ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/460/10.1.2008

Μητρώο Ειδικών Επενδυτών

10 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
Απ.Επ.Κεφαλαιαγ. 4/460/2008
 
 Μητρώο Ειδικών Επενδυτών
 
 
 
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
 
 Αριθμ. Απόφ. 4/460/10.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου
 
 
 
 Λαμβάνοντας υπόψη:
 
 
 
 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005) «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας
 
 προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση».
 
 
 
 2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζει ομόφωνα:
 
 
 
 
 
 Αρθρο 1
 
 Σκοπός και Πεδίο εφαρμογής.
 
 
 
 1. Καταρτίζεται Μητρώο Ειδικών Επενδυτών, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 
 
 
 2. Στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών καταχωρούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην Ελλάδα και πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 καθώς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και πληρούν τις προϋποθέσεις της περιπτώσεως (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου.
 
 
 
 3. Το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών περιλαμβάνει:
 
 (α) για τα φυσικά πρόσωπα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Κωδικό ΣΑΤ και Αριθμό Λογαριασμού Αξιών,
 
 (β) για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: επωνυμία, διεύθυνση έδρας, Κωδικό ΣΑΤ και Αριθμό Λογαριασμού Αξιών.
 
 
 
 Αρθρο 2
 
 Διαδικασία και δικαιολογητικά εγγραφής.
 
 
 
 1. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών, υποβάλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γραπτή αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης, στην οποία αίτηση δηλώνουν ρητώς ότι πληρούνται τουλάχιστον δύο από τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005.
 
 
 
 2. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών, υποβάλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γραπτή αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης, στην οποία αίτηση δηλώνουν ρητώς ότι πληρούνται τουλάχιστον δύο από τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005.
 
 
 
 3. Ως σημαντικού μεγέθους συναλλαγές κατά την έννοια της υποπερίπτωσης (αα) περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005, νοούνται οι συναλλαγές που υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά συναλλαγή.
 
 
 
 4. (α) Τα φυσικά πρόσωπα προσκομίζουν, αμέσως μόλις τους ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον δύο από τα τρία κάτωθι στοιχεία:
 
 - (αα) αντίγραφα των βεβαιώσεων εκτέλεσης συναλλαγής (πινακιδίων) για τα τέσσερα τελευταία τρίμηνα πριν από την υποβολή της αίτησης ή σχετική βεβαίωση της ΕΠΕΥ ή του πιστωτικού ιδρύματος,
 
 - (ββ) βεβαίωση από ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα σχετικά με την αξία του χαρτοφυλακίου τους ή κατάσταση του χαρτοφυλακίου τους από το διαχειριστή του ΣΑΤ,
 
 - (γγ) βεβαίωση απασχόλησης στον τομέα των επενδύσεων σε κινητές αξίες η οποία αναφέρει περιληπτικά το αντικείμενο απασχόλησης του φυσικού προσώπου.
 
 (β) Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προσκομίζουν, αμέσως μόλις τους ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντίγραφο των τελευταίων δημοσιευμένων ετήσιων ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή/και οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι ο μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονομικής χρήσης ήταν μικρότερος των 250.
 
 
 
 5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβαίνει στην εγγραφή των φυσικών προσώπων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης και ενημερώνει σχετικώς τον αιτούντα.
 
 
 
 6. Τα φυσικά πρόσωπα και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ευθύνονται για την αλήθεια και ακρίβεια των στοιχείων που έχουν υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών.
 
 
 
 Αρθρο 3
 
 Χρονική διάρκεια και ανανέωση εγγραφής.
 
 
 
 Η εγγραφή των φυσικών προσώπων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου, ή την τυχόν μεταγενέστερη ημερομηνία εγγραφής, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 
 Τα φυσικά πρόσωπα ή οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών και για το επόμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος, υποβάλουν σχετικό αίτημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, πριν από τη λήξη ισχύος της εγγραφής τους και εντός του μηνός Νοεμβρίου, άλλως διαγράφονται από το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών.
 
 
 
 Αρθρο 4
 
 Διαδικασία διαγραφής.
 
 
 
 1. Τα φυσικά πρόσωπα ή οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαγραφούν από το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών, υποβάλουν γραπτή αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 
 
 
 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαγράφει από το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών τους αιτούντες τη διαγραφή τους εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης και τους ενημερώνει σχετικά.
 
 
 
 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαγράφει από το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών τα φυσικά πρόσωπα ή τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν πληρούσαν κατά το χρόνο εγγραφής τους τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (ζ) και (ε) αντίστοιχα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 και τους ενημερώνει σχετικά.
 
 
 
 Αρθρο 5
 
 Χορήγηση αντιγράφου.
 
 
 
 1. Ο εκδότης ή ο προσφέρων, ο οποίος, στο πλαίσιο προσφοράς κινητών αξιών του, επιθυμεί να λάβει αντίγραφο του Μητρώου Ειδικών Επενδυτών, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, υποβάλει γραπτή αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της παρούσας απόφασης.
 
 
 
 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί στον εκδότη ή στον προσφέροντα αντίγραφο του Μητρώου Ειδικών Επενδυτών σε ηλεκτρονική μορφή, εντός δύο εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.
 
 
 
 Αρθρο 6
 
 Υποχρεώσεις εκδότη και προσφέροντος.
 
 
 
 1. Ο εκδότης ή ο προσφέρων διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες τις οποίες αντλεί από το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά:
 
 (α) για να προσδιορίσει εάν ο επενδυτής είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών και
 
 (β) για να προβεί σε προσφορά κινητών αξιών προς τα φυσικά πρόσωπα ή τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών.
 
 
 
 2. Ο εκδότης ή ο προσφέρων οφείλει να κάνει χρήση του σχετικού αρχείου εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από τη χορήγησή του.
 
 
 
 3. Ο εκδότης ή ο προσφέρων οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που προέρχονται από το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών.
 
 Σε κάθε περίπτωση ο εκδότης ή ο προσφέρων δεσμεύεται από τις διατάξεις του ν. 2472/1997.
 
 
 
 Αρθρο 7
 
 
 
 1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
 
 2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
 
 
 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
 
 (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΒΛΕΠΕ ΟΙΚΕΙΟ Φ.Ε.Κ.)

Taxheaven.gr