ΠΟΛ.1253/1993

Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1120/2021.
Όπου η παρούσα αναφέρεται σε «Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ» και «Γενικός Γραμματέας ΕΣΥΕ» αντικαθίσταται με «Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ» και «Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής», σύμφωνα με την Α.1120/2021.22 Ιούλ 1993

Taxheaven.gr

Αθήνα, 22 Ιουλίου 1993
Αρ.Πρωτ.: 1099733/8159/0014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΟΛ 1253/1993

ΘΕΜΑ: Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν.Δ. 3627/56 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ», του Π.Δ. 545 περί Οργανισμού του ΥΠΕΘΟ, καθώς και του Π.Δ. 532/91 περί Οργανισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ,

β) του Π.Δ. 224/1986 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας ΕΣΥΕ»,

γ) του άρθρου 35 του Ν.992/1979 «περί οργανώσεων των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».

ε) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας αριθ. Υ1687/17.2.92 «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας».

στ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Υ.1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπ. Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών,

ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) 3330/1991 του Συμβουλίου «για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών - μελών» με τον οποίο τάσσονται δεσμευτικές χρονικές προθεσμίες για την διαβίβαση των στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου στην Κοινότητα,

η) των παρακάτω διατάξεων του Ν. 1642/1986 «περί της εφαρμογής του Φ.Π.Α. και άλλες διατάξεις»:

i. της περίπτωσης δ της παραγρ. 5 και της παραγρ. 10 του άρθρου 29 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 43 του άρθρου 1 του Ν.2093/1992, (ΦΕΚ 181 Α/25.11.92)

ii. της παραγρ. 3 του άρθρου 58,

θ) την απόφασή μας αριθ. 24189/Ι2254/18.12.1992 περί συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα Intrastat), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ι) την αριθ. 1066507/3968/913/Α0014/7.5.93/ΠΟΛ.1182/7.5.1993 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών περί προθεσμίας υποβολής μηνιαίας και τριμηνιαίας προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α.,

ια) την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων στατιστικών πληροφοριών ενδοκοινοτικού εμπορίου στα πλαίσια των εθνικών και κοινοτικών υποχρεώσεων με την καθιέρωση της Εσωτερικής Αγοράς.

Αποφασίζουμε

Α.1. Οι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. καθώς και τα πρόσωπα που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α. και υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν στατιστική δήλωση (δήλωση Intrastat) για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται κάθε μήνα.

Α.2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της προηγούμενης περίπτωσης Α1, όσοι κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις από και προς όλα τα άλλα κράτη - μέλη της Κοινότητας ή εισαγωγές / εξαγωγές κατά το έτος 1992, μικρότερες του «κατωφλίου εξομοίωσης» (το οποίο καθορίζεται κάθε χρόνο από την ΕΣΥΕ) και κατά το τρέχον έτος δεν υπερέβησαν το κατώφλι αυτό.

Α.3. α) Η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται στην ΕΛΣΤΑΤ, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eurostat.statistics.gr, ταυτόχρονα με την υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων (VIES) και όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτού.
Είναι επίσης δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν είτε σε αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης είτε υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από τον μήνα αναφοράς, η δήλωση INTRASTAT να υποβληθεί σε έντυπη μορφή στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής η δήλωση υποβάλλεται στις ίδιες προθεσμίες. Στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ., αποδεικτικό υποβολής αυτής αποτελεί το αντίτυπο με υπογραφή παραλαβής που θα υπογράφεται από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει.
Εάν σε κάποιο μήνα δεν πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές δεν υποβάλλεται δήλωση INTRASTAT.


β) Κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση μεταφορικού μέσου καθώς και κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση προϊόντων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, οινοπνευματώδη και καπνοβιομηχανικά προϊόντα) υποβάλλεται δήλωση INTRASTAT με μήνα αναφοράς αυτόν του χρόνου γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του Κώδικα Φ.Π.Α. Στο τιμολογούμενο ποσό και στη στατιστική αξία δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κατά τα λοιπά δε η φορολογητέα αξία θα προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 19 του Κώδικα Φ.Π.Α.

γ) Κατ' εξαίρεση οι υπόχρεοι που ασκούν τη δραστηριότητα εποχιακά ή έχουν την έδρα της οικονομικής δραστηριότητας σε νησιά όπου δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ., μπορούν να καταθέσουν τη στατιστική δήλωση INTRASTAT στην πλησιέστερη Δ.Ο.Υ. ή Γ.Ε.Φ. και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας της παρ. Α.3.α). Επίσης, όσοι είναι εγκατεστημένοι σε νησιά όπου δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. ή Γ.Ε.Φ., μπορούν να αποστείλουν τη δήλωση INTRASTAT ταχυδρομικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


4) Δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται επίσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παραπάνω περίπτωση Α3, όταν τα προϊόντα μεταφέρονται από το ένα κράτος - μέλος στο άλλο χωρίς την έκδοση τιμολογίου (π.χ. αντικατάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων), ή για συναλλαγή (αποστολή ή άφιξη) με σκοπό εργασία φασόν ή για επισκευή κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα συμπληρώνεται το πεδίο το τιμολογούμενο ποσού. Θα αναγράφονται όμως η στατιστική αξία και τα λοιπά στοιχεία της δήλωσης INTRASTAT. Στην περίπτωση συναλλαγής ύστερα από εργασία φασόν ως στατιστική αξία λογίζεται η συνολική αξία του προϊόντος (το κόστος της εργασίας συν τις πρώτες και βοηθητικές ύλες). Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές, ως στατιστική αξία των διακινουμένων πρώτων και βοηθητικών υλών θα λαμβάνεται η αξία κατά δήλωση (από τις προφόρμες, εμπορικά συμβόλαια ή συμφωνίες, ασφαλιστήρια κλπ.).

5) Στην περίπτωση τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης INTRASTAT (άφιξης ή αποστολής) είναι αντίστοιχα ο αρχικός αποστολέας, με φορολογητέα αξία αυτή που χρεώνει τον ενδιάμεσο συμβαλλόμενο, ή ο τελικός παραλήπτης, με φορολογητέα αξία αυτή που χρεώνεται από τον ενδιάμεσο συμβαλλόμενο.

6) Στην περίπτωση που χορηγούνται ή λαμβάνονται εκπτώσεις, δεν θα συμπληρώνεται δήλωση INTRASTAT.

7) Στη περίπτωση επιστροφών προγενέστερων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, θα συμπληρώνεται δήλωση αποστολής ενώ στην περίπτωση επιστροφών προγενέστερων ενδοκοινοτικών παραδόσεων θα συμπληρώνεται δήλωση άφιξης.

8) Δεν απαιτείται συμπλήρωση δήλωσης INTRASTAT στις περιπτώσεις παροχής ή λήψης υπηρεσιών.

9) Στην περίπτωση αλλαγής στοιχείων από αυτά που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο α/α είδους δήλωσης INTRASTAT πρέπει να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση που θα περιλαμβάνει τα σωστά στοιχεία αυτού του συγκεκριμένου είδους. Επίσης στις περιπτώσεις που έχουν παραληφθεί από τη δήλωση INTRASTAT εμπορεύματα πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση.

10) Κατά την πώληση ή αγορά αγαθών από παραγγελιοδόχο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος, που ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του παραγγελέα, θεωρείται ότι συντελείται ενδοκοινοτική συναλλαγή μεταξύ αυτού και του παραγγελέα κατά τον χρόνο έκδοσης του οριστικού φορολογικού στοιχείου μεταξύ τους. Ως ημερομηνία αναφοράς θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης του στοιχείου αυτού.

Β. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών υποχρεούται:
 
1. Να παραλαμβάνει τις μηνιαίες δηλώσεις INTRASTAT από τους υπόχρεους παροχής στατιστικών πληροφοριών σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. Α.3.α).
 
2. Να αποστέλλει στην ΕΛΣΤΑΤ, το αργότερο μέχρι την επόμενη της τελευταίας εμπρόθεσμης ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης VIES κάθε μήνα, τις δηλώσεις INTRASTAT που έχουν παραληφθεί.


Γ. Η Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούται να παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 και του άρθρου 6 του Κανονισμού 1982/2004 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2004, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 91/2010 της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2010 α) ανά μήνα, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, τους καταλόγους των υποκείμενων σε Φ.Π.Α. που δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου αποκτήσεις ή παραδόσεις από και προς τα άλλα κράτη - μέλη, με ειδική διάκριση για τους εντασσόμενους στο «κατώφλι εξομοίωσης/εξαίρεσης», το οποίο καθορίζεται κατ' έτος από την ΕΛΣΤΑΤ (αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση INTRASTAT, αλλά παρέχουν τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες με την δήλωση Φ.Π.Α.), β) με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οποιαδήποτε παρασχεθείσα πληροφορία για φορολογικούς σκοπούς, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων.

Δ. Η ΕΣΥΕ:

1) Υποχρεούται να μεριμνά για την κατά μήνα συγκέντρωση των δηλώσεων INTRASTAT και να προβαίνει στην έγκαιρη επεξεργασία των στοιχείων των δηλώσεων αυτών, η οποία θα περιλαμβάνει λογικό έλεγχο, έλεγχο πληρότητας και συνέπειας, καθώς και μηχανογραφική επεξεργασία και κατάρτιση πινάκων, σύμφωνα με τα Κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές ανάγκες για στατιστική πληροφόρηση.

2) Δύναται να χρησιμοποιεί για τις εργασίες της περίπτωσης Δ.1 υπαλλήλους της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, μονίμους και με σύμβαση Ι.Δ., καθώς και ιδιώτες - συνεργάτες.

Ε. Με αποφάσεις του Πρόεδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής θα καθορίζονται οι εκτελεστικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη διενέργεια των στατιστικών εργασιών.

Ζ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αντικαθιστά την αρ. 24189/Ι 2254/18.12.92 και την τροποποιητική αυτής αριθ. 4040/1398/19.2.93 αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή, η οποία δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Κράτους, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Αθήνα 199

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Βεβαιώνεται ότι ο υπάλληλος της επιχειρήσεως / τρίτος δηλών .... .... ..... .... .... .... .... .... παρέδωσε σήμερα για λογαριασμό

της επιχείρησης με στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.... .... ..... .... .... .... .... ....

Α.Φ.Μ.: .... .... ..... .... .... .... .... ....

Ταχ. Δ/νση: .... .... ..... .... .... .... .... ....

Τηλέφωνο: .... .... ..... .... .... .... .... .... FAX .... .... ..... .... .... ....

που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. .... .... ..... .... .... .... .... .... ΚΩΔ. Δ.Ο.Υ.: .... ....

στον υπάλληλο .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... ....

του τμήματος Στατ/κών Ενδοκοινοτικού Εμπορίου, την δήλωση INTRASTAT μηνός .... .... ..... .... .... .... 199 .... .... ..... .... .... .... σε δισκέτα.

Ο/Η παραλαβ .... .... ..... ....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ .... .... ..... ....

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1993 .... .... ..... ....

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

FAX:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Βεβαιώνεται ότι ο υπάλληλος της επιχειρήσεως / τρίτος δηλών .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... παρέδωσε σήμερα για λογαριασμό της επιχείρησης με στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ....

Α.Φ.Μ.: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... ....

Ταχ. Δ/νση: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ....

Τηλέφωνο: .... .... ..... .... .... .... ..... .... FAX .... .... ..... .... .... .... ..... ....

που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. .... .... ..... .... ΚΩΔ. Δ.Ο.Υ. .... .... ..... .... .... .... ..... .... στον υπάλληλο .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... της Υ.Σ. Νομού, την δήλωση INTRASTAT μηνός .... .... ..... .... .... .... ..... .... 199 .... .... ..... .... σε δισκέτα.

Ο/Η παραλαβ .... ....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β

Νομαρχία ............................


1993

Δ.Ο.Υ. ............................


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT

Βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση με στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ....

Α.Φ.Μ.: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ....

Ταχ. Δ/νση: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ....

Τηλέφωνο: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ....

Τιμολ. ποσό αφίξεων : .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ....

Τιμολ. ποσό αποστολών: .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .... παρέδωσε σήμερα τη δήλωση INTRASTAT μήνα .... .... ..... .... 199 ..... ....

Ο/Η παραλαβ .... ....


Taxheaven.gr