ΠΟΛ.1191/2.8.1994

Διενέργεια προσωρινού ελέγχου σε υποκείμενους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2198/94

2 Αύγ 1994

Taxheaven.gr
Διενέργεια προσωρινού ελέγχου σε υποκείμενους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2198/1994 1089691/7762/1520/Α0014/

ΠΟΛ 1191

Από πληροφορίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας, έχει διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ότι, πολλοί υπόχρεοι που υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 2198/1994, συστηματικά δεν αποδίδουν στο Δημόσιο τις οφειλές τους (από Φ.Π.Α. κ.τ.λ.) με την προσδοκία την έκδοση, κάθε φορά, σχετικής Απόφασης για ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους αυτών. Υστερα από τις διαπιστώσεις αυτές, παρακαλούμε να ενεργήσετε, κατ' απόλυτη προτεραιότητα, προσωρινό έλεγχο των υποκειμένων οι οποίοι υπέβαλλαν δηλώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, από 22.3.94 έως 22.4.94 προκειμένου να διαπιστωθεί η υποβολή των δηλώσεων του άρθρου 31 του ν.1642/1986 και η απόδοση ή μη του Φ.Π.Α. για φορολογικές περιόδους 1994, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων έχει λήξει.

Περαιτέρω τονίζουμε την ανάγκη, να γίνεται συστηματική παρακολούθηση των ως άνω υποκειμένων, καθώς και σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση, για τη διαπίστωση τηςεμπρόθεσμης εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών.

Οι κ.κ. επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της, γνωστοποιώντας τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών στην 14η Δ/νση Φ.Π.Α. και Ε.Φ. Τμήμα Γ' Σίνα 2-4, και στην Δ9 Δ/νση Ελέγχων, Τμήμα Α, Κ. Σερβίας 10, Αθήνα.Taxheaven.gr