Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1320/30.12.1998 Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι 12 μέτρων και τους σπογγαλιείς.


Σχόλια:

Η απόφαση συνεχίζει να ισχύει κατά το μέρος που δεν τροποποιείται με την απόφαση ΠΟΛ.1010/9.1.2015

'Οπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ.1380/21.12.2001Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-1998 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1320/30.12.1998
Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι 12 μέτρων και τους σπογγαλιείς.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 1998
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 1145339/6602/140/Ε0014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η Φ.Π.Α

ΠΟΛ. 1320/1998

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι 12 μέτρων και τους σπογγαλιείς.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/1986, όπως ισχύουν:

α. της παραγράφου 2 του άρθρου 54,

β. της παραγράφου 3 του άρθρου 58 και

γ. της παραγράφου 5 του άρθρου 58 (α)

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 και της υποπερ. Γι της περ. γ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ. (ΦΕΚ 84 Α΄).

3. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας απόδοσης του Φ.Π.Α. από τις επιχειρήσεις μικρής παράκτιας αλιείας και τις επιχειρήσεις σπογγαλιείας.

4. Τη σύμφωνη γνώμη των επαγγελματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους ανωτέρω υποκείμενους στο Φ.Π.Α., για την αποδοχή του απλοποιημένου τρόπου υπολογισμού και απόδοσης του Φ.Π.Α.

5. Την υποβολή αιτήματος διαβούλευσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την αποδοχή του απλοποιημένου καθεστώτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

6. Την αριθ. 11007147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β/7.10.96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας - Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτουν επιπτώσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι πρόκειται για λήψη μέτρου απλοποίησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Προσδιορισμός κατ΄αποκοπή ακαθαρίστων εσόδων και επιβάρυνσης Φ.Π.Α. ετησίως

1. Καθιερώνεται ειδικό κατ΄αποκοπή καθεστώς επιβολής Φ.Π.Α. στις επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, μεταξύ καθέτων, και στις επιχειρήσεις σπογγαλιείας.

2. Το ειδικό καθεστώς συνίσταται στον κατ΄αποκοπή προσδιορισμό ετήσιων ακαθάριστων εσόδων, από τη διάθεση δικής τους παραγωγής, καθώς και ετήσιας επιβάρυνσης Φ.Π.Α., ανά σκάφος, ανάλογα με το μήκος των σκαφών. Τα κατ΄αποκοπή ετήσια ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, όσον αφορά τις ημέρες εργασίας των σκαφών ανά έτος και την ημερήσια παραγωγή αυτών. Το ετήσιο κατ΄αποκοπή ποσό Φ.Π.Α., αντιπροσωπεύει το Φ.Π.Α. που αναλογεί στις λιανικές πωλήσεις των επιχειρήσεων της παραγράφου 1, οι οποίες θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν το 30% του συνόλου της ετήσιας παραγωγής, προκειμένου για τα σκάφη παράκτιας αλιείας και το 5% , προκειμένου για τα σκάφη σπογγαλιείας. Για την υπόλοιπη παραγωγή, η οποία θεωρείται ότι διακινείται χονδρικώς, δεν οφείλεται Φ.Π.Α., δεδομένου ότι ο φόρος αυτός θα εισπραχθεί στο επόμενο στάδιο, από τον αγοραστή των προϊόντων αυτών.

3. Στην περίπτωση, κατά την οποία, σκάφη χρησιμοποιούνται συγχρόνως στην παράκτια αλιεία και στη σπογγαλιεία, οι εκμεταλλευτές τους υποχρεούνται στην καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν στα σκάφη παράκτιας αλιείας.

4. Τα κατ΄αποκοπή ποσά της ανωτέρω παραγράφου 2 έχουν ως εξής:

 

"Μήκος Σκαφών (μ) Ετήσια Ακαθάριστα Εσοδα Ετήσιο Ποσό Φ.Π.A.
  Ευρώ Ευρώ
     
μέχρι = 5 4.110 98
Μεγαλύτερα των 5 μέχρι = 6 5.280 126
Μεγαλύτερα των 6 μέχρι = 7 8.510 204
Μεγαλύτερα των 7 μέχρι = 8 11.740 281
Μεγαλύτερα των 8 μέχρι = 9 14.670 352
Μεγαλύτερα των 9 μέχρι = 10 16.440 394
Μεγαλύτερα των 10 μέχρι = 11 18.780 450
Μεγαλύτερα των 11 μέχρι = 12 19.660 471
Σπογγαλιεία 22.010 1985. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται, στην περίπτωση κατά την οποία από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία προκύψουν σημαντικές διαφορές.

Άρθρο 2
Υπόχρεοι και τρόπος καταβολής του φόρου

1. Υπόχρεος για την καταβολή του Φ.Π.Α. είναι ο ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής του σκάφους. Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας, υπόχρεος είναι η συμπλοιοκτησία ή η κοινωνία με ευθύνη του καθενός συμπλοιοκτήτη ή κοινωνού, ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας του.

2. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης εντός του έτους, υπόχρεος είναι ο παλαιός και ο νέος ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής, κατά περίπτωση, ανάλογα με τους μήνες ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης του σκάφους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση έναρξης ή παύσης εκμετάλλευσης εντός του έτους.

3. Ο φόρος καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις με την υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο εκμεταλλευτής του σκάφους. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 20 Ιουνίου και η δεύτερη μέχρι 20 Δεκεμβρίου και αφορούν το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, αντίστοιχα, κάθε ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση μεταβίβασης σκάφους, ο πωλητής υποχρεούται στην καταβολή του οφειλόμενου φόρου, μέχρι την ημερομηνία της μεταβίβασης, πριν από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

Άρθρο 3
Απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων

1. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 1 εκμεταλλεύονται ένα μόνο σκάφος μήκους μέχρι 6 μέτρων, μεταξύ καθέτων, δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας επιβάρυνσης για Φ.Π.Α., δεδομένου ότι εμπίπτουν στο όριο της απαλλαγής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 2 του Ν. 1642/86.

2. Στην περίπτωση εκμετάλλευσης περισσοτέρων του ενός σκαφών, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας επιβάρυνσης Φ.Π.Α., που οφείλεται για το σύνολο των σκαφών.

Άρθρο 4
Περιορισμοί υπαγωγής στο κατ΄αποκοπή καθεστώς

1. Στο ειδικό κατ΄αποκοπή καθεστώς δεν μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις:

α. που εκμεταλλεύονται σκάφη υπό μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου, εκτός από τις συμπλοιοκτησίες και τις κοινωνίες αστικού δικαίου.

β. που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών.

γ. που διαθέτουν την παραγωγή τους από δικό τους κατάστημα.

δ. που εκμεταλλεύονται συγχρόνως και σκάφος μεγαλύτερο των 12 μέτρων, μεταξύ καθέτων, ή σκάφος μέσης αλιείας ή ανοικτής θαλάσσης.

ε. που εκμισθώνουν τα σκάφη σε άλλο πρόσωπο, για την περαιτέρω εκμετάλλευσή των.

στ. που με δήλωσή τους εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του Φ.Π.Α.

2. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς επιβολής Φ.Π.Α. για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους.

Άρθρο 5
Υποχρεωτική διακίνηση αλιευμάτων μέσω συνεταιρισμών

Στην περίπτωση συνεταιρισμών, των οποίων τα μέλη υποχρεούνται στη διάθεση του συνόλου της παραγωγής τους χονδρικώς, μέσω των συνεταιρισμών, για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, θα πραγματοποιείται επιστροφή του κατ΄αποκοπή Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε από τους αλιείς - μέλη, στην περίπτωση κατά την οποία από τις εκκαθαρίσεις των συνεταιρισμών αποδεικνύεται ότι καταβλήθηκε ποσό Φ.Π.Α. που αναλογεί στο σύνολο της παραγωγής. Ο αναλογών στο σύνολο της παραγωγής Φ.Π.Α., εξευρίσκεται με αναγωγή του κατ΄αποκοπή προσδιοριζόμενου για κάθε κατηγορία σκάφους Φ.Π.Α., ο οποίος αντιστοιχεί στο 30% των πωλήσεων, στο 100% των πωλήσεων των αλιέων.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση συνεταιρισμών από τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των οποίων προκύπτει η υποχρεωτική διακίνηση του συνόλου της παραγωγής των μελών τους, μέσω των συνεταιρισμών, με παράλληλη πρόβλεψη κυρώσεων σε βάρος των μελών, τα οποία δεν εκπληρώνουν τον όρο αυτό.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ίδιας απόφασης, καθόσον αφορά στην τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων και την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, έχουν τις υποχρεώσεις των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., όπως αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 11 παρ.2, 12 παρ. 6, 16 παρ.2 και 20 παρ. 5 του ίδιου Κώδικα, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 7
Προαιρετική ένταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

1. Οι εκμεταλλευτές σκαφών που εντάσσονται στο ειδικό κατ΄αποκοπή καθεστώς της παρούσας απόφασης, μπορούν να επιλέξουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α.

2. Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης μεταβολής, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου εκάστου έτους και η οποία δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας. Στην περίπτωση έναρξης εκμετάλλευσης η επιλογή γίνεται με τη δήλωση έναρξης, η οποία υποβάλλεται πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης.

3. Στην περίπτωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς, κατά τα ανωτέρω, οι επιχειρήσεις έχουν όλες τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. και του Φ.Π.Α., που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 και του Ν. 1642/86, για τους υποκείμενους που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Άρθρο 8
Άλλες υποχρεώσεις - Κυρώσεις

1. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ειδικό κατ΄αποκοπή καθεστώς της παρούσας απόφασης, δεν υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1642/86.

2. Στους υπόχρεους, οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 6 της παρούσας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2523/1997.

Άρθρο 9
Λοιπές διατάξεις

1. Οι εκμεταλλευτές σκαφών που εντάσσονται στο ειδικό κατ΄αποκοπή καθεστώς της παρούσας απόφασης, διατηρούν τις απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1642/86.

2. Η παράδοση σκάφους, η εκμετάλλευση του οποίου υπάγεται στο ειδικό κατ΄αποκοπή καθεστώς της παρούσας υπάγεται σε Φ.Π.Α., εκτός από την περίπτωση που καλύπτονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από 1.1.1999, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης