1021737/10272/Β0012/21.2.2008

Υποβολή στοιχείων για την ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής του ν.3220/2004.Σχόλια:


21 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ            
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. Πρωτ:1021737/10272/Β0012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)        
ΤΜΗΜΑ: Β'
Ταχ.Δ/νση:  Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα                                       
Πληροφορίες:Φ.Φανάρα
Τηλέφωνο: 2103375311                              
ΦΑΞ:         2103375001                                                                                   

ΘΕΜΑ: Υποβολή στοιχείων για την ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής του ν.3220/2004.

    Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Με την παρ. 5 του άρθρου 47 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ ΑΆ 267) οι δηλώσεις που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις για την ανάκτηση της κρατικής ενίσχυσης του ν.3220/2004 ελέγχονται υποχρεωτικά από τις αρμόδιες για τον έλεγχο φορολογικές αρχές εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.

2.Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το άρθρο 6 της 18.VII.2007 (Ε (2007) 3251 τελικό) απόφασής της ζητά να της υποβάλλουμε κατάλογο των υπόχρεων που ωφελήθηκαν απο το καθεστώς του ν.3220/2004, καθώς και το συνολικό ποσό της ωφέλειας που ανακτήθηκε για κάθε ένα από αυτούς καθώς και τους τόκους ανάκτησης που αντιστοιχούν.

3.Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου οτι η ανάκτηση της εν λόγω φορολογικής απαλλαγής είναι προσωπική (κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά), σας παρακαλούμε να μας γνωρίζετε τα αποτελέσματα του ελέγχου αμέσως μετά από την ολοκλήρωσή του, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα στοιχεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας κάθε φορά. Ειδικότερα, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το αποθεματικό που σχημάτισε η επιχείρηση, τις επενδύσεις που αναγνώρισε ο έλεγχος, τις διαφορές, το φόρο επί της διαφοράς που προέκυψε καθώς και το πρόστιμο βάσει του επιτοκίου αναφοράς της Ε.Ε. για κάθε μία από τις επιχειρήσεις. Επίσης, θα μας υποβάλλετε και τα πιο πάνω στοιχεία, όταν οι υποβληθείσες δηλώσεις κρίνονται ειλικρινείς.

4.Τέλος, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε στοιχεία και για εκείνες τις επιχειρήσεις που από τον ως άνω έλεγχο προέκυψε οτι δεν κάλυψαν το απαιτούμενο 1/3 του αποθεματικού και πρέπει να τους καταλογιστεί φόρος βάσει των διατάξεων του ν.3220/2004


              Ακριβές Αντίγραφο                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Η  Προϊσταμένη της Γραμματείας               ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
                              α.α.
                ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ
Taxheaven.gr