Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1061/26.3.2008 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ.πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. (Επέκταση ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις)

Σχόλια: Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1167/29.7.2015 "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές."


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1061/26.3.2008
Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ.πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. (Επέκταση ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις)


ΠΟΛ.1061/26.3.2008 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ.πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. (Επ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΠΟΛ.1061/26.03.2008

Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ.πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. (Επέκταση ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008
Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
Ταχ.Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: M.Kούστα, Π.Ζωγράφου
Τηλέφωνο : 210 - 3647202-5
FAX : 210 - 3645413


ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ.πρωτ. 1103551/8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη :


1.Tις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:α) του άρθρου 20,
β) των παραγράφων 1 περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ και 2 του άρθρου 24,
γ) των παραγράφων 1 περιπτώσεις α΄, γ΄ και δ΄, 2 και 3 του άρθρου 28,
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.


2.Τις διατάξεις των παρακάτω αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών:

α) της με αριθ.πρωτ.1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675 Β΄),
β) της με αριθ.πρωτ.1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 (ΦΕΚ 212 Β΄),
γ) της με αριθ.πρωτ. 1058757/2754/791/0014/ΠΟΛ.1155/6.6.1995 (ΦΕΚ 527 Β΄),
δ) της με αριθ.πρωτ.1083791/3558/1071/0014/ΠΟΛ.1198/13.7.1995(ΦΕΚ. 650 Β΄),
ε) της με αριθ.πρωτ. Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 (ΦΕΚ1173 Β΄).


3. Τις διατάξεις της με αριθ.πρωτ.1064690/3772/713/Α0014/ΠΟΛ.1206/31.7.2002 (ΦΕΚ 1073 Β΄) Α.Υ.Ο.Ο.

4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, Τίτλος ΙΧ Απαλλαγές Κεφάλαιο 10 - Απαλλαγές πράξεων που συνδέονται με τη διεθνή διακίνηση αγαθών - Τμήμα 2 (Πράξεις που απαλλάσσονται ενόψει εξαγωγής και στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών) - ΄Αρθρο 164.

5. Την αριθμ.42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948 Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Τα αιτήματα των Συνδέσμων των εξαγωγέων.

7. Την αποδοχή σχετικής πρότασης της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (82η Σύσκεψη της Επιτροπής Φ.Π.Α).

8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Προϋπολογισμό του Κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει.


Αποφασίζουμε

Τη συμπλήρωση της απόφασής μας με αριθ.πρωτ.1103551/8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993, όπως ισχύει, ως εξής :

Αρθρο 1
Χορήγηση ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α. στις επιχειρήσεις, οι οποίες εξαντλούν το όριο, που τους έχει χορηγηθεί.

Στις επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α., που ορίζεται με την 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. και εξαντλούν το όριο που τους έχει χορηγηθεί για το δωδεκάμηνο, παρέχεται η δυνατότητα λήψης νέου συμπληρωματικού ορίου απαλλαγής. Πέραν των προϋποθέσεων και της διαδικασίας, που ορίζονται με την ανωτέρω απόφαση, για τη λήψη του νέου συμπληρωματικού ορίου οι επιχειρήσεις πρέπει:


α) Να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έντυπη αίτηση, όπως το υπόδειγμα Νο 1, για τη θεώρηση «.», χρώματος πορτοκαλί, όπως το υπόδειγμα Νο 2, που επισυνάπτονται στην παρούσα, μετά την παρέλευση τουλάχιστον εξαμήνου από την προηγούμενη αίτηση.

Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση, από την οποία θα προκύπτει, κατά χώρα, ο αριθμός και η αξία των διασαφήσεων εξαγωγής, καθώς και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων του προηγουμένου δωδεκαμήνου.

Το όριο απαλλαγής θα είναι ίσο με τη διαφορά, που προκύπτει μεταξύ του ύψους των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου της αίτησης δωδεκαμήνου και του ορίου απαλλαγής, που έχει χορηγηθεί με βάση την προηγούμενη αίτηση.

Το όριο αυτό προκειμένου για ενδοκοινοτικές παραδόσεις προκύπτει από τα επί μέρους σύνολα των αντιστοίχων τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και προκειμένου για εξαγωγές το σύνολο αυτών αποδεικνύεται από τις εκδοθείσες διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής (αντίτυπο Νο 3 του Ε.Δ.Ε.).


β) Να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση για θεώρηση το «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.». Η θεώρηση αυτού ενεργείται από το τμήμα του Κ.Β.Σ. με έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο φέρει ενιαία αρίθμηση ή ιδιαίτερη ενιαία αρίθμηση ανά σειρά για ολόκληρο το δωδεκάμηνο που ισχύει ή μέχρι τη χορήγηση του επόμενου ορίου απαλλαγής στην περίπτωση εξάντλησης του ήδη χορηγηθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Τυχόν δελτία που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή δε δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη περίοδο και υποχρεωτικά προσκομίζονται για ακύρωση κατά τη θεώρηση νέων διπλοτύπων.

Αρθρο 2
Λοιπές ρυθμίσεις


Οι διατάξεις του άρθρου 2 «Δικαίωμα επιλογής των υποκειμένων στο φόρο, δωδεκάμηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου για τη χρησιμοποίηση του ορίου απαλλαγής και αντιστρόφως» της με αριθ.πρωτ.1017949/ 693/ 165/ 0014/ ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Α.Υ.Ο. καταργούνται.


α) Οι διατάξεις του άρθρου 3 «Προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών βάσει της αριθμ.1103551 /8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο.» της με αριθ.πρωτ. 1017949/ 693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Α.Υ.Ο., όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της με αριθ.πρωτ.1058757/2754/791/ 0014/ΠΟΛ.1155/6.6.1995 Α.Υ.Ο. ισχύουν για τις αγορές αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών από το εσωτερικό της χώρας. Για την εισαγωγή αγαθών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ.πρωτ. Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 Α.Υ.Ο.


β) Στις διατάξεις του άρθρου 5 της με αριθ.πρωτ.1017949/693/165/0014/ ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Α.Υ.Ο. προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής :

«-Επίσης, να προσκομίζει το ακριβές αντίγραφο του Αποδεικτικού Είσπραξης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Υ??», που του χορηγήθηκε από το Τελωνείο εισαγωγής, προκειμένου ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ως άνω Δ.Ο.Υ. να προβεί στην έγκριση ισόποσης αναπροσαρμογής του υπολοίπου του ορίου απαλλαγής.»

Οι ετήσιες καταστάσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της με αριθ.πρωτ.1103551/ 8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. φυλλάσσονται στο φάκελο του κάθε υπόχρεου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να εξυπηρετήσουν τις διασταυρώσεις και επαληθεύσεις κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.

4. Οι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, η οποία υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, εφόσον για το σκοπό της εκκαθάρισης πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών ή παρέχουν υπηρεσίες και εφαρμόζουν τις διατάξεις της με αριθμ.1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο., υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την Ειδική Συγκεντρωτική Ετήσια Κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ίδιας απόφασης μέχρι την 10η Μαϊου εκάστου έτους, για τις πράξεις που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για όσες επιχειρήσεις κατά την έναρξη των εργασιών τους έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, καθώς και για την υποβολή της ετήσιας κατάστασης από τις επιχειρήσεις αυτές, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της με αριθ.πρωτ.1103551/8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο.


Αρθρο 3
Υποδείγματα


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αντικαθίστανται τα υποδείγματα Νο 1, 2 και 3 που επισυνάπτονται στην 1064690/3772/713/Α0014/ ΠΟΛ.1206/31.7.2002 απόφασή μας, καθώς και τα Νο 4 και 5 που επισυνάπτονται στην 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 απόφασή μας, με τα συνημμένα στην παρούσα.

Τα θεωρημένα στελέχη του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως του χορηγηθέντος ορίου.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 5 υποδείγματα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της ΓραμματείαςΑθήνα, 26-03-2008ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Το τελευταίο διάστημα, οι φορείς των εξαγωγικών επιχειρήσεων, με επιστολές τους, έχουν εκφράσει το αίτημα για διερεύνηση της δυνατότητας να αυξηθεί τα όριο απαλλαγής από το ΦΠΑ που επιβαρύνει τις εισροές τους, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Κατά τη γνώμη τους το υφιστάμενο όριο απαλλαγής δεν επαρκεί λόγω της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.


Η δυνατότητα απαλλαγής από το ΦΠΑ των πράξεων που αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, παρέχεται στα κράτη μέλη, από τις διατάξεις του άρθρου 164 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή τα κράτη μέλη, μπορούν να απαλλάσσουν:

α) τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από τον υποκείμενο στο φόρο και τις εισαγωγές και παραδόσεις αγαθών τα οποία προορίζονται για τον υποκείμενο στο φόρο με σκοπό να εξαχθούν αυτούσια ή μεταποιημένα εκτός της κοινότητας,
β) τις παροχές υπηρεσιών που αφορούν την εξαγωγική δραστηριότητα του συγκεκριμένου υποκείμενου στο φόρο και
γ) τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

Το όριο απαλλαγής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εξαγωγών που πραγματοποίησε ο υποκείμενος στο φόρο κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Η αντίστοιχη Υπηρεσία του Υπουργείου (Δ/νση ΦΠΑ) κατόπιν εντολής του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα υπέβαλε στην Κοινοτική Επιτροπή ΦΠΑ σχετικό αίτημα διαβούλευσης. Το αίτημα συζητήθηκε στην 82η συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΦΠΑ (30/11/2007).

Σύμφωνα με την ελληνική πρόταση:

α) ο εξαγωγέας θα έχει τη δυνατότητα υποβολής περισσότερες της μιας αιτήσεις, εντός του δωδεκάμηνου που ακολουθεί την πρώτη αίτηση χορήγησης ορίου απαλλαγής.

β) το όριο απαλλαγής που θα του χορηγείται κάθε φορά θα είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ύψους των εξαγωγών που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του δωδεκάμηνου που προηγείται της τελευταίας αίτησης και του ορίου απαλλαγής που του έχει χορηγηθεί με βάση την προηγούμενη αίτησή του.

γ) δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης έχουν μόνο όσοι εξαγωγείς έχουν εξαντλήσει το όριο απαλλαγής που τους έχει χορηγηθεί.

Με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις που εξαντλούν το όριο απαλλαγής πριν την παρέλευση δωδεκαμήνου, να επανέλθουν με νέα αίτηση και να τους χορηγηθεί νέο όριο απαλλαγής.

Με τη διαδικασία αυτή αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στο σύνολό του. Σημειώνεται ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και από την Ιταλία, η οποία υποστήριξε το αίτημά μας κατά τη συζήτηση, χωρίς κάποια άλλη αντιπροσωπεία να εκφράσει αντιρρήσεις.

Η Επιτροπή έκανε αποδεκτό το ελληνικό αίτημα, συμφωνώντας ταυτόχρονα με την άποψή μας ότι για τις σχετικές ενέργειες εκ μέρους μας δεν χρειάζεται νέα διαβούλευση.

Για την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας δεν απαιτείται τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ. Χρειάστηκε η τροποποίηση της ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993, έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα στους εξαγωγείς να υποβάλλουν νέα αίτηση για χορήγηση ορίου απαλλαγής, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η αίτηση αυτή θα μπορεί να υποβάλλεται κάθε εξάμηνο, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος μέσω των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών που υποβάλλονται ανά τρίμηνο.Παράδειγμα

Επιχείρηση «ΑΛΦΑ» πραγματοποιεί από 01.01.2007 έως 31.12.2007 τις ακόλουθες ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή εξαγωγές


10/02/2007 40.000 Ευρώ
10/04/2007 40.000 Ευρώ
10/06/2007 50.000 Ευρώ
10/08/2007 50.000 Ευρώ
10/10/2007 50.000 Ευρώ
10/12/2007 50.000 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 280.000Ευρώ

Στην εν λόγω επιχείρηση στις 05/01/2008 χορηγείται πλαφόν απαλλαγής αξίας 280.000Ευρώ για αγορά ή εισαγωγή πρώτων υλών, υπηρεσιών ή έτοιμων προϊόντων προς εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2008, πραγματοποιεί τις ακόλουθες εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις:

15/02/2008 100.000 Ευρώ
15/04/2008 100.000 Ευρώ
15/06/2008 100.000 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 300.000Ευρώ

Θεωρούμε ότι η ανωτέρω επιχείρηση εξάντλησε το όριο αγοράς με απαλλαγή Φ.Π.Α. και, παράλληλα, έχει αυξημένες πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Τρίτη Χώρα. Με τη νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΠΟΛ.1061/26.3.2008) μπορεί να ζητήσει από τη Δ.Ο.Υ. τον Ιούλιο 2008 νέο πλαφόν απαλλαγής το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

Εξαγωγές / Ενδοκοινοτικές παραδόσεις προηγούμενων 12 μηνών (01/07/2007 έως 30/06/2008)

450.000 αΕυρώ (*)
Μείον: πλαφόν που χρησιμοποιήθηκε 280.000 Ευρώ
170.000 Ευρώ

(*) 50.000+50.000+50.000 (από 10.8.2007 έως 10.12.2007) + 300.000 (από 15.2.2008 έως 15.6.2008)= 450.000 ευρώ.

Το νέο πλαφόν (δηλ. 170.000Ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί από 01/07/2008 και εφεξής μέχρι τουλάχιστον την παρέλευση εξαμήνου (έως 31.12.2008).

Σημείωση: Με την παλαιά απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1262/1993) δε θα μπορούσε η επιχείρηση να πάρει νέο πλαφόν τον Ιούλιο του 2008, αλλά θα έπρεπε να περιμένει τη λήξη του έτους 2008 ώστε να πάρει το νέο πλαφόν τον Ιανουάριο του 2009. Στο διάστημα από τον Ιούλιο του 2008 μέχρι το Δεκέμβριο του 2008, θα έπρεπε να καταβάλλει Φ.Π.Α. στους προμηθευτές της.
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης