Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1202/31.8.1994 Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-08-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1202/31.8.1994
Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών


Αθήνα, 31 Αυγούστου 1994

Αρ.Πρωτ.: 1097888/7673-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16ης (Είσπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α΄


ΠΟΛ 1202

Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
1097888/7673-20/0016/

Ο Υπουργός Οικονομικών, έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/94) για τη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων μέχρι 31.12.93 οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και οφειλών ορισμένων κατηγοριών οφειλετών.

2.- Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 15 του ως άνω Νόμου, με τις οποίες παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων καθώς και την ημερομηνία πληρωμής των δόσεων των ως άνω οφειλών και να καθορίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής τους.

3.- Το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί πολλά αιτήματα οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι α) είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για την υπαγωγή στις παραπάνω ρυθμίσεις β) είτε υπέβαλαν μεν αίτηση αλλά απώλεσαν το ευεργέτημα αυτής λόγω μη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων και ζητούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις των ρυθμίσεων αυτών.

4.- Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αντίθετα θα συμβάλλει στην είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου.

5.- Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ 154/Β/7.3.1994) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 1994 την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων καθώς και την ημερομηνία καταβολής της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης δόσης των οφειλών προς το Δημόσιο, που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.2198/1994.

Η αντιμετώπιση των επί μέρους περιπτώσεων θα γίνεται ως ακολούθως:

α) Οσοι οφειλέτες δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση ή έχουν υποβάλλει μεν αίτηση χωρίς όμως να καταβάλουν καμμία δόση αυτής, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και να καταβάλλουν αμέσως με την υποβολή της αίτησης όλες τις απαιτητές δόσεις της ρύθμισης (1η, 2η, 3η, 4η και 5η).

Το σύνολο των ρυθμιζομένων χρεών επιβαρύνεται, στην περίπτωση αυτή, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν σ' αυτά με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης, μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο 1994, που είναι και ο μήνας καταβολής της πρώτης δόσης (βάσει της παρούσας απόφασης), όπως ορίζεται στις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.2198/1994.

β) Οσοι οφειλέτες έχουν καταβάλλει τουλάχιστον την πρώτη δόση της ρύθμισης, χωρίς να έχουν καταβάλλει στη συνέχεια κάποιες δόσεις αυτής, έχουν το δικαίωμα να καταβάλουν όλες τις καθυστερούμενες δόσεις, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Οι δόσεις αυτές θα επιβαρύνονται στο σύνολό τους (κεφάλαιο συν προσαύξηση όπως είχε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης), με προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) ανά μήνα καθυστέρησης καταβολής, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ν.2198/1994.

γ) Η χορηγούμενη παράταση δεν επηρεάζει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν.2198/1994 ποσοστό έκπτωσης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση ολικής εξόφλησης των οφειλομένων χρεών. Επομένως για ολική εξόφληση ρυθμιζομένων χρεών που θα γίνει μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο 1994 (διάστημα καταβολής της 6ης δόσης της ρύθμισης) θα χορηγείται έκπτωση επί του υπολοίπου των οφειλομένων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Για τις δόσεις που δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα (1η, 2η, 3η, 4η και 5η) δεν χορηγείται έκπτωση επί των οφειλομένων σ' αυτές προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

δ) Επίσης, η χορηγούμενη παράταση δεν επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Ν.2198/1994 και επομένως όσοι οφειλέτες με βάση την παρούσα απόφαση αποκτήσουν το δικαίωμα υπαγωγής τους στις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.2198/1994, καταβάλοντας εκπρόθεσμα την 1η, 2η, 3η, 4η και 5η δόση της ρύθμισης, δεν δικαιούνται απαλλαγής των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής της τελευταίας δόσης της ρύθμισης, σε περίπτωση που οι δόσεις αυτές είναι από δώδεκα και άνω.

ε) Στις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε σεισμοπλήκτους των νομών Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, τα οποία καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24), κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Ν.2198/1994, οι καθυστερούμενες δόσεις επιβαρύνονται με προσαυξήσεις πέντε τοις εκατό (5%) ανά μήνα καθυστέρησης, ανεξάρτητα από τη χορηγούμενη παράταση για την καταβολή τους.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης