Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/460/20.1.2008 Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά.

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/460/20.1.2008
Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/460/20.1.2008 Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών π

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Απ.Επ.Κεφαλαιαγ. 2/460/2008
 
Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά.
 
 
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
 Αριθμ. Απόφ. 2/460/10.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου
 
 Λαμβάνοντας υπόψη:
 
 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005) «Ενημερωτικό δελτίο κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση».
 
 3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
 
 αποφασίζει ομόφωνα:
 
 
 Αρθρο 1
 Πεδίο εφαρμογής.
 
 
 1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις:
 
 (α) δημόσιας προσφοράς μετοχών με εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά, εξαιρουμένης της περίπτωσης δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής μετοχών που προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων,
 
 (β) δημόσιας προσφοράς ήδη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά μετοχών και
 
 (γ) δημόσιας προσφοράς μετοχών χωρίς εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά.
 
 
 
 2. Ως «Ανάδοχος» νοείται το πιστωτικό ίδρυμα ή η ΕΠΕΥ που έχει την άδεια παροχής της υπηρεσίας της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης σύμφωνα την περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 ή την υπηρεσία της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης σύμφωνα την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007.
 
 
 
 Αρθρο 2
 
 Τρόποι κατανομής μετοχών.
 
 
 
 1. Η κατανομή των μετοχών από τον εκδότη ή τον προσφέροντα μέτοχο στις περιπτώσεις (α) και (β) του άρθρου 1 γίνεται με το σύστημα της αναλογικής κατανομής (pro rata).
 
 
 
 2. Η κατανομή των μετοχών στις περιπτώσεις (α) και (β) του άρθρου 1, στις οποίες μεσολαβεί Ανάδοχος, γίνεται με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building), όπως περιγράφεται στην απόφαση αυτή.
 
 Προκειμένου για μετοχές που πρόκειται να εισαχθούν στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών η κατανομή μπορεί να γίνει με τη διαδικασία ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών μέσω του Συστήματος Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Υπηρεσία ΗΒΙΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 
 
 
 3. Η κατανομή των μετοχών στην περίπτωση (γ) του άρθρου 1 γίνεται ελεύθερα.
 
 
 
 Αρθρο 3
 
 Κατηγορίες επενδυτών.
 
 
 
 1. Οι μετοχές που διατίθενται με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών χωρίζονται στο τμήμα των θεσμικών και λοιπών επενδυτών και στο τμήμα των ιδιωτών επενδυτών.
 
 
 
 2. Το τμήμα των θεσμικών και λοιπών επενδυτών διατίθεται για την ικανοποίηση των εγγραφών:
 
 (α) θεσμικών επενδυτών όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 και
 
 (β) λοιπών επενδυτών οι οποίοι:
 
 - (αα) είναι φυσικά πρόσωπα και πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
 
 - έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές αξίας τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ επί κινητών αξιών με μέση συχνότητα τουλάχιστον δέκα συναλλαγές ανά τρίμηνο κατά τα προηγούμενα τέσσερα τρίμηνα,
 
 - η αξία του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών τους υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
 
 - έχουν εργαστεί στο χρηματοοικονομικό τομέα για ένα τουλάχιστον έτος σε θέση που απαιτεί γνώσεις στον τομέα των επενδύσεων σε κινητές αξίες,
 
 - (ββ) είναι νομικά πρόσωπα ή οντότητες που δεν είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005.
 
 
 
 3. Το τμήμα των ιδιωτών επενδυτών διατίθεται για την ικανοποίηση των εγγραφών όλων των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που δεν εμπίπτουν στο τμήμα των θεσμικών και λοιπών επενδυτών.
 
 
 
 4. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ορθή υπαγωγή των επενδυτών στην κατηγορία των θεσμικών και λοιπών επενδυτών.
 
 Ο Ανάδοχος προσκομίζει αμέσως μόλις ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά τα έγγραφα βάσει των οποίων προέβη στην κατάταξη των επενδυτών στην κατηγορία των θεσμικών και λοιπών επενδυτών.
 
 
 
 Αρθρο 4
 
 Κατανομή μετοχών με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.
 
 
 
 1. Το ποσοστό των μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά και αναλογεί σε κάθε μια από τις δύο κατηγορίες, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 30% του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών για κάθε κατηγορία επενδυτών.
 
 Ο Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης ή ο προσφέρων μέτοχος τηρεί στοιχεία και ενημερώνει σχετικά τους επενδυτές και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον τρόπο διαμόρφωσης της ποσοστιαίας κατανομής των μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών.
 
 
 
 2. Για να συμμετάσχουν οι επενδυτές στη δημόσια προσφορά μετοχών με εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά ή σε δημόσια προσφορά ήδη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά μετοχών, πρέπει να διατηρούν Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (ΣΑΤ).
 
 Οι αριθμοί της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών πρέπει να σημειώνονται στην αίτηση συμμετοχής στη δημόσια προσφορά.
 
 
 
 3. Αιτήσεις συμμετοχής για απόκτηση μετοχών γίνονται δεκτές εφόσον είτε έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο και εφόσον δεν υφίσταται, στον εκδότη ή στον προσφέροντα μέτοχο, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς του άϋλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔ/ΤΕ/2054/1992 (εφεξής «Ζώνη Α»), είτε, τέλος, έχει δεσμευθεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων της Ζώνης Α.
 
 Η συμμετοχή στη δημόσια προσφορά δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή, ή με τη δέσμευση άλλων αξιογράφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης όπως εγγυητικών επιστολών, ενεχύρου επί αξιογράφων, εκχώρησης απαιτήσεων κ.λπ..
 
 Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται.
 
 Ειδικά για τους αλλοδαπούς θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές, οι Ανάδοχοι μπορούν με ευθύνη τους να δέχονται βεβαιώσεις από τράπεζες που εδρεύουν σε χώρες της Ζώνης Α ότι έχουν δεσμευτεί σε αυτές τα απαιτούμενα για την εγγραφή κεφάλαια σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.
 
 
 
 4 Το ανώτατο όριο εγγραφής ανά επενδυτή δε μπορεί να υπερβαίνει την αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά.
 
 
 
 5. Η χρονική διάρκεια των δημοσίων προσφορών και τήρησης του βιβλίου προσφορών ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
 
 
 
 6. Εφόσον οι μετοχές πρόκειται να εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά, κατανέμεται στους επενδυτές αριθμός μετοχών που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης και τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις του κανονισμού του οικείου χρηματιστηρίου περί διασποράς μετοχών στο ευρύ κοινό.
 
 
 
 Αρθρο 5
 
 Διαδικασία κατανομής μετοχών σε θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.
 
 
 
 1. Ο Ανάδοχος τηρεί το βιβλίο προσφορών και κατανέμει τις μετοχές στους θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές.
 
 Η κατανομή των μετοχών στους θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές που συμμετέχουν στο βιβλίο προσφορών γίνεται από τον Ανάδοχο.
 
 
 
 2. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί εμπιστευτικά τα στοιχεία που περιέχονται στο βιβλίο προσφορών, μέχρι την ολοκλήρωση της κατανομής των μετοχών.
 
 Για το σκοπό αυτό, προκαθορίζει περιορισμένο αριθμό προσώπων τα οποία έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του βιβλίου προσφορών της δημόσιας προσφοράς και γνωστοποιεί τα στοιχεία των προσώπων αυτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αργότερο την προηγούμενη ημέρα του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών.
 
 
 
 3. Κατά την περίοδο που προηγείται της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών (premarketing period), ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει ενδεικτικές προσφορές από επαρκή αριθμό θεσμικών και λοιπών επενδυτών, οι οποίοι καλύπτουν σημαντικό τμήμα της αγοράς, ώστε να είναι σε θέση να προσδιορίσει σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την τιμή που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς.
 
 
 
 4. Ο Ανάδοχος προκαθορίζει τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα κατανείμει τις μετοχές και τα οποία μπορεί να είναι ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα.
 
 Τα κριτήρια κατανομής της συγκεκριμένης προσφοράς πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και πληρότητα στο ενημερωτικό δελτίο.
 
 Το ποσοστό μετοχών που μπορεί να κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή του τμήματος των θεσμικών και λοιπών επενδυτών δεν μπορεί να υπερβεί το 4% του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών.
 
 Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο εφάρμοσε τα προαναγγελθέντα κριτήρια προκειμένου να κατανείμει τις μετοχές στους θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές.
 
 
 
 5. Ο Ανάδοχος τηρεί και θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι οι εγγραφόμενοι ως θεσμικοί και λοιποί επενδυτές, οι οποίοι είναι κάτοικοι ή εδρεύουν σε τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, πληρούν προϋποθέσεις αντίστοιχες με αυτές που διέπουν τους θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές, οι οποίοι είναι κάτοικοι ή εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
 
 
 Αρθρο 6
 
 Διαδικασία κατανομής μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.
 
 
 
 1. Για το τμήμα των μετοχών που διατίθενται για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, διενεργούνται εγγραφές κατά την ίδια χρονική περίοδο που τηρείται το βιβλίο προσφορών.
 
 
 
 2. Για την κατανομή των μετοχών που προσφέρονται σε ιδιώτες επενδυτές, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
 
 (α) O συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μετοχών στην κατηγορία αυτή των επενδυτών διαιρείται ως εξής:
 
 - (αα) με τον αριθμό 1.000 στην περίπτωση που τα συνολικά έσοδα της προσφοράς ανέρχονται έως τα 5.000.000 ευρώ,
 
 - (ββ) με τον αριθμό 2.000 στην περίπτωση που τα συνολικά έσοδα της προσφοράς ανέρχονται μεταξύ 5.000.000 και 15.000.000 ευρώ,
 
 - (γγ) με τον αριθμό 5.000 στην περίπτωση που τα συνολικά έσοδα της προσφοράς ανέρχονται μεταξύ 15.000.000 και 60.000.000 ευρώ και
 
 - (δδ) με τον αριθμό 5.000 ή με μεγαλύτερο αριθμό που καθορίζεται από τον Ανάδοχο στην περίπτωση που τα συνολικά έσοδα της προσφοράς υπερβαίνουν τα 60.000.000 ευρώ.
 
 - (εε) Τα συνολικά έσοδα της προσφοράς υπολογίζονται με βάση το κατώτατο όριο του εύρους τιμής.
 
 (β) Το πηλίκο της διαίρεσης στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο πολλαπλάσιο της μονάδας διαπραγμάτευσης.
 
 (γ) Ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα οι εγγραφές για αριθμό μετοχών μέχρι το πηλίκο της παραπάνω διαίρεσης, μετά την στρογγυλοποίηση.
 
 (δ) Εάν οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των εγγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό (γ) οι μετοχές κατανέμονται από τον Ανάδοχο με μέθοδο που περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο και εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση των επενδυτών (όπως ενδεικτικά, αναλογική ικανοποίηση ή μείωση του ανά επενδυτή κατανεμόμενου αριθμού μετοχών, διενέργεια κλήρωσης, συνδυασμός των ανωτέρω κ.λπ.).
 
 (ε) Εάν μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των εγγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό (γ) παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές κατανέμονται στους επενδυτές που ενεγράφησαν για αριθμό μετοχών μεγαλύτερο του πηλίκου της διαίρεσης (μετά τη στρογγυλοποίηση), αναλογικά, με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα της εγγραφής τους.
 
 
 
 3. Το ποσοστό μετοχών που μπορεί να κατανεμηθεί σε κάθε ιδιώτη επενδυτή δεν μπορεί να υπερβεί το 2% του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών.
 
 
 
 Αρθρο 7
 
 Δικαίωμα μεταφοράς μετοχών κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.
 
 
 
 Εάν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (θεσμικών και λοιπών επενδυτών και ιδιωτών επενδυτών) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με τη ζήτηση που δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως.
 
 Η κατανομή των μετοχών μεταξύ των επενδυτών της κατηγορίας αυτής πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση για κάθε κατηγορία επενδυτών.
 
 
 
 Αρθρο 8
 
 Προσδιορισμός τελικής τιμής διάθεσης μετοχών.
 
 
 
 1. Ο Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης ή ο προσφέρων μέτοχος, καθορίζει το εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών, πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και το αναγράφει στο ενημερωτικό δελτίο ή το δημοσιεύει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3401/2005, το αργότερο την προτεραία της έναρξης της δημόσιας προσφοράς. Η ανώτατη τιμή του εύρους τιμής δεν μπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.
 
 
 
 2. Ο Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης ή ο προσφέρων μέτοχος, καθορίζει την τελική τιμή διάθεσης, εντός του ανακοινωθέντος εύρους τιμής, την γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη δημοσιεύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3401/2005, το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.
 
 
 
 3. Η τελική τιμή διάθεσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ύψος στο οποίο δεν καλύπτεται πλήρως η προσφορά, εκτός αν πρόκειται για το κατώτατο όριο του εύρους τιμής.
 
 
 
 4. Εάν ακολουθείται η διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building), η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανακοινωθείσα τελική τιμή διάθεσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.
 
 Εάν ακολουθείται η διαδικασία ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών, η τιμή διάθεσης καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 
 
 
 Αρθρο 9
 
 Παρεκκλίσεις.
 
 
 
 Στις περιπτώσεις προσφοράς μετοχών αποκρατικοποιούμενων επιχειρήσεων, ή εταιριών με σύνολο ενεργητικού μεγαλύτερο των 500.000.000 ευρώ, ή ταυτόχρονων συνδυασμένων προσφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή προσφοράς για την οποία η Ελλάδα είναι κράτος μέλος υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση (ιε) του ν. 3401/2005 μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Αναδόχου και εφόσον δεν υφίσταται, του εκδότη ή του προσφέροντος μετόχου, να εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατανομή κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 και της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.
 
 
 
 Αρθρο 10
 
 
 
 1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
 
 2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η απόφαση 1/364/5.12.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
 
 
 3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
 
 
 4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης