Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1047/28.2.2008 Δυνατότητα ή μη εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής του Προϊσταμένου της ΔΟΥ σε αποδεικτικά ενημερότητας, μηνιαίας ισχύος

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1047/28.2.2008
Δυνατότητα ή μη εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής του Προϊσταμένου της ΔΟΥ σε αποδεικτικά ενημερότητας, μηνιαίας ισχύος


ΠΟΛ.1047/28.2.2008 Δυνατότητα ή μη εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής του Προϊσταμένου της ΔΟΥ σε αποδεικτικά εν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα ,28 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. Πρωτ.:1024904 / 52/0006Γ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ελσα Αικατερινίδου
Τηλέφωνο : 210 - 32.33323
210 - 32.19089
FAX : 210 - 32.30.829

Αθήνα , 28 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. Πρωτ.:1024904 / 52/0006Γ


ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα ή μη εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής του Προϊσταμένου της ΔΟΥ σε αποδεικτικά ενημερότητας, μηνιαίας ισχύος»


Από τη διαχείριση των ερωτημάτων υπαλλήλων περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου, τα οποία σχετίζονται με το παραπάνω σε περίληψη θέμα, και στα πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την ασφάλεια των συναλλαγών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Με την παρ. 4 του άρθρου 26 Ν .1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) ορίστηκε μεταξύ άλλων, ότι τα της ισχύος του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, τα του ελέγχου εφαρμογής του μέτρου , οι τυχόν εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης ΑΦΕ καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται με κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Με την παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) προστέθηκαν στην ως άνω παράγραφο του αρθ. 26 Ν. 1882/90 δύο εδάφια, στα οποία ορίζονται τα εξής:

Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας , που μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την αιτία που ζητείται το αποδεικτικό για τα φυσικά πρόσωπα , μη επιτηδευματίες ή για τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, καθώς και για όσους είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και δεν έχουν σε βάρος τους βεβαιωμένες κατά τον ΚΕΔΕ οφειλές.

Με τις ίδιες αποφάσεις δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται δηλώσεις απόδοσης φόρων ,τελών ή εισφορών, που ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ανωτέρου άρθρου .

ΙΙ. Βάσει των ως άνω ειδικών νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων , ρυθμίστηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών με κανονιστικές πράξεις του οι κανόνες δικαίου που διέπουν τα της φορολογικής ενημερότητας.

Ειδικότερα, αναφορικά με τη χορήγηση και την υπογραφή ΑΦΕ, μηνιαίας ισχύος, ορίστηκαν τα εξής:

Με την ΑΥΟ  1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β), άρθρο 6 παρ.2 εδαφ.βΆ, ορίζεται ότι όταν το ΑΦΕ χορηγείται, ύστερα από διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η ισχύς του είναι για ένα μήνα και με το άρθρο 9 παρ.3 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ .

Με την παρ. 5 Α της ΑΥΟ 1092634/6908-11/0016/10.11.2004 (ΦΕΚ 1755 Β), με την οποία συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε η προαναφερόμενη ΑΥΟ, ο χρόνος ισχύος του ΑΦΕ τροποποιήθηκε και διαμορφώνεται σε τέσσερις (4) μήνες για όλες τις περιπτώσεις, εφόσον όμως υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής σε αυτήν, η ισχύς του ΑΦΕ ορίζεται σε ένα (1) μήνα.

Με την παρ. 6 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι το ΑΦΕ υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ .

Εξαιρούνται τα ΑΦΕ μηνιαίας ισχύος , τα οποία υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ( Σχετική η αριθ. 1102258/7766-11/0016/ΠΟΛ.1147/22.12.2004 Εγκύκλιος του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΟΟ «Κοινοποίηση διατάξεων περί παροχής διευκόλυνσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και περί αποδεικτικού ενημερότητας»).
-Με την παρ.7, περιπτ. 1 και 2, της ΑΥΟ 1039503/3308-11/0016/20.04.2007 «Συμπλήρωση – τροποποίηση της 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 ΑΥΟ»(ΦΕΚ 752/14-05-07ΒΆ), ορίστηκε ότι :

1. Η ισχύς του ΑΦΕ είναι τέσσερις ( 4) μήνες, ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία ζητείται αυτό και

2. Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού είναι ένας (1) μήνας, όταν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές , ανεξάρτητα από το αν είναι ληξιπρόθεσμες , τελούν υπό αναστολή , έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις κείμενες διατάξεις. Σύμφωνα με την παρ. 9 της ως άνω ΑΥΟ, όσον αφορά στη μηχανογραφική εφαρμογή, η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης 2 της παρ. 7 αρχίζει από 1ης Οκτωβρίου 2007.

ΙΙΙ. Βάσει των διατάξεων της παρ.1 του αρθ. 5 του ΠΔ 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ» (ΦΕΚ 6 Α), όπως ισχύει, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ δύναται να εκχωρεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μεταξύ άλλων και τις παρακάτω αρμοδιότητες στους Προϊσταμένους Τμημάτων : α)την υπογραφή πράξεων , πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων που εκδίδονται από τα Τμήματά τους και β) οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, κατά την κρίση του , εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιβάλλουν .

Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω εκτεθέντων ,και ιδίως της διάταξης της παρ. 6 της κανονιστικής απόφασης ΑΥΟ 1092634/6908-11/10.11.2004 (ΦΕΚ 1755Β), η οποία είναι σε ισχύ και αποτελεί νεότερο ειδικό και δεσμευτικό κανόνα δικαίου, προκύπτει ότι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν μπορεί να εκχωρήσει την αρμοδιότητα υπογραφής των ΑΦΕ, μηνιαίας ισχύος, τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο ή από τον οριζόμενο από το αρθ.60, περιπτ.5, του Ν.3283/04 (ΦΕΚ 210 Β), νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, δηλαδή τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Eλέγχου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Φορολογίας.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης