Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.28/3.2.1987 Φορολογικές υποχρεώσεις στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μoτoπoδηλατων, μετά τη 1-1-1987.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.28/3.2.1987
Φορολογικές υποχρεώσεις στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μoτoπoδηλατων, μετά τη 1-1-1987.


ΠΟΛ.28/3.2.1987 Φορολογικές υποχρεώσεις στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μoτoπoδηλατ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 1987
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: Σ 420/56
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1η, 5η και 7η
ΠΟΛ. 28
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄, Α΄, Β
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2η (ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ)
ΤΜΗΜΑ Β΄
- ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ.Π.Α.
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Π.Α.
    

ΘΕΜΑ: Φορολογικές υποχρεώσεις στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μoτoπoδηλατων, μετά τη 1-1-1987.

Παίρνοντας αφορμή από ερωτήματα που υποβάλλονται τόσο από Οικον. Εφορίες όσο και από φορολογουμένους, για τις φορολογικές υποχρεώσεις από τις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων, μετά την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας (1-1-1987), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α΄. Περιπτώσεις μεταβίβασης στις οποίες επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας:

Για την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας στις μεταβιβάσεις (πωλήσεις) αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων θα πρέπει η μεταβίβαση να γίνεται από πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις τον άρθρου 3 του Ν. 1642/1986, είναι υποκείμενο του φόρου αυτού για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι:

1) Η μεταβίβαση από πρόσωπο που έχει αντικείμενο εργασιών την εμπορία των ανωτέρω αυτοκινήτων κ.τ.λ.

2) Η μεταβίβαση ιδιωτικής χρήσης φορτηγών και λεωφορείων από πρόσωπο, για το οποίο τα μεταβιβαζόμενα φορτηγά ή λεωφορεία αποτελούν πάγια στοιχεία της επιχείρησης.

3) Η μεταβίβαση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, μοτοσυκλεττών ιδιωτικής χρήσης και, μοτοποδηλάτων από πρόσωπο, για το οποίο τα μεταβιβαζόμενα αυτοκίνητα κτλ. αποτελούν πάγια στοιχεία της επιχείρησής του, με την προϋπόθεση ότι είχαν αποκτηθεί πριν από τη 1η Ιανουαρίου 1987.

4) Η μεταβίβαση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, τα οποία αποχαρακτηρίστηκαν πριν από τη μεταβίβασή τους.

5) Η μεταβίβαση γενικά αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων, που γίνεται πριν από τον εκτελωνισμό τους, με εξαίρεση τις πωλήσεις σε δικαιούχα ατελείας πρόσωπα από τους δασμούς και λοιπούς φόρους που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή.

6) Η μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων κλπ. από πρόσωπο που τα χρησιμοποιούσε ως πάγια στοιχεία σε απαλλασσόμενη από το φόρο προστιθέμενης αξίας δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1642/1986, εφόσον αποκτήθηκαν μέχρι 31-12-1986.

7) Επίσης, φόρος προστιθέμενης αξίας οφείλεται για την αυτοπαράδοση των παραπάνω αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 1642/1986.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις (Α1 έως και Α7) δεν επιβάλλονται. τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 1642/1986.

Β. Περιπτώσεις μεταβίβασης στις οποίες επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου:

Για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου στις μεταβιβάσεις (πωλήσεις αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων θα πρέπει η μεταβίβαση να γίνεται. από πρόσωπο, το οποίο δεν είναι υποκείμενο του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 1642/1986 για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι:

1) Η μεταβίβαση αυτοκινήτων, μοτσσυκλεττών και μοτοποδηλατών από αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 33 του Ν. 1642/1986 ή από απαλλασσόμενες επιχειρήσεις βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Νόμου αυτού, εφόσον τα απέκτησαν πριν από τη 1 Ιανουαρίου 1987.

2) Η μεταβίβαση αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών δημόσιας χρήσης μαζί με την άδεια κυκλοφορίας τους (περίπτωση που εμπίπτει στη διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 4 του Ν. 1642/1986).

3) Η μεταβίβάση μόνο της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μοτοσυκλεττών δημόσιας χρήσης (περίπτωση που εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου 5, παρ.4 και του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1642/1986)

4) Η μεταβίβαση αυτοκινήτων κτλ. από μη υποκείμενο στο φόρο προστιθέμενης αξίας πρόσωπο (ιδιώτη) ή από πρώην υποκείμενο που ενεργεί τη μεταβίβαση μετά τη διακοπή των εργασιών του, σε οποιονδήποτε.

5) Η μεταβίβαση αυτοκινήτων που κυκλοφορούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής (ελεύθερης χρήσης) από τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται, στο καθεστώς αυτό, όπου προβλέπεται, δικαίωμα μεταβίβασης.

6) Το προσύμφωνο μεταβίβασης από πρόσωπο το οποίο για την οριστική μεταβίβαση εμπίπτει, στο καθεστώς τoυ φόρου προστιθέμενης αξίας, (οφείλεται πάγιο τέλος χαρτοσήμου 40 δρχ. για το πρώτο φύλλο και 20 δρχ. για κάθε ένα από τα κατά συνέχεια φύλλα).

7) Το προσύμφωνo μεταβίβασης από πρόσωπο, το οποίο για την οριστική μεταβίβαση δεν εμπίπτει στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας. Η περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεται όπως και με το καθεστώς που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας).

Γ. Περιπτώσεις μεταβίβασης για τις οποίες δεν επιβάλλεται ούτε φόρος προστιθέμενης αξίας ούτε τέλος χαρτοσήμου

Η απαλλαγή της μεταβίβασης (πώλησης) αυτοκινήτων κτλ. και από το φόρο προστιθέμενης αξίας και από το τέλος χαρτοσήμου αφορά περιπτώσεις για τις οποίες με τις διατάξεις του Ν. 1642/1986, προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και επομένως έχει καταργηθεί και το τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του νόμου αυτού.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι:

1) Η μεταβίβαση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, μοτοσυκλεττών ιδιωτικής χρήσης και μοτοποδηλάτων, εφόσον αυτά αποτελούν πάγια στοιχεία της επιχείρησης του μεταβιβάζοντα και έχουν αποκτηθεί μετά τη 1-1-1987.

2) Η μεταβίβαση αυτοκινήτου και μοτοσυκλέττας ιδιωτικής χρήσης και μoτoπoδηλάτου από επιχειρήσεις που απαλλάσσονται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 1642/1986 από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον αποκτήθηκε μετά τη 1-1-1987.

3) Η μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων κτλ. από πρόσωπο που τα χρησιμοποιούσε ως πάγια στοιχεία σε απαλλασσόμενη από το φόρο προστιθέμενης αξίας δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1642/1986, εφόσον αποκτήθηκαν μετά την 1-1-1987.

4) Η μεταβίβαση γενικά αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών κα ι. μοτοποδηλάτων, που γίνεται, πριν από τον τελωνισμό τους, σε δικαιούχα ατέλειας πρόσωπα, από δασμούς, ρυθμιστικό φόρο και, λοιπούς φόρους που επιβάλλονται, κατά την εισαγωγή.

Δ. Παρεπόμενα σύμφωνα (υποθήκη, ενέχυρο κτλ.) που καταρτίζονται για την ασφάλεια των απαιτήσεων από τις ανωτέρω μεταβιβάσεις:

1) Όσα παρεπόμενα σύμφωνα καταρτίζονται για την ασφάλεια των απαιτήσεων από μεταβιβάσεις (μετά την 1-1-1987) των ανωτέρω περιπτώσεων των Κεφαλαίων A΄ και Γ΄ δεν υπόκεινται. σε τέλη χαρτοσήμου ούτε βέβαια σε φόρο προστιθέμενης αξίας.

2) Όσα καταρτίζονται. για την ασφάλεια των απαιτήσεων από μεταβιβάσεις των περιπτώσεων του Κεφαλαίου Β΄ αντιμετωπίζονται όπως και με το καθεστώς που ίσχυε και πριν από την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Ε. Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων για κάλυψη εταιρικής εισφοράς.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα ως προς την οφειλή μη φόρου προστιθέμενης αξίας, ισχύουν ανάλογα και, σε περίπτωση μεταβίβασης αυτοκινήτων κτλ. για κάλυψη εταιρικής εισφοράς. Στην περίπτωση αυτή δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμoυ, αλλά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 1676/1986, που προβλέπουν την επιβολή φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων και με τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

ΣΤ. Τρόπος καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας στις ανωτέρω περιπτώσεις

Για τις περιπτώσεις, για τις οποίες, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλεται φόρος προστιθέμενης αξίας (Κεφάλαιο Α΄) ο φόρος καταβάλλεται:

1) Για την περίπτωση Α1 με τη δήλωση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ. 1 του Ν. 1642/1986.

2) Για τις περιπτώσεις Α2 έως και Α7 με υποβολή χωριστής δήλωσης απόδοσης του φόρου που αναλογεί πριν από τη μεταβίβαση, χωρίς καμιά έκπτωση, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης.

Ζ. Πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών

Ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών στις ανωτέρω περιπτώσεις υπολογίζεται όπως και με το παλαιό καθεστώς.

Για τις περιπτώσεις που σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται. τέλη χαρτοσήμου και ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών υπολογίζεται με βάση τα τέλη χαρτοσήμου, λαμβάνονται υπόψη τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονταν με τα παλαιό καθεστώς.

Η. Υπεραξία του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955.

Η ωφέλεια (υπεραξία ) που υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955 ή την παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1146/1972 καθώς και τις άλλες συναφείς διατάξεις, κατά περίπτωση, υπολογίζεται με το παλαιό καθεστώς, με βάση τα τέλη χαρτοσήμoυ) που ίσχυαν στις 1-12-1986 ή την αξία της άδειας που λαμβανόταν υπόψη για τον υπολογισμό των τελών χαρτοσήμου που ίσχυε την ίδια ημερομηνία.

Ακριβές Αντίγραφο
    

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο Τμ/ρχης της Γραμματείας
    

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης