ΠΟΛ.1062/26.03.2008

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26/03/2008, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet

26 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008
Αρ.Πρωτ.: 1035185/1803/411/Α0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1062
Τμήμα Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 - 4 Προς: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ
Ταχ. Κώδικας : 106 72, Αθήνα ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Τηλ. : 210 36 47 202 - 5
Fax : 210 36 45 413
Email : fpa-a1 @ ky.ypoik.gr

Θ Ε Μ Α: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26/03/2008, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet

   
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   
Έχοντας υπόψη:

Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248Α΄), όπως ισχύουν:

α) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,
β) της περίπτωσης α΄της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
    Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).
    Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.
    Τις διατάξεις της 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

    Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948Β΄/03.10.2007) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

    Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φ.Π.Α. για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στις τραπεζικές συναλλαγές, αφενός λόγω των αργιών του Πάσχα των Καθολικών και αφετέρου της απεργίας των εργαζομένων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

   
Αποφασίζουμε

   
 Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης την 26η Μαρτίου 2008 μέχρι και την 28η Μαρτίου 2008.

    Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού.

   
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   

   

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


Taxheaven.gr