Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA Αριθμ. Πρωτ.Ε33/4011.02.2008 Παράταση προθεσμιών για την εξόφληση των οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και υπαγωγή στις ρυθμίσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του ν.3491/06 και των αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες μετέχουν Δήμοι και Κοινότητες

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA Αριθμ. Πρωτ.Ε33/4011.02.2008
Παράταση προθεσμιών για την εξόφληση των οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και υπαγωγή στις ρυθμίσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του ν.3491/06 και των αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες μετέχουν Δήμοι και Κοινότητες


IKA Αριθμ. Πρωτ.Ε33/4011.02.2008 Παράταση προθεσμιών για την εξόφληση των οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλισ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Β. Οικονόμου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 265
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
Αθήνα 11/2/2008
Αριθμ. Πρωτ.Ε33/40
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
1. Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τατου Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
2. Τα Ταμεία ΕίσπραξηςΕσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.


ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμιών για την εξόφληση των οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και υπαγωγή στις ρυθμίσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του ν.3491/06 και των αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες μετέχουν Δήμοι και Κοινότητες »

ΣΧΕΤ. : Το Ε33/494/4-12-2006 έγγραφό μας
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2α΄ και 2β΄ του ν.3613/07 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-11-07 : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.

1. ¶ρθρο 26 παρ. 2 α΄ ν. 3613/07 :
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, παρατείνονται μέχρι 30/4/08 οι προθεσμίες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.3491/06 (ΦΕΚ 207 Α΄) που έληξαν την 31/8/2007 για την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφ/κών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ., συνδέσμων και αμιγών επιχ/σεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΥΑ, αλλά και των αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες μετέχουν δήμοι και κοινότητες και οι οποίες εντάσσονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, χωρίς τον υπολογισμό οίκοθεν και αυτοτελών προσθέτων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης.
Στις προαναφερθείσες διατάξεις υπάγονται οι υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων, Κοινοτήτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/7/2006 καθώς και οι υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Επιχ/σεων, αμιγών Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχ/σεων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, αλλά και των αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες μετέχουν οι δήμοι και οι κοινότητες από καθυστερούμενες ασφ/κές εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/8/2006, (Γενικό Έγγραφο Ε33/494/4-12-2006 ).

Οι ανωτέρω οφειλές είναι δυνατόν να εξοφλούνται με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η σχετική δε για τη δανειοδότηση απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους μέχρι 31/1/2008.
Υπενθυμίζεται ότι για την εξόφληση της οφειλής είναι απαραίτητη η προηγούμενη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών

2. ¶ρθρο 26 παρ. 2β΄ ν.3613/07 :

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, παρατείνονται μέχρι 30/4/2008 οι προθεσμίες της παρ. 6 του άρθρ. 29 του ν.3448/06 που τροποποιήθηκαν με το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3491/06, για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2005, των αμιγών δημοτικών, κοινοτικών και διαδημοτικών επιχ/σεων, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοτικών Επιχ/σεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ακόμη και αν αυτές τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, οι οποίες έχουν αναληφθεί από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που τις έχουν συστήσει.

Οι ανωτέρω οφειλές είναι δυνατόν να εξοφλούνται από τους οικείους Ο.Τ.Α. που έχουν συστήσει τις εν λόγω επιχειρήσεις, με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η αίτηση δανειοδότησης υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, η δε έγκριση του σχετικού δανείου γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες του Ε33/494/4-12-06 Γενικού Εγγράφου μας.
Συν/να : 3 φύλλα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης