Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 1035630/10352/Β0012/14.4.2003 Φορολογική μεταχείριση της ωφέλιας που προκύπτει υπέρ των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών επιχειρήσεων λόγω διαγραφής των οφειλών τους από τόκους υπερημερίας.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθ. πρωτ.: 1035630/10352/Β0012/14.4.2003
Φορολογική μεταχείριση της ωφέλιας που προκύπτει υπέρ των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών επιχειρήσεων λόγω διαγραφής των οφειλών τους από τόκους υπερημερίας.


Αθήνα, 14 Απριλίου 2003
Αριθ. Πρωτ: 1035630/10352/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)        
ΤΜΗΜΑ: Β’                            
                                                         
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84  ΑΘΗΝΑ                  
Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου                  
Τηλέφωνο: 210 – 3375311, 312                  
ΦΑΞ: 210 – 3375001                                              
           
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει υπέρ των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών επιχειρήσεων λόγω διαγραφής των οφειλών τους από τόκους υπερημερίας.

Με αφορμή γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
   
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2238/1994, οι οποίες εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 (ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισμούς, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, κλπ.) βάσει της παρ. 1 του άρθρου 105 του ίδιου νόμου, ως ακαθάριστο εισόδημα από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης θεωρείται το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων της επιχείρησης από τις κάθε είδους συναλλαγές αυτής, που έχουν σχέση με την επαγγελματική της δραστηριότητα γενικά, καθώς και κάθε κέρδος που προκύπτει κατά την επιδίωξη του σκοπού της (μεσιτείες, συναλλαγματικές διαφορές, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις, κλπ.).
   
2. Κατ’ εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση ότι το ποσό κατά το οποίο ωφελείται μια επιχείρηση από άφεση χρέους της και το οποίο προέρχεται από διαγραφή απαιτήσεων προμηθευτών της στα πλαίσια της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας, αποτελεί φορολογητέο ακαθάριστο έσοδο αυτής (Α.15551/27.6.1967, 1069142/10420/24.10.1990 έγγραφά μας).
    
3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εκπίπτουν οι δεδουλευμένοι κάθε είδους τόκοι, δανείων ή πιστώσεων, γενικά, με εξαίρεση τους τόκους υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων προς το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
   
4. Όπως έχει γίνει δεκτό με την 1035747/10209/Β0012/ΠΟΛ.1126/17.4.2002 εγκύκλιό μας, η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ των επιχειρήσεων λόγω της διαγραφής των χρεών τους (τόκων) προς τις Τράπεζες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2789/2000, αποτελεί ακαθάριστο έσοδο αυτών υποκείμενο σε φορολογία κατά τη χρήση εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η υπόψη διαγραφή, καθόσον διαφορετικά οι επιχειρήσεις θα ωφελούντο δύο φορές για τους συγκεκριμένους τόκους: μία κατά την έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα και μία άλλη μέσω της ΜΗ υπαγωγής τους σε φορολογία κατά τη διαγραφή. Περαιτέρω όμως και προκειμένου να μην δημιουργηθεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τις επωφελούμενες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αντίθετων αποτελεσμάτων από το σκοπό των ευεργετικών διατάξεων του ν. 2789/2000 και περαιτέρω, επειδή πολλές από τις υπόψη επιχειρήσεις είναι προβληματικές, με την ίδια εγκύκλιό μας έγινε δεκτό, ότι η ωφέλεια που προκύπτει από την άφεση χρέους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2789/2000 θα φορολογηθεί ισόποσα σε πέντε (5) συνεχείς χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία προκύπτει η ωφέλεια από την άφεση του χρέους.
   
5. Επίσης, με την 1046832/10240/Β0012/ΠΟΛ.1194/12.7.1995 διαταγή μας έχει γίνει δεκτό ότι οι οφειλές από τόκους υπερημερίας των επιχειρήσεων που διαγράφηκαν από τα βιβλία τους, λόγω ανάληψης από το Δημόσιο της υποχρέωσης καταβολής των οφειλών αυτών στα πλαίσια των ρυθμίσεων που ορίζονται από σχετικές υπουργικές αποφάσεις (αριθ. 66336/Β/398/1993, 1648/1154/Β22/1994 κτλ.), με σκοπό την ενίσχυση των υποκείμενων επιχειρήσεων, είτε λόγω του πλήγματος που έχουν υποστεί από τη Γιουγκοσλαβική κρίση, είτε με στόχο τη γενικότερη ανάπτυξη των νομών (Θράκης, Φλώρινας, Κιλκίς, κτλ.) στους οποίους είναι εγκατεστημένες αυτές, συνιστούν για τις υπόψη επιχειρήσεις ακαθάριστα έσοδα, τα οποία θα πρέπει να κατανεμηθούν ισόποσα και να φορολογηθούν στη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία αποκτήθηκαν και στις επόμενες τέσσερις (4) αυτής.
   
Στη συνέχεια και επειδή για ορισμένες επιχειρήσεις το ύψος των διαγραφεισών οφειλών τους ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, με αποτέλεσμα και μετά την κατανομή και φορολόγηση των ακαθαρίστων εσόδων τους σε 5 χρήσεις, να υφίσταται σοβαρή φορολογική επιβάρυνση, με την 1034702/10165/Β0012/ΠΟΛ.1087/14.3.1996 εγκύκλιό μας έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το ύψος των διαγραφεισών οφειλών των επιχειρήσεων υπερβαίνει το ποσό των 500.000.000 δρχ., τα ακαθάριστα έσοδά τους που προέρχονται από την αιτία αυτή, κατανέμονται ισόποσα και φορολογούνται στη χρήση εντός της οποίας αποκτήθηκαν και στις επόμενες εννέα (9) αυτής.
   
6. Με την 4216/Β.269/7.2.2001 (ΦΕΚ 162Β’/16.2.2001) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται η ρύθμιση οφειλών των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών επιχειρήσεων της χώρας, με στόχο την εξυγίανσή τους. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι από το σύνολο των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών στις 31.12.2000 των πιο πάνω επιχειρήσεων η Αγροτική Τράπεζα θα διαγράψει ποσοστό τόκων υπερημερίας, ώστε οι εναπομείναντες τόκοι υπερημερίας να εξασφαλίζονται πλήρως από τις εμπράγματες διασφαλίσεις των πελατών τους. Το σύνολο των τόκων που θα διαγραφούν θα βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/75.
   
7. Ενόψει των ανωτέρω και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης όλων των επιχειρήσεων των οποίων οι τόκοι υπερημερίας έχουν διαγραφεί ή θα διαγραφούν κατ’ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι οι τα ακαθάριστα έσοδα των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών επιχειρήσεων που προέρχονται από τη διαγραφή των οφειλών τους από τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 4216/Β.269/7.2.2001 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατανέμονται ισόποσα και φορολογούνται στη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία αποκτήθηκαν και στις επόμενες τέσσερις (4) αυτής, εκτός αν το ύψος τους υπερβαίνει το ποσό των 1.467.000 ευρώ (500.000.000 δρχ. περίπου), οπότε στην περίπτωση αυτή φορολογούνται ισόποσα σε δέκα (10) συνεχείς χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία προκύπτει η ωφέλεια από την άφεση του χρέους.

    

Ακριβές Αντίγραφο                               
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                    

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης