Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1267/29.11.2002 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3037/2002 (Απαγόρευση Παιγνίων).

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1267/29.11.2002
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3037/2002 (Απαγόρευση Παιγνίων).


ΠΟΛ.1267/29.11.2002 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3037/2002 (Απαγόρευση Παιγνίων)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2002
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1098530/1600/Τ.&Ε.Φ.
1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ. 1267
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
- ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
- ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Δ16)
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
2) Γ.Γ.Π.Σ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
    

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3037/2002 (Απαγόρευση Παιγνίων).

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας 1064951/1200/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1209/6.8.2002, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3037/2002 «Απαγόρευση Παιγνίων», παρέχομε οδηγίες για την επιστροφή του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι σε όσους έχουν καταβάλει τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2002 για ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή ηλεκτρομηχανικά μηχανήματα παιγνίων, επιστρέφεται ποσό που αντιστοιχεί σε τόσα δωδέκατα του ετήσιου τέλους, όσοι ακέραιοι ημερολογιακοί μήνες απομένουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι τη λήξη του έτους. Η επιστροφή πραγματοποιείται μόνο εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί παιγνίων και δεν εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον των Επιτροπών της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2753/1999.

Δεδομένου ότι ο νόμος 3037 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 30 Ιουλίου 2002 (ΦΕΚ Α΄ 174), σε όσους συντρέχουν οι οριζόμενες από τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προϋποθέσεις, επιστρέφονται τα 5/12 του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών-τεχνικών παιγνίων που έχει καταβληθεί και αφορά το έτος 2002.

Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις δεν γίνεται διάκριση, οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων περί παιγνίων αποκλείει την επιστροφή.

Ειδικότερα παραβάσεις οι οποίες αποκλείουν την επιστροφή είναι:

• Η διενέργεια τυχερού παιγνίου.

• Η μη καταβολή ή ελλιπής καταβολή του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων ή η μη επικόλληση του ειδικού σήματος.

• Η εγκατάσταση ή διενέργεια ψυχαγωγικού τεχνικού παιγνίου χωρίς άδεια.

• Η καταστρατήγηση των όρων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της 1125278/1435/Τ.&Ε.Φ./3.12.1997 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών για τη χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (όπως παράβαση ωραρίου λειτουργίας, πλήρης απομόνωση αιθουσών, δημιουργία άλλης εισόδου

ή εξόδου που οδηγεί σε ιδιωτική κατοικία κ.λ.π.). Σχετική η 1125502/1383/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1315/4.12.1997 εγκύκλιος.

• Η παρουσία ανηλίκων σε καταστήματα διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων ή συμμετοχή αυτών σε παίγνια.

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δικαιολογητικά για την επιστροφή.

Η επιστροφή του ποσού γίνεται από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία είχε καταβληθεί το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών - τεχνικών παιγνίων.

Για την επιστροφή ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στη Δ.Ο.Υ. αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται με τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α. Φωτοτυπία της δήλωσης απογραφής ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων που αφορά το έτος 2002.

β. Το σχετικό διπλότυπο είσπραξης του τέλους παιγνίων,

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών την επιστροφή να δηλώνει ότι δεν έχει σχηματισθεί παράβαση σε βάρος της επιχείρησης, στην οποία ήταν εγκατεστημένα και λειτουργούσαν τα παιγνιομηχανήματα.

δ. Βεβαίωση του Δήμου, της Κοινότητας ή της Λιμενικής Αρχής, κατά περίπτωση, από την οποία να προκύπτει άτι δεν έχει σχηματισθεί, από τα κατά περίπτωση ελεγκτικά τους όργανα παράβαση σε βάρος της επιχείρησης που να αφορά την περί παιγνίων νομοθεσία.

ε. Πιστοποιητικό από αρμόδια Δικαστική Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι σε βάρος του εκμεταλλευτή των παιγνιομηχανημάτων δεν υπάρχει καταδίκη ή δεν εκκρεμεί δίωξη για παράβαση της περί παιγνίων νομοθεσίας.

Προϋποθέσεις για την Επιστροφή και ενέργειες των Δ.Ο.Υ. για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών.

Όπως προαναφέρθηκε, η επιστροφή πραγματοποιείται μόνο εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί παιγνίων και δεν εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον των Επιτροπών της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2753/1999.

Συνεπώς, προκειμένου να επιστραφεί το αιτούμενο ποσό πρέπει να μην έχει συντελεσθεί κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις. Επίσης, πρέπει να μην εκκρεμεί διαδικασία εξέτασης παιγνιομηχανημάτων ενώπιον των Τριμελών Επιτροπών Παιγνίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2753/1999, ύστερα από άσκηση του δικαιώματος επιφύλαξης από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο του καταστήματος ως προς το χαρακτηρισμό του παιγνίου, για ελέγχους που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2002.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι από την επιχείρηση του εκμεταλλευτή έχει γίνει παράβαση των διατάξεων περί παιγνίων ή εκκρεμεί σε βάρος του διαδικασία ενώπιον των Επιτροπών Παιγνίων, δεν θα πραγματοποιείται επιστροφή έστω και αν το ποσό καταβλήθηκε από τον ιδιοκτήτη των παιγνιομηχανημάτων.

Εάν η Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη δεν συμπίπτει με τη Δ.Ο.Υ. του εκμεταλλευτή, θα ζητούνται σχετικά προς τούτο στοιχεία από τη Δ.Ο.Υ. του εκμεταλλευτή.

Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικού καταστήματος και υποκαταστήματος ή υποκαταστημάτων, ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων θα γίνεται ξεχωριστά για το κεντρικό και για κάθε υποκατάστημα και δεν θα γίνεται επιστροφή του τέλους μόνο για το κατάστημα (κεντρικό ή υποκατάστημα) στο οποίο διαπιστώθηκε παράβαση της περί παιγνίων νομοθεσίας κατά τα ανωτέρω.

Προκειμένου οι Δ.Ο.Υ. να ενημερωθούν για τις τυχόν παραβάσεις που έχουν σχηματισθεί, η Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) με τα 111690/29.7.02 και 112593/Γ/28.8.02 έγγραφά της προς τις Περιφερειακές Δ/νσεις έχει ήδη ζητήσει την άμεση αποστολή των σχετικών με τα παίγνια παραβάσεων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και την ενημέρωσή τους για όσες υποθέσεις εκκρεμούν είτε ενώπιον των Επιτροπών Παιγνίων είτε ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση επιστροφής εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στο αριθμ. 1065898/3125-19/0016/14.8.2002 έγγραφο.

Διαδικασία Επιστροφής

Η επιστροφή θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «`Αλλων Φόρων» του συστήματος ΤΑΧΙS.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι:

Υποστήριξη ελέγχου/ Επιστροφές/Αίτηση διαγραφής χρέους δήλωσης/Απόφαση διαγραφής χρέους/ ΑΦΕΚ διαγραφής.

Σε όσες Δ.Ο.Υ. δεν λειτουργεί η εφαρμογή των «ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΩΝ» το ΑΦΕΚ θα συντάσσεται χειρόγραφα από το αρμόδιο τμήμα και θα εκκαθαρίζεται από το τμήμα Εσόδων.

Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαδικασία που έχει καθορισθεί με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1095860/5660/0016/15-10-2001 και την ερμηνευτική με Αρ Πρωτ.: 1116537/6851/0016/14.12.01 της 16ης Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ.

Μετά την επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί στα 5/12 του καταβληθέντος τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών - τεχνικών παιγνίων του έτους 2002, οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες καταβλήθηκε το ως άνω τέλος υποχρεούνται να χορηγούν βεβαίωση για το ποσά που αντιστοιχούν στα 5/12 και 7/12 του υπόψη τέλους, δεδομένου ότι τελικά μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στα 7/12 αυτού, αποτελεί εκπεστέα δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Προς τούτο, οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταχωρήσει ως δαπάνη ολόκληρο το ποσό που κατέβαλαν, θα πρέπει να εμφανίσουν, με βάση το πιο πάνω δικαιολογητικό, στα έσοδά τους το ποσό που αντιστοιχεί στα 5/12 ούτως ώστε να εκπεσθεί τελικά από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών το ποσό που αντιστοιχεί στα 7/12.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης