ΠΟΛ.1059/18.3.2008

Παράταση προθεσμίας υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2007 που λήγει την 19η Μαρτίου 2008

18 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2008
Αρ.Πρωτ.: 1032682/1676/396/Α0014
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1059
 ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ.Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 - 3647202-5
FAX : 210 - 3645413

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2007 που λήγει την 19η Μαρτίου 2008
   
 ΑΠΟΦΑΣΗ
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με τον ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α΄), όπως ισχύουν:

α) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 9 του άρθρου 36,
β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 9 και 11 του άρθρου 38,
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

-Τις διατάξεις της 1121743/9331/1677/Α0014/ΠΟΛ.1157/19.12.2007 (ΦΕΚ 2490Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
-Τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α').
-Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α') περί αποδεικτικών εισπράξεως.
-Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948 Β'/3-10-2007) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
-Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φ.Π.Α. για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων.
-Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι την 20η Μαρτίου 2008 την προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2007, η οποία λήγει την 19η Μαρτίου 2008, των υποκειμένων που τηρούσαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31-12-2007) και το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου (Α.Φ.Μ.) λήγει σε τρία (3).

Ακολουθούν ανά εργάσιμη ημέρα η λήξη των προθεσμιών των υποκειμένων που ο Α.Φ.Μ. τους τελειώνει στα επόμενα του ανωτέρω ψηφία.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

    


Taxheaven.gr