Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1178/19.7.1994 Ευθύνη διαχειριστών ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 2 ν.δ. 3843/58, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 ν. 542/77) και του άρθρου 15 παρ. 1 ν. 2065/92


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1178/19.7.1994
Ευθύνη διαχειριστών ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 2 ν.δ. 3843/58, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 ν. 542/77) και του άρθρου 15 παρ. 1 ν. 2065/92


Αθήνα 19 Ιουλίου 1994
Αρ. Πρ. 1065132/5415/Α/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 20. 7. 94/Τ. Μ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Β΄ - Α΄
Τηλέφωνο : 3635679, 3613274, 3635480, 3635439

ΠΟΛ 1178

ΘΕΜΑ : Ευθύνη διαχειριστών ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης, κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 2 ν.δ. 3843/58, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 ν.542/1977) και του άρθρου 15 παρ. 1 ν.2065/1992.

1065132/5415/Α/0016/ΠΟΛ.1178/19.7.1994

Σας κοινοποιούμε παρακάτω, όπως έχει, την 266/94 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. - Τμήμα Δ', που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, για να λάβετε γνώση. Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι, κατόπιν της νομοθετικής ρύθμισης του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113/30.6.1992 τ.Α'), σύμφωνα με το οποίο,
στα ήδη υποκείμενα στη ρύθμιση του άρθρου 3 του ν.δ. 3843/1958 νομικά πρόσωπα, προστέθηκαν και οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, το άρθρο 17 παρ. 2 του ιδίου νομοθετικού διατάγματος, το οποίο ορίζει ότι "...2. Οι κατά το χρόνο της διαλύσεως των λοιπών νομικών προσώπων του άρθρου 3 του παρόντος διευθυνταί, διαχειρισταί και εν γένει οι εντεταλμένοι εις την διοίκησιν του νομικού προσώπου ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως δια την πληρωμήν του κατά τον παρόντα νόμον οφειλόμενον υπ' αυτών φόρον ως και των παρακρατουμένων τοιούτων, αδιαφόρως του χρόνου βεβαίωσης των", έχει πλήρη εφαρμογή και επί των εταιριών αυτών.

Επίσης έγινε δεκτό ότι, η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 2065/1992 δεν έχει αναδρομική ισχύ (ισχύει κατ' άρθρ. 77 του νόμου αυτού, από της δημοσιεύσεως του) και ως εκ τούτου, προκειμένου περί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης, η, κατά την προαναφερομένη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 ν.δ. 3843/58, όπως ισχύει σήμερα, ευθύνη, θεμελιώνεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διάλυση των εταιριών αυτών πραγματοποιείται μετά τη δημοσίευση του ν.2065/1992, ήτοι μετά τις 30.6.1992.

Συνεπώς η εν λόγω διάταξη δεν δύναται να τύχει εφαρμογής α) στην περίπτωση κατά την οποία, η διάλυση της ως άνω εταιρίας προηγήθηκε της δημοσιεύσεως του ν.2065/1992, η δε βεβαίωση του χρέους αυτής προς το Δημόσιο επηκολούθησε της δημοσιεύσεως αυτού και β) στην περίπτωση κατά την οποία, τόσο η διάλυση, όσο και η βεβαίωση του χρέους αυτής προς το Δημόσιο, προηγήθηκαν της δημοσιεύσεως αυτού.

Σημειώνεται ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3843/1958 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.542/1977) "περί ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα", επί των λοιπών νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ισχύει ότι ακριβώς ίσχυε μέχρι σήμερα.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 266
Συνεδρίαση: 20.5.1994
Σύνθεση:
Προεδρεύων: Αρ. Κομισόπουλος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους Νομικοί Σύμβουλοι: Δ. Γριμάνης, Χ. Τσεκούρας, Ε. Βολάνης, Γρ. Κρόμπας, Αλ. Τζεφερέκος

Πάρεδροι (γνώμες χωρίς ψήφο): Δ. Παπαδόπουλος, Π. Κιούσης, Β. Σουλιώτης, Α. Φυτράκης, Σ. Δέτσης
Εισηγητής: Π. Κιούσης, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Αριθμ. Ερωτήματος: 1152372/11016/0016/16.12.1993 της 16ης Δ/νσεως του Υπουργείου Οικονομικών

Περίληψη ερωτήματος:

α) αν στα νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.δ. 3843/1958, ως ισχύει, συμπεριλαμβάνονται και οι ΕΠΕ, τούτο δε ενόψει της νομοθετικής ρυθμίσεως του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 2065/1992,

β) αν η τελευταία ως άνω διάταξη έχει αναδρομική ισχύ.

Επί του άνω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησεν ως εξής: Στο άρθρο 1 του ν.δ. 3843/58 ορίζεται ότι "επιβάλλεται φόρος επί του συνολικού εκ πάσης πηγής καθαρού εισοδήματος του κτωμένου υπό παντός νομικού προσώπου των κατωτέρω κατηγοριών". Εξάλλου στο άρθρο 3 του αυτού ν.δ/τος, ως ήδη
τροποποιηθέν ισχύει, ορίζεται ότι:

1. Εις τον φόρον του παρόντος Ν.Διατάγματος υπόκεινται:
α) αι ημεδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι.
β) αι δημόσιαι, δημοτικαί και κοινοτικαί επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρος αποτελούσαι ή μη ίδια νομικά πρόσωπα.
γ) οι κατά τον νόμον 602 συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών.
δ) αι αλλοδαπαί επιχειρήσεις αι λειτουργούσαι υφ' οιονδήποτε τύπον εταιρίας ως και οι πάσης φύσεως αλλοδαποί οργανισμοί οι αποβλέποντες εις την απόκτησιν οικονομικών ωφελημάτων.
ε) οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.
2. Ωσαύτως υπόκεινται εις τον φόρον τούτον και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως ιδρυμάτων.

Η άνω περίπτωση ε' προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2065/1992. Περαιτέρω στο άρθρο 17 του ν.δ.

3843/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.542/1977 (ΦΕΚ 41/Α/14.2.77), ορίζονται τα εξής:
Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα.
"1. Οι κατά τον χρόνον της διαλύσεως ή συγχωνεύσεως ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών διευθυνταί, διαχειρισταί ή διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαρισταί τούτων ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως δια την πληρωμήν του κατά τον παρόντα νόμον οφειλομένου υπ' αυτών φόρου, ως και του παρακρατουμένου τοιούτου, αδιαφόρως του χρόνου βεβαιώσεώς των.

2. Οι κατά τον χρόνον της διαλύσεως των λοιπών νομικών προσώπων του άρθρου 3 του παρόντος διευθυνταί, διαχειρισταί και εν γένει οι εντεταλμένοι εις την διοίκησιν του νομικού προσώπου, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως δια την πληρωμήν του κατά τον παρόντα νόμον οφειλομένου υπ' αυτών φόρου ως και των
παρακρατουμένων τοιούτων, αδιαφόρως του χρόνου βεβαιώσεώς των".

Από το συνδυασμό των άνω διατάξεων σαφώς συνάγεται ότι το άρθρο 17 παρ. 2 του ν.δ. 3843/57 έχει πλήρη εφαρμογή και επί των ΕΠΕ αφού και οι εταιρείες αυτές πήχθησαν ήδη στη ρύθμιση του άρθρου 3 του ως άνω νομοθετικού διατάγματος. Οθεν στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος προσήκει καταφατική απάντηση.

Περαιτέρω ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος λεκτέον ότι εφόσον ούτε στη κρίσιμη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 2065/92, ούτε στη μεταβατικής φύσεως τοιαύτη του άρθρου 77 του αυτού νόμου διαλαμβάνεται τι περί αναδρομικότητος αυτής, συνέπεται ότι η διάταξη αυτή ενόψει και της γενικής αρχής περί μη αναδρομικής δυνάμεως των νόμων (βλ. άρθρ. 2 Α.Κ.), δεν έχει αναδρομική ισχύ, αφορά δε διαλύσεις ΕΠΕ που πραγματοποιούνται μετά την εφαρμογή του ν.2065/1992 και επομένως δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του ερωτήματος.

Οθεν και κατά την ομόφωνη γνώμη του ΝΣΚ στο υποβληθέν ερώτημα προσήκει καταφατική μεν απάντηση στο α' τμήμα του, αρνητική δε στο δεύτερο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης