ΠΟΛ.1063/2008

Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της

3 Απρ 2008

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008
Αρ.Πρωτ : 1036197/ 446/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛ : 1063
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15η Κ.Β.Σ.
Τμήμα : ΓΆ Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές & Συστήματα
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ως Π.Δ.
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π. Ζαφειρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 33 75 009
FAX : 210 33 90 882

Θέμα : «Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της».


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 ΑΆ / 5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1100772/1474/ 0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β'/17-11-2005) με την οποία κοινοποιήθηκαν στην ΕΕ συμπληρωμένες και κωδικοποιημένες οι διατάξεις των : ΑΥΟ Σ 1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497 Β'/18-7-1988) και 1144860/370/0015/ΠΟΛ.1314/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β'/ 31.12.1998) ΑΥΟΟ (1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ.1362Β. /23-10-2002), AYOO 1092819/366/0015 ΠΟΛ.1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β'/28-11-2002, Α.Υ.Ο.Ο. 1103624/941/0015 ΠΟΛ.1292/31.12.2002 (ΦΕΚ. 3Β'/9.1.2003), Α.Υ.Ο.Ο. 1051081/383/0015/ΠΟΛ.1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754 Β'/11.6.2003), και Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015 ΠΟΛ.1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259Β./3-9-2003).

3. Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ), όπως αυτές διατυπώθηκαν με την από 24-1-2008 επιστολή του εν λόγω συνδέσμου (αρ. Πρ.1010569/142/29.1.2008) .

4. Την 1020604/272/0015/19.2.2008 πρόταση της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 χορήγησης και ανάκλησης άδειών καταλληλότητας φορολογικών μηχανισμών, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τις συνεδριάσεις της στις 28-1-2008 και 7-2-2008.

5. Την ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος με τη διασφάλιση των δεδομένων των καταγραφομένων συναλλαγών αλλά και την προστασία των επιτηδευματιών, υπόχρεων στη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988, με την προμήθεια τεχνολογικά εξελιγμένων και ασφαλέστερων τέτοιων μηχανισμών

6. Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948 Β'/3-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


1. Από 1/10/2008 απαγορεύεται η διάθεση αδιάθετων αποθεμάτων, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων ή η χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών, από επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια καταλληλότητας, πωλητές, μεταπωλητές, επιτηδευματίες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς, σε εγκεκριμένα μοντέλα ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ Σ 1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497 Β'/18-7-1988) και 1144860/370/0015/ ΠΟΛ.1314/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β'/ 31.12.1998).

2. Η αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης των ανωτέρω μοντέλων, επιτρέπεται μέχρι τις 30/9/2009 και μόνον στις περιπτώσεις βλάβης αυτών.

3. Από 1/1/2009 απαγορεύεται η σφράγιση (θεώρηση), εισαγωγή και παραγωγή, από επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια καταλληλότητας, σε εγκεκριμένα μοντέλα ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΑΥΟΟ : 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ.1362Β; /23-10-2002), 1092819/366/0015 ΠΟΛ.1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 ΒΆ/28-11-2002, 1051081/383/0015/ΠΟΛ.1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754 Β;/11.6.2003) και 1100772/1474/ 0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β;/17-11-2005) και μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και μετά, έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώνουν 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της.

4. Οι επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια καταλληλότητας καθώς και οι πωλητές, μεταπωλητές, ή οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, που πωλούν ή διαθέτουν με χρηματοδοτική μίσθωση ΦΗΜ, υποχρεούνται από τη δημοσίευση της παρούσης, σε κάθε πώληση-παράδοση νέου μη χρησιμοποιηθέντος ΦΗΜ, να αναγράφουν διακεκριμένα και εντύπως με τυπογραφικά στοιχεία (πχ με τη χρήση σφραγίδας) στην 1η σελίδα κάθε συνοδευτικού Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ), την ένδειξη : « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ : ………… », η οποία προσδιορίζεται, ως εξής :
α. 1/1/2009 - για όσες άδειες καταλληλότητας έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν μέχρι 1/1/2009 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής τους.
β. την ακριβή ημερομηνία συμπληρώσεως 4 ετών από την ημερομηνία χορηγήσεως της άδειας καταλληλότητας - για όσες άδειες καταλληλότητας θα συμπληρώνουν από 1/1/2009 και μετά, 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής τους

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της ΓραμματείαςTaxheaven.gr