Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1199/17.8.1994 ΠΟΛ.1199/17.8.1994


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-08-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1199/17.8.1994
Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994


Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994.

1093379/1874/Α'0012/ΠΟΛ. 1199/17.8.1994

ΠΟΛ 1199

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 3323/1955 επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 51 του ίδιου νομοθετήματος.

2. Η εκκαθάριση των δηλώσεων οικον. έτους 1994 που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, θα γίνει και φέτος μηχανογραφικά.

Συγκεκριμένα θα εκκαθαριστούν από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. οι ακόλουθες περιπτώσεις δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικον. έτους 1994.
α) Τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση - έντυπο λόγω λανθασμένης εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης, εξαιτίας λάθους της Υπηρεσίας.
β) Τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση που υποβάλει ο φορολογούμενος και μεταβάλλει τα δεδομένα της αρχικής του δήλωσης.
γ) Αρχικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα από το φορολογούμενο δηλ. μετά τις 30 Ιουνίου 1994, που περατώθηκε η αποστολή από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) των αρχικών δηλώσεων (εμπροθέσμων - εκπροθέσμων) στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
δ) Αρχικές δηλώσεις που επεστράφηκαν από ΚΕ.Π.Υ.Ο. σε Δ.Ο.Υ. για διόρθωση, λόγω λανθασμένης συμπλήρωσής τους και μετά την παρέλευση της προθεσμίας αποστολής από τις Δ.Ο.Υ., των αρχικών δηλώσεων (εμπροθέσμων - εκπροθέσμων) στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

3. Εξαιρούνται από τη μηχανογραφική εκκαθάριση οι τροποποιητικές - συμπληρωματικές δηλώσεις που:
α) Το αποτέλεσμα της αρχικής δήλωσης ήταν πιστωπικό ποσό και είχε συμπεριληφθεί σε κατάσταση επεξεργασίας.
β) Η εκκαθάριση της αρχικής ή προηγούμενης τροπ/κής - συμπληρωματικής έγινε χειρόγραφα.
γ) Υποβάλλονται από κληρονόμους αποβιωσάντων.
δ) Η αρχική δήλωση ή η προηγούμενη τροποποιητική - συμπληρωματική υποβλήθηκε σε διαφορετική Δ.Ο.Υ.

4. Για να γίνει η μηχανογραφική εκκαθάριση των δηλώσεων στις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έντυπο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994.
Σε καμία περίπτωση το ΚΕ.Π.Υ.Ο. δεν θα προβεί σε εκκαθάριση με βάση στοιχεία που γράφονται σε άλλο έντυπο.
Για το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί για την παραπάνω μηχανογραφική εφαρμογή, τον τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου αυτού, την αποστολή του στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., ως και τις εργασίες που θα εκτελεί το ΚΕ.Π.Υ.Ο. παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες παρακάτω.

5. Για όλες τις τροποποιητικές - συμπληρωματικές δηλώσεις που εκκαθαρίζονται μηχανογραφικά δεν θα στέλνετε στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. ούτε το "Σημείωμα Μεταβολών" ούτε το έντυπο "Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο" για τη διαγραφή του φορολογουμένου από το μηχανογραφικό σύστημα της είσπραξης φόρου εισοδήματος.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΝΤΥΠΟ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ

1. Η εκκαθάριση από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. των δηλώσεων των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του πρώτου κεφαλαίου της παρούσας θα γίνει με βάση την ίδια τη δήλωση που έχει υποβάλλει ο φορολογούμενος.

2. Η εκκαθάριση από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. των δηλώσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του πρώτου κεφαλαίου της παρούσας, θα γίνει με βάση το συμπληρωμένο, από την Δ.Ο.Υ., έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994. Στην περίπτωση αυτή νοείται ότι το ανωτέρω συμπληρωμένο έντυπο επέχει θέση πληροφοριακού μηχανογραφικού δελτίου.
Τα στοιχεία που θα γραφούν στο έντυπο αυτό θα προέρχονται είτε από οίκοθεν έρευνα της Δ.Ο.Υ., αν έχει γίνει λανθασμένη εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης λόγω σφάλματος της Υπηρεσίας, είτε ύστερα από αίτηση φορολογουμένου, ο οποίος διαπίστωσε λάθος στην εκκαθάριση της αρχικής του δήλωσης, λόγω σφάλματος της
Υπηρεσίας.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ

1. Η παραλαβή - συμπλήρωση των αρχικών εκπροθέσμων δηλώσεων θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 1008453/65/Α0012/ΠΟΛ.1016/24.1.1994, 1011984/124/Α0012/ΠΟΛ.1035/31.1.1994 και 1024633/339/Α0012/ διαταγές, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την παραλαβή, συμπλήρωση κ.τ.λ. των αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον.
έτους 1994.

2. Επίσης, για τις αρχικές δηλώσεις που επιστρέφονται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. στις Δ.Ο.Υ. για διόρθωση, λόγω λανθασμένης συμπλήρωσής τους, αν και αυτές οι δηλώσεις, όπως και οι αρχικές εκπρόθεσμες υπάγονται στην ίδια μηχανογραφική εφαρμογή με τις συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις, δεν χρειάζεται καμμιά διευκρίνιση καθόσον για τις δηλώσεις της κατηγορίας αυτής οι Δ.Ο.Υ. δεν χρειάζεται να προβούν σε καμμιά διαδικαστική ενέργεια, παρά μόνο στη διόρθωση των λαθών που έχει επισημάνει το ΚΕ.Π.Υ.Ο.

3. Η παραλαβή - συμπλήρωση κ.τ.λ. των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994, που θα έχουν υποβάλει οι ίδιοι οι φορολογούμενοι, καθώς και των εντύπων - δηλώσεων του ίδιου οικον. έτους, που θα συμπληρωθούν από τις Δ.Ο.Υ., οίκοθεν ή ύστερα από αίτηση φορολογουμένων, θα γίνει ως ακολούθως:
α) Για τη συμπλήρωση και των δηλώσεων αυτών γενικά ισχύουν όσα αναφέρονται στις 1008453/65/Α0012/ΠΟΛ.1016/24.1.1994, 1011984/124/Α0012/ΠΟΛ.1035/31.1.1994 και
1024633/339/Α0012/ διαταγές που ήδη σας έχουν κοινοποιηθεί και οι οποίες ισχύουν συμπληρωματικά με την παρούσα.
β) Σημειώνεται ότι στην τροποποιητική δήλωση συμπληρώνονται μόνο τα ποσά - ενδείξεις που τροποποιούνται, μειώνονται ή αυξάνονται.

Στη συμπληρωματική δήλωση, συμπληρώνονται μόνο τα νέα ποσά ή οι νέες ενδείξεις.
Διευκρινίζεται ότι στις δύο περιπτώσεις ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που δίνεται στη δήλωση (Τροποποιητική - Συμπληρωματική) θα πρέπει στον Κωδικό που συμπληρώνεται να αναγράφεται το ολικό ποσό ή τον ειδικό αριθμό που απαιτείται κατά περίπτωση, όπως τελικά διαμορφώνεται και όχι το απόλυτο ποσό ή τον αριθμό που δεν είχε δηλωθεί ή είχε επιπλέον δηλωθεί στην ένδειξη της προηγούμενής τους δήλωσης.

γ) Αμέσως μετά την παραλαβή των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων από τους φορολογουμένους ή τη σύνταξη των εντύπων - δηλώσεων για τις οίκοθεν ενέργειες, όλες οι δηλώσεις - έντυπα θα καταχωρούνται στο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων για να λάβουν αύξοντα αριθμό, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θετικές και αρνητικές.
Ο αριθμός του προσωρινού βιβλίου μεταγραφής δηλώσεων θα μεταφερθεί και θα γραφεί στην ένδειξη "Αριθμός δήλωσης" που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης.
Η αρίθμηση των δηλώσεων αυτής της κατηγορίας θα αρχίσει, για κάθε Δ.Ο.Υ. από τον αριθμό 50.001 για να διαφοροποιούνται από τις αρχικές δηλώσεις.
Ο αριθμός που θα γράφει στη δήλωση, για λόγους τεχνικούς, πρέπει να αποτελείται από έξι (6) ψηφία. Το έκτο ψηφίο θα είναι ο αριθμός (1), (2) κ.τ.λ., μπροστά από τον αριθμό 50.001, ανάλογα με τον αριθμό των βιβλίων μεταγραφής δηλώσεων λόγω ύπαρξης στη Δ.Ο.Υ., περισσοτέρων από ένα γραφείων φορολογίας εισοδήματος.

δ) Ειδικότερα, για τη συμπλήρωση των παραλληλογράμμων - τετραγωνιδίων των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994 διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
αα) Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ"
Το παραλληλόγραμμο αυτό συμπληρώνεται με τη λέξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" όταν διαφοροποιείται κάποιο από τα σταθερά στοιχεία του πίνακα 1 της δήλωσης, διαφορετικά μένει κενό.
Σημειώνεται ότι δεν θα συμπληρώνεται συμπληρωματική - τροποποιητική δήλωση όταν υπάρχει μόνο μεταβολή των σταθερών στοιχείων του πίνακα 1, γιατί σε αυτήν την περίπτωση δεν γίνεται μεταβολή των ποσοτικών στοιχείων της οφειλής που προέκυψε από την αρχική εκκαθάριση της δήλωσης.
ββ) Παραλληλόγραμμα "α", "β"
Στα παραλληλόγραμμα αυτά συμπληρώνονται οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί α) της Δ.Ο.Υ. (πρώην Οικον. Εφορίας) και β) της Δ.Ο.Υ. (πρώην Δημοσίου Ταμείου) που είχαν συμπληρωθεί και στην προηγούμενη δήλωση που συμπληρώνεται ή τροποποιείται.
γγ) Τετραγωνίδιο "γ"
Στο τετραγωνίδιο αυτό θα γραφεί ο κωδικός αριθμός (1) όταν η συμπληρωματική - τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται λόγω σφάλματος (υπαιτιότητας) της Υπηρεσίας ή ο κωδικός αριθμός (2) όταν αυτή υποβάλλεται γιατί συντρέχει υπαιτιότητα του φορολογουμένου.
δδ) Τετραγωνίδιο "δ"
Στο τετραγωνίδιο αυτό θα γραφεί ο κωδικός αριθμός (1) όταν ΜΟΝΟ ο υπόχρεος σε δήλωση είναι νέος φορολογούμενος (υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος), ο αριθμός 2 όταν ΜΟΝΟ η σύζυγος του υποχρέου είναι νέα φορολογουμένη και 3 αν και οι δύο σύζυγοι είναι νέοι φορολογούμενοι.
εε) Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ"
Η συμπλήρωση του τετραγωνιδίου αυτού γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 1011984/124/Α0012/ΠΟΛ.1035/31.1.1994 διαταγή, με την προσθήκη ότι, το εκπρόθεσμο λειτουργεί μόνο για τις συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται όταν συντρέχει υπαιτιότητα του φορολογουμένου. Ευνόητο είναι ότι δεν θα πρέπει η ένδειξη εκπρόθεσμου της συμπληρωματικής - τροποποιητικής
δήλωσης να είναι μικρότερη της τυχόν αντίστοιχης ένδειξης της αρχικής δήλωσης.
στ) Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΚΕ.Π.Υ.Ο."
Το παραλληλόγραμμο αυτό συμπληρώνεται μόνο όταν θέλετε να διορθώσετε την ένδειξη εκπροθέσμου της αρχικής δήλωσης.

Ειδικότερα:
αα) Εάν στην αρχική εκκαθάριση υπολογίστηκε πρόσθετος φόρος εκπροθέσμου ενώ δεν έπρεπε είτε από λάθος κωδικογράφησης ή διάτρησης, θα πρέπει να συμπληρωθεί με τον αριθμό 99 προκειμένου να γίνει η διαγραφή του πρόσθετου φόρου εκπροθέσμου από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.
ββ) Σε οποιαδήποτε μεταβολή της ένδειξης εκπροθέσμου της αρχικής δήλωσης θα τίθεται ένας διψήφιος αριθμός (01, 02, 03 κ.τ.λ.) ανάλογα με τους μήνες της εκπρόθεσμης υποβολής αυτής.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η αρχική δήλωση υποβλήθηκε μέσα στο δεύτερο μήνα από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.
Από λάθος κωδικογράφησης όμως στην ένδειξη εκπροθέσμου της αρχικής αναγράφηκε ο αριθμός 3.
Στην τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση - έντυπο στο τετραγωνίδιο ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα συμπληρωθεί ο αριθμός 2.
ζζ) Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ"
Το παραλληλόγραμμο αυτό συμπληρώνεται οπωσδήποτε με τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποχρέου από την προεκτυπωμένη αρχική δήλωση ή το φάκελο του φορολογουμένου.
Ο Α.Φ.Μ. κάθε υποχρέου πρέπει να συμπληρώνεται με ιδιαίτερη προσοχή γιατί αποτελεί το μέσο της μηχανογραφικής σύνδεσης αρχικής δήλωσης και συμπληρωματικής - τροποποιητικής.
ηη) Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "Κ.Ε."
Το παραλληλόγραμμο αυτό χρησιμοποιείται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.
θθ) Τετραγωνίδια "ε" "ζ" και "ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ"
Η συμπλήρωση των τετραγωνιδίων αυτών των ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 1011984/124/Α0012/ΠΟΛ.1035/31.1.1994 διαταγή και εφόσον υπάρχει μεταβολή βιβλίων και κατηγορίας εισοδήματος σε σχέση με την αρχική δήλωση.
ιι) Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ" της συζύγου
Το παραλληλόγραμμο αυτό δεν συμπληρώνεται.
ιαια) Τετραγωνίδια "η" "θ" και "ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ"
Η συμπλήρωση των τετραγωνιδίων αυτών των ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 1011984/124/Α0012/ΠΟΛ.1035/31.1.1994 διαταγή και εφόσον υπάρχει μεταβολή βιβλίων και κατηγορίας εισοδήματος της συζύγου σε σχέση με την αρχική δήλωση.
ιβιβ) Τετραγωνίδιο που βρίσκεται απέναντι από τον πίνακα "ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ" Η συμπλήρωση του τετραγωνιδίου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 1011984/124/Α0012/ΠΟΛ.1035/31.1.1994 διαταγή και εφόσον υπάρχει μεταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση.
ιγιγ) Τετραγωνίδια με αστερίσκο των πινάκων 3, 7, 12, 13 και 15 της δήλωσης
Τα τετραγωνίδια των πινάκων αυτών της συμπληρωματικής - τροποποιητικής δήλωσης θα συμπληρώνονται (μόνο όταν υπάρχει μεταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση) με τις νέες ενδείξεις σε περίπτωση μεταβολής ή συμπλήρωσης και με μηδέν (0) όταν θέλουμε να διαγραφεί ένδειξη που εσφαλμένα είχε καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στην αρχική δήλωση ο υπόχρεος δήλωσε δύο (2) παιδιά.
Από λάθος διάτρησης τα παιδιά καταχωρήθηκαν στον κωδικό αριθμό 005 (προστατευόμενα μέλη) αντί στον κωδικό αριθμό 003.
Τα τετραγωνίδια της συμπληρωματικής - τροποποιητικής δήλωσης - έντυπο θα συμπληρωθούν ως εξής:
- στον κωδικό αριθμό 003 θα γραφεί ο αριθμός δύο (2), δηλαδή καταχώρηση της σωστής ένδειξης.
- στον κωδικό αριθμό 005 θα γραφεί ο αριθμός μηδέν (0), δηλαδή διαγραφή λανθασμένης ένδειξης.


ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Εξάλλου, για τον έλεγχο της συμπλήρωσης των πινάκων των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994, διευκρινίζονται ειδικότερα και τα ακόλουθα:

α) Πίνακας 1. Στοιχεία φορολογουμένων
Τα στοιχεία του υποχρέου πρέπει να συμπληρώνονται πάντοτε ανεξάρτητα αν υπάρχει μεταβολή ή όχι σ' αυτά.
Τα στοιχεία της συζύγου δεν χρειάζεται να συμπληρώνονται. Τα στοιχεία του εκπροσώπου θα συμπληρώνονται μόνο όταν υπάρχει μεταβολή σε αυτά.

β) Πίνακας 2. Στοιχεία προσώπων που συνοικούν με τους φορολογουμένους και τους βαρύνουν
Ο πίνακας αυτός θα συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει μεταβολή ή συμπλήρωση σε σχέση με την αρχική δήλωση.

γ) Πίνακες 3-16 και πίνακες Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου (Ε.Ε.Δ.)


Α. Συμπλήρωση συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων

Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται μόνο οι ενδείξεις ή τα ποσά που διαφοροποιούνται από την αρχική δήλωση. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

(1) Μεταβολή - τροποποίηση ένδειξης - ποσού
Οταν ένα ποσό ή ένδειξη αρχικής δήλωσης μεταβάλλεται, τότε συμπληρώνεται το νέο τελικό ποσό, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση με το νέο δηλούμενο ποσό ή ένδειξη δίπλα στον σχετικό κωδικό αριθμό.
Σας επισημαίνουμε ότι όταν μεταβάλλεται ένα από τα ποσά των κωδικών 709 ή 710 θα πρέπει να συμπληρώνονται και οι υπόλοιποι κωδικοί (709) που είχαν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση παρόλο που τα ποσά τους δεν μεταβάλλονται.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αρχική δήλωση: Ο φορολογούμενος είχε δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς (κωδ. 301) 600.000 δρχ.
Τροποποιητική δήλωση: Με νέα βεβαίωση αποδοχών, προκύπτει άθροισμα καθαρών ποσών 500.000 δρχ.
Στην υποβαλλόμενη τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση, ο φορολογούμενος πρέπει να γράψει απέναντι στον κωδικό αριθμό (Κ.Α./301) το ποσό 500.000.
(2) Συμπλήρωση νέου ποσού - ένδειξης
Ποσό ή ένδειξη που δεν έχει συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση, με την υποβαλλόμενη από τον φορολογούμενο συμπληρωματική δήλωση πρέπει να γράφεται δίπλα στο σχετικό Κ.Α.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Με συμπληρωματική δήλωση, ο φορολογούμενος δηλώνει έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης ποσού 75.000 δρχ. που είχε παραλείψει να δηλώσει με την αρχική του δήλωση.
Στη δήλωση αυτή το ποσό των 75.000 πρέπει να γραφεί απέναντι από τον κωδικό αριθμό 051.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Φορολογούμενος είχε δηλώσει καθαρά κέρδη από συμμετοχή του σε Ο.Ε. δρχ. 600.000 (Κ.Α. 405).
Με νέα του δήλωση δηλώνει κέρδη από συμμετοχή του σε δεύτερη Ο.Ε. άλλες 200.000 δρχ.
Στην υποβαλλόμενη τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση πρέπει να γραφεί απέναντι στον (Κ.Α. 405) το ποσό των 800.000.
(3) Διαγραφή ποσού - ένδειξης
Ποσό ή ένδειξη που γράφτηκε από το φορολογούμενο σε μη ενδεδειγμένο κωδικό αριθμό της αρχικής δήλωσης με την τροποποιητική δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος για τη διόρθωση αυτού πρέπει να γράφεται δίπλα στο σχετικό Κ.Α. ενώ παράλληλα στον Κ.Α. που εσφαλμένα είχε γραφεί, θα γράφεται μηδέν.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αρχική δήλωση: Εισόδημα 100.000 δρχ. από εκμίσθωση κατοικιών της συζύγου γράφτηκε στον Κ.Α. 103 αντί στον Κ.Α. 104.
Η υποβαλλόμενη από το φορολογούμενο τροποποιητική δήλωση, πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:
στον Κ.Α. 103 ποσό 0
στον Κ.Α. 104 ποσό 100.000

Β. Συμπλήρωση συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων - εντύπων

Στην περίπτωση αυτή έχουμε τη μηχανογραφική εκκαθάριση με βάση συμπληρωματική - τροποποιητική δήλωση - έντυπο, λόγω εσφαλμένης εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης, εξαιτίας λάθους της Υπηρεσίας.
Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

1) Διόρθωση λόγω λάθους διάτρησης από ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Με την αρχική του δήλωση ο φορολογούμενος δήλωσε σωστά τα εισοδήματά του, πλην όμως κατά την εκκαθάριση αυτής διατρήθηκαν λανθασμένα από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. ορισμένα στοιχεία, με αποτέλεσμα να γίνει λανθασμένη εκκαθάριση.
Η διόρθωση αυτών θα γίνει ως εξής:
- Αν είναι ευχερής ο εντοπισμός του λάθους, η διόρθωση αυτού, θα γίνει με τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη κατηγορία Α' (Συμπλήρωση συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων).


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αρχική δήλωση Εικόνα δήλωσης Εκκαθαριστικό Τροποποιητική μετά τη διάτρηση σημείωμα Δήλωση - έντυπο
(Αρχείο ΚΕΠΥΟ)
Κ.Α.103 200.000 Κ.Α.104 200.000 Εισ/μα από οικ/μές Κ.Α.103 200.000
Κ.Α.093 12 Κ.Α.093 12 υποχρέου 0
Εισ/μα από οικ/μές Κ.Α.104 0
της συζύγου
1.500.000
Κ.Α.115 120.000 Κ.Α.116 120.000
Αν ο εντοπισμός του λάθους δεν είναι ευχερής τότε, στο έντυπο - δήλωση της συμπληρωματικής - τροποποιητικής δήλωσης που θα συνταχθεί οίκοθεν από την Δ.Ο.Υ. θα ξαναγραφτούν τα ίδια ποσά - ενδείξεις της αρχικής δήλωσης του πίνακα ή των πινάκων εκείνων που υπάρχει λάθος με παράλληλη συμπλήρωση των υπόλοιπων Κ.Α. του πίνακα με 0.
Σημειώνεται ότι, αν το λάθος εντοπίζεται μόνο στα εισοδήματα του ενός συζύγου, η αναγραφή του (0) της προηγούμενης περίπτωσης θα γίνει μόνο στους ασυμπλήρωτους Κ.Α. του συζύγου που εντοπίσθηκε το λάθος.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

(Φορολογούμενος με εισόδημα από οικοδομές)
Αρχική δήλωση Εικόνα δήλωσης Εκκαθαριστικό μετά τη διάτρηση σημείωμα

Κ.Α.103 ποσό 500.000 Κ.Α.103 ποσό 500.000 Εισόδημα από
Κ.Α.105 ποσό 800.000 Κ.Α.105 ποσό 105.800.000 (λάθος) οικοδομές
Κ.Α.091 ποσό 120 (τ.μ.) Κ.Α.107 ποσό 800.000 (λάθος) 101.720.000
Κ.Α.093 ποσό 12 (μήνες) Κ.Α.091 ποσό 120 (τ.μ.)
Κ.Α.115 ποσό 400.000 Κ.Α.093 ποσό 12 (μήνες)
Κ.Α.115 ποσό 400.000

Συμπληρωματική - Τροποποιητική δήλωση - έντυπο
Κ.Α.103 ποσό 500.000 Κ.Α.101, 107, 109, 111, 113, 117, 119,
Κ.Α.105 ποσό 800.000 121, 123, 125, 127, 141, 143, 145, 147,
Κ.Α.091 ποσό 120 (τ.μ.) 151, 153, 155, 157, 159, 161, 171
Κ.Α.093 ποσό 12 (μήνες) και 173 θα συμπληρωθούν με (0)
Κ.Α.115 ποσό 400.000
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Φορολογούμενος δήλωσε καθαρό ποσό από μισθούς 380.000
Αρχική δήλωση Εικόνα δήλωσης Εκκαθαριστικό
μετά τη διάτρηση σημείωμα
Κ.Α.301 380.000 Κ.Α.303 580.000 Εισόδ. από Μισ. Υπηρ. 580.000

Συμπληρωματική - Τροποποιητική δήλωση - έντυπο
Κ.Α.301 ποσό 380.000
Κ.Α.303 ποσό 0
Κ.Α.307 ποσό 0
(2) Διόρθωση λόγω λάθους συμπλήρωσης από τη Δ.Ο.Υ.

Με αρχική δήλωση, φορολογούμενος με σύζυγο και δύο παιδιά δήλωσε εισόδημα από μισθούς 1.500.000 δρχ.
Κατά την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής υπολογίσθηκε από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. μείωση του φόρου κλίμακας για ένα παιδί καθόσον στο τετραγωνίδιο δίπλα από τον Κ.Α. 003 γράφτηκε από την Δ.Ο.Υ., ο αριθμός 1 αντί για 2 σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο φορολογούμενος.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αρχική δήλωση Εκκαθαριστικό Τετραγωνίδια - ενδείξεις σημείωμα τροποποιητικές
Κ.Α.003 1 Μείωση φόρου για ένα παιδί Κ.Α.003:2
Κ.Α.301 1.500.000 εισοδ. από Μισθωτές Υπηρ.
1.500.000
2. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα προκειμένου περί υποβολής 2ης, 3ης κ.τ.λ. συμπληρωματικής - τροποποιητικής δήλωσης - εντύπου.
Σαν προηγούμενη φορολογική δήλωση θεωρείται η αρχική φορολογική δήλωση με όλες τις μεταβολές που έγιναν από τις προηγούμενες τροποποιητικές - συμπληρωματικές δηλώσεις.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Εστω ότι στην αρχική δήλωση απέναντι από τον Κ.Α. 005 (αριθμός προσώπων του Πίνακα 2) ο φορολογούμενος είχε αναγράψει τη λέξη δύο και στον Κ.Α. 103 το ποσό των 500.000 δρχ.
Από λάθος όμως κωδικογράφησης συμπληρώνεται το τετραγωνίδιο του Κ.Α. 003 με 1 και του Κ.Α. 005 με 1 και δεν διατρύεται το ποσό των 500.000 δρχ. Στην περίπτωση αυτή, η συμ/κη - τροποποιητική δήλωση - έντυπο θα έχει ως εξής:
Κ.Α. 003 ένδειξη 0
Κ.Α. 005 ένδειξη 2
Κ.Α. 103 ποσό 500.000
Από λάθος διάτρησης όμως το ποσό των 500.000 διατρύεται στον κωδικό 104 και αφορά τη σύζυγο.
Η Δ.Ο.Υ., με οίκοθεν ενέργειές της αποστέλλει στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. δεύτερη (2η) συμπληρωματική - τροποποιητική δήλωση - έντυπο συμπληρωμένη ως εξής:
Κ.Α. 103 500.000
Κ.Α. 104 0

3. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις που έχουμε μεταβολές που επηρεάζουν ποσά ή ενδείξεις του Ειδ. Ενημ. Δελτίου (Ε.Ε.Δ.) καθόσον όταν υπάρχει μεταβολή σε εισοδήματα ή ενδείξεις που αναφέρονται και στον Ε.Ε.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν ή να μεταβληθούν ή να μηδενισθούν ποσά ή ενδείξεις από τους αντίστοιχους κωδικούς του Ε.Ε.Δ. Ευνόητο είναι ότι αν είχε παραλειφθεί να συμπληρωθεί με την αρχική δήλωση Ε.Ε.Δ. θα πρέπει μαζί με την τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση να συμπληρωθεί σύμφωνα βέβαια με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε.Ε.Δ. των αρχικών δηλώσεων.
Ανάλογα θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και η ένδειξη του κωδικού 911 αν βέβαια επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις της τροποποιητικής - συμπληρωματικής δήλωσης.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι η ένδειξη του Κ.Α.911 θα πρέπει να συμπληρώνεται:
α) Με το 1 αν πρέπει να γίνει συμπλήρωση Ε.Ε.Δ., το οποίο είχε παραλειφθεί με την αρχική δήλωση.
β) Με το 2 αν με την αρχική δήλωση είχε συμπληρωθεί Ε.Ε.Δ. και με την τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση κρίνεται ότι συντρέχουν λόγοι κατάργησής του.
Δηλαδή με τον αριθμό 2 διαγράφονται τα τυχόν συμπληρωθέντα ποσά των πινάκων Α,Β,Γ του Ε.Ε.Δ.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Με την αρχική δήλωση είχε συμπληρωθεί Ε.Ε.Δ. με ποσά ΜΟΝΟ στον πίνακα Α (εισοδήματα αξιωματικών εμπορικών πλοίων κ.τ.λ.). Στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι δεν έπρεπε τα εισοδήματα αυτά να φορολογηθούν με τον ειδικό τρόπο.
Στη συμπληρωματική - τροποποιητική δήλωση - έντυπο απέναντι από τον Κ.Α. 911, θα γραφεί ο αριθμός 2 και δεν θα συμπληρωθεί Ε.Ε.Δ., για το μηδενισμό των ποσών που πρέπει να διαγραφούν.

γ) Τέλος να μη συμπληρώνεται ο Κ.Α.911, αν με την αρχική δήλωση είχε υποβληθεί Ε.Ε.Δ., και με την τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση χρειάζεται συμπλήρωση Ε.Ε.Δ. για τη διαφοροποίηση ορισμένων ποσών (μηδενισμό ή συμπλήρωση ή μεταβολή ορισμένων ποσών).


ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ
ΣΤΟ ΚΕ.Π.Υ.Ο.

1. Την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ, με δέμα, οι δηλώσεις αυτής της κατηγορίας που ετοιμάστηκαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα.

2. Οι δηλώσεις πρέπει να τοποθετούνται στο παραπάνω δέμα αφού προηγουμένως διαχωριστούν με υποφακέλους σε α) ΑΡΧΙΚΕΣ, β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΝΤΥΠΑ. Σε εμφανές σημείο της εξωτερικής επιφάνειας του δέματος θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα το είδος και ο αριθμός των δηλώσεων που περιέχονται σε αυτό π.χ. 48 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΝΤΥΠΑ, 15 ΑΡΧΙΚΕΣ.

Εξω από τα κιβώτια ή σάκκους, που θα τοποθετηθούν τα προηγούμενα δέματα, θα αναγράφεται η Δ/νση του ΚΕ.Π.Υ.Ο., Φρύνης 1 και Θησέως, 176 81 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, και η ένδειξη "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ", ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, που θα είναι μέσα στο σάκκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

3. Η αποστολή των ανωτέρω δηλώσεων από τις Δ.Ο.Υ. της Τ.Δ.Π. προς το ΚΕ.Π.Υ.Ο., θα γίνεται με τον επιμελητή ή υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., από δε τις Δ.Ο.Υ. των επαρχιών θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Οι αποστολές δηλώσεων που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛ-ΤΑ, θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.
Στην τελευταία αποστολή, που δεν μπορεί να γίνει μετά από τις 15 Σεπτεμβρίου 1994, κάθε Δ.Ο.Υ. θα στέλνει και μία κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές.
Η κατάσταση θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα του ΚΕ.Π.Υ.Ο., και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας.


ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΕ.Π.Υ.Ο.

1. Την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας θα στέλνονται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. με βάση τα στοιχεία των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων - εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994 θα προβαίνει στις ανάλογες, κατά περίπτωση εργασίες που γίνονται κατά την εκκαθάριση των αρχικών δηλώσεων και σύμφωνα με όσα ισχύουν με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σχετική με τη διαδικασία εκκαθάρισης των τροποποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος είναι και η αριθ. 1049478/4156/467/0016/διαταγή στην οποία και πρέπει να έχετε υπόψη σας κατά την εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων οικον. έτους 1994.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης