Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1078/2.4.1991 Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-1991 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1078/2.4.1991
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 2 Απριλίου 1991
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1031790/2051/575/Α0014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η ΦΠΑ & Ε.Φ


ΠΟΛ. 1078

ΤΜΗΜΑ Α ΓΡΑΦΕΙΟ Ι


ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. - τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ. 125Α), όπως ισχύουν:

α) των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 27,

β) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 του άρθρου 22,

γ) των άρθρων 23, 24 και 25 και των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 58.

2. - την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας επιστροφής του Φ.Π.Α. στους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν εξαγωγές ή επενδύσεις ή απαλλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και πράξεις υπαγόμενες σε χαμηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α. από εκείνο των εισροών τους.

3. - την ανάγκη ελάφρυνσης των ΔΟΥ από τη διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων επιστροφής του ΦΠΑ και από τον όγκο των υποβαλλομένων δικαιολογητικών και της συντόμευσης του χρόνου επιστροφής του φόρου στους δικαιούχους επιστροφής.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Επιστροφή του φόρου

1. - Το πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προκύπτει μετά την έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εφόσον πρόκειται για:

α) πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 του άρθρου 22, του Ν. 1642/86, εφόσον για τις πράξεις αυτές προβλέπεται από το νόμο άμεση απαλλαγή,

β) πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου.

γ) εισαγωγές, αγορές ή κατασκευές επενδυτικών αγαθών, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν. 1642/1986

δ) εκροές υπαγόμενες σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ από εκείνο των εισροών τους.

2. - Το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που θα αναλογούσε, εάν εφορολογούντο στις πράξεις των περιπτώσεων α και β της προηγούμενης παραγράφου, για τις οποίες διατέθηκαν οι φορολογικές εισροές.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων ή αεροσκαφών και όταν ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στις πράξεις αυτές είναι δύσκολος λόγω της ποικιλίας των αγαθών που υπάγονται σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ, ο υπολογισμός του ανώτατου επιστρεφόμενου ποσού γίνεται πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των απαλλασσόμενων πράξεων που ενήργησε επιχείρηση (εφοδιασμού πλοίων - αεροσκαφών) με το μέσο σταθμικό συντελεστή των εισροών.

Προκειμένου για τις πράξεις της περίπτωσης δ της προηγούμενης παραγράφου, το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά του φόρου που προκύπτει, αν αφαιρέσουμε το φόρο εισροών που διατέθηκαν για τις εκροές από το φόρο που θα αναλογούσε, αν πολλαπλασιάζαμε αυτές τις εκροές με το μέσο σταθμικό συντελεστή των εισροών.

Ο μέσος σταθμικός συντελεστής εισροών προσδιορίζεται από το κλάσμα με αριθμητή το φόρο εισροών και παρονομαστή την αξία των φορολογητέων εισροών της ίδιας χρονικής περιόδου που καλύπτει το αίτημα επιστροφής.

Για τις κατασκευές ακινήτων, η επιστροφή του φόρου ενεργείται μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου κατασκευής και μέχρι το ποσό που αναλογεί στην αξία αυτού.

Αρθρο 2
Χρόνος επιστροφής του φόρου

Η επιστροφή του φόρου μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή ολόκληρη διαχειριστική περίοδο.

Αρθρο 3
Τρόπος επιστροφής του φόρου

1. - Το αιτούμενο ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας επιστρέφεται χωρίς έλεγχο εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης:

α) εφόσον αφορά φορολογική ή φορολογικές περιόδους, κατά ποσοστό 90% με την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο 10% με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.

ΚατΆ εξαίρεση, για υποκειμένους στο φόρο των οποίων οι τρεις τελευταίες ηλεγμένες χρήσεις έχουν περαιωθεί χωρίς απόρριψη των βιβλίων τους με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις, η επιστροφή του φόρου γίνεται κατά 100%,

β) εφόσον αφορά διαχειριστική περίοδο, κατά ποσοστό 100%.

2.- Για τους υποκειμένους στο φόρο που υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά η επιστροφή του φόρου θα πραγματοποιείται, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου μετά από προσωρινό έλεγχο.

3.- Η προθεσμία επιστροφής του φόρου των προηγούμενων παραγράφων είναι απολύτως δεσμευτική για τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ.

Αρθρο 4
Δικαιολογητικά επιστροφής του φόρου

Για την επιστροφή του φόρου ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει:

α) αίτηση επιστροφής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με την συμπλήρωση ειδικού εντύπου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα 1. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μετά την υποβολή των δηλώσεων του άρθρου 31 του Ν. 1642/86,

β) φωτοαντίγραφα των περιοδικών εκκαθαρίσεων για τη χρονική περίοδο που ζητείται η επιστροφή, εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση,

γ) φωτοαντίγραφα των προσωρινών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί για το διάστημα που αφορά η επιστροφή και των σχετικών αποδείξεων, όταν αυτές υποβλήθηκαν στα ΕΛΤΑ,

δ) προκειμένου για την περίπτωση γ του άρθρου 1 της απόφασης αυτής και ειδικά για τις κατασκευές ακινήτων, ο υποκείμενος υποβάλλει με την πρώτη αίτηση σε φωτοτυπία τα σχετικά με την επένδυση στοιχεία, όπως π.χ. τη μελέτη της επένδυσης, καθώς και τις κατά περιόδους γενόμενες πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό. Επίσης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι τα επενδυτικά αγαθά δεν προορίζονται για μεταπώληση, ότι θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων ή απαλλασσομένων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους.

ε) προκειμένου για τις πράξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, αναλυτική κατάσταση για το σύνολο των πράξεων αυτών, από την οποία θα προκύπτουν:

- το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του πιστωτικού σημειώματος, για την τυχόν πίστωση του φόρου και προκειμένου για εξαγωγές, τα αντίστοιχα στοιχεία εξαγωγής ή αποστολής,

- το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή η χώρα του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών,

- η συνολική αξία των πράξεων αυτών που απαλλάσσονται του φόρου ή για τις οποίες προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου, καθώς και το σύνολο του φόρου που θα αναλογούσε στις πράξεις αυτές, αν είχαν πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας.

`Αρθρο 5
Μη έκπτωση του επιστρεπτέου φόρου

Το ποσό του φόρου, του οποίου ζητείται η επιστροφή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε επόμενη φορολογική περίοδο για έκπτωση, εκτός αν ανακληθεί εγγράφως η αίτηση πριν την πραγματοποίηση της επιστροφής του φόρου. Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης επιστροφής του φόρου, η έκπτωση αυτού ενεργείται κατά την φορολογική περίοδο γνωστοποίησης της απόρριψης της αίτησης ή σε μεταγενέστερη φορολογική περίοδο, εφόσον είναι νόμιμος.

`Αρθρο 6
Ενέργειες της Δ.Ο.Υ.

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μέσα στην προθεσμία επιστροφής του φόρου υποχρεούται:

α) να εκδώσει απόφαση επιστροφής του φόρου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα 2, που προκύπτει από την αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά,

β) να συντάξει ειδικό Ατομικό Φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ) ΦΠΑ, όπως το συνημμένο υπόδειγμα 3, στο οποίο σημειώνεται η ένδειξη:

" εκδίδεται σύμφωνα με την απόφαση 1031790/2051/575/1991 Υπ. Οικονομικών " και να το διαβιβάσει στο τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ.,

γ) να καταχωρεί τις αποφάσεις επιστροφής, καθώς και τα ΑΦΕΚ, σε ειδικό βιβλίο - "ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α.",

δ) να ταξινομεί στον ατομικό φάκελο του υποκειμένου στο φόρο την απόφαση, το ΑΦΕΚ και τα δικαιολογητικά του άρθρου 4,

ε) να ενεργεί συμψηφισμό των τυχόν ληξιπρόθεσμων, μέχρι το χρόνο της επιστροφής, χρεών του δικαιούχου προ το Δημόσιο και να επιστρέψει σΆ αυτόν τη διαφορά που προκύπτει, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία έγκρισης που απαιτείται για επιστροφή αχρεώστητα καταβληθέντων φόρων,

στ) να διαβιβάζει στο ΚΕΠΥΟ, για κάθε μήνα και μέχρι τη 10 η ημέρα του επόμενου μήνα, αντίγραφα των ΑΦΕΚ που έχει εκτελέσει μέσα στο μήνα.

Το ΚΕΠΥΟ θα λαμβάνει υπόψη το ποσό που προκύπτει για επιστροφή και όχι αυτό που απομένει για είσπραξη μετά τυχόν συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών του δικαιούχου.

`Αρθρο 7
Μηχανογραφική επεξεργασία επιστρεφόμενου ΦΠΑ

Το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών θα επεξεργάζεται τα ΑΦΕΚ επιστροφής ΦΠΑ και θα εκδίδει τα παρακάτω στοιχεία:

1. Για τις ΔΟΥ και τα Τοπικά Γραφεία:

α) μηνιαία κατάσταση επιστροφής ΦΠΑ, η οποία θα περιέχει το ονοματεπώνυμο ή τον τίτλο των δικαιούχων επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και το επιστρεφόμενο ποσό,

β) ετήσια κατάσταση επιστροφής ΦΠΑ, η οποία θα περιέχει το ονοματεπώνυμο ή την επώνυμία των δικαιούχων επιστροφής ΦΠΑ, καθως και το επιστρεφόμενο ποσό σε ετήσια βάση.

2. Στις αρμόδιες Διευθύνσεις ΦΠΑ και Ειδικών Φορολογιών και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων:

α) μηνιαία κατάσταση επιστροφής ΦΠΑ, η οποία θα περιέχει τις ΔΟΥ και τα Τοπικά Γραφεία με το συνολικό επιστρεφόμενο ποσό ΦΠΑ,

β) ετήσια κατάσταση επιστροφής ΦΠΑ, η οποία θα περιέχει τις ΔΟΥ και τα Τοπικά Γραφεία με το συνολικό επιστρεφόμενο ποσό ΦΠΑ σε ετήσια βάση.

`Αρθρο 8
Μητρώο δικαιούχων επιστροφής ΦΠΑ.

1. - Οι πράξεις των περιπτώσεων α - δ του άρθρου 6 ενεργούνται από το τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων της ΔΟΥ, κατά περίπτωση.

Στο τμήμα αυτό τηρείται κατά αλφαβητική σειρά ή κατά αριθμό φακέλλου, προκειμένου περι ανώνυμων εταιριών, μητρώο δικαιούχων επιστροφής ΦΠΑ.

Το μητρώο αυτό θα τηρείται κατά δικαιούχο σε κινητά φύλλα, όπως το συνημμένο υπόδειγμα 4 και θα ενημερώνεται με κάθε αίτηση επιστροφής ΦΠΑ.

2.- Οι πράξεις των περιπτώσεων ε και στ του ιδίου άρθρου ενεργούνται από το τμήμα εσόδων της ΔΟΥ.

`Αρθρο 9
Ενέργεια ελέγχου.

Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται να ενεργεί κατά διαστήματα έλεγχο στους υποκειμένους στο φόρο που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ. Ο έλεγχος αυτός δεν επηρεάζει το δικαίωμα επιστροφής μέσα στην προθεσμία του άρθρου 3, εκτός εάν από στοιχεία αποδεδειγμένα προκύπτει ότι το ασκούμενο δικαίωμα είναι αβάσιμο. Στην περίπτωση αυτή η επιστροφή του φόρου ενεργείται μετά από έλεγχο που διενεργείται εντός εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί έλεγχος μέσα στην προθεσμία των έξι (6) μηνών, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται να επιστρέψει το αιτούμενο ποσό φόρου με τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 6.

`Αρθρο 10
Συνέπειες

1. - Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο υποκείμενος σε φόρο έτυχε επιστροφής φόρου που δεν δικαιούται, ο φόρος αυτός καταλογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 (α. 39,40,48 και 49).

2. - Ο υποκείμενος στο φόρο που έτυχε επιστροφής φόρου καθΆ υποτροπήν χωρίς να τον δικαιούται διαγράφεται από το μητρώο που τηρείται στη Δ.Ο.Υ. κατά το άρθρο 8 του παρόντος και επιπλέον στερείται του δικαιώματος επιστροφής του φόρου, σύμφωνα με την διαδικασία της απόφασης αυτής.

3. - Ο υποκείμενος στο φόρο που εμπίπτει στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τυγχάνει επιστροφής φόρου μετά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, που πραγματοποιείται εντός διετίας από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Αρθρο 11

Στις ρυθμίσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν μπορούν να υπαχθούν αιτήσεις επιστροφής που εκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έκδοση της παρούσας. Για τις αιτήσεις αυτές εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς των αποφάσεών μας Π.3082/2516 , Π.5514/87 και Π.1185/88.

Αρθρο 12

Για την αντιμετώπιση των δαπανών εκτύπωσης των βιβλίων και κινητών φύλλων μητρώου που προβλέπονται από την απόφαση αυτή εγκρίνεται ετήσια δαπάνη για κάθε ΔΟΥ, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20.000 δρχ. Η δαπάνη αυτή θα καταβάλλεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών Φ. 220 Κ.Α.Ε. 0843.

Αρθρο 13

Η απόφαση αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1η Ιανουαρίου 1991. Για τις πράξεις αυτές δεν ισχύουν οι αποφάσεις Π. 3082/87()  Π. 5514/87 και Π. 1185/88, ως προς το άρθρο 3 αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο το άρθρο 12 αυτής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης