημιών ή επαναφορά του μισθίου στην πρότερα κατάσταση δεν υπόκειται σε φορολογία
1111 ΑΚΥΡΗ      
1112 1093809 5.10.2007 Δ14η Καθορισμός της έννοιας του εμπορικού κέντρου, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των λεπτομερειών άσκησης της επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης χώρων αυτού
1113 1095807 10.10.2007 Ελέγχου, Δ15η Μη επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ. και μη λήψη των μέτρων του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόμενου σε έκδοση και λήψη εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων
1114 1096863 12.10.2007 Δ16η, Δ14η, Δ12η, Δ15η, Τ.&Ειδ.Φορ/γιών, Ελέγχου `Αρθρο 86 Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195Α)
1115 1096872 9.10.2007 Δ15η, Μητρώου Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (πελατών -προμηθευτών, πιστωτικών υπολοίπων) στις Δ.Ο.Υ. από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.)
1116 1099599 19.10.2007 Δ14η, Δ17η Συμπλήρωση του συνημμένου παραρτήματος της ΕΔΥΟ 1071947/3632/ 4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 με διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας των νέων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης, στις περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους, για τη διευκόλυνση του ελέγχου που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής μέσω του συστήματος VIΕ5
1117 1100042 19.10.2007 Ελέγχου, Δ5η, ΔΕΥ Οδηγίες για την εφαρμογή της ΑΥΟΟ 1096604/5032/ΔΕ-Β/12.10.2007 (ΦΕΚ 2030Β΄/16.10.2007) «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων»
1118 1100721 19.10.2007 Δ15η, Δ12η Χρόνος και τρόπος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων - εξόδων που τηρούν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες
1119 1100818 23.10.2007 Τ.&Ειδ.Φορ/γιών, Δ16η, Μητρώου, Υ.Δ.ΕΑΔ., Δ30η, Δ31η, Δ32η Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2008
1120 1062232 18.10.2007 Δ12η Πα την αναγνώριση των μισθωμάτων οπτικοακουστικών μέσων και των χώρων που τοποθετούνται stands από φαρμακευτικές επιχειρήσεις κατά τη διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων, απαιτείται η καταβολή του δημοτικού τέλους διαφήμισης
1121 1091875 23.10.2007 Δ12η Έκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων και τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των χρηματικών ποσών που καταθέτουν στα καταστήματα των ΕΛΤΑ υπέρ των πυρόπληκτων
1122 1102586 25.10.2007 Δ15η Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια - σπορελαιουργεία
1123 1102585 25.10.2007 Δ15η Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης των λιανοπωλητών ή κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών
1124 1102581 25.10.2007 Δ15η Τρόπος τήρηση του βιβλίου αποθήκης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτροφή ζώων
1125 1102583 25.10.2007 Δ15η Τρόπος τήρηση του βιβλίου αποθήκης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτροφή πτηνών
1126 1103477 30.10.2007 Δ14η Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης επιβολής φορολόγησης της μίσθωσης χώρων εμπορικού κέντρου για το έτος 2007
1127 1104585 1.11.2007 Δ14η, Δ12η, Δ16η Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 της απόφασης μας 1081900/6795-20/0016/ΠΟΛ.1102/29.8.2007 (ΦΕΚ Β΄-1745/31.8.07), περί παράτασης προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και παράτασης καταβολής βεβαιωμένων χρεών όλων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης και στις περιοχές των Δήμου Αιγίου, Ακράτας, Διακόπτου, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαΐας
1128 1085185 1.11.2007 Δ12η Απαλλαγή των αμιγώς κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων από το φόρο εισοδήματος και των Ο.Τ.Α. από την παρακράτηση φόρου επί των τόκων καταθέσεων
1129 1105602 5.11.2007 Τ.& Ειδ.Φορ/γιών Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2007 -2008
1130 1105941 6.11.2007 Δ12η, Δ30η Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών
1131 1021797 2.11.2007 Δ12η Οι τόκοι υπερημερίας που καταβάλλει το Δημόσιο, μετά από δικαστική απόφαση, σε εργολάβο δημοσίων έργων αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες
1132 1111483 6.11.2007 Δ15η Υπόχρεοι τήρησης βιβλίου έργων
1133 ΑΚΥΡΗ      
1134 1108921 12.11.2007 Δ14η Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) λόγω παράδοσης τους κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου διακανονισμού
1135 1109066 14.11.2007 Τ.& Ειδ.Φορ/γιών Τροποποίηση διατάξεων της 1098584/ 1805/Τ&Ε.Φ./ΠΟΛ.1268/09.12.2002 Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομιών για την επέκταση της εφαρμογής του τρόπου απόδοσης των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου για τα πινάκια επιταγών των τραπεζών, μέσω Κεντρικής Υπηρεσίας
1136 1109879 15.11.2007 Δ15η Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008
1137 1109881 15.11.2007 Δ15η, Δ14η, Δ12η Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.), στα τηρούμενα βιβλία τους δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις
1138 1065891 28.11.2007 Δ15η Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
1139 1115142 29.11.2007 Ελέγχου Κοινοποίηση του Ν. 3610/2007
1140 1115266 30.11.2007 Δ15η Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. των επιτηδευματιών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακόπτου, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαΐας
1141 1115560 30.11.2007 Τ.& Ειδ.Φορ/γιών Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 της Απόφασης 1084529/ 570/Τ&Ε.Φ./ΠΟΛ.1106/5.9.2007 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης προθεσμιών υποβολής δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και στις επιχειρήσεις (φυσικών και νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακόπτου, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαίας
1142 1116806 5.12.2007 Δ14η Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 27 του Ν.3610/2007 περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις
1143 1117718 6.12.2007 Δ14η Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1024838/1697/ 292/Β0014/ΠΟΛ.1046/8.3.2007, ως προς το χρόνο υποβολής Τροποποιητικών Αιτήσεων και Αναλυτικών Καταστάσεων Δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2006, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω διόρθωσης ποσών που αφορούν τα προϊόντα καπνό
1144 1117719 6.12.2007 Δ14η, Δ30η Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών
1145 1118490 7.12.2007 ΔΟΣ Καθιέρωση νέων Κωδικών Αριθμών Εσόδων Κ.Α.Ε. ως προς τους παρακρατούμενους φόρου επί δικαιωμάτων, τόκων και λοιπών εισοδημάτων που καταβάλλουν ημεδαπά πρόσωπα στην αλλοδαπή
1146 1117864 7.12.2007 Δ12η Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων
1147 1118901 11.12.2007 Δ12η Τύπος και περιεχόμενο της συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την ανάκτηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3220/2004
1148 1118902 11.12.2007 Δ12η Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3220/2004
1149 1118975 11.12,2007 Δ10η Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 (τοποθέτηση πλωτών εξέδρων επιφανείας έως 100 μ2 και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών στο θαλάσσιο χώρο)
1150 1119513 10.12.2007 ΔΕΥ Εποπτεία Υπηρεσιών και παρακολούθηση του έργου και της αποτελεσματικότητας τους
1151 1120068 14.12.2007 Δ13η Αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-4 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας-Ενιαίο τέλος ακινήτων-Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου και λοιπές διατάξεις»
1152 1120102 14.12.2007 Δ15η Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ ΠΟΛ.1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής
1153 1120287 17.12.2007 Δ15η Υποχρέωση τήρηση ή μη βιβλίου πελατών από επιτηδευματίες που διατηρούν κομμωτήριο και παράλληλα παρέχουν υπηρεσίες μανικιούρ-πεντικιούρ
1154 1121055 18.12.2007 Δ12η Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2008
1155 1121361 18.12.2007 Δ14η, Δ12η Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακόπτου, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαΐας
1156 1121689 18.12.2007 Δ14η Εφαρμογή της με αρ.πρωτ. 1103551/ 8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις επιχειρήσεις κατασκευής κάβων των κωδικών Σ.Ο. 5607 49 19 και 5607 50 19, αποκλειστικά για χρήση πλοίων, καθώς και ανοδίων των κωδικών Σ.Ο. 7907 00 90 και 7616 99 90 για την καθοδική προστασία των πλοίων, οι οποίες τα πωλούν απευθείας σε πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού
1157 1121743 19.12.2007 Δ14η, Δ16η, Δ30η, Δ32η Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2007. Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31.12.2007
1158 1000933 31.12.2007 Τ.& Ειδ.Φορ/γιών Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2008

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης