Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1189/29.7.1994 ΠΟΛ.1189/29.7.1994


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1189/29.7.1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ. 1099/27.4.1994 απόφασης Υπουργού Οικονομικών


Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1049691/3184/0009Α/απόφασης Υπουργού Οικονομικών

1088861/5721/0009Α'/

ΠΟΛ 1189

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43).
  2. Την 1049691/3184/0009Α'/απόφασή μας ΥΠεραίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεωνΦ (ΦΕΚ 354 Β').
  3. Την 1026431/268/0006/2.3.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών ΥΑνάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς ΟικονομικώνΦ (ΦΕΚ 154 Β').
  4. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης ορισμένων διατάξεων της παραπάνω απόφασής μας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της.
  5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την απόφασή μας 1049691/3184/0009Α'/ΥΠεραίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεωνΦ (ΦΕΚ 354 Β'), ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:
Υ11. Για τον υπολογισμό του ποσού του βεβαιωτέου φόρου, προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε το ελευθέριο επάγγελμα του δικηγόρου, δεν λαμβάνεται υπόψη η πάγια περιοδική αμοιβή του από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ Α' 235).

2. Στο άρθρο 9 προστίθεται νέα περίπτωση γ', ως εξής:
Υγ) Κάθε ελεγμένη υπόθεση της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.δ. 3323/1955 μη επιτηδευματία, για την οποία η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία.Φ

3. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής:

Ο επιβληθείς πρόσθετος φόρος περιορίζεται στο δέκα τοις εκατό (10%) αυτού, εφόσον υποβλήθηκε ανακριβής δήλωση, ή στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτού, εφόσον δεν υποβλήθηκε δήλωση. Το επιβληθέν πρόστιμο του άρθρου 47 του ν. 1642/1986 περιορίζεται στο δέκα τοις εκατό (10%) αυτού και το επιβληθέν πρόστιμο του άρθρου 48 του ίδιου νόμου περιορίζεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) αυτού.

4. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: ΥΤο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για κάθε μία παράβαση της πιο πάνω υποπερίπτωσης που αφορά ελεγμένες ή ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματία, οι οποίες δεν υπάγονται στην παρούσα απόφαση και αναφέρονται σεδιαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1992.

5. Στο άρθρο 11 προστίθεται νέα παράγραφος 8 και η προηγούμενη παράγραφος 8 αναριθμείται σε παράγραφο 9, ως εξής:
8. Κάθε μία ελεγμένη υπόθεση της περίπτωσης γ' του άρθρου 9 περαιώνεται με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση.

6. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 συμπληρώνεται με την ακόλουθη φράση στο τέλος του κειμένου της:
εκτός της τελευταίας δόσης, που μπορεί να είναι και μικρότερη των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών,

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
3. Κάθε φόρος, τέλος και γενικά κάθε λοιπή φορολογική υποχρέωση, που αφορά κάθε μία ελεγμένη υπόθεση, καθώς και κάθε πρόστιμο του άρθρου 7 και της παραγράφου 7 του άρθρου 11 καταβάλλεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 2
1. Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται για ανέλεγκτες και ελεγμένες υποθέσεις καθώς και για παραβάσεις, κατά περίπτωση, που υφίσταντο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 1049691/3184/0009Α/απόφασής μας.

2. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της παραπάνω απόφασής μας παρατείνται μέχρι 30.9.1994.

Αρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης