Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Οι σημαντικότερες αλλαγές – τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 3522/2006 στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. σχετικά την απογραφή, την ετήσια εκτύπωση διαφόρων βιβλίων, την αποτίμηση, καθώς και άλλες υποχρεώσεις των εταιριών που αφορούν την χρήση 2007 μέχρι το κλείσιμο του Ισολογισμού, και την υποβολή της δήλωσης.

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρθρα
Οι σημαντικότερες αλλαγές – τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 3522/2006 στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. σχετικά την απογραφή, την ετήσια εκτύπωση διαφόρων βιβλίων, την αποτίμηση, καθώς και άλλες υποχρεώσεις των εταιριών που αφορούν την χρήση 2007 μέχρι το κλείσιμο του Ισολογισμού, και την υποβολή της δήλωσης.


Αρθρα Οι σημαντικότερες αλλαγές – τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 3522/2006 στις διατάξεις του Κ.Β.Σ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Οι σημαντικότερες αλλαγές – τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 3522/2006 στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. σχετικά την απογραφή, την ετήσια εκτύπωση διαφόρων βιβλίων, την αποτίμηση, καθώς και άλλες υποχρεώσεις των εταιριών που αφορούν την χρήση 2007 μέχρι το κλείσιμο του Ισολογισμού, και την υποβολή της δήλωσης.


1) Μη τήρηση της ομάδας 9 (αναλυτική λογιστική) (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά)

Αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του Αρθρου 7 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ) και οι ειδικές διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. που αφορούν την τήρηση των βιβλίων και επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις, πέραν αυτών που ορίζονται από τις διατάξεις των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της ίδιας παραγράφου, παύουν πλέον να αποτελούν και υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ.

Ετσι με τις νέες διατάξεις ο επιτηδευματίας της Γ' κατηγορίας βιβλίων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Αρθρου 7 έχει υποχρέωση να εφαρμόζει το Ε.Γ.Λ.Σ. με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9, ανεξάρτητα ύψους ακαθάριστων εσόδων και της υποχρέωσης που έχει με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Αρθρου 7 του ν.1882/1990 να εφαρμόζει την ομάδα 9 και να εξάγει βραχύχρονο αποτέλεσμα.

Επισημαίνεται ότι η Κατάργηση της υποχρέωσης εφαρμογής της ομάδας 9 ως υποχρέωσης του Κώδικα δεν αίρει και την υποχρέωση που έχει ο επιτηδευματίας σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις Αρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 ν.1882/1990) να τηρεί αναλυτική λογιστική. Η μη εφαρμογή της ομάδας 9 από τους υπόχρεους τήρησης αυτής σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν συνιστά παράβαση του Κ.Β.Σ. αλλά παράβαση μόνο των ειδικών αυτών διατάξεων και επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από το Αρθρο 4 του π.δ.148/1984 (ΦΕΚ Α'47) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Αρθρου 7 του ν.1882/1990.

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά. Συνεπώς από την έναρξη αυτών των διαχειριστικών περιόδων για τη μη εφαρμογή της ομάδας 9 από τους υπόχρεους εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Αρθρου 7 του ν.1882/1990 ή την πλημμελή εφαρμογή της δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κ.Β.Σ. και δεν υπάρχει υποχρέωση εμφάνισης στο θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών των λογαριασμών της ομάδας 9. Αυτονόητο είναι ότι προαιρετικά έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να τηρεί την ομάδα 9 και να εμφανίζει τους λογαριασμούς της ομάδας αυτής στο εν λόγω ισοζύγιο.

1α) Κατάργηση του χρόνου ενημέρωσης του ημερολογίου της αναλυτικής λογιστικής (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργείται η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του Αρθρου 17, που όριζε το χρόνο ενημέρωσης του ημερολογίου που περιέχει εγγραφές της αναλυτικής λογιστικής. Η κατάργηση της περίπτωσης αυτής γίνεται λόγω της κατάργησης της εφαρμογής της ομάδας 9 ως υποχρέωσης του Κ.Β.Σ. με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του Αρθρου 28 του κοινοποιούμενου νόμου (σχετική παράγραφος 28.11 της παρούσας). Λόγω της κατάργησης της πιο πάνω περίπτωσης δ' η περίπτωση ε' της ίδιας παραγράφου 2 του Αρθρου 17 αναριθμείται σε δ'.

-------

2) Χρόνος ενημέρωσης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Αντικαθίστανται οι περιπτώσεις δ', ιγ' και ιη' της παραγράφου 10 του Αρθρου 17 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ) και στην ίδια παράγραφο προστίθεται νέα περίπτωση κβ'.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ο χρόνος ενημέρωσης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων. Ειδικότερα:

-Με την περίπτωση δ' ορίζεται η ενημέρωση του βιβλίου επενδύσεων μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όταν τηρούνται βιβλία Β' κατηγορίας ή κλεισίματος του ισολογισμού, όταν τηρούνται βιβλία Γ' κατηγορίας και καλύπτεται έτσι νομοθετικό κενό των προϊσχυουσών διατάξεων.

------

3) Λογαριασμοί που εμφανίζονται στο ισοζύγιο λογαριασμών γενικού - αναλυτικών καθολικών (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής συμπληρώνεται η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του Αρθρου 24 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ) αναφορικά με το περιεχόμενο του θεωρημένου ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών.

Έτσι με τις νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης στο θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών γενικού – αναλυτικών καθολικών μόνο των πρωτοβάθμιων λογαριασμών, με την προϋπόθεση όμως ότι όταν ζητηθεί από τον έλεγχο, θα είναι εφικτή η ανάλυση των λογαριασμών αυτών στις επόμενες βαθμίδες. Η ανάλυση αυτή, τα δεδομένα της οποίας είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, εκτυπώνεται εντός τριών (3) ημερών κατ¶εφαρμογή των διατάξεων των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του Αρθρου 24.

Στην ανάλυση αυτή εμφανίζεται ανά λογαριασμό, ανεξαρτήτως βαθμίδας, το προοδευτικό άθροισμα χρέωσης και πίστωσης και το υπόλοιπό του μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα, τα σύνολα των κινήσεων του μήνα, το συνολικό άθροισμα χρέωσης και πίστωσης, καθώς και το υπόλοιπό τους μέχρι το τέλος του μήνα που αφορά. Η δυνατότητα που παρέχεται με τις εν λόγω διατάξεις, που ισχύουν από 22/12/2006, καταλαμβάνει τα ισοζύγια των οποίων η προθεσμία εκτύπωσης λήγει από την ημερομηνία αυτή και μετά, δηλαδή το ισοζύγιο του μήνα Νοεμβρίου 2006 και επόμενα.

--------

4) Τήρηση του Μητρώου Παγίων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του Αρθρου 24 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ) και παρέχεται η δυνατότητα μη εκτύπωσης (σε αθεώρητα έντυπα) του μητρώου παγίων και φύλαξης του περιεχομένου του σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται, με την προϋπόθεση της δυνατότητας εκτύπωσης του περιεχομένου του εντός τριών (3) ημερών, όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του ίδιου Αρθρου.

Οι διατάξεις αυτές, που ισχύουν από 22/12/2006, καταλαμβάνουν το μητρώο παγίων του οποίου η προθεσμία εκτύπωσης λήγει την ημερομηνία αυτή και μετά. Έτσι το μητρώο παγίων για τη χρήση 1/1 – 31/12/2006, του οποίου η προθεσμία ενημέρωσης – εκτύπωσης λήγει μετά από 22/12/2006, μπορεί να μην εκτυπωθεί.

-------

5) Χρόνος εκτύπωσης του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών. Εκτύπωση - αποθήκευση του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου και των δελτίων εσωτερικής διακίνησης σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθενται στην παράγραφο 2 του Αρθρου 24 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ) δύο νέα εδάφια και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α) Ορίζεται ρητά ο χρόνος εκτύπωσης του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών στο χρόνο της προθεσμίας ενημέρωσής του. Έτσι το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών για ένα προϊόν πρέπει να εκτυπώνεται στο χρόνο της ενημέρωσής του, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης Α' της παραγράφου 8 του Αρθρου 8, δηλαδή μέχρι τη 10η ημέρα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρώτης παραγωγής του.

Β) Ορίζεται ρητά ότι το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου εκτυπώνεται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού και παρέχεται η δυνατότητα να μην εκτυπώνεται και το περιεχόμενό του να αποθηκεύεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του Αρθρου 24.

Γ) Παρέχεται η δυνατότητα μη εκτύπωσης των δελτίων εσωτερικής διακίνησης που ορίζονται από την παράγραφο 2 του Αρθρου 8 ή από την παράγραφο 4 του Αρθρου 11, εφόσον τα δεδομένα τους αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα και εκτυπώνονται εντός τριών ημερών, όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του Αρθρου 24. Έτσι από 22/12/2006 και μετά τα δελτία εσωτερικής διακίνησης μπορεί να μην εκτυπώνονται και το περιεχόμενό τους να αποθηκεύεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

------------

6) Μη εκτύπωση των καταστάσεων αποτίμησης των αποθεμάτων – Αποθήκευση των δεδομένων της σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του Αρθρου 24 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ) και παρέχεται η δυνατότητα να μην εκτυπώνεται η κατάσταση των αποθεμάτων με την ποσότητα και την αξία τους (αποτίμηση), εφόσον τα δεδομένα της αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα εντός της προθεσμίας εκτύπωσής της που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του Αρθρου 17 (χρόνος κλεισίματος του ισολογισμού). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται, με την προϋπόθεση που ορίζεται με τις διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του Αρθρου 24.

---------

7) Εκτύπωση δεδομένων βιβλίων που είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του Αρθρου 24 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ) αναφορικά με την υποχρέωση εκτύπωσης των δεδομένων βιβλίων που είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται για νομοτεχνικούς λόγους λόγω της επέκτασης δυνατότητας αποθήκευσης δεδομένων βιβλίων με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου της και σε άλλα βιβλία ή δελτία, όπως το μητρώο παγίων, το βιβλίο παραγωγής κοστολογίου, τις καταστάσεις απογραφής αποθεμάτων (κατ' ποσότητα και αξία) και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και δελτίων εσωτερικής διακίνησης.

----------

8) Αποθήκευση της ανάλυσης των λοιπών (πλην παγίων και αποθεμάτων) στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του Αρθρου 27 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ) και παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα της ανάλυσης των λοιπών (πλην παγίων και αποθεμάτων) στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, που καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών μόνο με τα υπόλοιπα των οικείων λογαριασμών. Με την προϊσχύουσα διάταξη η ανάλυση αυτή έπρεπε να εκτυπώνεται μέχρι το κλείσιμο του ισολογισμού σε αθεώρητες καταστάσεις και για την αποθήκευση των δεδομένων της σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα απαιτείτo έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της προϊσχύουσας περίπτωσης ιγ' της παραγράφου 2 του Αρθρου 36, η οποία και καταργείται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του Αρθρου 32 του κοινοποιούμενου νόμου.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του Αρθρου 24 και ισχύει από 22/12/2006, καταλαμβάνει δηλαδή τις διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του Αρθρου 17.

---------

9) Κατάργηση της αποτίμησης των αποθεμάτων των υποκαταστημάτων με εξαρτημένη λογιστική και των αποθηκευτικών χώρων ενιαία με τα αποθέματα της έδρας (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πέμπτο και το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Αρθρου 28 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ) και καταργείται η υποχρέωση της ενιαίας αποτίμησης των αποθεμάτων τέλους χρήσης των υποκαταστημάτων και των αποθηκευτικών χώρων με τα αποθέματα της έδρας.

Έτσι μετά από την Κατάργηση της υποχρέωσης αυτής ο επιτηδευματίας μπορεί να αποτιμά τα αποθέματα των υποκαταστημάτων με εξαρτημένη λογιστική: α) ξεχωριστά από τα αποθέματα της έδρας με βάση την αξία αγοράς ή το ιστορικό κόστος παραγωγής ενός εκάστου από αυτά, β) ενιαία με τα αποθέματα της έδρας, γ) ενιαία με τα αποθέματα της έδρας ορισμένων από αυτά και ξεχωριστά για καθένα από τα λοιπά, δ) ενιαία με τα αποθέματα της έδρας ορισμένων από αυτά και ενιαία για όλα ή μερικά από τα υπόλοιπα υποκαταστήματα.

Οι διατάξεις αυτές, που ισχύουν από 22/12/2006, καταλαμβάνουν την αποτίμηση αποθεμάτων των χρήσεων εκείνων των οποίων η προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού λήγει από την ημερομηνία αυτή και μετά.

--------

10) Λόγοι ανεπάρκειας των βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του Αρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ) . Με τις διατάξεις της νέας περίπτωσης α' λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων συνεχίζει να αποτελεί η μη τήρηση ή η μη διαφύλαξη του βιβλίου παραγωγής-κοστολογίου, του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και του βιβλίου ή του δελτίου ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του Αρθρου 10. Ετσι με βάση τις διατάξεις αυτές η μη τήρηση κατ' περίπτωση των ημερολογίων, του ισοζυγίου γενικού–αναλυτικών καθολικών, του βιβλίου εσόδων-εξόδων, της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων-εξόδων, καθώς και η μη τήρηση ή η μη διαφύλαξη του βιβλίου αποθήκης, των καταστάσεων της ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων ή του βιβλίου απογραφών δεν αποτελούν πλέον λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων αλλά λόγο ανακρίβειας αυτών σύμφωνα με την περίπτωση θ' της παραγράφου 4 του Αρθρου αυτού, όπως τέθηκε με την παράγραφο 5 του Αρθρου 31 του κοινοποιούμενου νόμου.

Οι νέες διατάξεις, που ισχύουν για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά, αφορούν την κρίση του κύρους των βιβλίων των χρήσεων αυτών με βάση τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή.

Έτσι σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις η μη τήρηση του ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών της χρήσης 2006 αποτελεί λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων της χρήσης αυτής. Αντιθέτως η μη τήρηση του ισοζυγίου αυτού της χρήσης 2007 αποτελεί λόγο ανακρίβειας των βιβλίων της χρήσης αυτής.

--------

11) Λόγοι ανακρίβειας των βιβλίων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006 και της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του Αρθρου 30 για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται οι περιπτώσεις β', ε' και η' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του Αρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ) και προστίθεται στο ίδιο εδάφιο περίπτωση θ' αναφορικά με τις πράξεις ή παραλείψεις που αποτελούν λόγο ανακρίβειας των βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας. Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α)Με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης β' ορίζεται ρητά ότι λόγο ανακρίβειας των βιβλίων αποτελεί η μη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών ποσοτικά των αποθεμάτων ή η ανακριβής καταχώρηση αυτών ως προς την ποσότητα. Η έννοια της μη καταχώρησης των αποθεμάτων ποσοτικά αφορά τη μη καταχώρηση ορισμένων από αυτά (επιλεκτική ή μη). Η μη καταχώρηση όλων των αποθεμάτων αποτελεί λόγο ανακρίβειας των βιβλίων σύμφωνα με τη νέα περίπτωση θ' (μη τήρηση καταστάσεων ποσοτικής καταχώρισης αποθεμάτων). Έτσι με τη νέα διάταξη δεν αποτελεί λόγο ανακρίβειας των βιβλίων αλλά λόγο ανεπάρκειας ή μη καταχώριση στο βιβλίο απογραφών όλων των άλλων (πλην αποθεμάτων) περιουσιακών στοιχείων ή η ανακριβής καταχώρηση αυτών.

Συνεπώς η τήρηση βιβλίου απογραφών στο οποίο έχουν καταχωρηθεί μόνο τα αποθέματα κατ' ποσότητα και αξία, χωρίς να έχουν καταχωρηθεί ορισμένα ή όλα από τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, δεν αποτελεί πλέον λόγο ανακρίβειας των βιβλίων αλλά λόγο ανεπάρκειας αυτών σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 3 του Αρθρου 30.

Β)Με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης ε' απαλείφεται από τους λόγους ανακρίβειας των βιβλίων η μη τήρηση του βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του Αρθρου 10 (του βιβλίου δηλαδή που τηρείτο από τους επισκευαστές ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών κ.λ.π.), το οποίο πλέον με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του Αρθρου 28 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ως βιβλίο της παραγράφου 5 του Αρθρου 10. Η απάλειψη αυτή γίνεται για νομοτεχνικούς λόγους και δεν επέρχεται καμιά ουσιαστική μεταβολή στις ισχύουσες διατάξεις.

Γ)Με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης η' ορίζεται ως λόγος ανακρίβειας των βιβλίων η εμφάνιση αθροιστικών λαθών, πέραν του βιβλίου εσόδων-εξόδων που οριζόταν με την προϊσχύουσα διάταξη και στη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων-εξόδων, καθώς και στο βιβλίο απογραφών.

Δ)Με τη νέα περίπτωση θ' ορίζονται ως λόγοι ανακρίβειας των βιβλίων:

- η μη τήρηση των ημερολογίων

- η μη τήρηση του ισοζυγίου γενικού – αναλυτικών καθολικών

- η μη τήρηση του βιβλίου εσόδων–εξόδων

- η μη τήρηση της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων-εξόδων

- η μη τήρηση ή η μη διαφύλαξη του βιβλίου αποθήκης

- η μη τήρηση ή μη διαφύλαξη των καταστάσεων της ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων ή του βιβλίου απογραφών, όταν δεν συντάσσονται καταστάσεις απογραφής και τα αποθέματα καταχωρούνται απ' ευθείας στο βιβλίο απογραφών.

Οι πιο πάνω παραλείψεις αποτελούν λόγο ανακρίβειας των βιβλίων για τις χρήσεις που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά. Για τις χρήσεις που λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή αποτελούν λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 31.4.

Παράδειγμα:

Το έτος 2009 διαπιστώνεται από τον τακτικό έλεγχο μη διαφύλαξη των καταστάσεων της ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων των χρήσεων 1/7/2005-30/6/2006, 1/7/2006-30/6/2007 και 1/7/2007-30/6/2008. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του Αρθρου 30 και της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του ίδιου Αρθρου η παράλειψη αυτή αποτελεί λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων των χρήσεων 1/7/2005-30/6/2006 και 1/7/2006-30/6/2007 και λόγο ανακρίβειας των βιβλίων της χρήσης 1/7/2007-30/6/2008.

------------

12) Προϋποθέσεις κρίσης του κύρους των βιβλίων ως ανακριβών. Παραλείψεις που δεν αποτελούν λόγο ανεπάρκειας – ανακρίβειας των βιβλίων ( έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του Αρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ) αναφορικά: α) με τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την κρίση των βιβλίων ως ανακριβών λόγω των παρατυπιών και των παραλείψεων που ορίζονται στην παράγραφο 4 του Αρθρου 30 και β) με τις πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες δεν λογίζονται ως ανεπάρκεια ή ως ανακρίβεια.

Ειδικότερα:

Προϋποθέσεις κρίσης του κύρους των βιβλίων ως ανακριβών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του Αρθρου 30 για την κρίση των βιβλίων ως ανακριβών και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος πρέπει:

α) Οι πράξεις ή οι παραλείψεις που ορίζονται από τις περιπτώσεις α' έως ε', ζ' και η' της παραγράφου αυτής (Αρθρο 30 παρ. 4) να είναι μεγάλης έκτασης, ώστε να επηρεάζουν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα. Η κάλυψη ή μη της προϋπόθεσης αυτής είναι θέμα πραγματικό, που κρίνεται από το φορολογικό έλεγχο.

β) Οι πράξεις ή οι παραλείψεις που ορίζονται από τις περιπτώσεις στ' και θ' της παραγράφου 4 του Αρθρου 30 να καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο και όχι απλώς δυσχερή το φορολογικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή για την ύπαρξη της αδυναμίας διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρονται στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του Αρθρου 30.

Παραλείψεις που δεν αποτελούν λόγο ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του Αρθρου 30 δεν λογίζεται ως ανεπάρκεια ή ως ανακρίβεια των βιβλίων:

α) Η καταχώριση εσόδου ή εξόδου σε άλλη χρήση από εκείνη που αφορά.

β) Η εμφάνιση αθροιστικών λαθών στο βιβλίο εσόδων-εξόδων, στη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων- εξόδων και στο βιβλίο απογραφών, όταν από τη λανθασμένη άθροιση δεν μειώνεται το φορολογικό αποτέλεσμα. Έτσι αθροιστικά λάθη τα οποία ή αυξάνουν το φορολογικό αποτέλεσμα ή δεν το επηρεάζουν δεν αποτελούν λόγο ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων.

γ) Η αποτίμηση των αποθεμάτων κατ' άλλο τρόπο από τον οριζόμενο με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Αρθρου 28 (όπως αποτίμηση των αποθεμάτων με μη παραδεκτή μέθοδο, αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων χωρίς την υποβολή γνωστοποίησης στο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή χωρίς την έγκριση των Ε.Λ.Β., λανθασμένη αποτίμηση), με την προϋπόθεση ότι θα συνταχθεί κατάσταση ορθής αποτίμησης των αποθεμάτων στο χρόνο που θα ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο.

Νόμος 3522/2006
Και
ΠΟΛ.1024/15.2.2007

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης