Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1184/22.7.1994 Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή της 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ.1099/27.4.94 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1184/22.7.1994
Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή της 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ.1099/27.4.94 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων


Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή της 1049691/3184/0009Α'/απόφασης Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

1086230/5485/0009Α/ΠΟΛ. 1184/22.7.1994

ΠΟΛ 1184

Σε συνέχεια προγενέστερων εγκυκλίων μας, με τις οποίες παρασχέθηκαν οδηγίες, για την εφαρμογή της παραπάνω Υπουργικής απόφασης και επειδή παρουσιάσθηκαν νέα ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν, παρέχουμε τις ακόλουθες πρόσθετες οδηγίες και διευκρινίσεις για την επίλυσή τους:

1. Σε ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος εκμεταλλευτών ταξί και φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, στις οποίες δεν έχουν τυχόν δηλωθεί στις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί ακαθάριστα έσοδα, αλλά μόνο καθαρά κέρδη, με βάση τους σχετικούς πίνακες που εκδόθηκαν κατά καιρούς από το Υπουργείο Οικονομικών, υπολογίζεται το οικείο ελάχιστο ποσό βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος για κάθε μια υπόθεση. Σε τέτοιες υποθέσεις θα συμπληρώνονται κανονικά οι ενδείξεις και τα τετραγωνίδια των οικείων υποπινάκων του πίνακα 2 του εντύπου Ε-414, εκτός από τα τετραγωνίδια στα οποία αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα, στα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός 1.

2. Σε περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος επιτηδευματία ήταν υπερδωδεκάμηνη και αυτός είχε υποχρέωση υποβολής δύο χωριστών δηλώσεων, αλλά αντί για δύο υπέβαλε μία δήλωση για όλη την υπερδωδεκάμηνη περίοδο, τότε η υπόθεση αυτή δεν εξαιρείται αλλά υπάγεται στην απόφαση.

3. Αν επιτηδευματίας άσκησε εμπορική επιχείρηση πώλησης διαφόρων αγαθών, που το καθένα απ' αυτά έχει διαφορετικά Μ.Σ.Κ.Κ. και σε ανέλεγκτες υποθέσεις του φορολογίας εισοδήματος δεν έχει δηλώσει ξεχωριστά τις αγορές ή τα ακαθάριστα έσοδα από τις πωλήσεις κάθε αγαθού, κατά περίπτωση, τότε για τον υπολογισμό του
βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των Μ.Σ.Κ.Κ. των πωλουμένων αγαθών και αν αυτά δεν προσδιορίζονται επακριβώς ο μέσος όρος των Μ.Σ.Κ.Κ. της κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά αυτά.

Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και για επιτηδευματία που άσκησε εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή γεωργική επιχείρηση, με περισσότερα από ένα αντικείμενα δραστηριοτήτων.

4. Για τα τυχόν αντίτυπα Ειδικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που προορίζονται για τους επιτηδευματίες και παραδίδονται από τα ΕΛΤΑ στις ΔΟΥ ως ανεπίδοτα (λόγω αλλαγής διεύθυνσης κ.λπ.), οι ΔΟΥ να μεριμνούν για την επίδοσή τους, χωρίς καθυστέρηση, επί αποδείξει.

5. Για την περαίωση ελεγμένης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της απόφασης και εφόσον τα τηρηθέντα από αυτόν βιβλία του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ. έχουν κριθεί ως ανακριβή, ως φορολογητέα ύλη, για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων,
νοούνται τα καθαρά κέρδη.

Προηγούμενες οδηγίες μας, με τις οποίες αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο το θέμα αυτό, δεν ισχύουν.
6. Σε περίπτωση που επιτηδευματίας ισχυρίζεται ότι το Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα που έχει παραλάβει περιέχει λανθασμένα στοιχεία, θα προβαίνετε στις εξής ενέργειες:


Α. Ειδικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα στα οποία εμπλέκεται μια μόνο ΔΟΥ.

Εφόσον, από πλευράς ΔΟΥ, διαπιστώνεται ότι στα πιο πάνω Σημειώματα πράγματι περιέχονται λανθασμένα στοιχεία και με την προϋπόθεση ότι αυτά οφείλονται σε προφανές λάθος και όχι σε προσωπικές εκτιμήσεις, τότε θα προβαίνετε, εφόσον πείθεστε γι' αυτό, στη διόρθωσή τους και θα διενεργείτε νέο υπολογισμό της κατά έτος και της συνολικής οφειλής, με βάση τα διορθωμένα στοιχεία.

Η διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων και ο νέος υπολογισμός θα πραγματοποιούνται επί του σώματος και των δύο αντιτύπων αυτού του Σημειώματος, με τέτοιο τρόπο ώστε και τα λανθασμένα στοιχεία και οι διορθώσεις αυτών να είναι ευκρινή.

Η κατά τα πιο πάνω διόρθωση θα στηρίζεται σε σχετική πράξη, η οποία θα συντάσσεται επί του σώματος και των δύο αντιτύπων του υπόψη Σημειώματος και θα υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, τον επόπτη και τον προϊστάμενο της ΔΟΥ.


Β. Ειδικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα
στα οποία εμπλέκονται περισσότερες από μια ΔΟΥ.

Μετά από σχετική ενόχληση του επιτηδευματία όλες οι εμπλεκόμενες ΔΟΥ, εκτός εκείνης που αναγράφεται στο πιο πάνω Σημείωμα, θα διορθώνουν επί του σώματος του αντιτύπου αυτού που έχει παραλάβει ο επιτηδευματίας τα λανθασμένα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτό και τις αφορούν, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στην
προηγούμενη περίπτωση και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση, χωρίς όμως να διενεργούν νέο υπολογισμό της κατά έτος και συνολικής οφειλής. Αντίγραφο αυτού του διορθωμένου αντιτύπου θα αποστέλουν με FAX στη ΔΟΥ που
αναγράφεται σ' αυτό.

Η ΔΟΥ που αναγράφεται στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα, στην οποία θα προσέλθει ο επιτηδευματίας μετά τις κατά τα πιο πάνω διορθώσεις, θα μεταφέρει αυτές στο αντίτυπο του Σημειώματος που έχει παραλάβει, θα προβεί σε διόρθωση επί του σώματος και των δύο αντιτύπων αυτού των λανθασμένων στοιχείων που
περιέχονται σ' αυτό και την αφορούν και θα υπολογίσει την κατά έτος και συνολική οφειλή με βάση όλα τα διορθωμένα στοιχεία. Για την αποφυγή παρερμηνειών σχετικά με τον όρο Υπροφανές λάθος, παραθέτουμε
τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο
Για τον έμπορο ταπήτων, που τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ., ο προβλεπόμενος Μ.Σ.Κ.Κ. είναι 14% (Κ.Α. 6319). Στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα, προφανώς από παραδρομή, αναγράφεται Μ.Σ.Κ.Κ. 17%. Το λάθος τούτο είναι προφανές.

Παράδειγμα 2ο
Για τον Υέμπορο ετοίμων ανδρικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική, που τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ., ο προβλεπόμενος Μ.Σ.Κ.Κ. είναι 9% (Κ.Α. 6203 α).

Ο επιτηδευματίας Α' στις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχει υποβάλει έχει δηλώσει ως αντικείμενο εργασιών την Υεμπορία ενδυμάτων.
Στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα που παρέλαβε, αναγράφεται Μ.Σ.Κ.Κ. 14%, που είναι ο μέσος όρος των Μ.Σ.Κ.Κ. των επαγγελμάτων της κατηγορίας

6. Το λάθος τούτο δεν είναι προφανές, γιατί η διόρθωση του απαιτεί εξέταση των πραγματικών δεδομένων.

7. Επειδή είναι ενδεχόμενο να κριθεί απαραίτητη η ενημέρωση του ΚΕΠΥΟ με τις προαναφερόμενες διορθώσεις, είναι αναγκαίο κάθε ΔΟΥ που προέβη σε αυτές να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να είναι σε θέση να παράσχει τα τυχόν στοιχεία που θα ζητηθούν.

8. Οι πιο πάνω περιπτώσεις διόρθωσης λαθών είναι ευνότητο ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευρύτητα σε ότι αφορά την προθεσμία περαίωσης των υποθέσεων τις οποίες αφορούν, δεδομένου ότι για τα διαπιστούμενα λάθη δεν ευθύνονται οι επιτηδευματίες.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης