Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1253/22.7.1993 Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT).

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1253/22.7.1993
Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT).


ΠΟΛ.1253/22.7.1993 Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT).

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 22 Ιουλίου 1993
Αρ.Πρωτ.: 1099733/8159/0014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΟΛ. 1253

ΘΕΜΑ: Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν.Δ. 3627/56 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ», του Π.Δ. 545 περί Οργανισμού του ΥΠΕΘΟ, καθώς και του Π.Δ. 532/91 περί Οργανισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ,

β) του Π.Δ. 224/1986 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας ΕΣΥΕ»,

γ) του άρθρου 35 του Ν.992/1979 «περί οργανώσεων των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».

ε) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας αριθ. Υ1687/17.2.92 «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας».

στ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Υ.1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπ. Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών,

ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) 3330/1991 του Συμβουλίου «για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών - μελών» με τον οποίο τάσσονται δεσμευτικές χρονικές προθεσμίες για την διαβίβαση των στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου στην Κοινότητα,

η) των παρακάτω διατάξεων του Ν. 1642/1986 «περί της εφαρμογής του Φ.Π.Α. και άλλες διατάξεις»:

i. της περίπτωσης δ της παραγρ. 5 και της παραγρ. 10 του άρθρου 29 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 43 του άρθρου 1 του Ν.2093/1992, (ΦΕΚ 181 Α/25.11.92)

ii. της παραγρ. 3 του άρθρου 58,

θ) την απόφασή μας αριθ. 24189/Ι2254/18.12.1992 περί συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα Intrastat), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ι) την αριθ. 1066507/3968/913/Α0014/7.5.93/ΠΟΛ.1182/7.5.1993 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών περί προθεσμίας υποβολής μηνιαίας και τριμηνιαίας προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α.,

ια) την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων στατιστικών πληροφοριών ενδοκοινοτικού εμπορίου στα πλαίσια των εθνικών και κοινοτικών υποχρεώσεων με την καθιέρωση της Εσωτερικής Αγοράς.

Αποφασίζουμε

Α. 1) Οι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. καθώς και τα πρόσωπα που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 10α του Ν. 1642/1986 και υποβάλλουν προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν στατιστική δήλωση (δήλωση INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούν κάθε μήνα.

2) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της προηγούμενης περίπτωσης Α1, όσοι κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις από και προς όλα τα άλλα κράτη - μέλη της Κοινότητας ή εισαγωγές / εξαγωγές κατά το έτος 1992, μικρότερες του «κατωφλίου εξομοίωσης» (το οποίο καθορίζεται κάθε χρόνο από την ΕΣΥΕ) και κατά το τρέχον έτος δεν υπερέβησαν το κατώφλι αυτό.

3) α) Η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ταυτόχρονα με την προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. και όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης αυτής.

Είναι επίσης δυνατό στις ίδιες προθεσμίες η δήλωση INTRASTAT:

αα) να υποβληθεί με μαγνητικά μέσα κατευθείαν στην ΕΣΥΕ, κατόπιν συννενόησης με αυτήν. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται από την ΕΣΥΕ βεβαίωση ότι παραλήφθηκε δήλωση INTRASTAT, όπως το υπόδειγμα Α που επισυνάπτεται στο παράρτημα αυτής της απόφασης. Η βεβαίωση αυτή θα συνυποβάλλεται μαζί με την προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. στην Δ.Ο.Υ.

αβ) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και πριν την υποβολή της προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται από την Δ.Ο.Υ., βεβαίωση ότι παραλήφθηκε δήλωση INTRASTAT, όπως το υπόδειγμα Β που επισυνάπτεται στο παράρτημα αυτής της απόφασης ή θα προσκομίζεται αντίγραφο που θα υπογράφεται από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει. Η βεβαίωση ή το αντίγραφο θα επιδεικνύεται από τον δηλούντα κατά την υποβολή της προσωρινής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ.

Εάν κάποιο μήνα δεν πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές δεν υποβάλλεται δήλωση INTRASTAT.

β) Κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση μεταφορικού μέσου καθώς και κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση προϊόντων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, οινοπνευματώδη και καπνοβιομηχανικά προϊόντα) η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με μήνα αναφοράς αυτόν του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14α του Ν. 1642/1986. Στο τιμολογούμενο ποσό και στη στατιστική αξία δεν θα περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κατά τα λοιπά δε η φορολογητέα αξία θα προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 15 του 1642/1986.

γ) Κατ΄ εξαίρεση, οι υπόχρεοι που ασκούν τη δραστηριότητα τους εποχιακά ή έχουν την έδρα της οικονομικής τους δραστηριότητας σε νησιά όπου δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ., μπορούν να καταθέτουν τη στατιστική δήλωση INTRASTAT στην πλησιέστερη Δ.Ο.Υ. συγχρόνως με την υποβολή της προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α. και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3α. Επίσης, όσοι είναι εγκατεστημένοι σε νησιά όπου δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ., μπορούν να αποστείλουν τη δήλωση INTRASTAT ταχυδρομικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μαζί με την προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α.

4) Δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται επίσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παραπάνω περίπτωση Α3, όταν τα προϊόντα μεταφέρονται από το ένα κράτος - μέλος στο άλλο χωρίς την έκδοση τιμολογίου (π.χ. αντικατάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων), ή για συναλλαγή (αποστολή ή άφιξη) με σκοπό εργασία φασόν ή για επισκευή κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα συμπληρώνεται το πεδίο το τιμολογούμενο ποσού. Θα αναγράφονται όμως η στατιστική αξία και τα λοιπά στοιχεία της δήλωσης INTRASTAT. Στην περίπτωση συναλλαγής ύστερα από εργασία φασόν ως στατιστική αξία λογίζεται η συνολική αξία του προϊόντος (το κόστος της εργασίας συν τις πρώτες και βοηθητικές ύλες). Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές, ως στατιστική αξία των διακινουμένων πρώτων και βοηθητικών υλών θα λαμβάνεται η αξία κατά δήλωση (από τις προφόρμες, εμπορικά συμβόλαια ή συμφωνίες, ασφαλιστήρια κλπ.).

5) Στην περίπτωση τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης INTRASTAT (άφιξης ή αποστολής) είναι αντίστοιχα ο αρχικός αποστολέας, με φορολογητέα αξία αυτή που χρεώνει τον ενδιάμεσο συμβαλλόμενο, ή ο τελικός παραλήπτης, με φορολογητέα αξία αυτή που χρεώνεται από τον ενδιάμεσο συμβαλλόμενο.

6) Στην περίπτωση που χορηγούνται ή λαμβάνονται εκπτώσεις, δεν θα συμπληρώνεται δήλωση INTRASTAT.

7) Στη περίπτωση επιστροφών προγενέστερων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, θα συμπληρώνεται δήλωση αποστολής ενώ στην περίπτωση επιστροφών προγενέστερων ενδοκοινοτικών παραδόσεων θα συμπληρώνεται δήλωση άφιξης.

8) Δεν απαιτείται συμπλήρωση δήλωσης INTRASTAT στις περιπτώσεις παροχής ή λήψης υπηρεσιών.

9) Στην περίπτωση αλλαγής στοιχείων από αυτά που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο α/α είδους δήλωσης INTRASTAT πρέπει να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση που θα περιλαμβάνει τα σωστά στοιχεία αυτού του συγκεκριμένου είδους. Επίσης στις περιπτώσεις που έχουν παραληφθεί από τη δήλωση INTRASTAT εμπορεύματα πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση.

10) Κατά την πώληση ή αγορά αγαθών από παραγγελιοδόχο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος, που ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του παραγγελέα, θεωρείται ότι συντελείται ενδοκοινοτική συναλλαγή μεταξύ αυτού και του παραγγελέα κατά τον χρόνο έκδοσης του οριστικού φορολογικού στοιχείου μεταξύ τους. Ως ημερομηνία αναφοράς θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης του στοιχείου αυτού.

Β. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή της δήλωσης INTRASTAT υποχρεούται:

1. Να παρακολουθεί τις μηνιαίες δηλώσεις INTRASTAT από τους υπόχρεους παροχής στατιστικών πληροφοριών συγχρόνως με την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. και σε κάθε περίπτωση μέσα στην προθεσμία της περίπτωσης Α3α.

2) Να ελέγχει την πληρότητα της δήλωσης INTRASTAT.

3) Να αποστέλλει στην ΕΣΥΕ, το αργότερο μέχρι την επομένη της τελευταίας εμπρόθεσμης ημερομηνίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α. κάθε μήνα, τις δηλώσεις INTRASTAT που έχουν παραληφθεί.

Γ. Το ΚΕΠΥΟ υποχρεούται να παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 1991, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, τους καταλόγους των υποκειμένων σε Φ.Π.Α. που δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου αποκτήσεις ή παραδόσεις από και προς τα άλλα κράτη - μέλη, με ειδική διάκριση για τους εντασσόμενους στο «κατώφλι εξομοίωσης» το οποίο καθορίζεται κατ΄ έτος από την ΕΣΥΕ (αφορά επιχειρήσεις μικρές που δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση ΙINTRASTAT, αλλά παρέχουν τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες με την προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α.).

Δ. Η ΕΣΥΕ:

1) Υποχρεούται να μεριμνά για την κατά μήνα συγκέντρωση των δηλώσεων INTRASTAT και να προβαίνει στην έγκαιρη επεξεργασία των στοιχείων των δηλώσεων αυτών, η οποία θα περιλαμβάνει λογικό έλεγχο, έλεγχο πληρότητας και συνέπειας, καθώς και μηχανογραφική επεξεργασία και κατάρτιση πινάκων, σύμφωνα με τα Κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές ανάγκες για στατιστική πληροφόρηση.

2) Δύναται να χρησιμοποιεί για τις εργασίες της περίπτωσης Δ.1 υπαλλήλους της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, μονίμους και με σύμβαση Ι.Δ., καθώς και ιδιώτες - συνεργάτες.

Ε. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΥΕ θα καθορίζονται οι εκτελεστικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη διενέργεια των στατιστικών εργασιών.

Ζ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αντικαθιστά την αρ. 24189/Ι 2254/18.12.92 και την τροποποιητική αυτής αριθ. 4040/1398/19.2.93 αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή, η οποία δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Κράτους, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Αθήνα 199

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Βεβαιώνεται ότι ο υπάλληλος της επιχειρήσεως / τρίτος δηλών .... .... ..... .... .... .... .... .... παρέδωσε σήμερα για λογαριασμό

της επιχείρησης με στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.... .... ..... .... .... .... .... ....

Α.Φ.Μ.: .... .... ..... .... .... .... .... ....

Ταχ. Δ/νση: .... .... ..... .... .... .... .... ....

Τηλέφωνο: .... .... ..... .... .... .... .... .... FAX .... .... ..... .... .... ....

που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. .... .... ..... .... .... .... .... .... ΚΩΔ. Δ.Ο.Υ.: .... ....

στον υπάλληλο .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... ....

του τμήματος Στατ/κών Ενδοκοινοτικού Εμπορίου, την δήλωση INTRASTAT μηνός .... .... ..... .... .... .... 199 .... .... ..... .... .... .... σε δισκέτα.

Ο/Η παραλαβ .... .... ..... ....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ .... .... ..... ....

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1993 .... .... ..... ....

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

FAX:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Βεβαιώνεται ότι ο υπάλληλος της επιχειρήσεως / τρίτος δηλών .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... παρέδωσε σήμερα για λογαριασμό της επιχείρησης με στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ....

Α.Φ.Μ.: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... ....

Ταχ. Δ/νση: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ....

Τηλέφωνο: .... .... ..... .... .... .... ..... .... FAX .... .... ..... .... .... .... ..... ....

που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. .... .... ..... .... ΚΩΔ. Δ.Ο.Υ. .... .... ..... .... .... .... ..... .... στον υπάλληλο .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... της Υ.Σ. Νομού, την δήλωση INTRASTAT μηνός .... .... ..... .... .... .... ..... .... 199 .... .... ..... .... σε δισκέτα.

Ο/Η παραλαβ .... ....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β

Νομαρχία ............................


1993

Δ.Ο.Υ. ............................


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT

Βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση με στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ....

Α.Φ.Μ.: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ....

Ταχ. Δ/νση: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ....

Τηλέφωνο: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ....

Τιμολ. ποσό αφίξεων : .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ....

Τιμολ. ποσό αποστολών: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... παρέδωσε σήμερα τη δήλωση INTRASTAT μήνα .... .... ..... .... 199 ..... ....

Ο/Η παραλαβ .... ....

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης